Inkoopbeleid Wijkverpleging

Veelgestelde vragen

Voor de aanspraak wijkverpleging geldt dat er een HBO-(wijk)verpleegkundige niveau 5 (formeel: art. 3a, wet BIG, hbo bachelor) of verpleegkundige specialist (art. 14 wet BIG, hbo master), conform het normenkader V&VN, een indicatie moet stellen en de zorgbehoefte zal moeten beoordelen. Indien er een zorgbehoefte bestaat dan dient er een zorgplan te worden opgesteld door een HBO- (wijk)verpleegkundige niveau 5, waar alle aspecten van de zorgverlening (lichamelijk, psychisch en sociaal), dienen te worden vermeld, in aard omvang en duur.

Ja, deze uren kunnen gedeclareerd worden, maar niet als aparte prestatie. Wij zien het vaststellen en evalueren van de zorgbehoefte als onderdeel van het verpleegkundige proces en dus als onderdeel van de zorgverlening. Dit draagt bij aan kwalitatieve goede en doelmatige zorg, wat we zullen monitoren in onze benchmark. Het geheel maakt deel uit van de budgetafspraken. Er wordt vooralsnog geen maximale tijd gekoppeld aan een indicatiestelling. Menzis neemt aan dat er doelmatig zal worden gewerkt en we zullen hierop monitoren en benchmarken. Indien er een PBG financiering uit de indicatiestelling voortvloeit, dient de indicatiestelling gedeclareerd te worden op de prestatie 'PBG indicatiestelling. Code 1008.

De inzet van zorg hangt heel erg af van individuele situaties, waarbij we ervan uitgaan dat men optimaal gebruik maakt van het klantsysteem, mantelzorg(organisaties) en (terminale) vrijwilligers (organisaties). We verwachten eveneens dat wijkverpleegkundigen gebruik maken van richtlijnen en zorg bieden zoals binnen de beroepsgroep gebruikelijk is. Wanneer zorg thuis niet meer verantwoord is zal een aanvraag voor een indicatie Wlz geadviseerd moeten worden. Menzis gaat op dit moment uit van de professionaliteit  van de indicatiesteller en meet de doelmatige zorginzet achteraf.
Dit kan ook betekenen dat wanneer de wijkverpleegkundige van mening is dat de zorgvraag goed opgelost kan worden zonder dat er professionele wijkverpleegkundige zorg wordt ingezet, dan is de indicatie zelfs nihil. Wanneer er wel professionele zorg wordt ingezet, dan gaat dit op basis van het opgestelde zorgplan. Deze zorg moet per 5 minuten worden gedeclareerd.

Een verpleegkundige, verzorgende mag taken uitvoeren die onder de WMO vallen, maar deze zorg zal wel gefinancierd moeten worden vanuit die WMO: hierdoor moet men bij het management van de organisatie navragen wat de mogelijkheden zijn. Meer informatie over langdurige zorg uit de verschillende wetten vindt u hier

Nee, dat is niet mogelijk. Declaraties gedaan in de Zvw voor een klant met een WLz indicatie zullen niet betaald worden (project Samenloop). Als een klant een WLZ indicatie heeft, en deze al heeft verzilverd, dan mag er geen aanvullende wijkverpleging vanuit de zorgverzekeringswet worden gegeven/gedeclareerd. Als er structureel meer zorg noodzakelijk is naast de bestaande zorgverlening, dient er bij het CIZ een herindicatie te worden aangevraagd.

Indien er sprake is van een terminale situatie kan een wijkverpleegkundige niveau 5 conform het normenkader V&VN een indicatie stellen en de zorgaanvraag beoordelen. Menzis hanteert momenteel geen maximum voor het aantal PTZ-uren. We gaan uit van de professionaliteit van de indicatiesteller en meten de doelmatige zorginzet achteraf. De inzet van zorg hangt erg af van individuele situaties, waarbij we ervan uitgaan dat men optimaal gebruikmaakt van mantelzorg (organisatie) en (terminale) vrijwilligers(organisaties).

