Inkoopbeleid 2016

Eerstelijns Diagnostiek & Trombosezorg

Eerstelijns Diagnostiek

Menzis heeft de eerstelijns diagnostiek voor 2015 ingekocht op basis van de uitgangspunten van prestatiebekostiging. Menzis beoogt met de inkoop voor 2016 de doelmatigheid te vergroten, teneinde de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Het beleid voor 2016 bouwt voort op de opgedane ervaringen en is van toepassing op alle zorgaanbieders die eerstelijns diagnostiek leveren, ongeacht of het een eerste- of tweedelijns zorgaanbieder betreft.

Eerstelijns diagnostiek speelt een belangrijke rol in het realiseren van substitutie van de tweede naar de eerste lijn. Substitutie is één van de middelen om de zorg betaalbaar te houden. De huisarts vervult hierin als aanvrager van diagnostiek een cruciale rol. Afspraken met partijen over substitutie zullen parallel lopen aan de inkoop van eerstelijnsdiagnostiek.

Bij de inkoop voor 2016 ligt de nadruk op het bevorderen van doelmatigheid en het beperken van de kosten per patiënt. Offertes worden onderling vergeleken, ook ten opzichte van de afspraken en realisatie van voorgaande jaren. Menzis verwacht van zorgaanbieders een actieve rol bij het beperken van zorgkosten. Dit onder andere door het informeren van aanvragers over hun aanvraaggedrag en het beschikbaar stellen van uitslagen van diagnostiek in de keten.

Trombosezorg

De kosten per patiënt in de reguliere trombosezorg vormen het belangrijkste beoordelingscriterium voor de offertes voor 2016. Evenals in 2015 worden offertes onderling en met historische gegevens vergeleken. De zelfzorg zal beoordeeld worden op doelmatigheid en kosten. Dit betreft zowel de kosten van zelfzorg als eventuele vervolgkosten in de tweede lijn.

Inkoopbeleid 2016

Vanaf 2016 geldt een wettelijke verplichting om het inkoopbeleid op 1 april te publiceren. Menzis heeft samen met de andere verzekeraars besloten om de contouren van het inkoopbeleid 2016 al op 1 april 2015 te publiceren. Vanzelfsprekend willen we ook naar onze verzekerden transparant zijn. Zodra het inkoopbeleid definitief is vastgesteld, informeren we hen over praktische en voor hen zichtbare consequenties van het inkoopbeleid.

Consultatie patiëntenorganisaties

Menzis betrekt koepelorganisaties, zorgaanbieders, categorale patiëntenorganisaties en de ledenraad bij het opstellen van het inkoopbeleid. De ledenraad van Menzis is reeds geraadpleegd en daarnaast is het inkoopbeleid voorgelegd aan de regionale Zorgbelangen. Na 1 april 2015 wordt dit verder op regionaal niveau vormgegeven.

Leeswijzer

Dit inkoopdocument bestaat uit diverse onderdelen. In het eerste deel delen we onze visie op zorg, evenals de invulling van de afspraken in zorgakkoorden. Vervolgens wordt het inkoopbeleid voor uw zorgsoort weergegeven. Tenslotte komt het proces en de planning van de contractering uitgebreid aan de orde. We hechten eraan te benadrukken dat het zorginkoopbeleid op hoofdlijnen is weergegeven. De komende periode zijn nog aanpassingen mogelijk op basis van onze verzekeringsvoorwaarden, wettelijke wijzigingen of andere landelijke ontwikkelingen. Per zorgsoort gelden hiervoor andere tijdslijnen. Heeft u vooraf vragen over het voorgenomen beleid? Dan verwijzen we u naar de contactgegevens die aan het eind van het document staan vermeld.

Mail trombosezorg

Vragen over inkoop trombosezorg, kunt u mailen naar trombosedienst@menzis.nl.

Mail Eerstelijns Diagnostiek

Vragen over inkoop Eerstelijns Diagnostiek, kunt u mailen naar diagnostiek@menzis.nl.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy