Archief

Apothekers

Op deze pagina leest u de oudere nieuwsberichten voor apothekers. Het gaat om berichten uit 2013 en 2014. 

Vergoeding blaasspoelvloeistoffen

Publicatiedatum 31 december 2014
Per 1 januari 2015 verandert de vergoeding vanuit de Basisverzekering voor blaasspoelvloeistoffen met de stoffen chondroïtinesulfaat en/of hyaluronzuur. Voor bestaande gebruikers geldt er een overgangsregeling. Begin januari 2015 zijn de desbetreffende verzekerden per brief hierover geïnformeerd.

Wat verandert er?
Per 1 januari 2015 worden blaasspoelvloeistoffen met chondroïtinesulfaat en/of hyaluronzuur voor nieuwe gebruikers en nieuwe verzekerden niet meer vergoed.

Waarom verandert de vergoeding?
Het Zorginstituut Nederland is van mening dat blaasinstillatie met blaasspoelvloeistoffen waaraan chondroïtinesulfaat en/of hyaluronzuur zijn toegevoegd niet voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk. Daarom vallen deze vloeistoffen niet meer onder de verzekerde zorg van de Basisverzekering. De rechtbank Amsterdam heeft kort geleden geoordeeld dat de mening van het Zorginstituut op juiste wijze tot stand is gekomen. Daarom is besloten deze vloeistoffen niet meer te vergoeden.

Overgangsregeling huidige gebruikers
Indien uw patiënt en onze verzekerde op dit moment gebruikt maakt van deze vloeistoffen dan kan hij/zij tot 1 april 2015 een vergoeding krijgen zoals hij/zij gewend is. Hierdoor krijgt de verzekerde 3 maanden de tijd om samen met de behandelaar op zoek te gaan naar een ander middel. Per 1 april 2015 worden blaasspoelvloeistoffen met chondroïtinesulfaat en/of hyaluronzuur ook niet meer vergoed voor huidige gebruikers.

De volgende vloeistoffen worden niet meer vergoed:
 • 14710137 CYSTISTAT SPOELVLST 0,8MG/ML FLACON 50ML
 • 15578690 HYACHON DUO SPOELVLOEISTOF FLACON 40ML
 • 15617661 IALURIL SPOELVLOEISTOF FLACON 50ML
 • 15920984 IALURIL SPOELVLOEISTOF FLACON 50ML (IT)
 • 16030109 IALURIL SPOELVLOEISTOF WWSP 50ML
 • 15537889 GEPAN INSTILL SPVLST 2MG/ML WWSP 40ML
 • 15476537 URACYST SPVLST 20MG/ML FLACON 20ML

U kunt deze producten nog declareren tot de behandeldatum 1 april 2015. We gaan ervan uit dat de patiënt z.s.m. met zijn behandelend arts naar een alternatief geneesmiddel zoekt.

Menzis heeft besloten om op basis van wetenschappelijke informatie ook het product PENTOCYST blaasspoelvloeistof in 2015 niet via de apotheek en dagbehandeling te vergoeden. Van dit product is weinig tot geen goed opgezet onderzoek gedaan dat een werking aantoont.

Dieetpreparaten voor medisch gebruik

Publicatiedatum 16 december 2014
Vanaf 1 januari 2015 heeft Menzis een eigen artsenverklaring in gebruik voor dieetpreparaten voor medisch gebruik. Daarnaast maken we gebruik van een eigen apotheek-instructie. Beide documenten kunt u hieronder downloaden. We verzoeken u deze formulieren te gebruiken voor alle nieuwe aanvragen voor dieetpreparaten na 1 januari 2015. Bestaande machtigingen blijven doorlopen tot de einddatum. Voor nieuwe verzekerden per 1 januari 2015 geldt de machtiging van de “oude” zorgverzekeraar. Ook hier geldt de machtiging voor de periode tot de einddatum.

Niet-geregistreerde allergenen

Publicatiedatum 16 december 2014
Per 1 januari 2015 stopt de overgangsregeling voor de niet-geregistreerde allergenen. Dat betekent dat deze producten niet meer vergoed worden, met uitzondering van die gevallen waarin verzekerden een specifieke machtiging voor een dergelijk product hebben. De voorwaarden voor een machtiging zijn bij u bekend. Alle niet-geregistreerde allergenen staan in de Z-index taxe op vergoeden N.

Geen contract en uitvoering preferentiebeleid

Publicatiedatum 16 december 2014
Indien uw apotheek in 2015 geen contract met Menzis heeft, geldt voor onze verzekerden dat zij mogelijk niet de volledige kosten van hun medicijnen vergoed krijgen. Geneesmiddelen die onder het preferentiebeleid van Menzis vallen dient u, ook als uw apotheek geen contract heeft, conform het preferentiebeleid af te leveren. Anders krijgen verzekerden deze geneesmiddelen niet vergoed. 

Vergoeding Lipitor

Publicatiedatum 16 december 2014
Per 1 januari 2015 vergoedt Menzis niet meer het geneesmiddel Lipitor. We zien in onze declaratiebestanden dat dit middel nog steeds wordt geleverd en gedeclareerd. Vanaf 2015 zal Menzis de declaratie van Lipitor afkeuren. Menzis heeft de atorvastatine van Pfizer aangewezen als preferent middel welke hetzelfde is als de duurdere Lipitor.

Restitutiekorting bij niet-gecontracteerde farmaceutische zorg

Publicatiedatum 16 december 2014
Als de verzekerde met een naturapolis zoals ZorgVerzorgd naar een niet- gecontracteerde zorgaanbieder gaat, krijgt hij 75% van de nota vergoed tot een maximum van 75% van het tarief dat Menzis gemiddeld voor die behandeling heeft gecontracteerd (was 60%). Menzis heeft hiervoor een aparte regeling voor farmacie. Voor de prestaties geldt een aparte restitutie prijslijst welke u kunt raadplegen op onze website. De prijslijst voor 2015 wordt hier zo spoedig mogelijk geplaatst. voor de geneesmiddelen rekent Menzis een korting van 10% met een maximum van 10 euro.

Stoppen met roken - geneesmiddelen

Publicatiedatum 16 december 2014
In 2015 worden nicotinevervangers en geneesmiddelen als onderdeel van de gedragsmatige begeleiding stoppen met roken voor 100% vergoed indien de medicatie wordt verstrekt door Apotheek Zorg. Wanneer de medicatie wordt verstrekt door een niet-gecontracteerde apotheek, dan wordt 75% van de kosten vergoed. De medicatie kan uitsluitend middels het aanvraagformulier geneesmiddelen stoppen met roken worden aangevraagd. Lees verder.

Optimale verwerking declaraties

Publicatiedatum 15 mei 2014
Bij het verwerken van declaraties farmaceutische zorg merken we dat in veel gevallen niet de juiste AGB code wordt gebruikt van de beherend apotheker. Om het declaratieproces en daarmee de uitbetaling van declaraties niet te stagneren, wijzigen onze medewerkers dit momenteel handmatig in onze systemen. Om tijdige uitbetalingen te kunnen garanderen is deze service bijna niet meer uit te voeren, gezien het groeiend aantal gevallen. We verzoeken u dringend om bij het eerstvolgende declaratiemoment de juiste AGB code van de beherend apotheker in de declaratiebestanden te vermelden. Hiermee helpt u ons om uw declaraties tijdig en correct te verwerken en uit te betalen. Menzis zal voor wat betreft het handmatig muteren deze op gefaseerde wijze stopzetten.

Wijzigingen preferentiebeleid

Publicatiedatum 14 mei 2014
Er zijn 2 wijzigingen in het preferentiebeleid:

 • Tamsulosine 0,4mg. Per direct is de tamsulosine 0,4mg van Aurobindo niet langer meer preferent. De leverancier kan de continuïteit van levering voor 2014-2015 niet volledig garanderen. Menzis heeft de tamsulosine 0,4mg capsules 30 en 90 stuks van Centrafarm aangewezen als preferent. We zullen dit in de Z-index aan laten passen.
 • Focus Care heeft aangegeven dat het preferente middel Irbesartan/hct (alle sterktes) voorlopig niet geleverd kan worden. U mag Menzis verzekerden tot nader bericht een andere label afleveren die in prijs vergelijkbaar is.

De Zorgmakelaar Farmacie

Publicatiedatum 14 mei 2014
Menzis is via een persbericht dd. 24 april 2014 op de hoogte gebracht van het initiatief DZF (De Zorgmakelaar Farmacie). Op grond van die informatie hebben we ernstige bedenkingen bij de gekozen constructie en indelingsmethode en is deze wijze van concentratie van apotheken niet gewenst. Bovendien zien we in dit initiatief geen toegevoegde waarde voor onze verzekerden. Om deze redenen zal Menzis niet met DZF in overleg treden. Medio september 2014 verstuurt Menzis de contractaanbiedingen aan apotheken. Apotheken die gebruik maken van de diensten van DZF zullen een individuele contractaanbieding van Menzis ontvangen.

Inkoopbeleid 2015

Publicatiedatum 30 april 2014

Maandag 28 april jl. heeft Menzis haar gecontracteerde apotheken per e-mail geïnformeerd over het inkoopbeleid farmaceutische zorg 2015:

Zorgaanbieders beoordelen contracteringsproces voor 2014 positief

publicatiedatum 7 april 2014
In februari 2014 heeft Menzis een online onderzoek uitgevoerd onder zorgaanbieders die in 2013 digitaal een overeenkomst met Menzis zijn aangegaan voor het jaar 2014. Hiermee willen we meer inzicht krijgen in de tevredenheid van zorgaanbieders over het digitale contracteringsproces. Door middel van een korte vragenlijst konden zorgaanbieders het proces beoordelen.
Op 6 maart 2014 is de enquête gesloten. Er zijn 14016 enquêtes verstuurd waarvan 33% (4664) is ingevuld. 81% van de ondervraagden het gehele contracteringsproces met een 7 of hoger. Een zeer goed resultaat! Bekijk de andere resultaten.

Declareren van weekdoseerregels

publicatiedatum 12 maart 2014
Vandaag hebben we de gecontracteerde apotheken per e-mail geïnformeerd over het declareren van weekdoseerregels. Zoals u weet heeft Menzis voor GDS leveringen een vrijstelling van het preferentiebeleid afgesproken. Reden hiervan is dat GDS leveranciers veelal potten met losse tabletten gebruiken. Op dit moment voeren we een controle uit op declaraties van apotheken en apotheekhoudend huisartsen inzake de weekdoseerregels. Na controle bij een aantal apotheken heeft dit onderstaande aandachtspunten opgeleverd.
Lees het e-mailbericht.

Wijziging atorvastatine

publicatiedatum 24 februari 2014
Vandaag hebben we de gecontracteerde apotheken per e-mail geïnformeerd over de wijziging per 1 maart 2014 voor atorvastatine als preferente leverancier. De aanwijzing van de atovastatine Ranbaxy komt te vervallen.
Lees het e-mailbericht.

Vergoeding MARIG

publicatiedatum 30 januari 2014
Indien men door een bijt/krabincident mogelijk besmet is geraakt met het rabiësvirus, wordt door een gespecialiseerd arts infectieziektebestrijding van de GGD in overleg met het Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) beoordeeld of MARIG (menselijk anti-rabiës immunoglobuline) en vaccinaties nodig zijn. Na het optreden van klinische verschijnselen is het rabiësvirus in de meeste gevallen dodelijk.
MARIG is uitsluitend verkrijgbaar bij het RIVM. Gezien de acute en dringende noodzaak van toediening, vragen we uw medewerking om dit geneesmiddel vervolgens zo spoedig mogelijk af te leveren. MARIG dient (net als de eerste vaccinatie) zo spoedig mogelijk na (mogelijke) blootstelling toegediend te worden. Omdat dit geneesmiddel niet in de Z-index staat, kan in de apotheek twijfel ontstaan over de vergoeding. Indien MARIG geïndiceerd is door een gespecialiseerde arts, dan wordt dit geneesmiddel vergoed door Menzis.

Vergoeding niet-geregistreerde allergenen

publicatiedatum 30 januari 2014
In 2013 heeft Menzis haar beleid aangescherpt met betrekking tot de vergoeding van niet-geregistreerde allergenen vanaf 2014. We maken hierin onderscheid tussen bestaande en nieuwe gebruikers.

Preferentiebeleid

publicatiedatum 30 januari 2014
Graag informeren we u over enkele wijzigingen in het preferentiebeleid omtrent Ibuprofen 600mg, Zolmitriptan 2,5mg, Rizatriptan 10mg, Telmisartan 20,40, 80mg, Tramadol en Zoledroninezuur. Lees verder.

Bijzondere aanvraag hulpmiddelen

publicatiedatum 30 januari 2014
In de Leveringsvoorwaarden van de overeenkomst kunt u lezen onder welke voorwaarden u de diverse hulpmiddelen mag leveren en wanneer voorafgaande toestemming is vereist. Een “Bijzondere aanvraag“ betreft een aanvraag die niet omschreven staat in de leveringsvoorwaarden van de overeenkomst. Regelmatig ontvangt Menzis een “Bijzondere aanvraag” voor hulpmiddelen waarbij onvoldoende informatie is toegevoegd om de aanvraag goed te beoordelen. Daarom attenderen we u graag nogmaals op de procedure.

Vergoeding blaasspoelvloeistoffen

publicatiedatum 30 januari 2014
Zoals wellicht bij u bekend heeft de Voorzieningenrechter halverwege januari 2014 een uitspraak gedaan in het kort geding tussen de ICP en het CVZ. Deze zaak ging over het standpunt in het rapport van het CVZ over de blaasspoelvloeistoffen met chondroïtinesulfaat en/of hyaluronzuur. De Voorzieningenrechter heeft in deze zaak de ICP in het gelijk gesteld. De beroepsgroep verwacht in juni 2014 richtlijnen voor blaasspoelvloeistoffen te hebben opgesteld. Tot die tijd zal Menzis deze spoelvloeistoffen vergoeden.

Eerste terhandstellingsgesprek: aanvulling verzekeringsreglement 2014

publicatiedatum 14 november 2013
Indien een verzekerde een geneesmiddel voor het eerst gebruikt, gold de zogenaamde Eerste Uitgifte toeslag die tegelijk met de receptregelkosten en de geneesmiddelkosten werd verrekend.
In 2014 stopt dit en wordt er een apart eerste terhandstellingsgesprek ingevoerd, dat de apotheekhoudende mag declareren als hij met de verzekerde een gesprek heeft hoe de medicijnen optimaal te gebruiken. Voorlichting over een nieuw te gebruiken medicijn is zeer belangrijk voor het goed gebruik ervan. In 2014 is besloten deze kosten apart in rekening te laten brengen. Om deze reden zal de volgende tekst in het verzekeringsreglement opgenomen worden:
Prestatie: Het houden van een geprotocolleerd eerste terhandstellingsgesprek vóór de start van de betreffende farmacotherapie met de patiënt dan wel diens verzorger, waarbij de verwachtingen van de patiënt worden besproken. Aanvullende mondelinge en/of schriftelijke informatie wordt aan de patiënt aangeboden en zo nodig verstrekt. De handelingen worden vastgelegd in het digitale patiëntendossier. Deze prestatie kan enkel gezamenlijk gedeclareerd worden met de prestatie terhandstelling van een UR-geneesmiddel. Een eerste terhandstellinggesprek kan worden gedeclareerd indien:
 • een geneesmiddel met dezelfde werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm niet eerder aan de patiënt ter hand is gesteld, of
 • een geneesmiddel met dezelfde werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm 12 maanden of langer geleden voor het laatst aan de patiënt ter hand is gesteld, of
 • niet objectief vastgesteld kan worden of aan de patiënt het UR-geneesmiddel eerder ter hand is gesteld in de twaalf voorafgaande maanden.

Niet-geregistreerde allergenen: aanvulling verzekeringsreglement 2014

publicatiedatum 14 november 2013
Niet-geregistreerde allergenen worden per 2014 niet vergoed (zie tabel 4) tenzij na machtiging vooraf van de zorgverzekeraar. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
 • Het niet geregistreerde allergeen mag in de handel zijn van de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg)
 • De arts geeft een toelichting waarom verzekerde niet behandeld kan worden met een geregistreerd product.
 • De arts levert bij zijn aanvraag 2 wetenschappelijke artikelen aan waaruit de werkzaamheid van het betreffende product blijkt.

Inkoopbeleid incontinentiematerialen

publicatiedatum augustus 2013
Menzis zal per 1 januari 2014 een dagprijssystematiek hanteren voor de levering van absorberende incontinentiematerialen (wasbare en/of wegwerpmaterialen). Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de systematiek zoals eerder is gecommuniceerd door andere zorgverzekeraars. Vanaf 1 juli 2013 wordt een overgangsfase van 6 maanden gehanteerd om verzekerden in te delen in de juiste profielen. Per 1 januari 2014 kan declareren voor deze producten alleen op basis van een dagprijs. Lees verder.

Wijziging werkwijze bij medische noodzaak niet-preferente geneesmiddelen

publicatiedatum juli 2013
Al enige tijd is Menzis in gesprek met zowel huisartsen als apothekers over de vermelding van en controle op medische noodzaak bij het voorschrijven en afleveren van niet-preferente geneesmiddelen. Menzis en de besturen van de Huisartsenkringen in het Menzis kernwerkgebied (Groningen, Gelre-IJssel, De Gelderse Rivieren en Twente) hebben hierover een aantal afspraken gemaakt. Dit betekent een aanpassing van de werkwijze per 1 augustus 2013. De voorgestelde werkwijze geldt ook voor de tot het Menzis concern behorende labels Azivo en Anderzorg.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy