#

Geneesmiddelen

Voor een aantal geneesmiddelen verandert het beleid per 1 januari 2013. Dit met betrekking tot de overheveling van een aantal geneesmiddelen naar de Medisch Specialistische Zorg, de opname van anti-stollingsmiddelen in verzekerde pakket, het voorschrijven van niet-geregistreerde allergenen en tenslotte het formulier voor de Medische Noodzaak van geneesmiddelen.

Overheveling Orale oncolytica en groeihormonen

Een aantal geneesmiddelen wordt vanaf 1 januari 2013 verplaatst van artikel B17 (Geneesmiddelen) naar artikel B24 (Medisch Specialistische Zorg). Dat betekent dat ziekenhuizen volledig verantwoordelijk zijn voor de financiering en levering van deze geneesmiddelen. De overheveling betreft geneesmiddelen tegen kanker (ATC-code L01X en het weesgeneesmiddel met de werkzame stof lenalidomide) en groeihormonen. Hier vindt u de volledige lijst.

Deze geneesmiddelen worden alleen vergoed als de behandeling met deze geneesmiddelen in of door een ziekenhuis plaatsvindt. Een Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC) valt hier niet onder.

  • De behandelend specialist zal aangeven waar de verzekerde de medicijnen kan ophalen. De verzekerde kan hiervoor niet meer terecht bij zijn eigen apotheek.
  • Deze maatregel heeft direct gevolgen voor de gebruikers van deze middelen. De minister van VWS heeft aangegeven dat patiënten geen hinder mogen ondervinden van deze maatregel. Daarom is een onafhankelijke landelijke website beschikbaar van de Stichting Eerlijke Geneesmiddelenvoorziening waarop specifieke informatie te vinden is over deze overheveling voor zowel zorgaanbieders als voor patiënten.
  • Menzis raadt haar klanten aan navraag te doen bij hun ziekenhuis over het voorschrijven en afleveren van deze geneesmiddelen.

Fertiliteitshormonen

In de berichtgeving naar onze verzekerden over de wijzigingen in 2013 is abusievelijk opgenomen dat fertiliteitshormonen vanaf 1 januari ook onder de overheveling zouden vallen van artikel B17 (Geneesmiddelen) naar artikel B24 (Medisch Specialistische zorg) en alleen nog vanuit het ziekenhuis verstrekt zouden mogen worden. Dit is onjuist: deze middelen vallen niet onder de genoemde overheveling en worden in 2013 extramuraal via de openbare apotheek aan onze verzekerden afgeleverd.

Opname anti-stollingsmiddelen in verzekerde pakket

Minister Schippers heeft besloten twee nieuwe anti-stollingsmiddelen (NOAC’s) per 1 december 2012 toe te laten tot het verzekerde pakket. Zij nam dit besluit na de succesvolle afronding van prijsonderhandelingen met de fabrikanten waardoor tot enkele tientallen miljoenen euro’s bespaard kan worden. Het betreft de middelen Pradaxa® en Xarelto®. De middelen kunnen oraal ingenomen worden en regelmatige controle door de trombosediensten is niet meer noodzakelijk. Eerder dit jaar brachten het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) en de Gezondheidsraad (GR) onder voorwaarden een positief advies uit aan de minister. Beiden wezen op het belang van een gecontroleerde invoering van de middelen. Op verzoek van de minister hebben de Orde van Medisch Specialisten (OMS) en een aantal wetenschappelijke verenigingen daarom een leidraad opgesteld die dit moet waarborgen. Onderdeel van de leidraad is onder andere dat de middelen pas mogen worden voorgeschreven als er regionale afspraken zijn gemaakt tussen ziekenhuizen, huisartsen en ambulancediensten over verantwoordelijkheden in het geval van spoedeisende situaties. Mogelijk zullen in 2013 nog meer vergelijkbare geneesmiddelen in deze regeling worden opgenomen.

Lees de kamerbrief.

Voorschrijven niet geregistreerde allergenen

Menzis (Menzis, Anderzorg en Azivo) heeft besloten om de vergoeding van niet-geregistreerde allergenen per 1 januari 2013 aan te passen. De aanpassing is gedaan op grond van artikel 2.8 lid 1 b van het Besluit Zorgverzekering (rationaliteit magistrale bereiding). In de bijlage zijn geregistreerde- en niet geregistreerde allergenen opgenomen. De geregistreerde allergenen zijn na onderzoek door het CBG geregistreerd. Daarmee is hun werkzaamheid bewezen. Voor de groep niet geregistreerde allergenen geldt dat niet. In de vergoeding van niet geregistreerde allergenen is onderscheid gemaakt in nieuwe gebruikers en reeds bestaande gebruikers. Lees de volledige tekst.