Actueel

Farmacie

Geneesmiddelen

Publicatiedatum 14 december 2017

Preferente geneesmiddelen
Menzis heeft de lijst van preferente geneesmiddelen 2018 gepubliceerd. Kijk voor de actuele lijst bij preferentiebeleid op de website.  

Wat betreft het gebruik van preferente geneesmiddelen hebben we de volgende bepaling in de polisvoorwaarden 2018 opgenomen: de verzekerde heeft alleen recht op een spécialité (merkgeneesmiddel) als vaststaat dat hij of zij niet met een generiek (merkloos) geneesmiddel anders dan het preferente geneesmiddel behandeld kan worden.

Toelichting hierbij: bij uitzondering kan een behandeling met een preferent geneesmiddel medisch niet verantwoord zijn (bv. allergie voor een bestanddeel). Dan moet eerst een ander generiek middel uitgeprobeerd worden, voordat een (duurder) merk geneesmiddel wordt voorgeschreven.

Nieuw ZN formulier dieetpreparaten vervangt huidige formulieren

Dieetpreparaten behoren tot de farmaceutische zorg met vergoedingsvoorwaarden via bijlage 2. Voor de aanvraag van polymere, oligomere, monomere of modulaire dieetpreparaten wordt uitsluitend het nieuwe ZN formulier gebruikt per 1 januari 2018. Het formulier is afgestemd met de NVD (Nederlandse Vereniging van Diëtisten) en gecontroleerd op juistheid en volledigheid. In het kader van het traject vermindering administratieve lasten en het hoofdlijnenakkoord paramedie hechten de diëtisten zeer aan het gebruik van uitsluitend dit formulier. U vindt het formulier op ZNformulieren.nl.

Informeren verzekerden preferentiebeleid op Methotrexaatinjecties

Publicatiedatum 27 juni 2017
Menzis heeft per 1 juli 2017 INJEXATE® aangewezen als preferent middel voor methotrexaatinjecties bij patiënten met ontstekingsziekten zoals reuma, psoriasis en de ziekte van Crohn. Door de aanwijzing zakt de prijs per injectie met ongeveer 40%. De aanwijzing geldt voor de periode vanaf 1 juli 2017 tot 1 januari 2020.

Publicatie zorginkoopbeleid 2018

Publicatiedatum 31 maart 2017
Menzis ziet het inkopen van waardegerichte zorg als de sleutel voor een toekomstbestendige en betere gezondheidszorg voor onze verzekerden. Aan de hand van onze Visie op Zorginkoop hebben we het inkoopbeleid 2018 voor uw zorgsoort uitgewerkt.

Wijzigingen in verzekeringen 2017

Publicatiedatum 22 december 2016
Zoals u van ons gewend bent op het einde van het jaar, hebben we de wijzigingen voor 2017 in de Basisverzekering, in de Aanvullende verzekeringen en andere relevante informatie over Menzis voor u op een rij gezet.

Doorgeleverde bereidingen

Publicatiedatum 22 december 2016

Menzis zal vanaf declaratiemaand februari 2017 de doorgeleverde bereidingen (DB’s) die onderling uitwisselbaar zijn in een PRK cluster, gaan afrekenen tegen de prijs van het middel met de laagste prijs van dat cluster. Dit wordt gedaan door de zogenaamde referentieprijzen in de Z-index vooraf in te regelen. Menzis houdt rekening met fake prijzen. Dat wil zeggen we halen de producten met € 0,01 in de taxe eruit. 

Preferentiebeleid

Publicatiedatum 22 december 2016

Op onze website hebben wij de meest actuele lijst met preferente middelen staan die per 1 januari 2017 ingaan. In januari wordt deze lijst weer geactualiseerd, aangezien er weer enkele wijzigingen zijn doorgegeven door de leveranciers.

Contracteringsgraad

Publicatiedatum 22 december 2016
Menzis heeft met alle partijen een overeenkomst afgesloten. Via diverse rappels vragen we de zorgaanbieder om het contract zo spoedig mogelijk digitaal te ondertekenen in het Zorginkoopportaal , als dit nog niet is gebeurd.

Bij het ontbreken van een getekende overeenkomst kunnen wij de declaraties niet verwerken en uitbetalen. Ook heeft Menzis besloten om geen contracten met terugwerkende kracht in te laten ingaan per 1 januari 2017, indien de zorgaanbieder later in het jaar besluit om het contract alsnog te tekenen. In dergelijke gevallen zal de zorgaanbieder over de contractloze periode dit verder moeten afhandelen met de klant.

