Ouderenzorg

Onze visie op ouderenzorg


Menzis vindt het van belang dat er tijdig gekeken wordt naar de huidige zorg voor een klant en eventuele noodzakelijke zorg in de toekomst en dat daar, als dat aan de orde is, tijdig naar gehandeld wordt. Dit wordt Advance Care Planning ofwel proactieve gezondheidsplanning genoemd. Verzekerden hebben zelf een verantwoordelijkheid in het tijdig nadenken over een passende woonomgeving en ondersteuning. Aanvullend zijn er diverse mogelijke voorzieningen die bij kunnen dragen aan het optimaal vormgeven van het leven van (kwetsbare) ouderen.

“Jarenlang was ik mantelzorger van mijn vrouw. Zij kreeg al op jonge leeftijd de diagnose ziekte van Alzheimer. Op het moment dat de diagnose bekend werd, werden we meteen de zorg in getrokken met onderzoeken en behandelingen. Eigenlijk waren we daar nog helemaal niet aan toe. We waren nog jong, ik zat nog in het arbeidsproces. Onze vragen en behoeften lagen op heel ander terrein.”

een mantelzorger

Uitgangspunten

Bij Menzis staat eigen regie van iedereen voorop, ook bij de (kwetsbare) ouderen die thuis wonen. Dit past bij onze visie op leefkracht. Leefkracht staat voor de positieve kracht van gezond leven, voor mentale fitheid, bewust bezig zijn met je gezondheid, voor meedoen in de maatschappij. Op een manier die bij de betreffende oudere past. Als het niet meer lukt om zelf regie te voeren, is het van groot belang dat de oudere wordt ondersteund of dat de regie wordt overgenomen door de omgeving. 

 Om dit mogelijk te maken richt Menzis de inkoop op de volgende uitgangspunten.

Eerste aanspreekpunt

Elke oudere krijgt een eerste professioneel aanspreekpunt (inclusief vervanging), die bij voorkeur te allen tijde aanspreekbaar is voor de oudere, zijn mantelzorg en de betrokken hulpverleners, en daarin eigenaarschap neemt (en krijgt).

Lokale samenwerking

Op lokaal niveau samenwerking organiseren tussen de verschillende zorg- en hulpverleners waarbij rollen en verantwoordelijkheden duidelijk en op elkaar afgestemd zijn ten behoeve van de oudere.

Advance care planning

Menzis vindt het van belang dat er tijdig gekeken wordt naar de huidige zorg voor een klant en eventuele noodzakelijke zorg in de toekomst en dat daar, als dat aan de orde is, tijdig naar gehandeld wordt. Dit wordt Advance Care Planning ofwel proactieve gezondheidsplanning genoemd.


Wat kan ik zelf?

Ouderen hebben een cruciale rol om de derde levensfase voor te bereiden en in te vullen. Hierbij is het van belang dat de oudere zich afvraagt wat hij zelf kan, en welke mogelijkheden er zijn om zijn wensen en doelen te vervullen. Lokale overheden, welzijnsorganisaties, woningcorporaties en anderen kunnen wensen en initiatieven van ouderen ondersteunen en faciliteren geeft ook de Raad voor ouderen aan. Hierbij kunnen ook de mogelijkheden van vrijwilligersorganisaties, sport en andere recreatieve faciliteiten bijdragen aan het langer zelfstandig wonen van ouderen.

Ook de mantelzorger kan een belangrijke rol spelen bij het langer thuiswonen van ouderen. Hierbij is het van belang om aandacht te besteden aan de situatie waarbij mantelzorg (tijdelijk) wegvalt. Menzis biedt mantelzorgers die extra ondersteuning in het dagelijks leven kunnen gebruiken advies, ondersteuning en eventuele specifieke vergoedingen. 

Op het moment dat er behoefte is aan iemand die ondersteund bij het organiseren van zorg en/ of ondersteuning, is er de mogelijkheid voor hulp van een onafhankelijke clientondersteuner. Deze kan via de gemeente ingeschakeld worden om mee te denken over verschillende onderwerpen, waaronder het aanbod van zorg en welzijn in de regio en alle regelingen rondom aanspraken en vergoedingen. Ondersteuning van de clientondersteuner kan kosteloos aangevraagd worden bij de gemeente.

Door tijdig met de klant te kijken naar mogelijke hulpmiddelen die in de thuissituatie ingezet kunnen worden, kan er meer zelfredzaamheid ontstaan. Indien er hulpmiddelen nodig zijn met betrekking tot de Woning, kan er contact opgenomen worden met het WMO loket van de gemeente. Ook zijn er (medische) hulpmiddelen beschikbaar, die indien nodig, ingezet kunnen worden zodat de klant in staat is zelfstandig(er) thuis te wonen. Ouderen kunnen met behulp van (digitale) hulpmiddelen steeds langer zelfredzaam blijven. Door hier tijdig op in te spelen en de noodzakelijke vaardigheden aan te leren kunnen zij langdurig gebruik maken van deze hulpmiddelen en eigen regie houden.

Wanneer de verzekerde hulp nodig heeft? 

In eerste instantie is de kwetsbaar wordende oudere aangewezen op de huisarts voor de primaire zorg bij medische problemen. Eventueel kan de Praktijkondersteuner een rol spelen om te ondersteunen bij de gesprekken over de toekomst. Het is van belang dat zowel huisarts als praktijkondersteuner aandacht heeft voor ACP en deze informatie deelt met andere betrokken zorgprofessionals en de mantelzorger van de verzekerde.

