Inkoopbeleid Fysiotherapie

Veelgestelde vragen

Ja, dit geldt voor alle gecontracteerde fysiotherapeuten.

U kunt uw bezwaren kenbaar maken via het contactformulier op onze website.

Menzis informeert u regelmatig met spiegelinformatie en vanaf nu volgens de uniforme Behandelindex methodiek. De Behandelindex maakt het u mogelijk uw gewogen behandelgemiddelde te vergelijken met uw vakgenoten. Op het moment dat u merkt dat de behandelindex hoger uitvalt, vragen we u dit te onderzoeken. Weigeren van patiënten en/of voortijdig afbreken van behandelingen is dus niet aan de orde. Effectiever behandelen door te leren van vakgenoten wel. We willen niet dat u zich bij de behandeling van uw patiënten laat leiden door de Behandelindex. Zinnige en zuinige zorg staat centraal. De Behandelindex is absoluut niet bedoeld om praktijken te verplichten een maximaal aantal behandelingen te geven aan bepaalde patiënten.
Het is inmiddels een vaak gehoord verhaal; de zorg in Nederland is goed, maar duur. Willen we de komende jaren de premies betaalbaar houden, dan moeten we in alle zorgsectoren scherp blijven letten op de doelmatigheid van de zorg. Met de spiegelinformatie kunnen we het gesprek aan gaan met praktijken die (structureel) een afwijkende Behandelindex hebben.

Voor elke verzekerde en aandoening de meest optimale behandeling die voldoet aan ‘de stand van wetenschap en praktijk’. Dat is zowel voor u als voor zorgverzekeraars een belangrijk uitgangspunt. In theorie zou het zo moeten zijn dat voor elke verzekerde met dezelfde kenmerken gemiddeld hetzelfde aantal behandelingen nodig is om de klacht van de verzekerde te verhelpen. Wij zien echter grote verschillen in het aantal behandelingen voor verzekerden met dezelfde klacht (praktijkvariatie) tussen zorgverleners. De spiegelinformatie maakt deze verschillen inzichtelijk en daarom delen we de spiegelinformatie met u als praktijk.
Als gecontracteerde fysiotherapiepraktijk bent u gewend om periodiek spiegelinformatie te ontvangen van Menzis. Deze spiegelinformatie bevatte het 'ongewogen' behandelgemiddelde. Met de komst van de uniforme rekenmethodiek behandelindex kunnen we u nu het 'gewogen' behandelgemiddelde toezenden. U blijft van Menzis dus zoals u gewend bent, periodiek spiegelinformatie ontvangen.

De behandelindex geeft inzicht in hoe het gemiddeld aantal behandelingen van uw praktijk zich verhoudt tot het gemiddeld aantal behandelingen van alle fysiotherapiepraktijken met een gelijksoortige populatie. Dit geeft een indicatie hoe doelmatig u zorg levert ten opzichte van deze praktijken. Bij het bepalen van de behandelindex houden we rekening met een aantal populatiekenmerken waar uw praktijk geen directe invloed op heeft zoals de verhouding man/vrouw, leeftijdsopbouw en de mate waarop uw verzekerden vanuit de aanvullende verzekering of Bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering aanspraak maken op de vergoeding voor fysiotherapie. Het is dus een gewogen gemiddelde.
Wanneer uw behandelindex sterk afwijkt van het gemiddelde, dan is daar voor u als praktijk soms een logische verklaring voor. Maar soms ook niet en dan kunt u de behandelindex gebruiken om te kijken waar en waarom u afwijkt.

Deze kunt u terugvinden in ons inkoopbeleid op de website.

Dat bepalen we als zorgverzekeraar niet. De behandelindex is absoluut niet bedoeld om praktijken te verplichten een maximaal aantal behandelingen te geven aan bepaalde patiënten. Primair is de kwaliteit van de beroepsgroep en de zorgprofessional weet welke zorg iemand nodig heeft voor een bepaalde klacht en is op de hoogte van de laatste stand van de wetenschap en praktijk. We willen niet dat u zich bij de behandeling van uw patiënten laat leiden door de behandelindex. Zinnige en zuinige zorg staat centraal.
Het is inmiddels een vaak gehoord verhaal; de zorg in Nederland is goed, maar duur. Willen we de komende jaren de premies betaalbaar houden, dan moeten we in alle zorgsectoren scherp blijven letten op de doelmatigheid van de zorg. Met de spiegelinformatie kunnen we het gesprek aan gaan met praktijken die (structureel) een afwijkende behandelindex hebben.

De rekenmethodiek wordt door de vijf bij SKMZ aangesloten verzekeraars (CZ, De Friesland Zorgverzekeraar, Menzis, VGZ, Zilveren Kruis) gebruikt om de behandelindex te berekenen.
Na het uitvoeren van de berekening op basis van deze rekenmethodiek wordt door onderzoeksbureau Equalis getoetst of de zorgverzekeraars de berekening juist en conform de gemaakte afspraken hebben uitgevoerd. Wanneer dit zo is ontvangt de betreffende zorgverzekeraar een certificaat van Equalis voor het juist berekenen van de behandelindex. Nadat de behandelindex is berekend wordt deze door de zorgverzekeraar vertaald in de spiegelinformatie die u periodiek ontvangt.

Met de volgende populatiekenmerken wordt rekening gehouden:
• geslacht
• leeftijd
• hoofddiagnosegroep (pathologieklassen o.b.v. het derde cijfer van de medische diagnosecode - DCSPH)
• sociaaleconomische status (SES) op postcodeniveau
• verzekeringsgrondslag
Het behandelgemiddelde wordt hiermee gecorrigeerd, meer informatie hierover vindt u op de website van Stichting Kwaliteitsmonitoring Zorg

De behandelindex geeft inzicht in hoe het aantal gehonoreerde behandelingen van uw praktijk zich verhoudt tot het gemiddeld aantal door Menzis gehonoreerde behandelingen van alle fysiotherapiepraktijken met een gelijksoortige populatie. Dat wil zeggen dat we het aantal gehonoreerde behandelingen binnen uw praktijk die verbonden zijn aan bepaalde populatiekenmerken, vergelijken met het gemiddeld aantal behandelingen van alle praktijken in Nederland bij gelijke populatiekenmerken. Dit noemen we een gewogen behandelgemiddelde.
Dit gewogen behandelgemiddelde wordt berekend op basis van alle declaraties fysiotherapie die Menzis gehonoreerd heeft. Declaraties afkomstig van praktijken buiten Nederland worden niet meegenomen. Een behandelindex van 100 betekent dat een praktijk verzekerden gemiddeld even vaak behandelt als alle andere declarerende praktijken met een gelijksoortige populatie.
De behandelindex stelt u in staat om de doelmatigheid van uw praktijk te vergelijken met het gemiddelde van andere praktijken. Zo krijgt u inzicht welke groepen verzekerden u minder vaak of vaker behandelt dan andere praktijken in Nederland. Dit kan aanleiding geven om naar bijvoorbeeld het klinisch redeneren en methodisch handelen te kijken of om te kijken of het evidence based werken nog up-to-date is. Voor Menzis geeft het kansen om te sturen op doelmatigheid.
De behandelindex geeft geen informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg.
Uitgebreide toelichting over berekening van de uniforme rekenmethodiek 2017 voor de behandelindex fysiotherapie vindt u op de website van Stichting Kwaliteitsmonitoring Zorg

Alle door Menzis (en Anderzorg) ingekochte prestaties van de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie vastgesteld door de NZa worden meegenomen, behalve de prestatie screening en de toeslagen.

Nee, de behandelingen die plaats hebben gevonden t/m 30-06-2019 zullen uitbetaald worden conform het profiel vermeld in uw overeenkomst tot 30-06-2019. Behandelingen die op 01-07-2019 en later plaatsvinden kunt u indienen met het tarief zoals vermeld in uw nieuwe overeenkomst.

Op het moment dat u merkt dat de behandelindex hoger uitvalt, vragen we u dit te onderzoeken. Door gericht te kijken naar uw populatie en in gesprek te gaan met vakgenoten kunt u kijken welke aspecten u binnen uw praktijkvoering kunt aanpassen.

Een nieuwe overeenkomst aanvragen voor het contractjaar 2020 is niet mogelijk in verband met het behandelindex-cijfer 2018.
Let op! U krijgt niet automatisch een nieuw aanbod voor 2021. U dient daarvoor opnieuw een contract bij ons aan te vragen via het contactformulier.

