Algemene vragen

1. Verbod akte van cessie en rechtstreekse betaling aan zorgaanbieder
Voorheen kon onze klant zijn recht op vergoeding van zorg overdragen aan u als niet-gecontracteerde zorgaanbieder. U declareerde de kosten dan rechtstreeks bij Menzis. Dit is met ingang van 1 mei 2019 niet meer mogelijk. U dient de factuur dan weer rechtstreeks aan de klant te sturen. Voor lopende zorgtrajecten geldt een overgangsregeling.

2. Voorafgaande toestemming
Per 1 mei dient een klant vooraf toestemming te vragen aan Menzis indien hij/zij gebruik wil maken van ambulante verslavingszorg (behandeling alcohol- of aan middelen gebonden stoornis) vanaf 3000 minuten bij een niet door Menzis gecontracteerde zorgaanbieder. Dit geldt voor klanten vanaf 1 mei 2019 waarvoor een initiële DBC voor ambulante verslavingszorg in de Specialistische GGZ geopend wordt.

Indien een klant voor 1 mei al een behandeling ambulante verslavingszorg gestart is en de diagnose of DBC verandert niet, dan is er niet alsnog toestemming nodig. Voor klinische behandelingen binnen de GGZ geldt al dat er door de klant voorafgaand toestemming moet worden gevraagd. 

 

Cessieverbod en rechtstreekse betaling aan zorgaanbieder
Heeft uw klant vóór 1 mei 2019 al een akte van cessie ondertekend? Dan zal deze akte van cessie worden gerespecteerd. Aan aktes van cessie die ná 1 mei 2019 worden ondertekend, kunnen geen rechten worden ontleend.

Toestemming
Was uw klant al vóór 1 mei 2019 in zorg, dan hoeft niet alsnog toestemming te worden gevraagd.

Menzis hanteert een termijn van 10 werkdagen voor het beantwoorden van een toestemmingsaanvraag. De toestemming gaat in op het moment waarop hij wordt verleend. De klant via een formulier  digitaal toestemming aanvragen bij Menzis.

Menzis vindt het belangrijk dat een klant goede kwaliteit van zorg ontvangt. Daarom maken we met zorgaanbieders afspraken op het gebied van kwaliteit en de kosten van de zorg. Ook organiseren we met elkaar dat de zorg voor iedereen beschikbaar is. Deze afspraken leggen we vast in een contract. Menzis contracteert voldoende zorgaanbieders, zodat een klant altijd bij een kwalitatief goede zorgaanbieder in de buurt terecht kan.
Met niet-gecontracteerde zorgaanbieders hebben wij deze afspraken niet. Om meer grip te krijgen op de kwaliteit van zorg en meer duidelijkheid te geven over vergoedingen aan onze klanten, zijn onze verzekeringsvoorwaarden aangepast.

We vragen u deze veranderingen mee te nemen in de processen en in de communicatie aan klanten. We verwachten van zorgaanbieders dat duidelijk benoemd wordt aan klanten dat er geen contract met Menzis is en wat de consequenties hiervan zijn voor de klant. Zo kan een klant goed geïnformeerd een afweging maken en de consequenties van o.a. een eventuele lagere vergoeding overzien.
De klant heeft gegevens van u nodig om de toestemming te kunnen aanvragen, we stellen het op prijs als u de klant hierbij ondersteunt.

Het kan zijn dat u overweegt wel een contract met Menzis af te sluiten. Hiervoor kunt u een verzoek indienen conform het inkoopdocument GGZ 2019 via zorgaanbiederservice@menzis.nl. Uw aanvraag resulteert niet automatisch in een overeenkomst tussen u en Menzis. Deze inschrijving wordt dan in behandeling genomen. Voor het contractjaar 2019 kunt u zich één keer inschrijven. 

Om voor een contract in aanmerking te komen, moet u op het moment van inschrijving voldoen aan de minimumeisen van het Zorginkoopbeleid GGZ Instellingen 2019 of het Zorginkoopbeleid Vrijgevestigden 2019. U komt alleen in aanmerking voor een contract als u minimaal één Menzis-verzekerde in zorg heeft.

Het is de wettelijke taak van Menzis om te kijken of de zorg die wordt verleend rechtmatig en doelmatig is. Dit blijft Menzis ook in 2019 doen.

Als er een acute situatie is, kunt u zich wenden tot de regionale crisisdienst.

We werken met formele en materiële controles. Conform het controleplan zijn er verschillende niveaus van controle waarbij indien nodig zorgdossiers worden gecontroleerd en met klanten wordt gesproken over de geleverde zorg. Daarbij zijn er uiteraard diverse criteria ten aanzien van kwaliteit opgenomen in onze zorginkoopdocumenten.

Als er voor 1 mei 2019 al een akte van cessie is, blijft deze geldig na 1 mei. Ook als er na 1 mei een vervolg-DBC wordt geopend, geldt de akte van cessie hier voor.

Ja. U dient dan wel van onberispelijk gedrag te zijn. Hier zijn een aantal criteria voor.

Lees meer

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.