Aanvullend zijn er mogelijkheden vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg voor ouderen.

Op het moment dat een klant ondersteuning nodig heeft in het uitvoeren van de Algemene dagelijkse levensverrichtingen kan de klant terecht bij de gemeente. Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zijn er diverse voorzieningen.

Maaltijdvoorziening

De ondersteuning bij maaltijden verschilt per gemeente. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het boodschappen doen door een vrijwilliger of het leveren van magnetronmaaltijden.

Huishoudelijke hulp

Ook huishoudelijke hulp is mogelijk vanuit de gemeente op het moment dat de verzekerde niet meer in staat is om dit zelfstandig uit te voeren. Per gemeente zijn voorwaarden opgesteld om in aanmerking te komen voor een vergoeding.

Indien er meer zorg en of ondersteuning nodig is, kan de klant vaak aanspraak maken op verpleging of verzorging vanuit de Zvw. De wijkverpleegkundige, kan met de verzekerde kijken naar de zorg die nodig is in de thuissituatie, welke (technologische) hulpmiddelen van toegevoegde waarde kunnen zijn en hoe de toekomst er uit kan zien. Menzis kan klanten ondersteunen bij het zoeken naar een wijkverpleegkundige die met hen de hulpvraag in beeld kunnen brengen. Menzis gaat er van uit, dat als de wijkverpleegkundige vaststelt dat met de inzet van een (technologisch) hulpmiddel inzet van wijkverpleging voorkomen kan worden, dit hulpmiddel daadwerkelijk wordt ingezet. Óók als hieraan kosten verbonden zijn voor de klant. Er is dan geen vergoeding voor wijkverpleging.

Juist in de thuissituatie is het van belang om te gaan kijken naar de wensen en ondersteuning die de klant heeft. Hierbij kan ook naar de toekomst gekeken worden; Welke activiteiten wilt u nog ondernemen? Wat als u (tijdelijk) meer zorg nodig heeft? Wilt u nog naar het ziekenhuis? Zou de thuissituatie, met behulp van dagopvang, beter ondersteund zijn om u langer thuis te laten wonen? Al deze vragen zijn lastig, maar van belang om juist tijdig te stellen, zodat er vanuit het holistische beeld van de klant keuzes gemaakt kunnen worden.

Gaat het tijdelijk niet meer goed thuis, kan er tijdelijk een opname noodzakelijk zijn. Daarvoor zijn in de ZVW verschillende mogelijkheden ontwikkeld;

  1. Respijtzorg; Indien het mantelzorgnetwerk weggevallen is, kan het noodzakelijk zijn om tijdelijk in een instelling te verblijven. Hiervoor biedt uw gemeente respijtzorg aan.
  2. Indien wordt geconstateerd dat tijdelijk medisch toezicht nodig is, bestaat er de mogelijkheid voor de kwetsbare oudere om opgenomen te worden op het Eerstelijnsverblijf (laag complex) of, indien de gezondheidssituatie dermate complex is, op het eerstelijnsverblijf hoog complex. Mocht dit moment aanbreken, dan kan de huisarts contact opnemen met de regionale coördinatiefunctie verblijf in de regio om te kijken waar een beschikbare plek is.
  3. Observatiebedden. Op het moment dat het niet duidelijk is waar de klant het beste op zijn plek is en de diagnostiek niet duidelijk is, bestaat de mogelijkheid voor opname op observatiebedden. Daarvoor heeft Menzis diverse observatiebedden in de regio’s
  4. Crisiszorg Wlz. indien geconstateerd wordt dat de verwachting is dat terugkeer naar huis niet mogelijk is en de situatie thuis niet verantwoord is, bestaat de mogelijkheid van een crisisopname Wlz. Om in aanmerking te komen voor de crisis wlz is er de verwachting dat er een Wlz-indicatie binnen twee weken (en met terugwerkende kracht per de opnamedatum) afgegeven wordt. Voor meer informatie over deze mogelijkheden verwijzen zij u naar de website van het Menzis Zorgkantoor.

Op het moment dat er sprake is van een permanente noodzaak voor 24 uurs toezicht en/of zorg in de nabijheid, is de Wet Langdurige Zorg van toepassing. Deze collectief gefinancierde regeling organiseert en vergoed zorg voor mensen die zeer kwetsbaar zijn. Om te weten of een verzekerde in aanmerking komt voor de Wlz toest het Centrum Indicatiestelling Zorg of aan toegangscriteria worden voldaan.

Op het moment dat het CIZ een indicatie afgegeven heeft voor de Wlz kan de verzekerde nog steeds thuis blijven wonen en daar zorg en ondersteuning ontvangen. Het is wel van belang dat er gekeken wordt naar een zorginstelling waar de verzekerde eventueel wil wonen. Zodat er alvast een aanmelding gedaan kan worden bij de instelling en de verzekerde zich voor kan bereiden op een (eventuele) verhuizing.

Ook kunnen verzekerden opgenomen worden in een wlz instelling op het moment dat zij de indicatiet voor de Wlz hebben. Het Zorgkantoor regelt de langdurige zorg in een regio. Voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden in de Wlz en regio indeling verwijzen wij u naar de website van het Zorgkantoor.

Menzis zorgadvies kan in de regio’s Groningen, Twente, Arnhem en de Achterhoek meedenken over de best passende woonplek.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.