Ja, u ontvangt van ons een aangepast contractvoorstel via het zorginkoopportaal van VECOZO.

Dan heeft u geen overeenkomst met Menzis en kunt u geen declaraties bij ons indienen. Voor de mensen die u in behandeling heeft kunt u de behandeling afronden tot uiterlijk 31-12-2019. Mocht de behandeling nog langer duren dan dient u de behandeling over te dragen aan een collega die wel een overeenkomst heeft met Menzis.

Bij fysiotherapie heeft de behandelindex in 2019 invloed op het profiel van het contract. U kunt hierover meer lezen in ons inkoopbeleid.

Indien er gedurende de looptijd van deze overeenkomst een nieuwe versie komt van de RFV dan wel het MFH zal Menzis deze eerst beoordelen. Van belang is of deze RFV en MFH binnen het kwaliteitsbeleid van Menzis inpasbaar zijn. Menzis zal vooralsnog de nieuwe versie(s) RFV en MFH niet op deze overeenkomst van toepassing verklaren. Als de toepassing verklaring aan de orde is, zal Menzis dit tijdig bekendmaken.

Binnen de gehele eerste lijn loopt het traject ‘administratieve lastenverlichting’. Met de betrokken stakeholders is en wordt er aan de landelijke tafel gekeken naar de mogelijkheden om de administratieve procedures te vereenvoudigen, de door de paramedicus ervaren administratieve lasten in kaart te brengen en de processen zo doelmatig mogelijk in te richten. Zoals de vernieuwde afspraak rondom de herhaalverwijzing. Voor alle resultaten rondom dit item verwijzen we u naar de website van minder lasten meer zorg.

De tarieven vindt u in de bijlage 3 bij uw contract en is afhankelijk van het door u gekozen profiel.

Op 29 maart 2018 heeft Menzis haar zorginkoopbeleid 2019-2020 bekend gemaakt. Dit houdt in dat we geen overeenkomsten meer afsluiten op basis van beleid 2018-2020 zoals gepubliceerd op 29 maart 2017. Menzis biedt alleen aan de zorgaanbieders die in 2018 een profiel 1 overeenkomst hebben ondertekend een overeenkomst 2019. In verband met bestaande meerjarenovereenkomst profiel 2 en 3 (op basis van beleid 2018-2020 zoals gepubliceerd op 1 april 2017), krijgen nieuwe zorgaanbieders vanaf 2019 (op basis van beleid 2019-2020) die voor deze profielen in aanmerking komen een overeenkomst met een duur van maximaal één jaar en een einddatum van uiterlijk 31-12-2019.
Fysiotherapie praktijken met een profiel 1 overeenkomst 2018 krijgen voor 2019 een nieuw contractaanbod met een maximale duur van één jaar en een einddatum van uiterlijk 31-12-2019. Voor deze praktijken betekent dit dat zij in het 2de kwartaal van 2019 te horen krijgen in welk profiel de overeenkomst 2019 valt per 1e van het 3de kwartaal op basis van het gerealiseerde Behandel-Index-Cijfer 2018.
Het Behandel-Index-Cijfer bepaalt mede het (gewijzigde) profiel van de overeenkomst, danwel of de zorgaanbieder voor een audit in aanmerking komt, danwel of de overeenkomst met de zorgaanbieder beëindigd wordt. Voor het indexcijferstaffel overzicht: zie bijlage 5
Voor nieuwe zorgaanbieders per 1 januari 2019 betekent de inwerking treden van het Behandel Indexbeleid dat zij geen gerealiseerde Behandel-Index-Cijfer 2018 hebben en voor de overeenkomst in 2019 dan alleen in aanmerking kunnen komen voor een profiel 1 overeenkomst.
In verband met het inwerking treden van het aangekondigde zorginkoopbeleid op basis van beleid 2018-2020 zoals gepubliceerd op 1 april 2017 rondom wijzigingen in profiel 3 kunnen er in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 geen (nieuwe) zorgaanbieders in profiel 3 instromen.

Nee, dat is niet voldoende.
De voorwaarden hebben betrekking op de situatie van de aangeschreven praktijkcode die vermeld staat op het tabblad "organisatie" in de profielenlijst. De voorwaarden hebben dus geen betrekking op een samenwerkingsverband.

In het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars worden jaarlijks de inkoopvoorwaarden vermeld.
Eén van de inkoopvoorwaarden van Menzis in het inkoopbeleid 2018 en 2019 is dat het contractaanbod alleen geldig is, indien er één praktijk per zorgsoort per adres gevestigd is. We vinden het van belang dat onze verzekerden duidelijk kunnen zien wie gecontracteerd is en wie niet en waar hij de zorg consumeert.
U kunt met Menzis dus geen overeenkomst aangaan als er meerdere fysiotherapiepraktijken op één en hetzelfde adres zijn gevestigd.

Menzis gaat de toegang tot profiel 3 aanpassen. Het gebruik door Menzis van het Motivational Paper (MP) en het Plus audit certificaat komen uiterlijk op 1-1-2020 te vervallen ongeacht de geldigheid(sduur) op dat moment van het MP en het auditcertificaat. Dit betekent voor u als zorgaanbieder dat u op grond van deze wijziging nog een MP en geldig auditcertificaat kunt indienen tot uiterlijk 31 december 2018; mede aan de hand daarvan zal Menzis dan beoordelen of u voor profiel 3 in de huidige vorm in aanmerking komt
Let op:
In de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 kunnen er vanwege het bovenstaande geen nieuwe zorgaanbieders in profiel 3 instromen.

PREM betekent Patient Reported Experience Measure.
Op de website van patiëntervaringsmetingen kunt u meer info terugvinden over de PREM. U dient hiervoor de daarbij behorende werk- en meetinstructies volgen. U gaat hiervoor een overeenkomst aan met een gecertificeerd meetbureau om te voldoen aan de zorgvuldigheidseisen en om de data te kunnen delen. De resultaten worden ook met Menzis gedeeld zodat we onze verzekerden hierover kunnen informeren.

Menzis hanteert voor de profielen 1 en 2 een kwaliteitstoets/beheersmodelaudit. De nadere uitleg rondom de kwaliteitstoets/beheersmodelaudit is te raadplegen op onze website.

Menzis gaat achteraf controleren of de match tussen uw praktijk en het gekozen profiel klopt. We zullen o.a. gegevens opvragen mbt het invullen van uw profielenlijst. Indien het gekozen profiel niet juist is, ontvangt u van Menzis bericht dat het tarief behorende bij de overeenkomst ten onrechte is vastgesteld op het door u gekozen profiel. Het verschil in de uitbetaalde declaraties tussen het gekozen profiel en het door Menzis vastgesteld profiel zullen worden teruggevorderd.

Directe toegang wordt alleen vergoed als u geregistreerd staat in een register dat voor Menzis raadpleegbaar is. Bijvoorbeeld als u geregistreerd staat in het CKR. Het verlenen van behandelingen buiten de behandellocatie dient altijd op verwijzing van de huisarts of medisch specialist plaats te vinden. Directe toegang behoort dan niet tot de mogelijkheden. Dit is met uitzondering van een behandeling bij de verzekerde aan huis, niet zijnde een WTZi toegelaten instelling.

Menzis dient voor het aflopen van de geldigheidsdatum in het bezit te zijn van een nieuw, geldig Audit-certificaat. Kunt u hier niet aan voldoen? Dan valt uw praktijk per de 1e van de volgende maand terug in een lager profiel. Menzis stelt u hiervan op de hoogte.

Meer informatie over de voorwaarden en mogelijkheden van audit kunt u lezen op onze website.

Het meetmoment is 1 januari 2019. Verbeteringen gedurende het contractjaar worden niet meer meegenomen voor bepaling van het tariefaanbod voor 2019. Enige uitzondering hierop is de mogelijkheid om van een profiel 2 naar een profiel 3 overeenkomst te gaan, mits men voldoet aan de voorwaarden behorende bij een profiel 3 overeenkomst waaronder de Menzis Profiel 3 Plus Audit. Als de praktijk in het bezit is van een geldig audit-certificaat met een positief doorlopen Motivational Paper/Audit Intake Formulier en een kopie van het certificaat heeft opgestuurd naar Menzis, dan komt u in de eerst opvolgende maand in aanmerking voor een profiel 3 overeenkomst en tarief. Voorbeeld: ontvangt Menzis het audit-certificaat met een positief doorlopen Motivational Paper in juni 2018, dan heeft de praktijk per 1 juli 2018 recht op het profiel 3 tarief.
Let op: Menzis gaat de toegang tot profiel 3 aanpassen. Het gebruik door Menzis van het Motivational Paper (MP) en het audit certificaat (Plus en ETF) komen uiterlijk op1 januari 2020 te vervallen ongeacht de geldigheid(sduur) op dat moment van het MP en het auditcertificaat. Dit betekent voor u als zorgaanbieder dat u op grond van deze wijziging nog een MP en geldig auditcertificaat kunt indienen tot uiterlijk 31 december 2018; mede aan de hand daarvan zal Menzis dan beoordelen of u voor profiel 3 in de huidige vorm in aanmerking komt.

Menzis heeft als eis voor een profiel 2/3 overeenkomst deelname aan landelijk kwaliteitssysteem. Voor nadere informatie verwijzen we u naar onze website.

Ja, het is mogelijk nieuwe verbijzonderingen in het contractjaar bij Menzis aan te melden. U kunt dit doen door het contactformulier in te vullen. Het is wel van belang dat deze nieuwe verbijzondering bij de betreffende zorgaanbieder in Vektis wordt vastgelegd.

De tarieven vindt u in de bijlage 3 bij uw contract en is afhankelijk van het door u gekozen profiel.

Op basis van de profielenlijst die u als fysiotherapeut voor Menzis invult wordt uw tarief bepaald. De aangegeven eisen hebben betrekking op de aangeschreven praktijkcode. Op basis van de profielen kunt u duidelijk zien welke voorwaarden bij welk tarief van toepassing zijn. Bij elk profiel wordt aangegeven welk tarief bij dit profiel van toepassing is. U ontvangt bij het contract een volledige tarievenlijst.

Menzis gaat de toegang tot profiel 3 aanpassen. Het gebruik door Menzis van het Motivational Paper (MP) en het audit certificaat (Plus en ETF) komen uiterlijk op 1 januari 2020 te vervallen ongeacht de geldigheid(sduur) op dat moment van het MP en het auditcertificaat. Dit betekent voor u als zorgaanbieder dat u op grond van deze wijziging nog een MP en geldig auditcertificaat kunt indienen tot uiterlijk 31 december 2018; mede aan de hand daarvan zal Menzis dan beoordelen of u voor profiel 3 in de huidige vorm in aanmerking komt. Aanvragen vanaf 31 december 2018 worden niet meer in behandeling genomen.

 

 

In het kader van administratieve lastenverlichting is het niet langer noodzakelijk om een herhaalverwijzing te vragen bij een behandeling die langer dan 12 maanden duurt. Een verwijsbrief is alleen noodzakelijk bij het starten van de behandeling en bij behandelingen aan huis. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de website www.minderlastenmeerzorg.nl. Daar staat de actuele informatie rondom de inspanningen van betrokken partijen om de ervaren administratieve lasten waar mogelijk aan te pakken.

Menzis heeft in haar verzekeringsvoorwaarden opgenomen dat een verzekerde met claudicatio intermittens (etalagebenen) alleen terecht kan bij een fysiotherapeut die is aangesloten bij het ClaudicatioNet.

Menzis heeft in haar verzekeringsvoorwaarden opgenomen dat een verzekerde met de ziekte van Parkinson alleen terecht kan bij een fysiotherapeut die is aangesloten bij het ParkinsonNet.

U vindt de diagnosecode lijst op onze website.
We willen u in eerste instantie vragen met behulp van de lijst diagnosecodes die op onze website gepubliceert is, zelf een nieuwe diagnosecode samen te stellen. Dit geldt voor de chronische diagnosecodes die starten per 01-01-2016. Komt u er toch niet uit, stel dan uw vraag via het contactformulier. In het contactformulier kunt u als onderwerp “casuïstiek” kiezen. Uw vraag komt dan bij de juiste afdeling terecht.
Op onze website paramedische zorg declareren onder het kopje "Retourmeldingen bij afgewezen declaratieregels" vindt u een pdf bestand met onze uitleg over de retourmeldingen.

Wanneer u de overeenkomst digitaal heeft ondertekend kunt u na één werkdag de declaraties indienen.

Nee, dit kan niet. Declaraties die ouder zijn dan 6 maanden na behandeldatum worden afgewezen. Alleen als overmacht uitdrukkelijk kan worden aangetoond is indienen nog mogelijk.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.