Inkoopbeleid

Eerstelijns verblijf

Nee. Indien u een overeenkomst heeft afgesloten in 2018, ontvangt u automatisch een uitnodiging voor een overeenkomst 2019 via VECOZO. U hoeft zich niet opnieuw aan te melden.

Nee. Indien u een overeenkomst heeft afgesloten in 2018, ontvangt u automatisch een uitnodiging voor een overeenkomst 2019 via VECOZO. U hoeft zich niet opnieuw in te schrijven.

De medisch specialist bepaalt of een patiënt ontslagen wordt uit het ziekenhuis. Daarna kijkt de transferverpleegkundige welke voorziening passend is voor de patiënt en overlegt dit met de huisarts en de patiënt. De transverpleegkundige kan een advies met onderbouwing doen, echter de huisarts is verantwoordelijk voor de afgifte van de ELV-indicatie. Als de huisarts het eens is met het advies van de transferverpleegkundige, dan geeft de huisarts de formele indicatie voor ELV af. De huisarts dient de ELV indicatie na advies transferverpleegkundige binnen twee dagen af te geven.

De indicatie wordt gesteld onder verantwoordelijkheid van de huisarts (eventueel via een verlengde arm constructie), tenzij anders vastgelegd in een convenant tussen zorgaanbieders in een (sub)regio. De indicatiestelling maakt onderdeel uit van het medisch dossier.

Menzis monitort de beschikbare ruimte van de afspraken zoals gemaakt met de instellingen. Menzis zorgt voor een landelijke dekking voor ELV.

Doorstroomgarantie wil zeggen dat we afspraken gaan maken in de kernwerkgebieden hoe de zorgaanbieder de doorstroming kan garanderen in samenspraak met Menzis.

Ja, mits het een bij de huisarts ingeschreven patient gaat en deze van de (eigen) HA een verwijzing/indicatie voor ELV heeft gekregen.

Nee. Een verzekerde met een Wlz-indicatie, verzilverd in een intramurale Wlz instelling (verblijf en behandeling) of in de thuissituatie op basis van een Module Pakket Thuis (MPT) of Volledig Pakket thuis (VPT) heeft geen aanspraak op eerstelijns verblijf maar moet worden opgenomen in een intramurale Wlz instelling, indien blijkt dat de zorg thuis niet meer verantwoord is.

De zorgaanbieder heeft (sub)regionale ketenafspraken, die in een convenant zijn vastgelegd. In dat convenant zijn in ieder geval afspraken gemaakt met (vertegenwoordigers van) huisartsen, het ziekenhuis (en evt. transferverpleegkundige, SOG en/of AVG) en instellingen voor verpleging en verzorging thuis over kennis, het transferproces, de overdracht en triage, zodanig dat de medische verantwoordelijkheid voor de zorg geborgd is. Dit convenant wordt op verzoek aangeleverd.

Om vroegtijdig in te kunnen springen op de regionale problemen wil Menzis op tijd een signaal krijgen van knelpunten uit de regio. Bij een melding van volloop wil Menzis, samen met de aanbieder, kijken naar een werkbare oplossing.

De drie prestaties eerstelijns verblijf omvatten in ieder geval de volgende componenten: Verblijf voor zorg die medisch noodzakelijk is. Hierbij is inbegrepen de huisvestingskosten, inventaris, eten en drinken, schoonmaak, linnengoed, outillagemiddelen, etc; 24-uurs beschikbaarheid en zorglevering van verpleging en/of verzorging; De geneeskundige zorg geleverd door de specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten. Bij de geneeskundige zorg is ook de eerstelijns diagnostiek, uitgevoerd door de specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten, inbegrepen; de paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie Mensendieck/Cesar, logopedie, diëtetiek en ergotherapie).

Per 2017 worden er een aantal nieuwe prestaties toegevoegd: 1) Huisartsenzorg elv, dag korter dan 20 min; 2) Huisartsenzorg elv, dag 20 min en langer; 3)Huisartsenzorg elv, anw korter dan 20 min; Huisartsenzorg elv, anw 20 min en langer. De prestaties zijn bedoeld voor zorg geleverd aan patiënten die verblijven in een setting voor eerstelijnsverblijf.

Eerstelijns verblijf is verblijf dat medisch noodzakelijk is in verband met geneeskundige zorg zoals huisartsen die plegen te bieden. Indien de cliënt ELV behoeft, is de inschatting dat er op korte termijn herstel te verwachten is met terugkeer naar de eigen omgeving. Onder het ELV valt ook het verblijf voor patiënten die in een terminale fase verkeren en opgenomen moeten worden, omdat de palliatief terminale zorg (PTZ) thuis niet meer afdoende kan worden gerealiseerd.

Geneesmiddelen maken geen onderdeel uit van de aanspraak ELV. Daarom moeten patiënten in de eerstelijn de medicatie bij de eigen apotheek betrekken, die kan op zijn beurt declareren bij de zorgverzekeraar. Het is niet de bedoeling dat uw instelling deze verstrekt op kosten van de instelling en dan later declareert. U heeft als instelling geen mogelijkheden deze geneesmiddelen bij de zorgverzekeraar te declareren als deze niet (zoals bij intramurale opname) in de kosten van de verpleging met verblijf zijn opgenomen. Het meest voor de hand liggende is dat u met grotere apotheek of apotheek keten de medicatie regelt en van hun de baxterrollen ontvangt. De apotheek kan dan bij de zorgverzekeraar declareren.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.