Onafhankelijke geschilleninstantie Zorgcontractering

Publicatiedatum 22 december 2016
Individuele zorgverleners, zorgorganisaties en zorgverzekeraars met een conflict of meningsverschil rond zorgcontractering kunnen terecht bij de Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en –beslechting Zorgcontractering. Dat is veelal sneller, gemakkelijker en goedkoper dan de rechter inschakelen. Ze kunnen terecht bij de Geschilleninstantie met precontractuele en contractuele geschillen. De geschilleninstantie start met geschillen over de contractering van zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en aanvullend gecontracteerde zorg.

Per 1 april 2017 kunnen ook geschillen over de contractering van zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz) aan de geschilleninstantie worden voorgelegd. Meer informatie over de verschillende vormen van beslechting van geschillen (mediation, bindend advies en arbitrage) en de kosten staat vermeld op site van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Het NAI voert alle procedures voor mediation, bindend advies en arbitrage, uit in het kader van de Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering.

Voldoende voorraad Salazopyrine®

Publicatiedatum 17 november 2016
Op 10 november j.l. heeft Menzis u een bericht verstuurd over een tekort van het product sulfasalazine. In aanvulling op die berichtgeving kregen we het volgende bericht van Pfizer.

Pfizer heeft voldoende voorraad Salazopyrine® om vanaf vrijdag 18 november alle patiënten van sulfasalazine te voorzien. Dit betekent dat inkoop uit het buitenland hiermee niet langer noodzakelijk is.

Aanpassing kortingspercentage productgroepcode IN

Publicatiedatum 26 oktober 2016
In de overeenkomst “Diabetes testmateriaal en injectiematerialen voor het toedienen van insuline”  en in de overeenkomst “Overige” worden kortingspercentages op de productgroepcode IN genoemd. Deze percentages komen niet met elkaar overeen.

 • De productgroepcode IN in de overeenkomst “Diabetes testmateriaal en injectiemateriaal voor het toedienen van insuline” bevat een korting op AIP van 10%.
 • De productgroepcode IN in de overeenkomst “Overige” bevat een korting op AIP van 12%.
Menzis heeft van zorgverleners begrepen dat deze verschillende kortingspercentages niet in te richten zijn. Daarom hebben we besloten het kortingspercentage in beide overeenkomsten gelijk te trekken naar 10%. We hopen hiermee aan uw mogelijke bezwaren tegemoet te komen.

Nieuwe lijst middelen Laagste Prijs Garantie 2016

Publicatiedatum 20 oktober 2016
Op donderdag 20 oktober is er een nieuwe lijst gepubliceerd met middelen Laagste Prijs Garantie 2016. Deze lijst vindt u op de pagina Laagste Prijs Garantie.


Verschillijst vergoedingen 2017

Alle zorgverzekeraars hebben bekend gemaakt welke doorgeleverde apotheekbereidingen zij vanaf 1 januari 2017 vergoeden en welke niet meer. Ten opzichte van 2016 is de vergoeding van 80 bereidingen gewijzigd.

Een doorgeleverde bereiding (DB) moet voldoen aan de wettelijke eis uit het Besluit zorgverzekering artikel 2.8 lid 1: rationele farmacotherapie. Dat betekent dat onder andere sprake moet zijn van wetenschappelijk bewezen werkzaamheid. Sinds 2016 besluiten zorgverzekeraars gezamenlijk welke doorgeleverde bereidingen voor vergoeding in aanmerking komen. Vóór 2016 kon de vergoeding per zorgverzekeraar verschillen. Om tot een gezamenlijk besluit te komen, hebben de zorgverzekeraars input gevraagd van behandelaars en ppatiëntenorganisaties

Een doorgeleverde bereiding kent drie verschillende aanspraakstatussen:

 • De bereiding komt in aanmerking voor vergoeding;
 • De bereiding komt alleen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor vergoeding. Deze aanvullende voorwaarden worden uitgeleverd via de G-Standaard;
 • De bereiding komt niet in aanmerking voor vergoeding.

In die laatste categorie kan de zorgverzekeraar in uitzonderingsgevallen op basis van een gemotiveerde aanvraag van de behandelaar via een machtigingsprocedure toch besluiten tot vergoeding over te gaan.

