Actueel

Eerstelijns verblijf

Bijeenkomsten Zorginkoopbeleid Wijkverpleging en ELV 2019

Publicatiedatum 8 mei 2018
Op 1 april j.l. hebben we ons zorginkoopbeleid 2019 gepubliceerd voor Wijkverpleging en Eerstelijnsverblijf. We gaan graag met u in gesprek om ons zorginkoopbeleid toe te lichten. Hiervoor organiseren we 2 bijeenkomsten:

  • woensdag 6 juni 2018 van 09:30 tot 11:30 uur in Wageningen, Menzis kantoor, Lawickse Allee 130 (aanmelden uiterlijk 3 juni)
  • woensdag 13 juni 2018 van 10:00 tot 12:00 uur in Groningen, Menzis kantoor, Winschoterdiep 70 (aanmelden uiterlijk 10 juni)

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomsten met maximaal 2 personen per organisatie.
Aanmelden

 

Machtigingstermijn Eerstelijnsverblijf (ELV) 6 maanden blijft behouden

Publicatiedatum 14 december 2017
In 2018 behouden we het werken met een machtigingsprocedure. In het beleid 2018 is aan alle zorgaanbieders ELV kenbaar gemaakt dat de verlengingsperiode voor de aanvraag van een machtiging voor ELV zou worden ingekort van 6 naar 3 maanden. Omdat wij onze verzekerden hierover niet tijdig hebben kunnen informeren, blijft de machtigingstermijn ELV van 6 maanden in 2018 gehandhaafd. De wijziging naar 3 maanden zal pas voor 2019 gelden. Het proces rondom de aanvraag vindt u op de Menzis website.

Wijziging AW319 ELV per 1 januari 2018

Publicatiedatum 14 december 2017
Zoals reeds een aantal keer met u gedeeld is, wijzigt per 1 januari 2018 de AW-319 voor ELV.

De zorgaanbieder past in de declaraties ELV de AGB code toe zoals is vastgelegd in de overeenkomst tussen zorgaanbieder en de zorgverzekeraar. Dit betekent dat in het AW-319 declaratiebericht de AGB van de contractant wordt vermeld als declarant (in het voorlooprecord). De AGB code van de vestiging (locatie) wordt als uitvoerder in het prestatierecord vermeld. Een voorwaarde hierbij is dat de AGB van de vestiging in het AGB-register van Vektis is gekoppeld aan de AGB van de onderneming. Daarnaast is het verplicht om de rubriek voor de verwijzer in te vullen, indien deze bekend is.

Uniform verwijskader ELV

Publicatiedatum 14 december 2017
De LHV en Actiz hebben enige tijd geleden een uniform verwijskader voor het eerstelijns verblijf (ELV) opgesteld. Menzis gebruikt dit kader in haar beleid.

Aanvulling op Zorginkoopbeleid ELV 2018

Publicatiedatum 15 juli 2017
Op enkele punten is het zorginkoopbeleid ELV 2018 aangepast. Uiteraard geven we aan om welke passages dit gaat.

Contractering ELV via VECOZO

Publicatiedatum 31 mei 2017
In verband met een wijziging in het digitale contracteerproces voor 2018 gaat Menzis in 2017 gebruik maken van het Zorginkoopportaal van VECOZO. Hiervoor is het van belang dat de tekenbevoegde in het bezit is van een geldig persoonlijk VECOZO-certificaat, voorzien van de juiste autorisatie voor het Zorginkoopportaal.

Publicatie zorginkoopbeleid 2018

Publicatiedatum 31 maart 2017
Menzis ziet het inkopen van waardegerichte zorg als de sleutel voor een toekomstbestendige en betere gezondheidszorg voor onze verzekerden. Aan de hand van onze Visie op Zorginkoop hebben we het inkoopbeleid 2018 voor uw zorgsoort uitgewerkt.

Vergoeding vanuit de Basisverzekering

Publicatiedatum 1 januari 2017
Het zogenaamde ‘eerstelijnsverblijf’, zal vanaf 1 januari 2017 vergoed worden vanuit de Basisverzekering. Het gaat om opvang en zorg in een instelling als verzekerde om medische redenen tijdelijk niet thuis kan wonen. Vergoeding vindt plaats op medische indicatie.

Wijzigingen in verzekeringen 2017

Publicatiedatum 22 december 2016
Zoals u van ons gewend bent op het einde van het jaar, hebben we de wijzigingen voor 2017 in de Basisverzekering, in de Aanvullende verzekeringen en andere relevante informatie over Menzis voor u op een rij gezet.

Onafhankelijke geschilleninstantie Zorgcontractering

Publicatiedatum 22 december 2016
Individuele zorgverleners, zorgorganisaties en zorgverzekeraars met een conflict of meningsverschil rond zorgcontractering kunnen terecht bij de Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en –beslechting Zorgcontractering. Dat is veelal sneller, gemakkelijker en goedkoper dan de rechter inschakelen. Ze kunnen terecht bij de Geschilleninstantie met precontractuele en contractuele geschillen. De geschilleninstantie start met geschillen over de contractering van zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en aanvullend gecontracteerde zorg.

Per 1 april 2017 kunnen ook geschillen over de contractering van zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz) aan de geschilleninstantie worden voorgelegd. Meer informatie over de verschillende vormen van beslechting van geschillen (mediation, bindend advies en arbitrage) en de kosten staat vermeld op site van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Het NAI voert alle procedures voor mediation, bindend advies en arbitrage, uit in het kader van de Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering.

Contractering 2017

Omdat Eerstelijns verblijf vanaf 1 januari 2017 onder de Zorgverzekeringswet valt, heeft Menzis Zorgverzekeraar in september een contractaanbod voor 2017 via Sharefile verstuurd. Instellingen die nog niet gereageerd hebben, hebben intussen een reminder ontvangen.

Retourneren ondertekend contract voor 1 november 2016

We attenderen er ook via dit bericht op dat we het ondertekende Menzis contract voor 1 november a.s. graag via Sharefile geretourneerd zien. Zo kunnen we onze verzekerden tijdig informeren over het gecontracteerde zorgaanbod via de Zorgvinder en is uw instelling op tijd klaar voor het indienen van declaraties in 2017.

Declareren conform Uniform declaratieprotocol 2017
Menzis hanteert het Uniform declaratieprotocol wijkverpleging, eerstelijnsverblijf (ELV) en zorg zintuigelijk gehandicapten (ZG) 2017 zoals vermeld staat in artikel 3 lid 12: De zorgaanbieder past in de declaraties wijkverpleging en ZG behandeling de AGB code toe zoals is vastgelegd in de overeenkomst tussen zorgaanbieder en de zorgverzekeraar. Dit betekent dat in het AW-319 declaratiebericht de AGB van de contractant wordt vermeld als declarant (in het voorlooprecord) en ook als uitvoerder (in het prestatierecord).
Menzis gaat ervanuit dat zorgaanbieders in 2017 in de declaratie de AGB van de vestiging (locatie) in het prestatierecord vermeld. Indien de zorgaanbieder door softwareproblemen hiertoe geen mogelijkheden heeft kan dit voor 1 december 2016 gemeld worden bij ELV-TOZ@menzis.nl.

De zorgaanbieders die zich hebben aangemeld kunnen in afwijking van, hetgeen Menzis in de raamovereenkomst en bestuursverklaring ELV 2017 heeft opgenomen, gedurende 2017 ook op de andere wijze declareren zoals dat is vermeld in artikel 3 lid 13.

Meer informatie

Publicatie zorginkoopbeleid 2017

Publicatiedatum 23 augustus 2016

Vanaf 1 januari 2017 valt de bekostiging van eerstelijns verblijf (ELV) binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw). Voorheen werd deze zorg bekostigd uit de subsidieregeling eerstelijns verblijf. Deze stopt per 31 december 2016. Zorgverzekeraars moeten de zorg voor eigen verzekerden per 2017 landelijk inkopen, waar dat voorheen regionaal door de zorgkantoren plaatsvond. Eind juni 2016 heeft de NZa de Beleidsregel ELV vastgesteld, waarna Menzis het zorginkoopbeleid 2017 heeft geformuleerd. Naar het zorginkoopbeleid.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy