Medisch-specialistische zorg

Medisch-specialistische zorg is zorg die geleverd wordt door medisch specialisten. Menzis koopt deze zorg in bij onder meer ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra (ZBC’s), dialysecentra, IVF centra en revalidatiecentra. Het gaat daarbij om zorg als onderzoek en diagnostiek, behandeling en laboratoriumonderzoek.


Afspraken tussen Menzis en ziekenhuizen

De ziekenhuizen en zorgcentra waar Menzis afspraken mee maakt, moeten voldoen aan een aantal basiseisen:
 • Ze zijn “toegelaten” door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit betekent dat ze zorg mogen leveren op grond van de Zorgverzekeringswet of de Wlz. Lees meer over de instellingen in Nederland die een toelating van de WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen) hebben;
 • Medisch specialisten die in deze instellingen werken, voldoen aan de minimum kwaliteitseisen. Zij staan geregistreerd als specialist en voldoen aan de (internationale) normen die voor de beroepsgroep gelden;
 • De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) controleert of zorgaanbieders voldoen aan de minimum kwaliteitsnormen zoals die in Nederland gelden;
 • Instellingen hebben een eigen kwaliteitsbeleid en patiëntenveiligheidsbeleid.

Afspraken over kwaliteit van de zorg

Menzis maakt ook eigen contractafspraken met zorgaanbieders over de kwaliteit van de zorg. Zo moet een medisch specialist zorg verlenen volgens de laatste stand van de wetenschap en de praktijk. Daarnaast moeten medisch specialisten zich houden aan de meest recente behandelrichtlijnen, standaarden en protocollen die voor die beroepsgroep gelden. Ten slotte heeft Menzis met zorginstellingen afgesproken dat zij vanaf 1 januari 2013 over een gecertificeerd Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) beschikken.

Afspraken over doelmatigheid van de zorg

Bij het verlenen en voorschrijven van zorg moet de zorgaanbieder zich houden aan het 'Convenant gepast gebruik van de zorg'. Acht organisaties, waaronder Zorgverzekeraars Nederland, zetten zich gezamenlijk in om het geld dat beschikbaar is in de zorg beter te besteden en ongepast gebruik te voorkomen. Op die manier krijgt iedere patiënt de zorg die hij nodig heeft en worden de kosten van de zorg in de hand gehouden. Van ongepast gebruik is sprake als patiënten te veel of juist te weinig zorg krijgen, bijvoorbeeld als zij onnodig vaak worden doorverwezen of te dure medicijnen krijgen voorgeschreven.

Daarnaast maakt een zorgaanbieder bij het verlenen en voorschrijven van zorg een afweging van de kwaliteit van de zorg, de belangen van de verzekerde en de kosten van de zorg. Ten slotte verleent de zorgaanbieder geen zorg en/of schrijft hij geen zorg voor die leidt tot onnodige kosten.

Afspraken over wachttijden

Menzis maakt met zorginstellingen afspraken om zorg zo spoedig mogelijk te verlenen als een verzekerde naar een ziekenhuis gaat. In de overeenkomst met Menzis is afgesproken dat de zorgaanbieder in ieder geval de zorg moet leveren binnen de landelijk opgestelde normen. Daarin is bepaald hoe lang mensen maximaal mogen wachten op een behandeling. Als een zorgaanbieder deze normen overschrijdt, dan moet de zorgaanbieder de zorgverzekeraar hiervan op de hoogte stellen.

Afspraken over informatievoorziening aan de patiënt

Het ziekenhuis moet duidelijke informatie geven over de mogelijkheden van de behandeling, wachttijden, eventuele eigen bijdragen en de gevolgen als er geen overeenkomst met Menzis is. Ook moet het ziekenhuis voor de aanvang van de zorg praktische informatie geven over in elk geval openingstijden, bezoekregeling, werkwijze, huisregels en de behandeling van klachten. Deze informatie stelt de zorgaanbieder zowel via internet als schriftelijk beschikbaar. Ten slotte maakt Menzis afspraken met het ziekenhuis dat u goed wordt geïnformeerd over welke zorg vanuit de Basisverzekering door Menzis wordt vergoed. Bij twijfel over de vergoeding van zorg moet de zorgaanbieder u adviseren om contact op te nemen met Menzis.

Patiënten denken mee over de inkoop van zorg door Menzis

Sinds enkele jaren werken consumentenorganisatie Zorgbelang, individuele patiëntenorganisaties, medisch specialisten, verpleegkundigen, leidinggevenden, stafmedewerkers van ziekenhuizen en zorgverzekeraar Menzis in diverse projecten samen om de zorg meer af te stemmen op de wensen van patiënten.

Inmiddels zijn in meer dan 40 projecten samen met meer dan 25 verschillende patiëntenorganisaties zorgtrajecten beschreven, patiëntenraadplegingen uitgevoerd en verbeterplannen opgesteld én uitgevoerd. In de afgelopen vijf jaar is veel bereikt: de zorg is georganiseerd vanuit het perspectief van de patiënt én er is een werkwijze ontwikkeld die in ieder project als leidraad dient.

Controle van de gemaakte contractafspraken

Menzis heeft in contracten vastgelegd dat we steekproefsgewijs controle uitoefenen op de zorgverlening door de instelling. Daarbij is de zorgaanbieder verplicht zijn medewerking te verlenen. We gaan na of de zorg daadwerkelijk geleverd is, controleren of zorg zo doelmatig mogelijk verleend is en we vragen patiënten wat ze van de verleende zorg vonden. Ook controleren we de declaraties die door het ziekenhuis of de instelling zijn ingediend.

Niet meer alle zorg in alle ziekenhuizen

Ziekenhuizen, zorgverzekeraars en wetenschappelijke organisaties werken samen aan het concentreren van complexe behandelingen waarvoor speciale deskundigheid vereist is. Deze ontwikkeling met betrekking tot concentratie en spreiding van medisch-specialistische zorg is in 2012 gestart. Dit betekent dat ziekenhuizen die voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen behandelingen van andere ziekenhuizen, die niet aan deze normen voldoen, overnemen. Zo maken we ons sterk voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Voor de volgende hoogcomplexe (operatieve) behandelingen geldt dat deze niet meer in alle ziekenhuizen in Nederland worden aangeboden:

 • Borstkanker
 • Darmkanker
 • Longkanker
 • Slokdarmkanker
 • Alvleesklierkanker
 • Leverkanker
 • Verwijde buikaorta
 • (Bij)schildklierkanker
 • Bijnieraandoeningen
 • Obesitas
 • Vernauwde bloedvaten
 • Vernauwde halsslagader
 • Weke delen kanker
 • Blaasverwijdering
 • Radiotherapie

Patiënten moeten daardoor mogelijk voor behandeling naar een ziekenhuis buiten hun regio.

Welke behandeling in welk ziekenhuis?

De brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland heeft een overzicht opgesteld van de ziekenhuizen die de complexe behandelingen volgens de kwaliteitsnormen uitvoeren. Een bolletje betekent dat het ziekenhuis de behandeling uitvoert, een streepje dat u voor die behandeling niet bij dat ziekenhuis terecht kunt. Ook kunt u daar de vereiste kwaliteitsnormen vinden. Het overzicht en de achterliggende informatie zijn opgesteld door Zorgverzekeraars Nederland.

Voorbeeld: kwaliteitseisen bij de behandeling van borstkanker

Voor de chirurgische behandeling van borstkanker moet een zorginstelling voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:
 • Er is een herkenbare mammapoli (ziekenhuispoli voor borstkanker);
 • Er is een mammacare-verpleegkundige;
 • Er is moderne diagnostische radiologische apparatuur met toegang tot MRI (eventueel kunnen gedocumenteerde afspraken met een ander ziekenhuis voldoen);
 • Er is toegang tot stereotactische biopsie (wegnemen stukjes borstweefsel voor onderzoek);
 • Er is toegang tot nucleaire diagnostiek;
 • Er is de mogelijkheid van perioperatieve consultatie van een plastisch-chirurg en van een radiotherapeut. (zorg voor, tijdens en na de operatie);
 • Er is een multidisciplinair overleg voor de behandeling c.q. operatie;
 • Er is een multidisciplinair overleg na de behandeling c.q. operatie;
 • Er is een operatiekamer met alle benodigde faciliteiten;
 • Er worden minimaal 50 operaties voor borstkanker per jaar verricht.

Bekijk welke ziekenhuizen voldoen aan de kwaliteitseisen voor specifieke behandelingen


Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.