Inkoopbeleid Wijkverpleging

Veelgestelde vragen

Voor de aanspraak wijkverpleging geldt dat er een HBO-(wijk)verpleegkundige niveau 5 (formeel: art. 3a, wet BIG, hbo bachelor) of verpleegkundige specialist (art. 14 wet BIG, hbo master), conform het normenkader V&VN, een indicatie moet stellen en de zorgbehoefte zal moeten beoordelen. Indien er een zorgbehoefte bestaat dan dient er een zorgplan te worden opgesteld door een HBO- (wijk)verpleegkundige niveau 5, waar alle aspecten van de zorgverlening (lichamelijk, psychisch en sociaal), dienen te worden vermeld, in aard omvang en duur.

Ja, deze uren kunnen gedeclareerd worden, maar niet als aparte prestatie. Wij zien het vaststellen en evalueren van de zorgbehoefte als onderdeel van het verpleegkundige proces en dus als onderdeel van de zorgverlening. Dit draagt bij aan kwalitatieve goede en doelmatige zorg, wat we zullen monitoren in onze benchmark. Het geheel maakt deel uit van de budgetafspraken. Er wordt vooralsnog geen maximale tijd gekoppeld aan een indicatiestelling. Menzis neemt aan dat er doelmatig zal worden gewerkt en we zullen hierop monitoren en benchmarken. Indien er een PBG financiering uit de indicatiestelling voortvloeit, dient de indicatiestelling gedeclareerd te worden op de prestatie 'PBG indicatiestelling. Code 1008.

De inzet van zorg hangt heel erg af van individuele situaties, waarbij we ervan uitgaan dat men optimaal gebruik maakt van het klantsysteem, mantelzorg(organisaties) en (terminale) vrijwilligers (organisaties). We verwachten eveneens dat wijkverpleegkundigen gebruik maken van richtlijnen en zorg bieden zoals binnen de beroepsgroep gebruikelijk is. Wanneer zorg thuis niet meer verantwoord is zal een aanvraag voor een indicatie Wlz geadviseerd moeten worden. Menzis gaat op dit moment uit van de professionaliteit  van de indicatiesteller en meet de doelmatige zorginzet achteraf.
Dit kan ook betekenen dat wanneer de wijkverpleegkundige van mening is dat de zorgvraag goed opgelost kan worden zonder dat er professionele wijkverpleegkundige zorg wordt ingezet, dan is de indicatie zelfs nihil. Wanneer er wel professionele zorg wordt ingezet, dan gaat dit op basis van het opgestelde zorgplan. Deze zorg moet per 5 minuten worden gedeclareerd.

Een verpleegkundige, verzorgende mag taken uitvoeren die onder de WMO vallen, maar deze zorg zal wel gefinancierd moeten worden vanuit die WMO: hierdoor moet men bij het management van de organisatie navragen wat de mogelijkheden zijn. 

Meer informatie over langdurige zorg uit de verschillende wetten vindt u hier

Nee, dat is niet mogelijk. Declaraties gedaan in de Zvw voor een klant met een WLz indicatie zullen niet betaald worden (project Samenloop). Als een klant een WLZ indicatie heeft, en deze al heeft verzilverd, dan mag er geen aanvullende wijkverpleging vanuit de zorgverzekeringswet worden gegeven/gedeclareerd. Als er structureel meer zorg noodzakelijk is naast de bestaande zorgverlening, dient er bij het CIZ een herindicatie te worden aangevraagd.

Indien er sprake is van een terminale situatie kan een wijkverpleegkundige niveau 5 conform het normenkader V&VN een indicatie stellen en de zorgaanvraag beoordelen. Menzis hanteert momenteel geen maximum voor het aantal PTZ-uren. We gaan uit van de professionaliteit van de indicatiesteller en meten de doelmatige zorginzet achteraf. De inzet van zorg hangt erg af van individuele situaties, waarbij we ervan uitgaan dat men optimaal gebruikmaakt van mantelzorg (organisatie) en (terminale) vrijwilligers(organisaties).

De wijkverpleegkundige weet wat PTZ inhoudt en zal niet zonder afstemming met de arts de juiste zorg kunnen leveren. Wat ons betreft is het dus voldoende dat de wijkverpleegkundige de PTZ indiceert, waarbij hij/zij mondeling (maar schriftelijk mag natuurlijk ook) afstemt met de huisarts. Deze afstemming is ook wat we terug willen zien in het zorgplan en aard/inhoud en omvang. We gaan ervan uit dat palliatief terminale zorg een maximale duur kent van 3 maanden, die overigens met toestemming maximaal 3 maanden verlengd kan worden.

 Lees meer over ons PZT-beleid

Ja, dat kan, maar de zorgverlening is altijd op basis van één indicatie en één zorgplan. Het zorgplan moet altijd overeengekomen worden en ondertekend worden door de klant en moet ook in het bezit zijn van beide organisaties. Het moet duidelijk zijn wie de regie heeft en wie/wat declareert en hoe.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet er sprake zijn van een zorgbehoeftebepaling en afspraken die in een zorgplan zijn vastgelegd welke is ondertekend door de verzekerde en de aanbieder. Het zorgplan is een document waar de rechtmatigheid van de aanspraak wijkverpleging in wordt vastgelegd en de aard, omvang, duur en doelen van de zorg. De handtekening bevestigd daarbij de afstemming en overeenstemming van het zorgplan met de cliënt.
In navolging van de afspraken die zijn gemaakt in het kader van de administratieve lastenverlichting is het niet nodig om elke wijziging te voorzien van een nieuwe handtekening.
Alleen indien er een zorgbehoeftebepaling met een nieuw of aangepast zorgplan wordt vastgesteld (bv. met nieuwe doelen), geldt dat de toestemming van de cliënt met een handtekening wordt bevestigd.

Het is belangrijk dat een wijkverpleegkundige professioneel en onafhankelijk op basis van vakinhoudelijk, klinisch redeneren haar werk kan uitvoeren en keuzes kan maken. Een zorgaanbieder moet haar wijkverpleegkundigen deze ruimte bieden. Menzis is er voorstander van dat een wijkverpleegkundige op de gehele breedte van haar beroep werkzaam is en dus zowel toewijsbare als niet-toewijsbare activiteiten uitvoert. Het moet bijvoorbeeld mogelijk zijn dat de wijkverpleegkundige een klant, in het belang van de klant, doorverwijst naar een andere zorgorganisatie als waar zijzelf in dienst is. Dus klantbelang en klantwens gaan voor organisatiebelang.

Menzis benadrukt dat zij op deze onderwerpen alleen bereid is bij te dragen in de kosten van ontwikkelen en in stand houden van de infrastructuur. De zorg die in ketens wordt geleverd is al gauw (toewijsbare) wijkverpleging.
Voor de ketenzorg Dementie worden op ZN-niveau afspraken gemaakt waarbij de preferente zorgverzekeraar de organisatie en eventuele bekostiging op zich neemt. Voor de sociale infrastructuur is Menzis bereid om aan te sluiten op de afspraken die met de gemeente en preferente zorgverzekeraar zijn gemaakt. Let wel: alleen voor de infrastructuur. Voor de regionale beschikbaarheid wil Menzis eerst de plannen en afspraken die gemaakt zijn bestuderen om te beoordelen in hoeverre wordt aangesloten/gevolgd.

Het beleid complexe wondzorg Menzis is nog in ontwikkeling. Aanvullende informatie hierover zullen wij naar verwachting medio spetember op onze website publiceren.

Wij wijken niet af van de landelijke afspraak. Bedoeld is dat minimaal 1 HBO verpleegkundige per organisatie gekoppeld wordt met een eigen AGB-code aan de AGB-code van de instelling.

In het kader van de privacywetgeving kan hier weinig aan worden gedaan. Er moet op basis van de professionele autonomie en onafhankelijkheid een indicatie worden gesteld op basis van het normenkader V&VN, inkoopbeleid, etc. Hierin kunnen klanten worden geadviseerd. Als een klant het onverhoopt niet eens is met de uitkomsten, dan kan men doorverwijzen naar de klachtenregelingen van de eigen organisatie of die van Menzis.

Ja, daar valt ook personeel onder met een dienstverband voor bepaalde tijd. Wij verstaan hieronder iedereen met een arbeidsovereenkomst met de organisatie ongeacht het aantal uren in dienst.
Wij willen met deze eis bewerkstelligen dat zorgaanbieders investeren in hun personeel en hun verantwoordelijkheid nemen dat ieder verzekerde die zorg krijgt die nodig is. Dat betekent ook dat er continuïteit moet zijn in de aanwezigheid van HBO opgeleide wijkverpleegkundigen die d.m.v. klinisch redeneren de zorgbehoefte van de klant kunnen bepalen en evalueren conform de normen van indiceren van de V&VN.

