Algemene vragen Wijkverpleging

Veelgestelde vragen

Vanaf 12 juli wordt het inkoopportaal in VECOZO opengezet voor zorgaanbieders.

U kunt zich aanmelden via de vragenlijst in VECOZO. In de vragenlijst kunt u het format Module Sociale Infrastructuur uploaden via de uploadfunctie.

Ja, dat kan, maar de zorgverlening is altijd op basis van een zorgplan. Het zorgplan moet altijd overeengekomen worden en ondertekend worden door de klant en moet ook in het bezig zijn van beide organisaties. Het moet duidelijk zijn wie de regie heeft en wie/wat declareert en hoe.

Nee, voor wijkverpleging is er geen eigen risico/eigen bijdrage vanuit de zorgverzekeringswet van toepassing. Begeleiding (ing/grp) is overgegaan naar de WMO. Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. Dit is per gemeente verschillend en het beleid staat beschreven in de gemeentelijke verordening.

Een betaalovereenkomst wordt niet meer afgesloten met niet-gecontracteerde aanbieders. De klant kan zelf de nota bij Menzis indienen. Conform de polisvoorwaarden van een naturapolis geldt dat niet- gecontracteerde zorg wordt vergoed tot maximaal 75% van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Bij een restitutiepolis geldt dat niet-gecontracteerde zorg 100% vergoed wordt tot een maximum van het marktconforme tarief. De gemiddeld gecontracteerde tarieven kunt u raadplegen op onze website.

 

De klant kan zelf de nota bij Menzis indienen. Conform de polisvoorwaarden van een naturapolis geldt dat niet- gecontracteerde zorg wordt vergoed tot maximaal 75% van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Bij een restitutiepolis geldt dat niet-gecontracteerde zorg 100% vergoed wordt tot een maximum van het marktconforme tarief. De gemiddeld gecontracteerde tarieven kunt u raadplegen op onze website.

1. Verbod akte van cessie en rechtstreekse betaling aan zorgaanbieder
Voorheen kon onze klant zijn recht op vergoeding van zorg overdragen aan u als niet-gecontracteerde zorgaanbieder. U declareerde de kosten dan rechtstreeks bij Menzis. Dit is met ingang van 1 april 2019 niet meer mogelijk. U dient de factuur dan weer rechtstreeks aan de klant te sturen. Voor lopende zorgtrajecten geldt een overgangsregeling.

2. Voorafgaande toestemming
Per 1 april dient een klant vooraf toestemming te vragen aan Menzis indien hij/zij gebruik wil maken van wijkverpleging bij een niet door Menzis gecontracteerde zorgaanbieder. Dit geldt voor klanten die vanaf 1 april 2019:

  • voor het eerst gebruik maken van wijkverpleging (dit geldt ook als in het verleden al gebruik is gemaakt van wijkverpleging maar die zorgverlening is afgerond)
  • wisselen van zorgaanbieder
  • of een andere zorgbehoefte/indicatie krijgen

Indien een klant voor 1 april 2019 al wijkverpleging ontvangt en de indicatie of zorgaanbieder verandert niet, dan is er niet alsnog toestemming nodig. Zodra de indicatie verandert of er wordt gewisseld van niet-gecontracteerde aanbieder dan is een toestemming wel weer nodig.

Cessieverbod en rechtstreekse betaling aan zorgaanbieder
Wanneer een klant voor 1 april een akte van cessie heeft ondertekend en een behandeling ontving, blijft de akte van cessie geldig. Aan aktes van cessie die ná 1 april 2019 worden ondertekend, kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Toestemming
Was uw klant al vóór 1 april 2019 in zorg, dan hoeft niet alsnog toestemming te worden gevraagd. Wisselt uw klant na 1 april 2019 van zorgverlener of wijzigt zijn zorgindicatie, dan moet op dat moment wel weer toestemming worden gevraagd.

U kunt het toestemmingsformulier vinden op de website van Menzis.

Menzis hanteert een termijn van 10 werkdagen voor het beantwoorden van een toestemmingsaanvraag. De toestemming gaat in op het moment waarop hij wordt verleend. We beseffen dat voorafgaande toestemming in acute situaties ingewikkeld is en we werken op dit moment aan een goede werkwijze zoals versnelde toestemming of een toestemming met terugwerkende kracht. We informeren u hier vóór 1 april 2019 over. Ook over de wijze van aanvragen van de toestemming wordt u vóór 1 april 2019 geïnformeerd.

We vragen u deze veranderingen mee te nemen in de processen en in de communicatie aan klanten. We verwachten van zorgaanbieders dat duidelijk benoemd wordt aan klanten dat er geen contract met Menzis is en wat de consequenties hiervan zijn voor de klant. Zo kan een klant goed geïnformeerd een afweging maken en de consequenties van o.a. een eventuele lagere vergoeding overzien.
De klant heeft gegevens van u nodig om de toestemming te kunnen aanvragen, we stellen het op prijs als u de klant hierbij ondersteunt.

Het kan zijn dat u overweegt wel een contract met Menzis af te sluiten. Hiervoor kunt u een verzoek indienen conform het inkoopdocument Wijkverpleging 2019 via zorgaanbiederservice@menzis.nl. Uw aanvraag resulteert niet automatisch in een overeenkomst tussen u en Menzis. Op basis van uw aanmelding krijgt u de mogelijkheid om u in te schrijven via VECOZO. Deze inschrijving wordt dan in behandeling genomen. De inschrijftermijn is verlengd tot 1 april 2019. Voor het lopende contractjaar kunt u zich één keer inschrijven. Indien wij een contract met u aangaan, geldt dit contract met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019.
Om voor een contract in aanmerking te komen, moet u op het moment van inschrijving voldoen aan de minimumeisen van het Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2019. U komt alleen in aanmerking voor een contract als u minimaal één Menzis-verzekerde in zorg heeft.

We beseffen dat er aanbieders zijn die al langer actief zijn in de wijkverpleging waarvoor het budgetplafond voor nieuwe aanbieders niet passend is. Als dat in uw situatie het geval is, kunnen we u eventueel een passend aanbod doen. We kijken altijd kritisch naar het profiel van uw organisatie en de doelmatigheid van uw zorgverlening.

Menzis vindt het belangrijk dat een klant goede kwaliteit van zorg ontvangt. Daarom maken we met zorgaanbieders afspraken op het gebied van kwaliteit en de kosten van de zorg. Ook organiseren we met elkaar dat de zorg voor iedereen beschikbaar is. Deze afspraken leggen we vast in een contract. Menzis contracteert voldoende zorgaanbieders, zodat een klant altijd bij een kwalitatief goede zorgaanbieder in de buurt terecht kan.
Met niet-gecontracteerde zorgaanbieders hebben wij deze afspraken niet. Om meer grip te krijgen op de kwaliteit van zorg en meer duidelijkheid te geven over vergoedingen aan onze klanten, zijn onze verzekeringsvoorwaarden aangepast.

Op dit moment is het niet mogelijk een betaalovereenkomst te sluiten. We overwegen een betaalovereenkomst in te richten (onder bepaalde voorwaarden) voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders in de wijkverpleging. Van deze ontwikkelingen houden we u uiteraard op de hoogte.

Wij vinden het garanderen van continuïteit en het integraal aanbieden van zorg erg belangrijk. Menzis vindt het belangrijk dat wijkverpleging wordt geleverd vanuit een wijkverpleegkundig team met samenhang en afstemming van zorg en ondersteuning in de wijk. We sluiten daarbij aan bij het kwaliteitskader Wijkverpleging, bijvoorbeeld als het gaat om het werken in teamverband, aansluiting op zorg- en sociale netwerken en professionele bedrijfsvoering. We adviseren aanbieders zich óf in samenwerkingsverbanden te organiseren óf zich als onderaannemer bij een aanbieder aan te sluiten die wel een contract heeft met Menzis. Dit kan de kwaliteit verhogen en de continuïteit kan worden gegarandeerd.

Het is de wettelijke taak van Menzis om te kijken of de zorg die wordt verleend rechtmatig en doelmatig is. Dit blijft Menzis ook in 2019 doen.

We beseffen dat voorafgaande toestemming in deze situaties ingewikkeld is en we werken op dit moment aan een goede werkwijze zoals versnelde toestemming of een toestemming met terugwerkende kracht. We informeren u hier voor 1 april 2019 over.

We maken afspraken in het contract over integrale prestaties wijkverpleging met doelgroepen. Dit houdt in dat u één integraal tarief krijgt voor alle te declareren wijkverpleging. Het tarief wordt op maat gemaakt op basis van het profiel van uw organisatie en de doelmatigheid.

We werken met formele en materiële controles. Conform het controleplan zijn er verschillende niveaus van controle waarbij indien nodig met onze adviserend wijkverpleegkundige ook zorgdossiers worden gecontroleerd en met klanten wordt gesproken over de geleverde zorg.

We sluiten hierbij aan bij de ‘normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in eigen omgeving’ van de V&VN die voorschrijft dat dit gebeurt door een HBO of masteropgeleide wijkverpleegkundige. Wij verwachten dat deze verpleegkundige in staat is een professioneel, onafhankelijke indicatie te stellen. Deze verpleegkundige kan daarom in dienst zijn van de organisatie die de zorg verleent.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.