Zorginkoopbeleid 2019

Geboortezorg

Graag presenteren we u het zorginkoopbeleid:

 • integrale geboortezorg 2019
 • eerstelijns verloskunde 2019

Voor kraamzorg en geboortecentra loopt de tweejarige overeenkomst 2018-2019.

Het zorginkoopbeleid van Menzis is erop gericht om samen met u als zorgaanbieder, de zorg kwalitatief goed, betaalbaar en toegankelijk te houden. Het toevoegen van extra waarde aan de zorg voor patiënten is de kern van onze aanpak. Voor jong en oud, voor gezond en ziek, voor nu en in de toekomst. Daarom maken we met u afspraken over de kwaliteit van de zorg, de uitkomsten én de betaalbaarheid ervan. Hierbij staan de mens en kwaliteit van leven voorop. Deze ontwikkeling noemen we waardegerichte zorg.

Geboortezorg is de zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap en geboorte. We streven ernaar om met de zorgaanbieders in de keten van geboortezorg afspraken te maken die resulteren in kwalitatief goede, op de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg gebaseerde zorg, die toegankelijk en betaalbaar is. De voorkeur gaat daarbij uit naar een integraal geboortezorgaanbod, waarbij alle onderdelen van geboortezorg (met uitzondering van hoog complexe zorg) vanuit één organisatie wordt aangeboden, en die daarvoor ook eindverantwoordelijkheid draagt.

 

We kijken uit naar onze samenwerking in 2019!

Nieuw zorginkoopbeleid

Download het zorginkoopdocument eerstelijns verloskunde 2019 en/of het zorginkoopdocument integrale geboortezorg 2019 voor het volledige zorginkoopbeleid. Hier vindt u alle speerpunten, wijzigingen, eisen en juridische voorwaarden. 

Eerstelijns verloskunde 2019-1 juli 

Eerstelijns verloskunde 2019-1 april

Waardegerichte zorg

 • van zorg naar gezondheid
 • kwaliteit tegen acceptabele kosten
 • samen bepalen we wat belangrijk is

Onze visie op zorg

Speerpunten

 

 • Verbeteren uitkomsten van zorg
 • Beheersen van kosten

 

Toekomstbestendige en betere gezondheidszorg voor onze klanten.  

 • Continue verbetercyclus
 • Periodieke evaluatie
 • Vermindering van kosten

Verbeteren uitkomsten

We willen voor onze klanten optimale zorg inkopen. We verwachten dat gecontracteerde zorgaanbieders zich blijven inspannen om de zorg(uitkomsten) te verbeteren. We zien daarbij deelname aan Perined vanuit de eerstelijns verloskunde en periodieke evaluatie van de eigen gegevens door de zorgaanbieder als een onmisbaar onderdeel van de kwaliteitscirkel. Door de uitkomsten van de zorg binnen de eigen praktijk te benchmarken met andere verloskundige praktijken kan de zorgaanbieder verbeterpunten formuleren om de uitkomsten van de zorg te (blijven) optimaliseren. Voor integrale geboortezorg is een belangrijke voorwaarde voor een overeenkomst in 2019, dat de geleverde zorg voldoet aan de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. Menzis stelt deelname aan Perined en de registratie volgens de Kwaliteitsindicatoren Integrale Geboortezorg als inkoopeis, alsmede het periodiek aanleveren van deze gegevens aan Menzis. De indicatorenset behorend bij de Zorgstandaard is op 1 juni 2017 door Zorginstituut Nederland vastgesteld en te raadplegen op de website van Zorginstituut Nederland Tevens wil Menzis dat de IGO, op basis van de gegevens uit de kwaliteitsindicatoren, doelstellingen formuleert ten aanzien van verbetering van de uitkomsten van de geboortezorg. Deze zogenoemde kwaliteitscirkel zal onderdeel zijn van de periodieke evaluatie(gesprekken) tussen de IGO en Menzis.

Beheersen van kosten

We kennen sinds een aantal jaren extra financiering aan eerstelijns verloskunde toe bij verminderde beschikbaarheid en bereikbaarheid van tweedelijns geboortezorg. Intussen sturen we aan op een andere mogelijkheden om deze extra kosten te beteugelen. We vinden dat de samenwerkende zorgaanbieders binnen de betreffende Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) een toekomstbestendige oplossing moeten kunnen zoeken zonder extra financiering. We gaan samen met de aanvragende verloskundigen op zoek naar mogelijk andere oplossingen dan de extra financiering die de Beleidsregel Verloskunde biedt. Indien van toepassing, kunnen we extra financiering toekennen op basis van de noodzakelijke extra uitgaven van de betreffende verloskundigen, mits uiteraard naar onze mening voldoende onderbouwd. De hoogte van de extra financiering wordt op praktijkniveau vastgesteld. Integrale geboortezorg vervangt de monodisciplinair aangeboden zorg zoals die tot het ontstaan van de IGO in een regio door diverse zorgaanbieders werd geleverd. Menzis stelt dat de transitie budgetneutraal plaatsvindt, zoals dit ook door de minister als voorwaarde is gesteld. De meerwaarde van integraal aangeboden geboortezorg ziet Menzis in de verbeterde resultaten van de zorg en niet zozeer in het verlagen van de kosten.

 

 • Aansluiten op zorgbehoefte
 • Leefkracht

 

Bij het zorginkoopbeleid van Menzis staan de behoeften en wensen van klanten centraal

 • Klanttevredenheidsonderzoek
 • Cliëntenraad
 • Dialoog

Aansluiten op behoefte

We gaan ervan uit dat de ervaringen en verwachtingen van patiënten door zorgaanbieders worden meegenomen in het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Zo ook voor eerstelijns verloskunde. We zien deelname aan een meetinstrument voor klantervaring als onderdeel van de kwaliteitsindicatoren set integrale geboortezorg, als een logisch onderdeel van de kwaliteitscirkel van eerstelijns verloskundigen. Voor zover nog niet toepasbaar door gebrek aan samenwerking in de regio, willen we dat zorgaanbieders gebruik maken van beschikbare meetinstrumenten zoals CQI, NPS en/of klanttevredenheidsmeting van de zorgaanbieder zelf. Ook het hanteren van een privacy- en klachtenbeleid als vast onderdeel van de kwaliteitscirkel is een standaard eis om voor een overeenkomst in aanmerking te komen.
Menzis gaat ervan uit dat de ervaringen en verwachtingen van cliënten worden meegenomen in de keuzes van de IGO voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Menzis ziet het instellen van een cliëntenraad als een logisch onderdeel van de Governance van de IGO. Menzis stelt als eis dat de IGO, bij voorkeur voor aanvang van de overeenkomst, maar uiterlijk op 1 juli 2019, een cliëntenraad heeft ingesteld. Ook deelname aan de ReproQ, onderdeel van de kwaliteitsindicatoren set, is voor Menzis een belangrijke contracteis. De inbreng van/door cliënten dient naar voren te komen in de kwaliteitscirkel, welke besproken wordt tijdens de periodieke evaluatie(gesprekken) tussen de IGO en Menzis.

Leefkracht

Bij geboortezorg gaan we voor alle onderdelen uit van interventies gericht op leefstijl en de individuele behoefte van patiënten. Iedereen wil zo krachtig en zelfstandig mogelijk in het leven kunnen staan. Of je nu jong of oud bent en of je nu gezond bent of een (tijdelijke) aandoening hebt. Iedereen maakt zijn eigen keuzes om gezond te leven, want wat voor de een werkt, werkt niet voor de ander. We willen mensen helpen om zelf regie te voeren op hun gezondheid. Op een manier die bij hen past. Bij Menzis noemen we dat leefkracht. Leefkracht gaat over de positieve energie die je voelt als je met je gezondheid bezig bent.
Inzetten op doelmatigheid, zinnig gebruik van zorg en voldoende aandacht voor de patiënt is belangrijk voor het toegankelijk en van goede kwaliteit houden van zorg. Voor de toekomst is er daarnaast ook meer aandacht nodig voor gezondheid en gedrag. Op het voorkomen van aandoeningen, het behoud van de gezondheid van mensen en de verbetering van kwaliteit van leven. Vooral ouderen en chronisch zieken kunnen ondanks hun eventuele beperkingen, dankzij meer aandacht voor gezondheidsbehoud krachtiger en zelfstandiger in het leven staan. Door uit te gaan van een positieve gezondheidsbenadering – kijken naar wat iemand nog kan in plaats van wat hij niet meer kan – is er nog veel gezondheidswinst te behalen. Op die manier versterken we de leefkracht van de mens en kunnen onnodige zorgkosten voor de maatschappij en voor de premiebetaler worden voorkomen. Menzis ziet preventie als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en maakt daar werk van. Dat vraagt om heldere keuzes. Zoals het selecteren en het stimuleren van preventieve interventies die aantoonbaar meerwaarde voor de mens leveren.

 

 • Meerjarenperspectief
 • Innovatie

Meerjarenperspectief

De looptijd van de Deelovereenkomst Verloskundige Zorg 2019 is een 1 jaar. Vervolgens eindigen de Raamovereenkomst en alle Deelovereenkomsten op 31 december 2019, zodat per 2020 een nieuwe contracteerperiode ingaat voor alle onderdelen van verloskunde.
Omdat de eerste zorgleveringen van de lopende contractperiode pas in de laatste maanden van 2017 zijn afgerond en gedeclareerd heeft is er nog geen evaluatie geweest tussen Menzis en de betreffende IGO’s. Menzis kiest daarom voor het aangaan van een éénjarige overeenkomst in 2019.
Voor kraamzorg, geboortecentra en echoscopie kennen we al een zorginkoopbeleid voor 2018-2019.

Innovatie

Bij onze waardegerichte zorginkoop zoeken we voortdurend naar innovaties die de zorg efficiënter maken en bijdragen aan het realiseren van kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg. Hierbij kijken we altijd naar nieuwe technologieën, maar maken we ons ook sterk om samen met andere partijen tot innovatieve ideeën te komen. Voor een aanvraag voor financiering van innovatief zorgaanbod kunnen zorgaanbieders een verzoek bij ons indienen via de website. Bij het verzoek dient het uitgeschreven projectplan inclusief businesscase te worden meegestuurd.

Innovaties om zorg beter, betaalbaar en toegankelijk te houden: Menzis wil zorgaanbieders graag helpen die te ontwikkelen. Daarom hebben we een playbook gepubliceerd. Het is een inspiratieboek én handleiding om samen met u de zorg sneller te vernieuwen. In ons land lopen veel succesvolle innovatieve zorgprojecten. Vaak kleinschalig, maar met de potentie om op te schalen naar een regionaal of landelijk niveau. In de praktijk lukt dat helaas niet altijd. Barrières zijn vaak de implementatie, financiering of technologie.
Menzis ontwikkelde het playbook met Focuscura, de Nederlandse marktleider op het gebied van zorginnovaties thuis. Het helpt zorgvernieuwers die hindernissen te nemen door in te gaan op:
de barrières maar natuurlijk vooral de mogelijkheden van digitale zorg

 • wetenschappelijk bewijs en onderbouwing
 • financieringsvoorbeelden
 • een gebruiksklaar implementatiemodel

Het playbook is daarnaast vooral ook een uitnodiging om samen met ons te kijken hoe we uw innovatieve project naar een hoger plan kunnen tillen. Benieuwd? Download het playbook als pdf

Planning eerstelijns verloskunde en integrale geboortezorg

Datum Actie
29 maart 2018 Publicatie zorginkoopbeleid 2019
1 juli 2018  Eventueel publicatie definitief zorginkoopbeleid 2019 (alleen indien er wijzigingen zijn)
1 september 2018 Alleen voor nieuwe integrale geboortezorg aanbieders: uiterste datum aanvraag overeenkomst 
Uiterlijk 14 september 2018  Alleen voor eerstelijns verloskunde: verzending contractvoorstel (wijziging doorgevoerd per 1 juli 2018) 
1 oktober 2018  Alleen voor nieuwe integrale geboortezorg aanbieders: uiterste datum aanlevering offerte
15 oktober 2018  Alleen voor nieuwe integrale geboortezorg aanbieders: verzending contractvoorstel
1 november 2018 Overeenkomst ondertekend retour
12 november 2018 Publicatie gecontracteerde zorgaanbod op Zorgvinder 

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.