Een driegesprek met Onze huisartsen: monodisciplinair organiseren, multidisciplinair samenwerken

Nieuwsbrief november 2016

Dat er veel gebeurt in de eerstelijn, daarover is iedereen het eens. Wat betekent dat voor zorgaanbieders in de eerstelijn, hoe prepareren ze zich op de toekomst? We leggen de vraag voor aan Onze Huisartsen.

Onze Huisartsen is ontstaan door een fusie tussen de Huisartsenvereniging Arnhem en omgeving (HVA), de Zorggroep Arnhem en de Coöperatieve Huisartsendienst Regio Arnhem (CHRA). In een driegesprek schetsen Eric Scheppink, algemeen directeur Onze Huisartsen B.V.; Raymond Wetzels, huisarts en voorzitter van Onze Huisartsen Coöperatie en Stefanie Mouwen ,Manager van de nieuwe B.V. Kwaliteit en Innovatie van Onze Huisartsen, de uitdagingen, maar vooral de kansen om de zorg toekomstbestendig te maken.

Raymond:
De technologische, demografische en maatschappelijke ontwikkelingen die gaande zijn, vragen om bezinning op de toekomst in deze regio. Het vergt samenwerking en vernieuwing in de zorg. De coöperatie Onze Huisartsen bestaat nu anderhalf jaar. Daar zijn 200 huisartsen bij aangesloten. 

Een belangrijk startpunt is om met elkaar de richting te bepalen. Behalve de praktische organisatie van de (toekomstige)huisartsenzorg gaat het om het creëren van enthousiasme en inspiratie bij de huisartsen om nieuwe wegen in te slaan en te anticiperen op de toekomst. Dat is gebeurd op een symposium in het voorjaar en onlangs op een zogenaamde “tweedaagse” met onder andere 30 vertegenwoordigers van huisartsengroepen (hagro’s). Daarin is de toekomst en de positie van de huisartsenzorg besproken, maar ook de notie dat er naast de ondersteuning van de huisartsen meer ruimte moet komen voor het ondernemen. Wat mij betreft hoort daar ook het willen investeren bij.

Raymond Wetzels, Stefanie Mouwen en Eric Scheppink hebben oog voor laaghangend fruit, maar gaan grotere uitdagingen voor de toekomst ook niet uit de weg. 


Stefanie:
Door het gezamenlijk delen van kennis en ervaringen uit pilots, ook elders in het land, willen we de innovatie en ondernemingszin bevorderen. In de regio zijn we al langer actief op het gebied van ketenzorg bij chronische aandoeningen als COPD, diabetes, hart en vaatziekten. Ook ouderenzorg en GGZ zijn belangrijke onderwerpen. Voor de patiënt wordt gestreefd naar een samenhangend zorgaanbod dicht bij huis. Dit betekent: meer substitutie van de tweedelijnszorg naar de eerstelijnszorg, het voorkomen van onnodige opnames en de inzet van nieuwe technologie voor zelfmanagement, voor teleconsultatie en televerwijzingen. 


Eric:
Eigenlijk is het samengaan van de verschillende huisartsenorganisaties een eerste stap geweest om meer toekomstbestendigheid in de regio te krijgen. Als Onze Huisartsen moeten we meer vooruit kijken, dat wordt ook van ons verwacht, maar het blijft belangrijk dat de achterban aangehaakt blijft en zich kan herkennen in de activiteiten die we ontplooien. We worden ook vaak door derden als gesprekspartner gezien dus het is belangrijk dat we een zeker mandaat hebben. De tweedaagse heeft een grote betrokkenheid en commitment gegenereerd.

Deze regio is een aantrekkelijke regio, huisartsen willen zich hier graag vestigen en we kennen geen uitgesproken krimp of vergrijzing. Maar we kunnen niet achterover leunen. Ook Menzis verwacht van ons, maar ook van andere partijen, een gedragen regiovisie. De huisartsen zitten vaak nog op meer praktische vraagstukken zoals hoe kan ik mijn werk doen, hoe is het gesteld met ICT, mijn personeel en dergelijke. Onze huisartsen probeert beide zaken te verenigen: faciliteren in de praktijkvoering, maar ook vooruit kijken en anticiperen. Dat moet de meerwaarde van onze organisatie zijn.

Raymond: Een zeker urgentiebesef is nodig, maar het gaat er ook om, om met elkaar tot een besef te komen dat het kansen biedt en het huisartsenvak leuker kan maken. Door geleidelijk aan vernieuwingen te introduceren of een ander manier van organiseren blijft het interessant. Het vereist samenwerking, een stappenplan, uitwerking in scenario’s. De ontwikkelingen die op ons af komen, betekenen dat het beroep op de huisarts toeneemt; overdag en buiten kantooruren. Er worden meer zorgverleners ingezet, zoals praktijkondersteuners. Dat vraagt om meer en goede coördinatie. In de praktijk waarin ik werkzaam ben, zijn we nu al met behoorlijk grote teams. Ik coördineer de zorgstraat diabetes, mijn collega astma/COPD, en mijn derde maat de hart en vaatziekten. Vooral bij ouderen, die nu eenmaal meerdere aandoeningen hebben, moet je oppassen voor teveel aanspreekpunten. Dat zijn wel de uitdagingen waarvoor we met elkaar een oplossing moeten vinden. Daarbij moeten we vanuit de patiënt blijven denken, niet vanuit de aandoening. Daarin kunnen we nog wel een ontwikkelslag maken.
Stefanie: Wat passend is qua zorg in de regio, is niet alleen voor huisartsen relevant maar ook voor paramedici, de inzet van optometristen, kaderartsen, specialisten ouderengeneeskunde. Er lopen nu diverse projecten waarin meerdere disciplines samenwerken. Samen met stakeholders en zorgconsumenten brengen we in kaart waar behoefte aan is. 

Het vertrekpunt is een grotere patiënt tevredenheid, een hogere kwaliteit tegen lagere kosten. In het project Bewegingsapparaat, worden patiënten die normaal doorgestuurd zouden worden naar een orthopeed, eerst gezien door een kaderarts (een huisarts die zich gespecialiseerd heeft op een bepaald onderdeel van de huisartsgeneeskunde). Het project wordt al enige tijd uitgevoerd in Duiven, Westervoort en Didam en start binnenkort ook in Zevenaar. We hebben het Project Goed Thuiskomen: een zorgpad voor ouderen na ontslag uit het ziekenhuis. Ook helpt het heropnames te voorkomen. Het Project E-health voorziet in concrete toepassingen voor de burger/patiënt. Denk aan informatieve websites, apps, ondersteuning van lotgenotencontact en dergelijke.

Verder lopen er voorbereidingen voor nieuwe projecten op het gebied van oogheelkunde en dermatologie. Menzis is bij een aantal van deze projecten betrokken. Behalve zorginhoudelijke en organisatorische aspecten kijken we naar de mogelijkheden om zorg anders te bekostigen bijvoorbeeld met behulp van populatiebekostiging.

Eric:
Aan de ene kant zal het solistisch werken verdwijnen, hetgeen een zekere uniformering van de zorg vergt, maar huisartsenzorg blijft wel een spil. Het gaat om monodisciplinair goed organiseren, maar maximaal inzetten om multidisciplinair samen te werken. Die behoefte aan samenwerking proef je in de regio. In september hebben we een raamovereenkomst GGZ getekend met GGZ aanbieders in de regio Arnhem. Het doel van de overeenkomst is dat mensen met psychische klachten of aandoeningen in de regio Arnhem passende en doelmatige zorg krijgen.

Wij ondersteunen de basiszorg van de huisartsenpraktijken in de regio Arnhem en willen daarvoor onder meer de GGZ-infrastructuur rondom de praktijken verstevigen. Eigenlijk wilde iedereen wel tekenen. want men zit te wachten op ordening in de eerstelijn, de GGZ, de Ouderenzorg en het ziekenhuis. Ieder wil zijn bijdrage leveren. Ook in de relatie met Menzis draait het om samenwerking en verdere professionalisering van de zorg. Eigenlijk hebben we zelden discussies over geld, maar gaan de besprekingen over het tot stand komen van een regiovisie om antwoorden te formuleren op de toekomst. Daarin wil Menzis volgens mij wel wat sneller…

Onze Huisartsen is een duidelijke partner voor alle relevante partijen in het zorgveld. Onze Huisartsen versterkt en ondersteunt huisartsen lokaal en regionaal met als doel het verhogen van de kwaliteit van zorg en het tegengaan van versnippering in de eerstelijnszorg in de regio.

Op 12 oktober j.l. is het verbouwde pand in Velp geopend en is de nieuwe website www.onzehuisartsen.nl online gegaan.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.