Hieronder is een overzicht te vinden van bereidingen waarvan de vergoeding per 1 januari 2017 zal wijzigen ten opzichte van 2016. Enkele opvallende wijzigingen zijn:

 • Tabletten met natriumwaterstofcarbonaat (500 mg) worden vanaf 2017 wel vergoed, uitsluitend voor patiënten met terminale nierinsufficiëntie en voor dialysepatiënten. In eerdere jaren was dat alléén na afgifte van een machtiging door de zorgverzekeraar.
 • Alle dermatologische preparaten met ureum worden niet langer vergoed, zie ook het nieuwsbericht. Dit zal ook gelden voor apotheekbereidingen. Reden is een rapport van het Zorginstituut, dat bereidingen met ureum als niet-rationele farmacotherapie bestempelt.
 • Tabletten en capsules met aripiprazol met sterktes van 0,5 mg tot 7,5 mg worden niet langer vergoed, 2,5 mg uitgezonderd voor kinderen tot 12 jaar. De rationaliteit van deze lage sterktes is niet aangetoond. De dranken (0,5 mg/ml en 1 mg/ml) blijven wel vergoed, dus mochten er toch afwijkende sterktes nodig zijn dan kan hiernaar worden uitgeweken. De reden hiervoor is de (start)dosering die in het Kinderformularium wordt genoemd.

Aanvulling op zorginkoopbeleid 2017

Publicatiedatum 1 juli 2016

In vervolg op de publicatie van het zorginkoopbeleid op 1 april, wijzen we u nog op een toevoeging over de Menzis prijslijst geneesmiddelen. 

Vergoeding dexamfetamine

Publicatiedatum 1 juli 2016

Kortgeleden hebben we u geïnformeerd over dexamfetamine. Gelet op de uitspraken van de Minister in het Algemeen Overleg van dinsdag 20 juni jl. op vragen van het kamerlid van Gerwen, hebben we gemeend de vergoeding van de 2,5 mg doorgeleverde bereiding te moeten verruimen.

De minister heeft aangegeven dat indien een recept 3 x daags 2 tabletten a 2,5 mg beschrijft, dit voor vergoeding in aanmerking komt.

Nieuwsbrief mei 2016

Publicatiedatum 12 mei 2016

In deze nieuwsbrief informeren we u over de levering en vergoeding van dexamfetamine, prijzen van doorgeleverde bereidingen, farmaceutische zorg voor Cystic Fibrosis patiënten en we vragen nogmaals uw aandacht voor de introductie van het zorginkoopportaal van VECOZO. Lees de nieuwsbrief.

Publicatie zorginkoopbeleid 2017

Publicatiedatum 1 april 2016
Klanten van Menzis vinden het belangrijk dat zij zorg van een goede kwaliteit krijgen voor een redelijke premie. Samen met u zetten we ons graag in om dat te realiseren, voor nu en de toekomst. Het zorginkoopbeleid voor 2017 is hiervoor een belangrijk vertrekpunt. 

Update preferentiebeleid

publicatiedatum 7 januari 2016

Er zijn enkele onduidelijkheden ontstaan over de producten in het preferentiebeleid. Hierover informeren we u graag. Lees meer.

Lastenvermindering huisartsen

Publicatiedatum 23 december 2015

De nieuwe website www.hetroergaatom.nl houdt vanaf 1 januari 2016 huisartsen en andere partijen in de zorg op de hoogte van de maatregelen die soelaas bieden aan de administratieve overbelasting van huisartsen. De afspraken hierover zijn gemaakt in vervolg op de landelijke huisartsenactie Het Roer Moet Om.

De afspraken die de onnodige bureaucratie en administratieve lasten van huisartsen terugdringen treden voor een groot deel per 1 januari 2016 in werking. Partijen hebben de afgelopen drie maanden de aanbevelingen uit het rapport Het Roer Gaat Om (oktober 2015) uitgewerkt. De gezamenlijke website biedt huisartsen eenduidige informatie over wat er is afgesproken en wat dat betekent voor hun dagelijkse praktijk. Wanneer bezoekers van de website hun e-mailadres achterlaten krijgen zij bericht als nieuwe informatie beschikbaar is.
De website is een gezamenlijk initiatief van alle betrokken partijen: de vereniging van huisartsenorganisaties, InEen, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

In deze eerste ronde worden met name extra formulieren voor medicijnen, hulpmiddelen en verwijzingen afgeschaft. Het uitwerken van andere aanbevelingen, over bijvoorbeeld CIZ-indicaties, en een betere borging van het declaratieverkeer, volgen in 2016. Hiervoor is nader overleg nodig met onder andere ICT-leveranciers. Te zijner tijd zijn deze vervolgafspraken ook te vinden op www.hetroergaatom.nl.

In het kader van Het Roer Moet Om staan ook afspraken over de thema’s Samenwerking & Gelijkwaardig en Kwaliteit op het programma. Dit betreft onder meer de contractering tussen huisartsen en verzekeraars, de gevolgen van de Mededingingswet en indicatoren voor kwaliteit. De eerste uitkomsten zijn in de loop van het voorjaar te verwachten en worden eveneens bekend gemaakt op www.hetroergaatom.nl

Het streven om onnodige bureaucratie terug te dringen wordt ook door Menzis onderschreven. Duidelijke en eenduidige implementatie van de maatregelen is hierin van groot belang. Niet alleen voor huisartsen maar ook voor apothekers en leveranciers van hulpmiddelen. 
Behalve de landelijk website, zal Menzis u in januari uitgebreid informeren over de praktische consequenties van de gemaakte afspraken. Via een speciaal bulletin en via deze Menzis website houden we u op de hoogte.
(Wettelijke) wijzigingen 2016

Publicatiedatum 10 december 2015
Per 1 januari 2016 zijn er veranderingen in de Basisverzekering en de aanvullende (tand)verzekeringen. De veranderingen in de dekking van de Basisverzekering zijn door de overheid bepaald. Gecontracteerde zorgaanbieders zijn hierover medio december per e-mail over geïnformeerd. Hieronder vindt u belangrijke wijzigingen voor uw zorgsoort. Bekijk daarnaast ook de themapagina ‘veranderingen 2016’ voor meer informatie.

Elk jaar vinden enkele wijzigingen plaats in het preferentiebeleid van Menzis. Hieronder vindt u informatie over preferentiebeleid insuline glargine; preferentiebeleid nieuwe stijl voor 4 middelen; preferentiebeleid aanwijzing nieuwe leveranciers en tenslotte stopzetten preferentiebeleid voor aantal producten omdat prijs voldoende is verlaagd. 

1. Preferentiebeleid op INSULINE GLARGINE 100 IE/ml

Recent is een biosimilar geïntroduceerd voor de insuline glargine. Menzis heeft besloten dit product op te nemen in ons preferentiebeleid met de navolgende restrictie:
 1. Preferentiebeleid op insuline glargine 100 IE/nl geldt alleen voor nieuwe gebruikers!(starters)
 2. Het preferentiebeleid geldt niet voor het product insuline glargine 300 IE/nl. Dit product is recent geïntroduceerd, is volgens de EPAR non inferior tov de 100 IE/ml maar heeft mogelijk voor een (zeer) beperkte groep gebruikers een voordeel.

Standpunten CBG en FMS
Menzis houdt rekening met het standpunt van het College ter Beoordeling van de Geneesmiddelen dat voor nieuwe gebruikers meteen gestart kan worden met een biosimilar. Ons beleid is ook in overeenstemming met het recent aangescherpte standpunt van de Federatie Medisch Specialisten, die bij nieuwe patiënten de goedkoopste variant adviseert voor te schrijven.

Middels preferentiebeleid is het ons gelukt een scherpe prijs te bedingen voor het winnende product insuline glargine Abasaglar ® 100 IE/ml van de firma Lilly.

Langwerkende insuline wordt veel door huisartsen voorgeschreven. Menzis gaat ervan uit dat voorschrijvers en apotheekhoudenden alleen voor nieuwe gebruikers rekening houden met ons preferentiebeleid. Verzekerden, die vóór 1 januari 2016 reeds insuline glargine gebruiken van de oorspronkelijke registratiehouder (insuline glargine 100IE/ml Lantus®, Sanofi) moeten dus dat product blijven gebruiken. Bestaande gebruikers mogen omgezet worden op ons preferente geneesmiddel indien arts, patiënt en apotheker daarbij zijn betrokken. Zie ook hiervoor het standpunt van het CBG.

2. Preferentiebeleid nieuwe stijl Menzis
Voor een viertal werkzame stoffen heeft Menzis de aanwijzing op een nieuwe manier vormgegeven, namelijk door een maximale vergoedingsprijs vast te stellen. Wij gaan in 2016 onderzoeken of deze methodiek leidt tot goede prijsvorming en minder administratieve lasten met behoud van een concurrerende markt. Ons beleid geldt voor de werkzame stoffen aripiprazol, duloxetine, pregabaline en sevelameercarbonaat.

Voor het geneesmiddel pregabaline geldt een uitzondering. Voor dit geneesmiddel geldt dat er op één van de indicaties nog een patent rust tot juli 2017: neuropathische pijn; Pregabaline (Lyrica®) is geïndiceerd voor de behandeling van perifere en centrale neuropathische pijn bij volwassenen. (Epar productinformation). De aanwijzing van pregabaline geldt expliciet niet voor deze indicatie, waarvan het patent nog niet verstreken is. Voor alle andere indicaties geldt het preferentiebeleid dus wel.

Menzis heeft het Ministerie van VWS verzocht om pregabaline op de lijst van geneesmiddelen te plaatsen, waarvoor de arts de indicatie op het recept moet vermelden. Dit is zowel van belang voor de medicatiebewaking bij de verschillende indicaties, alsook geeft het duidelijkheid aan apothekers wanneer generiek verstrekt mag worden en wanneer niet.

3. Preferentiebeleid oude stijl
Voor een deel van de producten hebben we nieuwe leveranciers aangewezen. In het preferentiebeleid 2016-2017 ziet u welke leveranciers preferent zijn geworden voor de periode 2016-2017.

4. Stopzetten preferentiebeleid
Menzis stopt met preferentiebeleid als de prijs van een product in onze ogen voldoende verlaagd is. In die gevallen is langer voeren van preferentiebeleid niet langer nodig. U vindt ook deze producten in lijst middelen per 1 januari 2016 uit het preferentiebeleid.

De zorgverzekeraars en apothekersorganisaties hebben een landelijke vergoedingslijst van apotheekbereidingen vastgesteld die op 1 januari 2016 voor iedereen van kracht wordt. Alle zorgverzekeraars gaan deze lijst hanteren. Daarmee komt er een einde aan de onduidelijkheid voor verzekerden.

Doorgeleverde bereidingen en magistrale receptuur
Zorgverzekeraars hebben eind 2015 onder technisch voorzitterschap van het Zorginstituut alle doorgeleverde bereidingen beoordeeld op grond van de vereiste rationaliteit van deze producten in het Besluit Zorgverzekering. Rationaliteit van bereidingen is daar gedefinieerd als een product waarvoor wetenschappelijk bewijs van werking is en die het meest economisch is voor de zorgverzekeraar.

In de Z-indextaxe van 2016 staan de producten nu op twee codes vermeld. F = vergoede zorg, N= niet vergoede zorg. Voor enkele van deze doorgeleverde bereidingen gelden nadere voorwaarden voor vergoeding. Deze staan vermeld in de lijst, die beschikbaar is.

Voor het product oxybutynine blaaspoeling geldt dat Menzis deze alleen vergoedt na aanvraag van de voorschrijver en indien orale therapie aantoonbaar niet gewerkt heeft bij een patiënt met een aandoening, waarbij intermitterende katheterisatie en gebruik van oxybutynine noodzakelijk is.

Indien een product op de code N in de Z-index taxe staat, geldt dat het veelal geen zin heeft om een machtigingsverzoek in te dienen. Veel producten komen niet voor vergoeding in aanmerking vanwege het feit dat het producten zijn die nooit voor vergoeding in aanmerking komen. In een heel specifieke situatie zou een verzekerde recht kunnen hebben op vergoeding. Dan verzoeken we u een gemotiveerd verzoek in te dienen, zodat voor die verzekerde een beslissing genomen kan worden.

Indien de apotheek bereidingen zelf maakt, geldt dat alle bereidingen die lijken op de bereidingen die op vergoeden N staan vanzelfsprekend ook niet voor vergoeding in aanmerking komen. Voor alle andere bereidingen geldt dezelfde vergoedingsvoorwaarden als voor doorgeleverde bereidingen

De apotheeknota verandert in 2016 opnieuw. Het begeleidingsgesprek voor nieuwe medicijnen staat dan niet meer apart op de nota. Vanaf volgend jaar staat op de nota of er een 'terhandstelling met begeleidingsgesprek' of een 'standaard terhandstelling' (dus zonder gesprek) in rekening wordt gebracht. Zo kan de verzekerde nog steeds controleren of de nota klopt en of het gesprek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Het blijft de verantwoordelijkheid van de apotheker om te beoordelen wanneer een gesprek noodzakelijk is. Voor klanten hebben we speciale informatie op de website opgenomen.

Prestatie terhandstelling en begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel
In 2016 is de prestatie nieuw geneesmiddel met gesprek opgenomen in de Prestatiebeschrijvingen Farmaceutische Zorg van de NZa. Menzis legt de inhoud van deze prestatie uit aan verzekerden in de zin dat om de prestatie in rekening te mogen brengen voldaan moet zijn aan de voorwaarden van de prestatieomschrijving en de inhoud van de folder van de NPCF over dit onderwerp. Alleen als aan deze voorwaarden voldaan is kan de prestatie bij Menzis worden gedeclareerd voor geneesmiddelen, die voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking komen.

Het Zorginstituut Nederland heeft bepaald dat zorgverzekeraars de spécialité producten Nardil® en Parnate® niet meer mogen vergoeden, maar wel de magistrale bereidingen. Deze geneesmiddelen worden gebruikt bij depressies en angststoornissen. Tot 1 april 2016 geldt een overgangstermijn. Tot die tijd worden de spécialité producten ook vergoed.

Menzis brengt de medicatiebeoordeling vanaf 1 januari 2016 niet ten laste van het eigen risico van de patiënt. We willen hiermee de apothekers en huisartsen de ruimte bieden om ook in het begin van het jaar medicatiebeoordelingen te declareren, als de patiënt nog niet zijn eigen risico heeft opgebruikt. Voor medicatiebeoordeling zijn door de beroepsgroepen richtlijnen opgesteld. Menzis hanteert de richtlijnen als uitgangspunt voor vergoeding.

Vanaf januari 2016 gaat Menzis de LPG- prijzen van de merkloze (niet preferente) geneesmiddelen vóórafgaand aan het begin van een declaratiemaand in de G-standaard aanbieden. We doen dit ook voor parallel geïmporteerde geneesmiddelen, die duurder zijn dan het NL-specialité.

Maandelijks zal Menzis de laagste prijzen van deze middelen doorgeven aan de Z-index. Wij vragen de apotheek om deze prijzen aan te houden en niet de reguliere Z-index prijzen. Hiermee voorkomt u afkeuringen op uw declaraties i.v.m. prijsverschillen tussen de Z-index prijzen en de Menzis LPG prijzen. Door aan de voorkant de LPG in te regelen voorkomen we dat we dit achteraf met u moeten verrekenen. Met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden de LPG prijzen door Menzis vastgesteld met een bandbreedte van 5% van de laagste AIP prijs. Hiermee bieden we een bescherming die we voorheen met een vast bedrag per kwartaal boden op de werkelijke laagste prijs.
In het kader van Het Roer Moet Om hebben partijen – LHV, VPH, ZN, NZa, VWS, NHG en InEen – afspraken gemaakt over het verminderen van bureaucratie en administratieve lasten van huisartsen. Een deel van deze afspraken treedt op 1 januari 2016 in werking. Gekozen is voor gezamenlijke communicatie. Een landelijke website is een goed middel voor de gezamenlijke communicatie van feitelijke informatie en achtergrondinformatie naar grote doelgroepen, dat ook snel geactualiseerd kan worden. Zodra de website een feit is, zullen we u hiervan op de hoogte stellen. Daarnaast zal Menzis u ook blijven informeren over maatregelen om de administratieve lasten te verminderen.


Rectificatie vergoeding eigen bereidingen en doorgeleverde bereidingen

Publicatiedatum 21 juli 2015
Menzis heeft u in het afgelopen jaar meermalen geïnformeerd over de veranderingen in de vergoeding van magistraal bereide geneesmiddelen. Ondanks voornoemde berichten heeft Menzis besloten alle wijzigingen die zij sinds 1 maart 2015 heeft aangebracht in haar beleid ter zake de vergoeding van magistraal bereide geneesmiddelen pas in werking te laten treden per 1 januari 2016.Voor de eigen bereidingen en doorgeleverde bereidingen geldt dat deze vergoed worden door Menzis als er sprake is van rationele farmacotherapie; dat wil zeggen een bereiding kent wetenschappelijk bewijs van werkzaamheid, er is geen geregistreerd alternatief aanwezig en de bereiding is het meest doelmatig qua kosten voor u en Menzis.

Menzis heeft u in het afgelopen jaar meermalen geïnformeerd over de veranderingen in de vergoeding van magistraal bereide geneesmiddelen. Deze veranderingen kwamen er op neer dat een aantal magistrale bereidingen (inclusief doorgeleverde bereidingen) vanaf 1 maart 2015 niet meer worden vergoed omdat er daarbij geen sprake is van ‘rationele farmacotherapie’. Ook is in een aantal gevallen de voorwaarde gesteld dat er vooraf door Menzis een machtiging wordt afgegeven.

Naar aanleiding van reacties hierop heeft Menzis helaas moeten vaststellen dat de communicatie met de verzekerden over het gewijzigd beleid tekort is geschoten. Daarom heeft Menzis besloten de ingangsdatum van het beleid zoals gevoerd (en gewijzigd) vanaf 1 maart 2015 te veranderen in 1 januari 2016.
U ontvangt uiterlijk in september nog een afzonderlijke mailing waarin het beleid zoals dat vanaf 1 januari 2016 zal worden gevoerd, nog eens nauwkeurig zal worden toegelicht.

Menzis wil u in overweging geven om in die gevallen waarin een patiënt van een magistrale bereiding al is overgezet op een gewoon geneesmiddel of waar inmiddels nieuwe lokale/regionale afspraken gemaakt zijn in de afgelopen periode, dat niet terug te draaien maar het ingezette beleid te continueren. Anders moeten de patiënten in vrij korte tijd twee keer van medicatie veranderen of wennen aan andere afspraken en dat lijkt Menzis zorginhoudelijk minder goed.

Nieuwe declaratiestandaard per 1 juli 2015

Publicatiedatum 15 juli 2015

Per 1 juli geldt een nieuwe declaratiestandaard voor de declaraties genees- en hulpmiddelen. Alle declaraties na 1 juli 2015 dienen via de nieuwe standaard te worden gedeclareerd. We verzoeken u voordat u gaat declareren, heel goed alle controles, die uw softwareleverancier aanraadt uit te voeren, te doorlopen. Dit om problemen en kans op afkeuren te voorkomen.

Declaraties en ook herdeclaraties van regels voor 1 juli 2015 worden met de oude standaard gedeclareerd. Aan Menzis zijn vragen gesteld over met name eventuele voorschotverstrekking. In bijgaande Q en A staat nadere informatie hierover.

Evaluatie van het contracteringsproces 2015

Publicatiedatum 13 mei 2015
In december en januari heeft Menzis wederom een online onderzoek uitgevoerd onder zorgaanbieders die in 2014 digitaal een overeenkomst met Menzis zijn aangegaan voor het jaar 2015. Van de 13.945 verstuurde enquêtes hebben we 13 procent (1.785) ingevuld teruggekregen. Tegenover de 33 procent respons van vorig jaar een mager resultaat, maar we hebben van alle zorgsoorten genoeg reacties gekregen om ons proces aan te spiegelen.
Lees de resultaten

Inkoopbeleid 2016

Publicatiedatum 1 april 2015
Vanaf 2016 geldt een wettelijke verplichting om het inkoopbeleid op 1 april te publiceren. Menzis heeft samen met de andere verzekeraars besloten om de contouren van het inkoopbeleid 2016 al op 1 april 2015 te publiceren. U kunt deze kaders vinden bij Inkoopbeleid 2016 Farmaceutische Zorg.

Declaraties dagprofielen absorberend incontinentiemateriaal

Publicatiedatum 24 februari 2015
Menzis hanteert per 1 januari 2014 een dagprijssystematiek voor de levering van absorberende incontinentiematerialen (wasbare en/of wegwerpmaterialen). Per 1 juli 2015 gelden hiervoor nieuwe prestatiecodes. De afgelopen dagen hebben we meerdere meldingen ontvangen van apotheken over afgewezen declaraties voor de dagprofielen. Nader onderzoek heeft helaas aangetoond dat de nieuwe prestatiecodes (voor apotheken en apotheekhoudenden) al waren ingericht in het declaratiesysteem. Dit is niet juist en we bieden hiervoor onze excuses aan.
Inmiddels hebben we een correctie doorgevoerd in het declaratiesysteem. De herdeclaratie over januari 2015 en de declaraties vanaf februari 2015 kunnen weer op de huidige locale codes worden ingediend (tot 1 juli 2015). Voor de volledigheid vindt u onderstaand deze codes.

Profiel 0 - 02/12900000
Profiel 1 - 02/12910000
Profiel 2 - 02/12920000
Profiel 3 - 02/12930000
Profiel 4 - 02/12940000
Profiel 5 - 02/12950000
Profiel 6 - 02/12960000
Profiel 7 - 02/12970000
Vanaf 1 juli 2015 dient u voor het declareren van deze dagprofielen onderstaande prestatiecodes te gebruiken:

Profiel 0 - 10100
Profiel 1 - 10101
Profiel 2 - 10102
Profiel 3 - 10103
Profiel 4 - 10104
Profiel 5 - 10105
Profiel 6 - 10106
Profiel 7 - 10107

Inkoopbeleid 2016

Heeft u nog vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze e-mail nog vragen? Bekijk dan de pagina veelgestelde vragen op onze website. Eventuele vragen kunt u stellen via het online contactformulier.

Nieuwsbrief Farmacie

Publicatiedatum 29 januari 2015
Vandaag is er een nieuwsbrief verstuurd naar alle gecontracteerde apothekers met o.a. wijzigingen in het preferentiebeleid, vergoeding blaasspoelvloeistoffen, informatie over totale parenterale voeding en wijziging in de bekostiging van voedingssupplementen. Bekijk de nieuwsbrief.

Preferentiebeleid per 1 januari 2015

Publicatiedatum 29 januari 2015
Per 1 januari 2015 is een nieuwe lijst met preferente middelen gepubliceerd. Deze is opgenomen in de Z-index taxe en staat op onze website vermeld. Enkele bijzonderheden zijn:

 • Celecoxib preferent: Per 1 februari 2015 wordt een geneesmiddel toegevoegd aan ons preferentiebeleid: celecoxib. Voor de sterktes 100 en 200 mg geldt dat het Sandoz product preferent wordt tot 1 januari 2017.
 • Ibandroninezuur 150 mg: Centrafarm heeft ons geïnformeerd dat zij moeten stoppen met het leveren van dit product vanwege een patentkwestie. Menzis wijst het Mylan product daarom ook aan als preferent middel. Mochten alle producten uit de handel gaan dan informeren we u daar alsnog over.
 • Latanoprost en Atorvastatine: Menzis heeft de oogdruppels van Pfizer preferent verklaard. Deze zijn identiek aan het specialitéproduct van Pfizer. We zullen om die reden een MN voor dit product niet honoreren. Dit geldt ook voor atorvastatine. Per 1 februari 2015 zal Menzis geen specialité meer vergoeden. We zien in onze declaratiebestanden dat deze nog steeds wordt geleverd en gedeclareerd. Menzis heeft de atorvastatine van Pfizer aangewezen als preferent welke hetzelfde is als de duurdere Lipitor.
 • Irbesartan Unichem 150 mg: Het College ter Beoordeling van de geneesmiddelen heeft in een persbericht aangekondigd een aantal merkloze geneesmiddelen te schorsen, omdat de gegevens waarop deze geneesmiddelen geregistreerd zijn mogelijk niet juist zijn. Een van deze geneesmiddelen is opgenomen in het preferentiebeleid van Menzis: Irbesartan Unichem 150 mg. Menzis gaat coulant om met het vergoeden van alternatieven voor dit geneesmiddel.Patiënten die een van de betreffende geneesmiddelen gebruiken wordt geadviseerd deze volgens voorschrift te blijven gebruiken. Als patiënten zich toch zorgen maken, kunnen zij met hun arts of apotheker overleggen. Er zijn voldoende alternatieve generieke medicijnen beschikbaar die zorgverzekeraars vergoeden. Tijdelijk aangewezen alternatieven voor Irbesartan Unichem 150 mg: Irbesartan Actavis 150 mg Z-index: 15808165, Irbesartan Jubilant 150 mg Z-index: 15808143, Irbesartan Aurobindo 150 mg Z-index: 15817350, Irbesartan Accord 150 mg Z-index: 15821242.

Oude nieuwsberichten:

Om de website van Menzis goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. U geeft ons toestemming als u onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.