Als de zorg tijdelijk wordt overgenomen door een andere zorgaanbieder, dan declareert de tweede aanbieder de zorg voor dezelfde klant. Het is wel noodzakelijk dit in het zorgplan te vermelden, zodat gecontroleerd kan worden (bijvoorbeeld bij materiële controle) dat de zorg tijdelijk is overgenomen.

Beeldzorg is ook een vorm van verpleging of persoonlijke verzorging die onder de aanspraak wijkverpleging valt. De uren verpleging of persoonlijke verzorging gerelateerd/uitgevoerd als beeldzorg kunnen alleen worden gedeclareerd indien deze staan vermeld in het zorgplan.

Klanten moeten naar hun eigen (aanvullende) polis kijken wat zij specifiek vergoed kunnen krijgen m.b.t. hulpmiddelen. Ook hulpmiddelen voor het aantrekken van kousen worden in diverse situaties wel vergoed. Kousen worden bijvoorbeeld functiegericht voorgeschreven en als er een hulpmiddel noodzakelijk is om deze kousen aan te trekken, dan is het aanleren van gebruik van het aantrekhulpmiddel een deel van de aanspraak. Het hulpmiddel zelf is geen onderdeel van de aanspraak. Indien de thuishulp hulpmiddelen gebruikt uit arbeid technische overwegingen, dan dient de thuiszorgorganisatie dit zelf aan te schaffen.

Benodigdheden voor verpleging en verzorging in de thuissituatie, zoals steriele handschoenen, wegwerphandschoenen, pincetten, nierbekkens en beschermende jassen (schorten), zijn onderdeel van de uitrusting die de zorgverlener nodig heeft voor een goede zorgverlening. De zorgverlener moet er zorg voor dragen dat deze uitrusting beschikbaar is en van goede kwaliteit is. Ook de materialen die worden gebruikt ten behoeve van infectiepreventiemaatregelen, zoals pincetten en jassen voor wondverzorging komen ten laste van de zorgaanbieder. (ZINL)

De (wijk)verpleegkundige maakt de inschatting betreffende de duur van het zorgverleningsproces en bepaalt hoe snel doelen gehaald kunnen worden. Doelen horen haalbaar te zijn en worden altijd in samenspraak met de klant opgesteld. In geval van langdurige zorg dient dit ook vermeld te worden in het zorgplan. De wijkverpleegkundige kan een einddatum stellen tot uiterlijk 12 maanden. Er dienen ook evaluatiemomenten te worden vastgesteld in het zorgplan. De klant dient zich aan deze afspraken en evaluatiemomenten te houden. Menzis zal dit monitoren. De wijkverpleegkundige is bij een PGB situatie niet verantwoordelijk voor het nakomen van deze afspraken van de klant.
NB: een wijkverpleegkundige maakt bij bovenstaande zaken een inschatting, net zoals voorheen. Een PGB situatie is niet anders als een ZIN situatie: de financieringsstroom is alleen anders.

Een klant heeft een hulpvraag voor wijkverpleging. Daarvoor kan hij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vragen deze hulp samen met hem in kaart te brengen en een zorgplan laten opstellen. Het zorgplan moet voldoen aan de door ons gestelde eisen in het inkoopdocument en opgesteld worden door een wijkverpleegkundige niveau 5 volgens de normen indicatiestelling van de V&VN. Dit geldt dus voor zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Indien de klant kiest voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, dan moet de zorg ook nog geleverd worden volgens de polisvoorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te kunnen komen.
De klant moet erop gewezen worden dat hij gebruik maakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder en dat dit kan betekenen dat hij niet alle kosten vergoed krijgt.

In principe wel, maar er moet wel worden voldaan aan de indicatiecriteria: (wijk)verpleegkundige niveau 5, normenkader V&VN, rapportage voorwaarden, ect. Kijk voor meer informatie over onze voorwaarden op onze website. De klant moet bij een niet-gecontracteerde eerst de rekening van de zorgaanbieder zelf betalen en kan de rekening indienen bij de zorgverzekeraar. De klant moet erop gewezen worden dat hij gebruik maakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder en dat dit kan betekenen dat hij niet alle kosten vergoed krijgt.

Het is op dit moment niet mogelijk om als niet-gecontracteerde zorgaanbieder een betaalovereenkomst met Menzis af te sluiten. 

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy