Als u wel bij een instelling heeft aangeboden mee te draaien in de crisisdienst, maar de instelling heeft uw verzoek om welke reden dan ook afgewezen dan lezen we dat graag. U kunt ons dit laten weten via het contactformulier op onze website.

Indien u tijdens het invullen van de vragenlijst 2019 nog niet over een in 2018 geldig visitatiecertificaat van de LVVP, NVvP en/of NIP beschikt dan vult u 'Nee' in. Heeft u vóór 1 januari 2019 alsnog een visitatiecertificaat ontvangen? Dan kunt u dit aan ons doorgeven. Wij zullen in dit geval de vragenlijst in VECOZO heropenen zodat u alsnog (een kopie of foto van) uw certificaat kunt uploaden. Afhankelijk van uw antwoorden op de andere kwaliteitscriteria ontvangt u dan een hoger tariefpercentage.

Per 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders van ‘Geneeskundige GGZ’ (curatieve GGZ onder de Zorgverzekeringswet) verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben én openbaar (op de website en/of in de wachtkamer) te maken. De zorgaanbieder dient te beschikken over een getoetst en geaccordeerd Kwaliteitsstatuut (sectie II) dat is ingediend en geregistreerd bij het Zorginstituut Nederland. Ook als u geen overeenkomst GGZ met Menzis afsluit dient u over een kwaliteitsstatuut te beschikken. Zonder kwaliteitsstatuut komt de geleverde zorg niet voor vergoeding in aanmerking.

Het aan u toegekende tariefpercentage (van het NZa tarief) en budgetplafond (indien voor u van toepassing) vindt u in de overeenkomst.

U vindt uw overeenkomst in de Contracteermodule (tabblad Contracten) van het VECOZO Zorginkoopportaal. Als u de overeenkomst nog niet heeft geaccepteerd staat deze nog als openstaand voorstel (tabblad Werklijst) in de Contracteermodule.

Zorgaanbieders die in 2018 geen contract met Menzis hebben en in aanmerking willen komen voor een contract 2019, dienen zich uiterlijk 1 juni 2018 aan te melden via het online contactformulier op onze website . Nieuwe zorgaanbieders die zich na 1 juni 2018 melden komen niet meer in aanmerking voor een contract in 2019.
Nieuwe zorgaanbieders moeten -evenals bestaande aanbieders- verder voldoen aan de gestelde inkoopeisen (uitsluitingsgronden en minimumeisen) zoals opgenomen in bijlagen 1 en 2 van het Zorginkoopbeleid GGZ 2019 voor vrijgevestigden. Om te bepalen of de uitsluitingsgronden niet op de zorgaanbieder van toepassing zijn, kan een Gedrags Verklaring Aanbesteden (GVA) of Verklaring omtrent Gedrag rechtspersonen (VOG RP) worden opgevraagd. De zorgaanbieder krijgt voldoende tijd om deze bewijsstukken aan te vragen en aan te leveren.

Menzis hanteert voor GBGGZ, SGGZ of GBGGZ/SGGZ een aparte vragenlijst. Wij zetten dezelfde vragenlijst voor u klaar als waarvoor u een overeenkomst (bijvoorbeeld GBGGZ) heeft afgesloten in 2018. Als u een andere vragenlijst wenst te ontvangen dan kunt u hiervoor schriftelijk een verzoek indienen via het contactformulier. Wij zetten dan een nieuwe vragenlijst voor u klaar in de Uitvraagmodule van het VECOZO Zorginkoopportaal.

Januari – maart 2018 Consultatie zorgaanbieders en patiëntverenigingen
29 maart 2018 Publicatie inkoopbeleid 2019
1 juni 2018 Deadline aanmelden nieuwe zorgaanbieders en aanbieders die geen declaraties hebben ingediend voor behandelingen gestart in
2017 en 2018
3-14 september 2018 Openstelling van de vragenlijst in VECOZO
19 oktober 2018 Sluitingsdatum van de vragenlijst in VECOZO
1 november 2018 Deadline voor het accepteren van het contract in VECOZO
12 november 2018 Publicatie gecontracteerde zorgaanbod op Zorgvinder

Indien u als niet-gecontracteerde zorgaanbieder een Menzis verzekerde in behandeling neemt dan betekent dit dat de verzekerde ten hoogste een restitutievergoeding ontvangt en de nota rechtstreeks bij ons moet indienen. Het is belangrijk dat u uw cliënten daarom vooraf goed informeert over de vergoeding. De maximale vergoeding die de cliënt kan ontvangen is afhankelijk van de polis van de cliënt (zie hiervoor de verzekeringsvoorwaarden). U kunt uw cliënt altijd voor meer informatie doorverwijzen naar onze Zorgadviseurs op telefoonnummer (088) 222 42 42. Meer informatie vindt u op onze website.

Alleen vrijgevestigden met een overeenkomst in 2018 en vrijgevestigden die zich uiterlijk 1 juni 2018 hebben aangemeld (en aan de voorwaarden voldoen) ontvangen tussen 3 en 14 september een uitnodiging voor de digitale vragenlijst in VECOZO. Als u deze uitnodiging niet heeft ontvangen, maar wel tot bovengenoemde groep zorgaanbieders behoort, verzoeken we u contact met Menzis op te nemen via het contactformulier op onze website.

Indien uit controle of anderszins blijkt dat de uitsluitingsgronden van toepassing zijn en/of de zorgaanbieder niet voldoet aan de geschiktheidseisen, dan heeft de zorgverzekeraar het recht om zonder schadeplichtig te zijn:

- de overeenkomst zonder dat een ingebrekestelling is vereist per ingangsdatum van de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, en/of
- eventuele schade (inclusief toekomstige schade) op de zorgaanbieder te verhalen, en/of
- de zorgaanbieder de komende drie kalenderjaren uit te sluiten van contractering, en/of
- melding te maken bij de IGZ en het OM.
Indien Menzis een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst door de zorgaanbieder constateert, kan Menzis afhankelijk van de geconstateerde inbreuk besluiten de voldoening van declaraties op te schorten. Wanneer duidelijk wordt dat de aanbieder ten onrechte een surplus heeft ontvangen omdat deze ten onrechte heeft aangegeven wel aan de inkoopcriteria te voldoen, zal het tarief en/of budget met terugwerkende kracht opnieuw worden vastgesteld. Het eventueel door Menzis teveel betaalde op basis van het nieuw berekende budget en/of tarief zal worden verrekend dan wel teruggevorderd.

Voor vrijgevestigden die in 2018 geen overeenkomst met Menzis hebben afgesloten geldt de sluitingsdatum voor het aanvragen van een overeenkomst GBGGZ en/of SGGZ van 1 juni 2018. Na de sluitingsdatum worden nieuwe aanvragen niet meer in behandeling genomen. Voor het invullen en bevestigen van de digitale vragenlijst hanteert Menzis de deadline van 19 oktober 2018. De uiterlijke deadline voor het accepteren van de vrijgevestigden overeenkomst 2019 is 1 november 2018.

De contracteervoorwaarden (uitsluitingsgronden en minimumeisen) vindt u terug in bijlage 1 en 2 van het Zorginkoopbeleid GGZ 2019 voor vrijgevestigden.

Om te bepalen met welke juridische identiteit de overeenkomst wordt aangegaan wordt het KvK-nummer van de praktijk opgevraagd en in de overeenkomst opgevoerd. In de vragenlijst wordt het KvK-nummer automatisch uit Vektis opgehaald. Indien het KvK-nummer niet bekend is bij Vektis of onjuist is, vragen wij u dit handmatig in te voeren. Wanneer u niet over een KvK-nummer beschikt maar wel over een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) dan kunt op de plaats van het KvK nummer 999999999 opgeven.

Na het bevestigen van de vragenlijst is het niet meer mogelijk om wijzigingen aan te brengen. Heeft u iets fout ingevuld en wilt u dit nog wijzigen? Dan verzoeken wij u vriendelijk dit vóór 1 januari 2019 bij ons te melden via het contactformulier. Wij kunnen de vragenlijst voor u heropenen zodat u uw antwoorden kunt aanpassen. Let op: na het opnieuw bevestigen van de vragenlijst krijgt u ook weer een nieuwe overeenkomst aangeboden.

Nadat u de digitale vragenlijst heeft ingevuld en bevestigd, ontvangt u vanuit het VECOZO Zorginkoopportaal een e-mail met instructies om de overeenkomst formeel af te sluiten. U ondertekent de overeenkomst door deze in de Contracteermodule van het Zorginkoopportaal van VECOZO te accepteren.

Om in aanmerking te komen voor een overeenkomst GGZ dient u te voldoen aan de inkoopeisen. Deze bestaan uit uitsluitingsgronden en minimumeisen en vindt u terug in bijlage 1 en 2 van het Zorginkoopbeleid GGZ 2019 voor vrijgevestigden. Zorgaanbieders die alleen voldoen aan de inkoopeisen komen in aanmerking voor het basistarief. Om in aanmerking te komen voor een hoger tariefpercentage dient u tevens te voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria. Meer informatie over deze kwaliteitscriteria vindt u terug in het Zorginkoopbeleid GGZ 2019 voor vrijgevestigden.

Wijzigingen van NAW-gegevens of andere praktijkgegevens geeft u rechtstreeks door aan Vektis. Uw gegevens worden vanuit Vektis automatisch in de administratie van Menzis bijgewerkt. Het is belangrijk dat u alle gegevens van uw praktijk en de daaraan gekoppelde zorverleners laat vastleggen in het AGB-register van Vektis. U kunt uw wijziging aan Vektis doorgeven via 0900 242 26 33 of via www.agbcode.nl. Als u in het bezit bent van een VECOZO-certificaat, dan kunt u ook een deel van uw gegevens in het AGB-register wijzigen via www.vecozo.nl.
Een wijziging van een bankrekeningnummer geeft uw wel aan Menzis door. Meer informatie hierover (en het wijzigingsformulier) vindt u op onze website https://www.menzis.nl/zorgaanbieders/declareren/wijzigen-van-gegevens. Ook ontvangen wij graag bericht via het contactformulier op onze website wanneer uw praktijk of zorgverlener AGB-code wijzigt, zodat wij deze wijzigingen in uw contract kunnen verwerken.

1. Verbod akte van cessie en rechtstreekse betaling aan zorgaanbieder
Momenteel kan onze klant zijn recht op vergoeding van zorg overdragen aan u als niet-gecontracteerde zorgaanbieder. U declareert de kosten dan rechtstreeks bij Menzis. Dit is met ingang van 1 mei 2019 niet meer mogelijk. U dient de factuur dan weer rechtstreeks aan de klant te sturen. Voor lopende zorgtrajecten geldt een overgangsregeling.

2. Voorafgaande toestemming
Per 1 mei dient een klant vooraf toestemming te vragen aan Menzis indien hij/zij gebruik wil maken van ambulante verslavingszorg (behandeling alcohol- of aan middelen gebonden stoornis) vanaf 3000 minuten bij een niet door Menzis gecontracteerde zorgaanbieder. Dit geldt voor klanten vanaf 1 mei 2019 waarvoor een initiële DBC voor ambulante verslavingszorg in de Specialistische GGZ geopend wordt.

Indien een klant voor 1 mei al een behandeling ambulante verslavingszorg gestart is en de diagnose of DBC verandert niet, dan is er niet alsnog toestemming nodig.

Het verbod op de akte van cessie geldt voor alle GGZ-behandelingen en alle GGZ-diagnoses. Dit is met ingang van 1 mei 2019. 

Cessieverbod en rechtstreekse betaling aan zorgaanbieder
Wanneer een klant voor 1 mei een akte van cessie heeft ondertekend en een behandeling ontving, blijft de akte van cessie geldig. Aan aktes van cessie die ná 1 mei 2019 worden ondertekend, kunnen geen rechten worden ontleend.

Toestemming
Was uw klant al vóór 1 mei 2019 in zorg, dan hoeft niet alsnog toestemming te worden gevraagd.

 

Menzis hanteert een termijn van 10 werkdagen voor het beantwoorden van een toestemmingsaanvraag. De toestemming gaat in op het moment waarop hij wordt verleend. Over de wijze van aanvragen van de toestemming wordt u vóór 1 mei 2019 geïnformeerd. Vanaf 1 mei 2019 vindt de klant via menzis.nl/wegwijs-ggz een formulier waarmee hij digitaal toestemming kan aanvragen bij Menzis.

Menzis vindt het belangrijk dat een klant goede kwaliteit van zorg ontvangt. Daarom maken we met zorgaanbieders afspraken op het gebied van kwaliteit en de kosten van de zorg. Ook organiseren we met elkaar dat de zorg voor iedereen beschikbaar is. Deze afspraken leggen we vast in een contract. Menzis contracteert voldoende zorgaanbieders, zodat een klant altijd bij een kwalitatief goede zorgaanbieder in de buurt terecht kan.
Met niet-gecontracteerde zorgaanbieders hebben wij deze afspraken niet. Om meer grip te krijgen op de kwaliteit van zorg en meer duidelijkheid te geven over vergoedingen aan onze klanten, zijn onze verzekeringsvoorwaarden aangepast.

We vragen u deze veranderingen mee te nemen in de processen en in de communicatie aan klanten. We verwachten van zorgaanbieders dat duidelijk benoemd wordt aan klanten dat er geen contract met Menzis is en wat de consequenties hiervan zijn voor de klant. Zo kan een klant goed geïnformeerd een afweging maken en de consequenties van o.a. een eventuele lagere vergoeding overzien.
De klant heeft gegevens van u nodig om de toestemming te kunnen aanvragen, we stellen het op prijs als u de klant hierbij ondersteunt.

Het kan zijn dat u overweegt wel een contract met Menzis af te sluiten. Hiervoor kunt u een verzoek indienen conform het inkoopdocument GGZ 2019 via zorgaanbiederservice@menzis.nl. Uw aanvraag resulteert niet automatisch in een overeenkomst tussen u en Menzis. Deze inschrijving wordt dan in behandeling genomen. Voor het contractjaar 2019 kunt u zich één keer inschrijven. 

Om voor een contract in aanmerking te komen, moet u op het moment van inschrijving voldoen aan de minimumeisen van het Zorginkoopbeleid GGZ Instellingen 2019 of het Zorginkoopbeleid Vrijgevestigden 2019. U komt alleen in aanmerking voor een contract als u minimaal één Menzis-verzekerde in zorg heeft.

Het is de wettelijke taak van Menzis om te kijken of de zorg die wordt verleend rechtmatig en doelmatig is. Dit blijft Menzis ook in 2019 doen.

Als er een acute situatie is, kunt u zich wenden tot de regionale crisisdienst.

We werken met formele en materiële controles. Conform het controleplan zijn er verschillende niveaus van controle waarbij indien nodig zorgdossiers worden gecontroleerd en met klanten wordt gesproken over de geleverde zorg. Daarbij zijn er uiteraard diverse criteria ten aanzien van kwaliteit opgenomen in onze zorginkoopdocumenten.

Als er voor 1 mei 2019 al een akte van cessie is, blijft deze geldig na 1 mei. Ook als er na 1 mei een vervolg-DBC wordt geopend, geldt de akte van cessie hier voor.

Ja. U dient dan wel van onberispelijk gedrag te zijn. Hier zijn een aantal criteria voor.

Lees meer

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.