Actueel

Eerstelijns verblijf

Vergoeding vanuit de Basisverzekering

Publicatiedatum 1 januari 2017
Het zogenaamde ‘eerstelijnsverblijf’, zal vanaf 1 januari 2017 vergoed worden vanuit de Basisverzekering. Het gaat om opvang en zorg in een instelling als verzekerde om medische redenen tijdelijk niet thuis kan wonen. Vergoeding vindt plaats op medische indicatie.

Wijzigingen in verzekeringen 2017

Publicatiedatum 22 december 2016
Zoals u van ons gewend bent op het einde van het jaar, hebben we de wijzigingen voor 2017 in de Basisverzekering, in de Aanvullende verzekeringen en andere relevante informatie over Menzis voor u op een rij gezet.

Onafhankelijke geschilleninstantie Zorgcontractering

Publicatiedatum 22 december 2016
Individuele zorgverleners, zorgorganisaties en zorgverzekeraars met een conflict of meningsverschil rond zorgcontractering kunnen terecht bij de Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en –beslechting Zorgcontractering. Dat is veelal sneller, gemakkelijker en goedkoper dan de rechter inschakelen. Ze kunnen terecht bij de Geschilleninstantie met precontractuele en contractuele geschillen. De geschilleninstantie start met geschillen over de contractering van zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en aanvullend gecontracteerde zorg.

Per 1 april 2017 kunnen ook geschillen over de contractering van zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz) aan de geschilleninstantie worden voorgelegd. Meer informatie over de verschillende vormen van beslechting van geschillen (mediation, bindend advies en arbitrage) en de kosten staat vermeld op site van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Het NAI voert alle procedures voor mediation, bindend advies en arbitrage, uit in het kader van de Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering.

Contractering 2017

Omdat Eerstelijns verblijf vanaf 1 januari 2017 onder de Zorgverzekeringswet valt, heeft Menzis Zorgverzekeraar in september een contractaanbod voor 2017 via Sharefile verstuurd. Instellingen die nog niet gereageerd hebben, hebben intussen een reminder ontvangen.

Retourneren ondertekend contract voor 1 november 2016

We attenderen er ook via dit bericht op dat we het ondertekende Menzis contract voor 1 november a.s. graag via Sharefile geretourneerd zien. Zo kunnen we onze verzekerden tijdig informeren over het gecontracteerde zorgaanbod via de Zorgvinder en is uw instelling op tijd klaar voor het indienen van declaraties in 2017.

Declareren conform Uniform declaratieprotocol 2017
Menzis hanteert het Uniform declaratieprotocol wijkverpleging, eerstelijnsverblijf (ELV) en zorg zintuigelijk gehandicapten (ZG) 2017 zoals vermeld staat in artikel 3 lid 12: De zorgaanbieder past in de declaraties wijkverpleging en ZG behandeling de AGB code toe zoals is vastgelegd in de overeenkomst tussen zorgaanbieder en de zorgverzekeraar. Dit betekent dat in het AW-319 declaratiebericht de AGB van de contractant wordt vermeld als declarant (in het voorlooprecord) en ook als uitvoerder (in het prestatierecord).
Menzis gaat ervanuit dat zorgaanbieders in 2017 in de declaratie de AGB van de vestiging (locatie) in het prestatierecord vermeld. Indien de zorgaanbieder door softwareproblemen hiertoe geen mogelijkheden heeft kan dit voor 1 december 2016 gemeld worden bij ELV-TOZ@menzis.nl.

De zorgaanbieders die zich hebben aangemeld kunnen in afwijking van, hetgeen Menzis in de raamovereenkomst en bestuursverklaring ELV 2017 heeft opgenomen, gedurende 2017 ook op de andere wijze declareren zoals dat is vermeld in artikel 3 lid 13.

Meer informatie

Publicatie zorginkoopbeleid 2017

Publicatiedatum 23 augustus 2016

Vanaf 1 januari 2017 valt de bekostiging van eerstelijns verblijf (ELV) binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw). Voorheen werd deze zorg bekostigd uit de subsidieregeling eerstelijns verblijf. Deze stopt per 31 december 2016. Zorgverzekeraars moeten de zorg voor eigen verzekerden per 2017 landelijk inkopen, waar dat voorheen regionaal door de zorgkantoren plaatsvond. Eind juni 2016 heeft de NZa de Beleidsregel ELV vastgesteld, waarna Menzis het zorginkoopbeleid 2017 heeft geformuleerd. Naar het zorginkoopbeleid.

Om de website van Menzis goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. U geeft ons toestemming als u onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.