Basisverzekering 2017

Jaarcijfers Basisverzekering Menzis

  onderdeel bedrag maal €1.000  per premiebetaler 
 1a  premies eigen rekening 2017  2.317.807  1.276
 1b  bijdrage zorgverzekeringsfonds   3.177.371  1.749
 1 subtotaal premies eigen rekening 2017  5.495.178  3.025


Dit is het bedrag dat we in 2017 van onze verzekerden hebben ontvangen. Hiervan zijn afgetrokken de premies die we niet hebben kunnen innen en de kortingen die we hebben gegeven in het geval van collectieve verzekeringen.

Dit is het bedrag dat we hebben ontvangen uit het Zorgverzekeringsfonds van de overheid. Deze bijdrage uit het Zorgverzekeringsfonds is bedoeld als compensatie voor klanten met hoge zorgkosten. Dit systeem zorgt ervoor dat iedereen een basisverzekering kan afsluiten, ook als mensen ernstig ziek zijn en veel of dure zorg nodig hebben.

Dit zijn alle premies van dit jaar plus de bijdrage uit het Zorgverzekeringsfonds (in het overzicht 1a plus 1b).


  onderdeel bedrag maal €1.000  per premiebetaler
 2  zorgkosten eigen rekening 2017  5.461.910  3.007
 3a  schadebehandelingskosten       12.622         7 
 3b  niet verevenbare zorgkosten         8.559         5
 3  subtotaal schadebehandelingskosten en niet verevenbare zorgkosten       21.181       12
 4  reclamekosten         3.900         2 
 5  acquisitiekosten minus reclamekosten       27.621       15
 6  overige bedrijfskosten     100.370       55 
 7  subtotaal verzekeringsresultaat 2017 (1- (2 t/m 6))   -119.804       -66 

Dit is het totaal van alle door Menzis betaalde zorgkostendeclaraties in 2017 vermeerderd met een schatting voor de nog te verwachten declaraties. Immers Menzis heeft nog niet alle declaraties over 2017 van verzekerden en zorgaanbieders ontvangen. Het bedrag dat verzekerden zelf betalen voor  eigen bijdragen, een verplicht en vrijwillig eigen risico is hierop in mindering gebracht.

Dit zijn alle kosten die Menzis maakt voor de verwerking en betaling van de ontvangen zorgdeclaraties van klanten en zorgaanbieders.

Dit zijn voornamelijk kosten die betrekking hebben op landelijke zorgprojecten die zijn gericht op het verhogen van de doelmatigheid van de zorgverzekering. De kosten hiervoor worden via Zorgverzekeraars Nederland (ZN) verdeeld over de zorgverzekeraars op basis van hun verzekerdenaantallen.

Dit zijn het totaal van de schadebehandelingskosten en de niet verevenbare zorgkosten.

Dit betreft de kosten van TV- en radioreclame, sponsoring, mailings en drukwerk. Via sponsoring brengt Menzis samen met maatschappelijke, culturele en sportieve samenwerkingspartners mensen in beweging, lichamelijk en mentaal.

Dit zijn onder meer de kosten van provisies die betaald worden aan  intermediairs. Deze tussenpersonen verkopen onze verzekeringen en zijn voor klanten het aanspreekpunt bij vragen en het maken van de juiste keuzes. Ook kosten die verband houden met de  interne verkooporganisatie vallen hieronder.

Dit zijn de overige kosten zoals voor personeelskosten, kosten voor kantoorgebouwen en  ICT-kosten.

Dit is het totaal van de bedragen die we hebben ontvangen minus de kosten die we hebben betaald. In het overzicht post 1 minus de posten 2,3,4,5, en 6.


  onderdeel bedrag maal €1.000  per premiebetaler
 8  opbrengsten uit beleggingen basisverzekering  54.011  30

Hier vindt u de beleggingsopbrengsten over 2017. Het geld dat Menzis op de bank heeft staan door Menzis belegd. Uitgangspunten hierbij zijn duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en zorginnovatie.


  onderdeel bedrag maal €1.000  per premiebetaler
 9  subtotaal resultaat behaald in 2017 (7+8)  -65.792   -36

Dit is het resultaat van de basisverzekering voor dit jaar. Dit is de samentelling van het subtotaal verzekeringsresultaat over 2017 (punt 7) en de opbrengsten uit beleggingen (punt 8).


  onderdeel bedrag maal €1.000  per premiebetaler
 10 saldo van de in 2017 geregistreerde mee-/tegenvallers in de
ramingen t/m 2016
     1.933   1 
 11  vrijval premietekortvoorziening vorig jaar   166.925   92 
 12  subtotaal resultaat afkomstig uit voorgaande jaren (10+11)  168.857  93
 13  resultaat (9+12)  103.065  57

Het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars proberen ieder jaar zo goed mogelijk de verwachte zorgkosten en vereveningskosten in te schatten. Zij schatten o.a. in hoeveel zorg verzekerden nodig zullen hebben en wat de prijs van de zorg zal zijn. Op die inschattingen baseren de zorgverzekeraars hun premies. Over 2017 is er sprake van beperkte meevallers uit oude jaren. Positieve verschillen in de zorgkosten werden gecompenseerd door tegenvallers aan de kant van de vereveningsbijdragen.

Dit is het bedrag dat we in 2016 hadden gereserveerd om de premiestijging van de premies 2017 te beperken.

Dit is het totaal resultaat van de basisverzekering in 2017 (punt 9) en de meevallers uit voorgaande jaren (punt 12).


  onderdeel bedrag maal €1.000  per premiebetaler
 14  lagere premie in 2018 69.004  38 
 15  toevoeging aan reserves 34.061  19
 16  overige bestemmingen resultaat (13- (14+15))    0

Hier wordt weergegeven het resultaat 2017.

Menzis is een coöperatie zonder winstoogmerk. Voor zover reserves niet nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke solvabiliteitseisen, zullen deze worden gebruikt voor premiedemping.


solvabiliteit basisverzekering ultimo jaar
 17  aanwezig volgens Solvency II  1.133.264  624
 18 vereist volgens Solvency II     877.259  483
 19  ratio  129%  
De solvabiliteitsratio van Menzis Coöperatie in 2017 bedraagt 1,47 (Solvency II).

Zorgverzekeraars zijn verplicht om reserves aan te houden. Deze reserves zorgen ervoor dat we aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen. We moeten immers op elke moment de declaraties van verzekerden en zorgaanbieders kunnen blijven betalen.

De hoogte van de minimaal aan te houden reserves wordt door de overheid bepaald.

Voorbereid op tegenslag

Naast de wettelijk verplichte reserves moeten zorgverzekeraars zelf aangeven voor welke risico’s zij extra reserves denken nodig te hebben. Menzis houdt daarom extra reserves achter de hand om onverwachte tegenvallers zoals een koersval van de beleggingen of onverwacht hogere zorgkosten op te vangen.


20  overige toelichtingen
  Dit is het resultaat van de basisverzekeringen conform het sjabloon van VWS. In onderstaand overzicht ziet u de verschillen met de jaarrekening van Coöperatie Menzis U.A..
 21  resultaat conform regel 13  103.065
 22  af: lagere premie in volgend jaar (regel 14)   -69.004
   resultaat aanvullende verzekering    14.786
   resultaat zorgkantoor      1.626
   resultaat dochtermaatschappij   -10.818
   overige      5.697
   resultaat conform Jaarrekening    45.353

 


Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.