Over de Ledenraad

Over de Ledenraad

De formele invloed en zeggenschap van verzekerden is bij de coöperatie Menzis geborgd via de Ledenraad. De raad brengt het verzekerdenbelang en het maatschappelijke belang onder de aandacht bij de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.

De Ledenraad bestaat uit 38 afgevaardigden. Zij worden gekozen door en uit de leden, steeds voor een termijn van vier jaar. De Ledenraad heeft wettelijke en rechtspersoonlijke taken en bevoegdheden. Daarnaast heeft de raad een klankbordfunctie. Gevraagd en ongevraagd kan de raad advies uitbrengen over aspecten rondom de zorgverzekeringen.

Toetsing

Toetsing is de kerntaak van de Ledenraad. De raad brengt de praktijk en missie, visie, strategie en beleid van de organisatie bij elkaar. Belangrijk daarbij zijn het creëren van waarde voor de leden, het toevoegen van maatschappelijke waarde, een financieel stabiele situatie en een (maatschappelijk) verantwoord businessmodel. Aan de hand van de praktijk toetst de Ledenraad achteraf of het bedrijf uitvoert wat vooraf is afgesproken. De raad kan externe experts uitnodigen om een eigen invulling te geven aan een bepaald onderwerp.

Leden van de Ledenraad voldoen aan bepaalde eisen. Zij kunnen de bevindingen van hun achterban verwoorden en zaken signaleren. Toetsing kunnen ze vooraf laten plaatsvinden door te klankborden, waarbij ze voorkomen dat de Ledenraad een klantenpanel wordt.

Taken en bevoegdheden

De Ledenraad heeft, zoals is vastgelegd in de statuten van de Coöperatie Menzis U.A. en het Kiesreglement, een aantal formele taken en bevoegdheden:

  • (wijzigingen in) de statuten en het Kiesreglement vaststellen;
  • de leden van de Raad van Commissarissen benoemen of herbenoemen;
  • beslissen over de vaststelling van de jaarrekening (balans-, winst- en verliesrekening en de daarbij horende toelichting);
  • beslissen over de decharge voor het gevoerde beleid en het toezicht daarop;
  • beslissen over een juridische fusie of een juridische splitsing;
  • vaststellen van de vergoeding voor de leden van de Raad van Commissarissen.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy