Inkoopbeleid 2016

GGZ

Nieuwe versie Specificaties Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2016

Publicatiedatum 28 juli 2015

Vandaag publiceert Menzis een vernieuwde versie van de ‘Specificaties Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2016’ en bijbehorende bijlagen. De belangrijkste wijzigingen t.o.v. de voorgaande versie (1.1) zijn:

 • Het normatief uurtarief SGGZ is aangepast van € 112,- naar € 111,70
 • Het normatief uurtarief GBGGZ is aangepast van € 97,- naar € 96,30 (BK, BM, BI) en van € 90,- naar € 89,20 (BC)
 • De bezwaarprocedure voor het Voortgezet GGZ-verblijf is toegevoegd in paragraaf 8.5

Nieuwe versie Specificaties Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2016

publicatiedatum 6 juli 2015
Vandaag publiceert Menzis een vernieuwde versie van de ‘Specificaties Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2016’ en bijbehorende bijlagen. De belangrijkste wijzigingen t.o.v. de eerste versie zijn:

 • Het normatief uurtarief SGGZ is aangepast van € 111,- naar € 112,-
 • In bijlage F is de K&J-psycholoog toegevoegd
 • Psycho-motorische therapie is in bijlage C verplaatst van de rode lijst naar de oranje lijst.
 • Paragraaf 6.2.1 is toegevoegd: parallelle DBC’s bij vrijgevestigden
 • In paragraaf 9.3.3 zijn twee bullits verwijderd: 1) De maximale prijs per product: budget (GBGGZ en SGGZ) / aantal GBGGZ-producten en aantal DBC’s en 2) Als afgeleide: verhouding aantal (GBGGZ-producten en DBC’s) / unieke verzekerden

Publicatie Specificaties en Bijlagen zorginkoopbeleid GGZ 2016

Publicatiedatum 13 mei 2015
Beleidsspecificaties 2016
In ons inkoopdocument ‘Kaders Zorginkoopbeleid GGZ 2016’ hebben we u geïnformeerd over de uitgangspunten van ons zorginkoopbeleid 2016. We hebben toen aangegeven de specificaties van het zorginkoopbeleid 2016 op een later tijdstip te publiceren.

U vindt de ‘Specificaties Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2016’ nu hieronder als PDF. We nodigen u van harte uit om kennis te nemen van deze beleidsspecificaties voor 2016. De gepubliceerde kaders en specificaties vormen samen de basis voor de contractering 2016.

Leeswijzer

Het inkoopdocument bestaat uit diverse beleidsspecificaties, die een uitwerking zijn van de ‘Kaders Zorginkoopbeleid GGZ 2016’. Net als de kaders worden de specificaties voor het grootste deel opgehangen aan de vier speerpunten in de zorginkoop van Menzis. Het beleid ‘Voortgezet GGZ-verblijf onder de Zorgverzekeringswet’ is dit jaar ook in de specificaties opgenomen. Vorig jaar was dit, door late politieke besluitvorming, nog een eigenstandig beleidsdocument.

Kaders Inkoopbeleid 2016

Publicatiedatum 13 mei 2015
Op 1 april 2015 hebben wij het inkoopdocument ‘Kaders Zorginkoopbeleid GGZ 2016’ gepubliceerd. In dit document hebben wij aangegeven dat deze mogelijk nog aangepast wordt. Hieronder treft u een nieuwe versie van dit inkoopkader aan. De wijzigingen die zijn doorgevoerd hebben betrekking op hoofdstuk 6, paragraaf 6.2.2 (geschiktheidseisen) en paragraaf 6.2.3 (contracteisen). De vorige versie van dit inkoopdocument is hiermee komen te vervallen. De beoordeling van uw eventuele inschrijving vindt plaats aan de hand van het inkoopkader, zoals gewijzigd op 13 mei 2015. Daarnaast vindt de beoordeling plaats aan de hand van de ‘Specificaties Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2016’. Dit inkoopdocument is eveneens op onze website te vinden.

Inkoopbeleid 2016

1 april 2015
Vanaf 2016 geldt een wettelijke verplichting om het inkoopbeleid op 1 april te publiceren. Menzis heeft samen met de andere verzekeraars besloten om de contouren van het inkoopbeleid 2016 al op 1 april 2015 te publiceren. Vanzelfsprekend willen we ook naar onze verzekerden transparant zijn. Zodra het inkoopbeleid definitief is vastgesteld, informeren we hen over praktische en voor hen zichtbare consequenties van het inkoopbeleid.

Consultatie patiëntenorganisaties

Menzis betrekt koepelorganisaties, zorgaanbieders, categorale patiëntenorganisaties en de ledenraad bij het opstellen van het inkoopbeleid. De ledenraad van Menzis is reeds geraadpleegd en daarnaast is het inkoopbeleid voorgelegd aan de regionale Zorgbelangen. Na 1 april 2015 wordt dit verder op regionaal niveau vormgegeven.

Leeswijzer

Dit inkoopdocument bestaat uit diverse onderdelen. In het eerste deel delen we onze visie op zorg, evenals de invulling van de afspraken in zorgakkoorden. Vervolgens wordt het inkoopbeleid voor uw zorgsoort weergegeven. Tenslotte komt het proces en de planning van de contractering uitgebreid aan de orde. We hechten eraan te benadrukken dat het zorginkoopbeleid op hoofdlijnen is weergegeven. De komende periode zijn nog aanpassingen mogelijk op basis van onze verzekeringsvoorwaarden, wettelijke wijzigingen of andere landelijke ontwikkelingen. Per zorgsoort gelden hiervoor andere tijdslijnen. Heeft u vooraf vragen over het voorgenomen beleid? Dan verwijzen we u naar de contactgegevens die aan het eind van het document staan vermeld.

Definitie 'ernstige fout'

Publicatiedatum 31 maart 2015
In het beleidsdocument ‘Kaders Zorginkoopbeleid GGZ 2016’ wordt onder 6.2.1 aangegeven dat op de Menzis-website wordt aangegeven wat onder een ernstige fout wordt verstaan.

Er is in ieder geval sprake van een ernstige fout door de zorgaanbieder, een onder de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder werkzame beroepsbeoefenaar of één van de bestuurders wanneer in de afgelopen 3 jaar zich één van de volgende situaties heeft voorgedaan:

 • Het - herhaaldelijk - opgelegd hebben gekregen van een boete en/of maatregel door de NZa en/of ACM, die in totaal 5% of meer van de gemiddelde jaarlijkse Zorgverzekeringswet-omzet bedraagt;
 • Het opgelegd hebben gekregen van een bestuursrechtelijke maatregel door IGZ, die inhoudt een bevel tot sluiting van (een afdeling van) een instelling, intrekking van een vergunning of certificaat, verbod op bereiding of terhandstelling van geneesmiddelen of maatregelen van gelijke strekking;
 • Het opgelegd hebben gekregen van een strafmaatregel door IGZ (bijvoorbeeld in de aanloop naar een strafrechtelijk onderzoek);
 • Indien de overeenkomst is beëindigd door Menzis vanwege wanprestatie of een onrechtmatige daad jegens Menzis;
 • Het zodanig handelen dat dit heeft geleid tot een strafrechtelijk onderzoek betrekking hebbend op artikel 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 227, 227a, 227b of 323a, 328ter, tweede lid, 416, 417, 417bis, 420bis, 420ter of 420quater van het Wetboek van Strafrecht, hangende het onderzoek.

Menzis kan om dwingende reden van algemeen belang afwijken van dit beleid; in een dergelijk geval kunnen aanvullende waarborgen worden gevraagd door Menzis.

Aanvraag overeenkomst 2016 nieuwe zorgaanbieders

Publicatiedatum 26 februari 2015
Zorgaanbieders die in 2015 geen overeenkomst met Menzis hebben en voor 2016 wel in aanmerking willen komen voor een overeenkomst, dienen zich hiervoor uiterlijk 1 juni 2015 aan te melden via het contactformulier. Het contactformulier vindt u onderaan de pagina met veelgestelde vragen. Indien u zich na 1 juni 2015 meldt, komt u niet in aanmerking voor een overeenkomst in 2016. 

Indien u voor 2015 wel met Menzis een overeenkomst bent aangegaan, ontvangt u vanuit Menzis voor 2016 weer een aanbod waarmee u een overeenkomst kunt aanvragen. Wanneer u dit aanbod kunt verwachten, wordt aangegeven in het zorginkoopbeleid 2016. Dit beleid wordt op 1 april 2015 gepubliceerd.

Om de website van Menzis goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. U geeft ons toestemming als u onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.