De wijkverpleegkundige weet wat PTZ inhoudt en zal niet zonder afstemming met de arts de juiste zorg kunnen leveren. Wat ons betreft is het dus voldoende dat de wijkverpleegkundige de PTZ indiceert, waarbij hij/zij mondeling (maar schriftelijk mag natuurlijk ook) afstemt met de huisarts. Deze afstemming is ook wat we terug willen zien in het zorgplan en aard/inhoud en omvang. We gaan ervan uit dat palliatief terminale zorg een maximale duur kent van 3 maanden, die overigens met toestemming maximaal 3 maanden verlengd kan worden.

 Lees meer over ons PZT-beleid

Ja, dat kan, maar de zorgverlening is altijd op basis van één indicatie en één zorgplan. Het zorgplan moet altijd overeengekomen worden en ondertekend worden door de klant en moet ook in het bezit zijn van beide organisaties. Het moet duidelijk zijn wie de regie heeft en wie/wat declareert en hoe.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet er sprake zijn van een zorgbehoeftebepaling en afspraken die in een zorgplan zijn vastgelegd welke is ondertekend door de verzekerde en de aanbieder. Het zorgplan is een document waar de rechtmatigheid van de aanspraak wijkverpleging in wordt vastgelegd en de aard, omvang, duur en doelen van de zorg. De handtekening bevestigd daarbij de afstemming en overeenstemming van het zorgplan met de cliënt.
In navolging van de afspraken die zijn gemaakt in het kader van de administratieve lastenverlichting is het niet nodig om elke wijziging te voorzien van een nieuwe handtekening.

Menzis benadrukt dat zij op deze onderwerpen alleen bereid is bij te dragen in de kosten van ontwikkelen en in stand houden van de infrastructuur. De zorg die in ketens wordt geleverd is al gauw (toewijsbare) wijkverpleging.
Voor de ketenzorg Dementie worden op ZN-niveau afspraken gemaakt waarbij de preferente zorgverzekeraar de organisatie en eventuele bekostiging op zich neemt. Voor de sociale infrastructuur is Menzis bereid om aan te sluiten op de inhoudelijke afspraken die met de gemeente en preferente zorgverzekeraar zijn gemaakt. Let wel: alleen voor de infrastructuur. Voor de regionale beschikbaarheid wil Menzis eerst de plannen en afspraken die gemaakt zijn bestuderen om te beoordelen in hoeverre wordt aangesloten/gevolgd. Zorgverzekeraars volgen elkaar niet en maken ook geen tariefsafspraken met elkaar over de wijkverpleging. Op basis van de aanvraag en toegestuurde inhoudelijk afspraken die met de preferente zorgverzekeraar zijn gemaakt zal Menzis op basis van haar marktaandeel een passend financieel voorstel doen.

In het kader van de privacywetgeving kan hier weinig aan worden gedaan. Er moet op basis van de professionele autonomie en onafhankelijkheid een indicatie worden gesteld op basis van het normenkader V&VN, inkoopbeleid, etc. Hierin kunnen klanten worden geadviseerd. Als een klant het onverhoopt niet eens is met de uitkomsten, dan kan men doorverwijzen naar de klachtenregelingen van de eigen organisatie of die van Menzis.

Ja, daar valt ook personeel onder met een dienstverband voor bepaalde tijd. Wij verstaan hieronder iedereen met een arbeidsovereenkomst met de organisatie ongeacht het aantal uren in dienst.
Wij willen met deze eis bewerkstelligen dat zorgaanbieders investeren in hun personeel en hun verantwoordelijkheid nemen dat ieder verzekerde die zorg krijgt die nodig is. Dat betekent ook dat er continuïteit moet zijn in de aanwezigheid van HBO opgeleide wijkverpleegkundigen die d.m.v. klinisch redeneren de zorgbehoefte van de klant kunnen bepalen en evalueren conform de normen van indiceren van de V&VN.

Als de zorg tijdelijk wordt overgenomen door een andere zorgaanbieder, dan declareert de tweede aanbieder de zorg voor dezelfde klant. Het is wel noodzakelijk dit in het zorgplan te vermelden, zodat gecontroleerd kan worden (bijvoorbeeld bij materiële controle) dat de zorg tijdelijk is overgenomen.

Benodigdheden voor verpleging en verzorging in de thuissituatie, zoals steriele handschoenen, wegwerphandschoenen, pincetten, nierbekkens en beschermende jassen (schorten), zijn onderdeel van de uitrusting die de zorgverlener nodig heeft voor een goede zorgverlening. De zorgverlener moet er zorg voor dragen dat deze uitrusting beschikbaar is en van goede kwaliteit is. Ook de materialen die worden gebruikt ten behoeve van infectiepreventiemaatregelen, zoals pincetten en jassen voor wondverzorging komen ten laste van de zorgaanbieder. (ZINL)

De (wijk)verpleegkundige maakt de inschatting betreffende de duur van het zorgverleningsproces en bepaalt hoe snel doelen gehaald kunnen worden. Doelen horen haalbaar te zijn en worden altijd in samenspraak met de klant opgesteld. In geval van langdurige zorg dient dit ook vermeld te worden in het zorgplan. De wijkverpleegkundige kan een einddatum stellen tot uiterlijk 12 maanden. Er dienen ook evaluatiemomenten te worden vastgesteld in het zorgplan. De klant dient zich aan deze afspraken en evaluatiemomenten te houden. Menzis zal dit monitoren. De wijkverpleegkundige is bij een PGB situatie niet verantwoordelijk voor het nakomen van deze afspraken van de klant.
NB: een wijkverpleegkundige maakt bij bovenstaande zaken een inschatting, net zoals voorheen. Een PGB situatie is niet anders als een ZIN situatie: de financieringsstroom is alleen anders.

Het is op dit moment niet mogelijk om als niet-gecontracteerde zorgaanbieder een betaalovereenkomst met Menzis af te sluiten. 

Wijkverpleging is altijd zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden in verband met geneeskundige zorg. Als er meer zorg nodig is die geen verband houd met geneeskundige zorg en er is geen opvang in het zelf doen of via het netwerk die deze ondersteuning kan bieden of opvangen dan is de vraag of thuis wonen nog verantwoord is. Mantelzorg is geen vervanging voor wijkverpleging maar wijkverpleging is ook geen vervanging voor mantelzorg.

Enige nazorg na overlijden om het zorgproces van verzekerde en zijn naasten af te sluiten, zien wij als logisch onderdeel van het zorgproces.
Wij gaan ervan uit dat een wijkverpleegkundige bij haar zorgbehoefte bepaling daarom ook samen met de verzekerde en zijn familie dit in het zorgplan van de verzekerde opneemt.
Hierbij kan gedacht worden aan het op dag van overlijden afscheid nemen en eventueel nog enige vragen beantwoorden of een afsluitend nazorggesprek.
Indien het nazorggesprek niet op de dag van overlijden plaatsvindt maar later dan adviseren wij om dit wel in te plannen in het zorgplan om dit op dag van overlijden te kunnen declareren.
Echter indien de familie na overlijden meer behoefte heeft aan begeleiding of zorg dan zal er voor deze verzekerden een eigen traject opgestart moeten worden om dit onder verzekerde zorg cf de zorgverzekeringswet te laten vallen. Met dien verstande dat begeleiding geen onderdeel is van verzekerde zorg in de zorgverzekeringswet. 

Om aan dit inzicht tegemoet te komen is de basisovereenkomst Wijkverpleging gepubliceerd op onze website en dus eventueel voor inschrijving inzichtelijk.

Ja, wij gaan de voorlopige OVA 2020 als basis voor tariefsverhoging 2020 nemen. Wij zullen daarnaast enkel de resultaten van de benchmark laten meewegen in de aanpassing van de tarieven naar 2020. Daarbij maken we het onderscheid tussen ondoelmatig, gemiddeld doelmatig en bovengemiddeld doelmatig.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.