Voorwaarden Mijn Menzis

Voorwaarden Mijn Menzis

Deze algemene voorwaarden (hierna genoemd: voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van "Mijn Menzis", waaronder begrepen het via "Mijn Menzis" op elektronische wijze geven van opdrachten tot het wijzigen van gegevens. Deze gegevens zijn van belang voor de juiste uitvoering van de verzekering. 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Menzis:

OWM Menzis U.A.
OWM Menzis zorgverzekeraar U.A.
Menzis Verzekeringen N.V.
Menzis Bemiddeling B.V.

Klant:

Degene die van de diensten van "Mijn Menzis" gebruik maakt

Opdracht:

Een, met gebruikmaking van het door Menzis verstrekte wachtwoord en gebruikersnaam, aan Menzis verstrekte opdracht.

Artikel 2 - "Mijn Menzis" en elektronische gegevensuitwisseling

Menzis is te allen tijde gerechtigd om "Mijn Menzis" en/of de dienst elektronische gegevensuitwisseling, te wijzigen, geheel of gedeeltelijk op te schorten, bijvoorbeeld in geval van storingen, onderhoudswerkzaamheden of beveiligingsincidenten, dan wel te beindigen.
Menzis zal de klant van wijziging, opschorting of beindiging van "Mijn Menzis" en/of de dienst elektronische gegevensuitwisseling in kennis stellen.
De klant zal bij het elektronisch uitwisselen van gegevens gebruik maken van de door Menzis verstrekte gebruiksvoorschriften- en aanwijzingen.

Artikel 3 - Uitvoering opdracht

Menzis is niet gehouden een opdracht tot het muteren van gegevens, zoals bijvoorbeeld het muteren van de naam van de zorgverlener, bij wie de klant patint is, uit te voeren indien voor het uitvoeren van deze opdracht de toestemming van Menzis noodzakelijk is en Menzis deze toestemming onthoudt.
De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door de klant in een opdracht opgenomen instructies en gegevens. Menzis voert, met inachtneming van het onder sub 1 van dit artikel bepaalde, een opdracht uit op basis van de door de klant verstrekte instructies en gegevens.
Menzis is niet gehouden om opdrachten uit te voeren die niet conform de toepasselijke gebruiksvoorschriften en/of niet met gebruikmaking van gebruikersnaam en bijbehorend wachtwoord zijn verstrekt.
De omstandigheid dat een opdracht van de klant tot het muteren van zijn gegevens om welke reden dan ook door Menzis niet kan worden uitgevoerd ontslaat de klant niet van zijn verplichting Menzis in kennis te stellen van gewijzigde feiten of omstandigheden, die voor de uitvoering van de verzekering noodzakelijk zijn.

Artikel 4 - Bewijs

De vastlegging of de reproductie van door Menzis ontvangen opdrachten via "Mijn Menzis" dan wel overige door Menzis vastgelegde gegevens levert tussen de klant en Menzis volledig bewijs daarvan op, zolang geen bewijs van het tegendeel is geleverd.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

Menzis is niet aansprakelijk voor schade, die niet door haar opzet of grove schuld is ontstaan en die direct of indirect voortvloeit uit:

  • het niet beschikbaar zijn van "Mijn Menzis" en/of de dienst elektronische gegevensuitwisseling;
  • het niet of niet tijdig uitvoeren van een opdracht;
  • het door de klant verstrekken van niet actuele, onjuiste of onvolledige informatie;
  • onbevoegd gebruik van de gebruikersnaam en bijbehorend wachtwoord tot het tijdstip waarop de klant Menzis hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Artikel 6 - Beƫindiging

Menzis is gerechtigd het gebruik van "Mijn Menzis" in zijn geheel en/of het gebruik dat de klant maakt van elektronische gegevensuitwisseling via "Mijn Menzis" met onmiddellijke ingang te beindigen bij een tekortkoming door de klant in de nakoming van de uit de gebruiksvoorschriften en deze voorwaarden voortvloeiende verplichtingen. Een ingebrekestelling is hiervoor niet vereist.

Artikel 7 - Wijzigen voorwaarden

  • Menzis is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde voorwaarden worden aan de klant medegedeeld, alsmede de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van toepassing zijn.
  • Indien de klant niet kan instemmen met de inhoud van de gewijzigde voorwaarden, kan de klant binnen 30 dagen na de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden het gebruik van "Mijn Menzis" eindigen.

Artikel 8 - Rechtskeuze en geschillenregeling

  • Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing
  • Indien van toepassing op de klant, dient een klant bij geschillen en klachten voortvloeiende uit of verbandhoudende met het gebruik van "Mijn Menzis" en de elektronische gegevensuitwisseling via "Mijn Menzis" de in verzekeringsvoorwaarden opgenomen regels met betrekking tot geschillen en klachten in acht te nemen. Indien deze regels niet op de klant van toepassing zijn, dan kunnen geschillen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland, alwaar partijen voor de toepasselijkheid van dit artikel domicilie zullen kiezen, tenzij Menzis en de klant anderszins zijn overeengekomen.

Tijdelijk naar het buitenland

Vraag dan nu uw Europese zorgkaart (EHIC) aan.

EHIC aanvragen

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.