De inkooporganisatie van Menzis

We staan in Nederland voor de opgave om de zorg echt anders in te richten. De zorgvraag verandert, met name van ouderen en chronisch zieken. Klanten worden bovendien kritischer, zij willen goede zorg tegen een scherpe premie. Samen met u willen we de zorg voor onze klanten en uw patiënten toegankelijk en betaalbaar houden, ook in de toekomst. We hebben daarom onze zorginkooporganisatie anders ingericht.

Achtergrond

Om de verbinding en samenwerking in het zorgveld goed tot stand te brengen heeft de afdeling Zorginkoop gekozen voor een nieuw organisatiemodel. Daarom werkt Menzis samen met zorgverleners aan een herinrichting van het zorglandschap, met meer zelfmanagement, meer zorg naar de eerste lijn en concentratie van ziekenhuiszorg. We kiezen hierbij voor een regionale aanpak. We moeten meer grip krijgen op de kosten en de kwaliteit van prestaties die zorgaanbieders aan onze klanten leveren. Dat stelt eisen aan een efficiënter en resultaatgericht inkoopmodel.

Wat betekent dit voor u?

Voor de zorginkoop blijven (senior) zorginkopers en ondersteunende contracteerteams verantwoordelijk. Daarnaast zijn nieuwe functies geïntroduceerd, zoals accountmanagers, productexperts, regiomanagers en beleidscoördinatoren. Zij houden zich meer bezig met beleidsontwikkeling. Mogelijk krijgt u door deze veranderingen een nieuw contactpersoon bij Menzis. Omdat we voor een geleidelijke overgang kiezen, zijn kennis- en relatieoverdracht goed geborgd.
Afgelopen maanden heeft Menzis haar zorginkooprol nader geanalyseerd. Een meer integrale en regionale benadering is nodig om het toekomstig zorglandschap verder vorm te geven. Door recht te doen aan de regionale verschillen houden we kwalitatief goede zorg toegankelijk en betaalbaar voor onze klanten.

Tot op heden was onze zorginkooporganisatie ingericht in accounts met zorginkopers die landelijk de zorg inkochten. Maar de uitdaging om de zorg toekomstbestendig te maken, vraagt een meer geïntegreerde kijk en een beleid voor de lange termijn. De komende jaren zet Menzis in op:

 • Het substitueren van zorg door samen met zorgaanbieders het zorgaanbod in onze kernwerkgebieden ingrijpend te herstructureren.
 • Het verhogen van de kwaliteit van de zorg door samen met zorgaanbieders de lat hoger te leggen dan de medische minimumnormen, zodat onze klanten ook echt verschillen in kwaliteit en service kunnen waarnemen.
 • Het stimuleren van zinnige en zuinige zorg door scherpe inkoopafspraken te maken.
 • Het waarborgen van de integriteit van de zorgkosten door het invoeren van een planmatige en integrale vorm van controle.

Substitutie in de regio

In 2013 hebben we al ingezet op substitutie van zorg. De gedachte hierbij is: wat in de eerste lijn kan, moet daar gebeuren. Substitutie van zorg betekent een herstructurering van het zorgaanbod met een stevige basis van preventie, zelfmanagement en e-health; een brede, wijkgerichte, goed georganiseerde basis van geïntegreerde eerstelijnszorg en een aanbod van specialistische zorg waar nodig (MSZ, GGZ, langdurige zorg). Bij Menzis zijn we van mening dat dit op regionaal niveau moet plaatsvinden. Immers, in de regio Den Haag speelt een heel andere problematiek dan in Noordoost-Groningen. Per regio gaan we dit samen met zorgaanbieders invullen, waarbij spreiding en concentratie plaatsvindt.

