Moreel ethische verklaring

De missie, visie en kernwaarden van Menzis vormen de basis voor de ambitie en organisatiedoelstellingen. En geven het kader weer waarbinnen beleid wordt geformuleerd en uitgevoerd en dilemma’s worden verhelderd.

In het verlengde hiervan hebben de leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van Menzis de moreel ethische verklaring afgelegd, conform de Governance Code Verzekeraars.

De leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen zullen het belang van de klant voorop stellen en hun functie op een zorgvuldige, deskundige en integere manier uitvoeren met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, codes en reglementen.

Daarnaast vormt de moreel ethische verklaring een leidraad voor het handelen van alle medewerkers van Menzis.
Ik beloof dat ik mijn functie integer en zorgvuldig zal uitoefenen. Ik beloof dat ik een zorgvuldige afweging zal maken tussen alle belangen die bij de onderneming betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de onderneming opereert.

Ik beloof dat ik in die afweging het belang van de klant centraal zal stellen/ en de klant zo goed mogelijk zal inlichten. Ik beloof dat ik mij zal gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij van toepassing zijn.

Ik beloof dat ik geheim zal houden wat mij is toevertrouwd. Ik beloof dat ik geen misbruik zal maken van mijn kennis. Ik beloof dat ik mij open en toetsbaar zal opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving.


Ik beloof dat ik mij zal inspannen om het vertrouwen in de financiële sector te behouden en te bevorderen.

Dat verklaar en beloof ik!

Gedragscode goed zorgverzekeraarschap

Met de code willen zorgverzekeraars laten zien dat zij hun taak en verantwoordelijkheid als belangenbehartiger van de verzekerde binnen de gezondheidszorg serieus nemen.

In de code is vastgelegd dat Menzis als zorgverzekeraar wil bijdragen aan een goede gezondheidszorg die voor iedereen beschikbaar is.

Wij willen zekerheid bieden, betrokkenheid tonen en de solidariteit hoog houden. Naar klanten, samenwerkingspartners en overheid zijn wij open, duidelijk, redelijk en doelmatig.

Alle codes

In ons Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag leest u een compleet overzicht van alle gedragscodes waaraan Menzis zich committeert.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy