Jaarcijfers basisverzekering Menzis 2020

Met zorgverzekeraars en zorgaanbieders is afgesproken om zo helder en transparant mogelijk inzicht te geven in de kwaliteit en de kosten van de zorg. Dit overzicht laat de jaarcijfers 2020 zien van de basisverzekering van onze labels Menzis en Anderzorg samen, inclusief een korte uitleg. De cijfers gaan alleen over de basisverzekering en verschillen daarom van die in onze jaarrekening 2020. Dat komt omdat hierin ook de cijfers zijn meegenomen van bijvoorbeeld de aanvullende verzekeringen.

  onderdeel bedrag maal € 1.000  per premiebetaler 
 1a premies eigen rekening 2020 2.461.028 1.343
 1b bijdrage zorgverzekeringsfonds  3.724.424 2.032
 1 subtotaal premies eigen rekening 2020 6.185.452 3.375


Dit is het bedrag dat we in 2020 van onze verzekerden hebben ontvangen. Hiervan zijn de premies afgetrokken, die we niet hebben kunnen innen, en de kortingen die we hebben gegeven in het geval van collectieve verzekeringen.

Dit is het bedrag dat we hebben ontvangen uit het Zorgverzekeringsfonds van de overheid. Deze bijdrage is bedoeld als compensatie voor klanten met hoge zorgkosten. Zo kan iedereen een basisverzekering afsluiten; ook als mensen ernstig ziek zijn en veel of dure zorg nodig hebben.

Dit zijn alle premies van 2019, plus de bijdrage uit het Zorgverzekeringsfonds (in het overzicht 1a plus 1b).


  onderdeel bedrag maal € 1.000  per premiebetaler
 2 zorgkosten eigen rekening 2020 6.019.535 3.284
 3a schadebehandelingskosten      14.505        8
 3b niet-verevenbare zorgkosten      10.246        6
 3 subtotaal schadebehandelingskosten en niet-verevenbare zorgkosten      24.751      14
 4 reclamekosten        2.881        2 
 5 acquisitiekosten minus reclamekosten      27.927      15
 6 overige bedrijfskosten      88.896      49 
 7 subtotaal verzekeringsresultaat 2020 (1 - (2 t/m 6))      21.461       12 

Dit is het totaal van alle zorgkostendeclaraties die Menzis in 2020 heeft betaald, vermeerderd met een schatting van de declaraties die we nog verwachten. Menzis heeft namelijk nog niet alle declaraties over 2020 van verzekerden en zorgaanbieders ontvangen. Het bedrag dat verzekerden zelf betalen voor eigen bijdragen en een verplicht en vrijwillig eigen risico, is hierop in mindering gebracht.

Dit zijn alle kosten die Menzis maakt voor de verwerking en betaling van zorgdeclaraties die we van klanten en zorgaanbieders hebben ontvangen.

Dit zijn vooral kosten die betrekking hebben op landelijke zorgprojecten om de doelmatigheid van de zorgverzekering te verhogen. De kosten hiervoor worden via Zorgverzekeraars Nederland (ZN) verdeeld over de zorgverzekeraars op basis van hun verzekerdenaantallen.

Dit is het totaal van de schadebehandelingskosten en de niet-verevenbare zorgkosten.

Dit betreft de kosten van tv- en radioreclame, sponsoring, mailings en drukwerk. Via sponsoring brengt Menzis samen met maatschappelijke partners mensen in beweging; lichamelijk en mentaal.

Dit zijn onder meer de kosten van provisies die we betalen aan intermediairs. Deze tussenpersonen verkopen onze verzekeringen en zijn voor klanten het aanspreekpunt bij vragen en het maken van de juiste keuzes. Ook kosten die verband houden met de interne verkooporganisatie vallen hieronder.

Dit zijn de overige kosten, zoals personeelskosten, kosten voor kantoorgebouwen en ICT-kosten.

Dit is het totaal van de bedragen die we hebben ontvangen, minus de kosten die we hebben betaald. In het overzicht post 1 minus de posten 2, 3, 4, 5 en 6.


  onderdeel bedrag maal € 1.000  per premiebetaler
 8 opbrengsten uit beleggingen basisverzekering -1.290 -1

Dit zijn de beleggingsopbrengsten over 2020. Het geld dat Menzis op de bank heeft staan, beleggen we. Uitgangspunten hierbij zijn: duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en zorginnovatie.


  onderdeel bedrag maal € 1.000  per premiebetaler
 9 subtotaal resultaat behaald in 2020 (7+8) 20.171

11

Dit is het resultaat van de basisverzekering voor 2020. Het is de samentelling van het subtotaal verzekeringsresultaat (punt 7) en de opbrengsten uit beleggingen (punt 8).


  onderdeel bedrag maal €1.000  per premiebetaler
 10 saldo van in 2020 geregistreerde mee-/tegenvallers in ramingen t/m 2019 -45.296 -25
 11 vrijval premietekortvoorziening vorig jaar   93.609   51 
 12 subtotaal resultaat afkomstig uit voorgaande jaren (10+11)  48.313  26
 13 resultaat (9+12)  68.484  37

Het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars proberen elk jaar zo goed mogelijk de verwachte zorgkosten en vereveningsbijdragen in te schatten. Zij schatten onder meer in hoeveel zorg verzekerden nodig zullen hebben en wat de prijs van de zorg zal zijn. Op die inschattingen baseren de zorgverzekeraars hun premies. Over 2020 is er sprake van meevallers uit oude jaren.

Dit is het bedrag dat we in 2019 hadden gereserveerd om de stijging van de premies voor 2020 te beperken.

Dit is het totaalresultaat van de basisverzekering in 2020 (punt 9) en de meevallers uit voorgaande jaren (punt 12).


  onderdeel bedrag maal € 1.000  per premiebetaler
 14 lagere premie in 2021 134.998  74
 15 toevoeging aan reserves -66.514 -36
 16 overige bestemmingen resultaat (13 - (14+15))           0     0

Hier wordt het resultaat over 2020 weergegeven. Menzis is een financieel gezonde en stabiele coöperatie zonder winstoogmerk. Het behoud van een solide financiële positie is het uitgangspunt bij de jaarlijkse premiestelling. Voor zover reserves niet nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke solvabiliteitseisen, gebruiken we deze voor premiedemping.


solvabiliteit basisverzekering ultimo jaar
 17 aanwezig volgens Solvency II 1.270.372 693
 18 vereist volgens Solvency II    895.965 489
 19 ratio        142%  

De solvabiliteitsratio van Coöperatie Menzis U.A. in 2020 bedraagt 153% (Solvency II).

Zorgverzekeraars zijn verplicht om reserves aan te houden. Deze reserves zorgen ervoor dat we aan onze financiële verplichtingen kunnen voldoen. We moeten tenslotte op elk moment de declaraties van verzekerden en zorgaanbieders kunnen blijven betalen. De overheid bepaalt de hoogte van de minimaal aan te houden reserves.

Voorbereid op tegenslag

Naast de wettelijk verplichte reserves moeten zorgverzekeraars zelf aangeven voor welke risico’s zij extra reserves denken nodig te hebben. Menzis houdt daarom extra reserves achter de hand om onverwachte tegenvallers op te vangen, zoals een koersval van beleggingen of onverwacht hogere zorgkosten.


overige toelichtingen
 20  resultaat volgens regel 13    68.484
 21  af: lagere premie in volgend jaar (regel 14) -134.998
        resultaat aanvullende verzekering    25.187
        resultaat Zorgkantoor      1.041
        resultaat dochtermaatschappij       -774
        overige            0
   resultaat volgens jaarrekening  -41.060

Dit is het resultaat van de basisverzekeringen volgens het sjabloon van VWS.

Dit zijn de verschillen met de jaarrekening van Coöperatie Menzis U.A.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.