Inkoopbeleid Logopedie

Veelgestelde vragen

Als een praktijk voor een beheersmodel audit geselecteerd wordt zal per praktijk getoetst worden of de uit te voeren controle in strijd is met wettelijke regels op o.a. het gebied van privacy.

In het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars worden jaarlijks de inkoopvoorwaarden vermeld.
Eén van de inkoopvoorwaarden van Menzis in het inkoopbeleid 2018 en 2019 is dat het contractaanbod alleen geldig is, indien er één praktijk per zorgsoort per adres gevestigd is. We vinden het van belang dat onze verzekerden duidelijk kunnen zien wie gecontracteerd is en wie niet en waar hij de zorg consumeert.
U kunt met Menzis dus geen overeenkomst aangaan als er meerdere logopediepraktijken op één en hetzelfde adres zijn gevestigd.

Met behandellocatie wordt het praktijkadres dan wel dependance bedoeld.

Tot 1 januari 2017 is het hebben van een positief doorlopen motivational paper gekoppeld aan de vrijwillige kwaliteitstoets logopedie Menzis verplicht. Vanaf 1 januari 2017 heeft Menzis deze verplichting los gelaten!

In het kader van administratieve lastenverlichting is het niet langer noodzakelijk om een herhaalverwijzing te vragen bij een behandeling die langer dan 12 maanden duurt. Een verwijsbrief is alleen noodzakelijk bij het starten van de behandeling en bij behandelingen aan huis. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de website www.minderlastenmeerzorg.nl. Daar staat de actuele informatie rondom de inspanningen van betrokken partijen om de ervaren administratieve lasten waar mogelijk aan te pakken.
Binnen de gehele eerste lijn loopt het traject ‘administratieve lastenverlichting’. Met de betrokken stakeholders is en wordt er aan de landelijke tafel gekeken naar de mogelijkheden om de administratieve procedures te vereenvoudigen, de door de paramedicus ervaren administratieve lasten in kaart te brengen en de processen zo doelmatig mogelijk in te richten. In 2017 heeft Menzis hier al een voorschot op genomen, zoals bijvoorbeeld de vernieuwde afspraak rondom de herhaalverwijzing. Voor alle resultaten rondom dit item verwijzen we u naar deze link.

De tarieven zijn afhankelijk van het gekozen profiel en zijn terug te vinden als u de keuze doorloopt in de profielenlijst en in de bijlage 3 van de overeenkomst Logopedie. U krijgt een concept overeenkomst met bijlage 3 te zien nadat u uw profielkeuze heeft bepaald. Dan kunt u bepalen of u de overeenkomst met ons wilt aangaan. Bijlage 3 wordt niet getoond op onze website bij de contractstukken, omdat Menzis de tarieven niet op die manier wil publiceren. U kunt de tarieven ook raadplegen in het besloten ledendeel van de NVLF.

De auditbureaus die Menzis voor de beheersaudit inzet zijn KIWA en HCA.

In de huidige spiegelinformatie kijkt Menzis naar de behandelgemiddelden per unieke verzekerde. Bij afwijking van meer dan 20% zal er naar het profiel van de praktijk worden gekeken.
Praktijken die met name kinderen behandelen of een specifieke doelgroep, kunnen dan een verklaarbare afwijking hebben op het gemiddelde.
Mochten er dan nog vragen zijn, dan zal Menzis contact opnemen met de betrokken praktijk om te overleggen.

Een beheersmodel audit kan uitgevoerd worden als er een afwijking is van meer dan 20% van het behandelgemiddelde; en/of  er een afwijking is in de declaraties Logopedie van de Zorgaanbieder zodanig dat er geen behandelgemiddelde kan worden gegenereerd; en/of meer dan 25% van de verzekerden in behandeling bij de Zorgaanbieder in 2018 of 2019 ook door een andere Zorgaanbieder Logopedie is behandeld.
Mocht dit het geval zijn, dan zal er eerst worden gekeken of het bijvoorbeeld een praktijk betreft met een specifieke doelgroep, alvorens een beheersaudit in te zetten.
De praktijken zullen hierover van tevoren informatie over ontvangen.

Met behandellocatie wordt het praktijkadres dan wel dependance bedoeld. Voor behandelingen aan huis, niet zijnde een WTZi toegelaten instelling, is wel mogelijk zonder verwijzing.

Binnen de praktijk dient dit te zijn vormgegeven en op inhoud te hebben geconcretiseerd. Bijvoorbeeld door middel van gestructureerd overleg /gezamenlijke producten. Menzis gaat ook akkoord met een actieve deelname in een ‘kwaliteitskring’.

Logopediepraktijken die alleen kinderen behandelen kunnen ook aan de eis van profiel 2 voldoen. Uit klantenpanels is naar voren gekomen dat de verzekerden ruimere openingstijden prettig vinden. Daarom vraagt Menzis een avondopenstelling en/of een weekendopenstelling.
Gezien de doordeweekse drukte van ouders en kinderen is het bieden van de zaterdagopenstelling dan een optie voor de praktijk en kan op die manier voldoen aan de gestelde openingstijden van profiel 2.

Menzis stelt op basis van serviceaspecten dat de praktijk een avond en weekendopenstelling moet bieden. Dit betekent dat de openingstijden gecommuniceerd dienen te worden via website, voicemail en andere uitingsvormen vanuit de praktijk.
Mocht ondanks het aanbod blijken dat er geen afspraken zijn op de betrokken openstellingen, dan is fysieke aanwezigheid in de praktijk niet noodzakelijk. De bereikbaarheid bij vragen en afspraken dient dan wel geregeld te zijn.

Als een praktijk in de looptijd van het contract de vrijwillige kwaliteitstoets met goed gevolg aflegt en het certificaat naar Menzis verstuurd, dan zal mede aan de hand daarvan Menzis beoordelen of u voor profiel 2 in aanmerking komt. Kan Menzis vervolgens de goedkeuring geven dan wordt het profiel aangepast in de opvolgende kalendermaand waarop de documenten zijn ontvangen.

Niet alle zaken kunnen bij aanvang van de overeenkomst worden gecontroleerd. Menzis controleert dan ook geregeld op onderdelen achteraf.

Ja, dit is mogelijk indien u aan alle eisen van profiel 2 voldoet en het volgende aanlevert:
• een bevestiging van een positief doorlopen Menzis Motivational Paper logopedie en
• een geldig kwaliteitstoets certificaat.
U kunt uw gegevens aanleveren via het contactformulier onderaan dit overzicht van veel gestelde vragen.
De eerst opvolgende maand komt u in aanmerking voor een profiel 2 overeenkomst en tarief.
Bijvoorbeeld: Menzis ontvangt het kwaliteitstoets certificaat in februari 2019. Dan heeft u per 1 maart 2019 recht op het profiel 2 tarief.

Nee. U komt wel in aanmerking voor een overeenkomst als u aan de overige eisen voldoet. Directe toegang wordt alleen vergoed als u geregistreerd staat in een register dat voor Menzis raadpleegbaar is. Bijvoorbeeld een aantekening (DT) in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Is dat niet het geval dan bent u niet direct toegankelijk.

Wanneer u de overeenkomst retourneert is declareren mogelijk nadat u via de mail een bevestiging heeft ontvangen dat de overeenkomst is verwerkt.

Menzis hanteert 2 profielen om de mogelijkheid te hebben kwaliteit en extra service(s) van de zorgaanbieder te belonen. In 2015 is hier een start mee gemaakt. De profieleisen en wellicht het aantal profielen zullen in de toekomst, afhankelijk van de ontwikkelingen binnen de beroepsgroep, verder uitgebreid worden.

Nee, dit kan niet. Declaraties die ouder zijn dan 6 maanden na behandeldatum worden afgewezen. Alleen als overmacht uitdrukkelijk kan worden aangetoond is indienen nog mogelijk.

Ja, u mag bij de verzekerde eigen tarieven hanteren. Let u hierbij op dat de tarieven duidelijk zichtbaar zijn voor de verzekerde en de verzekerde hierover voor de behandeling over geinformeerd wordt.

Zie hiervoor de Inkoopeisen bijlage 2 bij het Zorginkoopbeleid Paramedie 2018-2020.
• De hoofdbehandellocatie is minimaal 5 dagdelen per week geopend. Een dagdeel (ochtend/middag/avond) is een aaneengesloten periode van 4 uur. Menzis vindt het o.a. belangrijk dat de zorg toegankelijk is en dat onze verzekerden de keuze hebben om op meerdere dagen en tijdstippen bij een logopedist bij hun in de buurt terecht te kunnen.
• De praktijk beschikt over een actuele website met praktijkinformatie voor de verzekerde waarop minimaal de openingstijden van de behandellocatie(s) en patiënteninformatie is te vinden.

Voor het uitvoeren van het behandeltraject op school is voorafgaande toestemming van de zorgverzekeraar noodzakelijk.
Zie voor het beleid ten aanzien van “1e lijns paramedische behandelingen op school” onze website.

Ja. Voor een logopedist (werkzaam in uw praktijk) geldt dat de logopedist in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) als kwaliteitsgeregistreerde dient te staan. Indien dit niet het geval is komt u niet in aanmerking voor een overeenkomst met Menzis.

Ja, alleen als de behandeling gericht is op een andere indicatie dan de Wlz (voorheen AWBZ) indicatie.

De tarieven zijn afhankelijk van het gekozen profiel en zijn terug te vinden als u de keuze doorloopt in de profielenlijst en in de bijlage 2 van de overeenkomst Logopedie. U krijgt een concept overeenkomst met bijlage 2 te zien nadat u uw profielkeuze heeft bepaald. Dan kunt u bepalen of u de overeenkomst met ons wilt aangaan. Bijlage 2 wordt niet getoond op onze website bij de contractstukken, omdat Menzis de tarieven niet op die manier wil publiceren. U kunt de tarieven ook raadplegen in het besloten ledendeel van de NVLF.

Directe toegang wordt alleen vergoed als u geregistreerd staat in een register dat voor Menzis raadpleegbaar is. Bijvoorbeeld een aantekening (DT) in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Het verlenen van behandelingen buiten de behandellocatie dient altijd op verwijzing van de huisarts of medisch specialist plaats te vinden. Directe toegang behoort dan niet tot de mogelijkheden.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.