Herinrichting inkooporganisatie

We hebben onze zorginkooporganisatie zodanig ingericht, dat we deze ambities ook daadwerkelijk waar kunnen maken:

 • Productexperts ontwikkelen het inkoopbeleid per zorgsoort.
 • (Senior) zorginkopers en ondersteunende contracteerteams blijven verantwoordelijk voor de zorginkoop.
 • Accountmanagers gaan in de regio samen met tweedelijns zorgaanbieders het zorglandschap te herstructureren.
 • Regiomanagers en projectmanagers gaan in de regio met eerstelijns zorgaanbieders de vernieuwing in de eerste lijn realiseren, zodat er ook daadwerkelijk gesubstitueerd kan worden.
De zorginkooporganisatie bestaat uit de volgende afdelingen:
 • Zorginkoop Eerste lijn
 • Zorginkoop Medisch Specialistische Zorg (MSZ)
 • Zorginkoop Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Zorginkoop Eerste lijn

Manager: Ward Bijlsma
De afdeling zorginkoop Eerste lijn is verantwoordelijk voor het inkoopbeleid van huisartsenzorg, ketenzorg, geïntegreerde eerstelijnszorg, farmaceutische zorg, mondzorg, paramedische zorg, hulpmiddelenzorg en geboortezorg. Vier regioteams, bestaande uit regiomanagers en projectmanagers, hebben tot taak om het eerstelijns zorgaanbod in de regio verder te ontwikkelen en vernieuwen. Daar waar nodig zoeken zij de aansluiting met gemeenten. De regioteams zijn verantwoordelijk voor de continuïteit van het zorgaanbod in de regio.

Zorginkoop Medisch Specialistische Zorg

Manager: Marieke van der Lans
De afdeling zorginkoop Medisch Specialistische Zorg omvat alle zorg die door ziekenhuizen en instellingen voor medisch specialistische zorg wordt geleverd. Maar ook de zorg door tweedelijnsinstellingen zoals audiologische centra, trombosediensten, radiotherapeutische centra, revalidatie-instellingen en ziekenvervoer. (Senior) zorginkopers en ondersteunende contracteerteams zijn verantwoordelijk voor de zorginkoop. Accountmanagers zijn verantwoordelijk voor het aangaan van partnerships met ziekenhuizen in onze kernwerkgebieden om samen substitutie naar de eerstelijn mogelijk te maken.

Zorginkoop GGZ

Manager Bas van Riet Paap
De afdeling zorginkoop GGZ is verantwoordelijk voor de zorginkoop van de geestelijke gezondheidszorg die bekostigd wordt vanuit de Zorgverzekeringswet. Dit betreft zowel de eerstelijns als de tweedelijns GGZ. Hiervoor worden afspraken gemaakt over het zorgaanbod geleverd door o.a. eerstelijnspsychologen, vrijgevestigde psychiaters en psychotherapeuten en GGZ-instellingen. De afdeling zorginkoop GGZ werkt samen met onder meer het Zorgkantoor van Menzis om de samenhang van het regionaal zorgaanbod te verbeteren.

Operationele Zorginkoop

Het Team Operationele Zorginkoop (TOZ) is verantwoordelijk voor de contractering op basis van het geformuleerde inkoopbeleid voor de diverse zorgsoorten. Zij zijn het aanspreekpunt voor vragen over de contractering en de operationele zaken daar omheen. Het gaat daarbij met name om het contracteren van zorg bij zowel eerstelijns- als tweedelijns zorgaanbieders zoals huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, gezondheidscentra, apothekers, ziekenhuizen, ZBC’s en specialistische centra.

Beleidscoördinatie en expertiseteams

Beleidscoördinatie is een nieuw stafonderdeel. De beleidscoördinatoren zijn verantwoordelijk voor het beleid voor de lange termijn. Zij bevorderen en bewaken de integraliteit van het inkoopbeleid. In de expertiseteams van de drie inkoopafdelingen zijn diverse beleids- en specialistische taken ondergebracht. Naast de bestaande functies van adviserend geneeskundige (inclusief tandarts en apotheker) en communicatiespecialist, zijn er functies toegevoegd zoals productexpert (zij ontwikkelen het inkoopbeleid voor de specifieke zorgvormen), financieel expert, business analist en een marktontwikkelingsdeskundige.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy