Inkoopbeleid 2017

GGZ

Definitief zorginkoopbeleid 2017

Publicatiedatum 1 juli 2016
Op 1 juli 2016 is een aangepaste versie van het zorginkoopbeleid 2017 GGZ gepubliceerd. Hieronder worden in het kader van transparantie puntsgewijs de belangrijkste aanpassingen ten opzichte van de op 1 april 2016 gepubliceerde versie weergegeven:


 • In bijlage 2 is een onderscheid gemaakt tussen instellingen en vrijgevestigden.
 • De bijlagen 3, 4, 5, 6 en 7 zijn toegevoegd.
 • Op p. 4 is de merknaam Azivo verwijderd, aangezien Azivo per 1 januari 2017 volledig wordt geintegreerd met Menzis.
 • Op p. 5 is bij H1 de laatste alinea toegevoegd inzake meerjarenovereenkomsten en zorginnovatie.
 • Op p. 10 is aangegeven dat in 2017 niet (zoals in 2016) sprake is van 17 ZPW-criteria, maar van 10 ZPW-criteria. Deze zijn te vinden in het offerteformat 2017.
 • Op p. 11, 12 en 13 wordt nader ingegaan op het “Model Kwaliteitsstatuut GGZ”, waarbij onder meer is aangegeven wie regiebehandelaar kan zijn in welke echelon.
 • Op p. 14 stond dat op basis van substitutie zo’n 40-50% van de GGZ-zorgvragers vanuit de SGGZ in de GBGGZ terecht zou moeten kunnen. Dit percentage is aangepast naar “een aanzienlijk deel”. 
 • Op p. 14 zijn de laatste 2 zinnen van paragraaf 3.2.2 toegevoegd inzake de bekostiging van de HIC.
 • Op p. 18 is het jaartal ‘2021’ veranderd in ‘2020’ en is ‘3 jaar’ veranderd in ‘2 jaar’.
 • Op p. 23 is de laatste zin van paragraaf 4.4 toegevoegd, waarin is aangegeven waar de exacte procedure rondom het Voortgezet GGZ-verblijf te vinden is.
 • Op p. 24 is het onderdeel omtrent ervaringsdeskundigheid nader gespecificeerd.
 • De paragrafen 4.7 en 4.8 zijn toegevoegd, inzake respectievelijk doelmatig verwijzen en gepast gebruik.
 • In paragraaf 5.3 zijn de laatste zinnen toegevoegd inzake zorgverlening boven het budgetplafond.
 • In paragraaf 5.5 zijn de normatieve uurtarieven verwijderd aangezien deze nog niet definitief zijn vastgesteld.
 • Op p. 30 is aangegeven dat voor het tariefpercentage LGGZ wordt aangesloten bij het tariefpercentage SGGZ. Hiervoor bestaan dus geen aparte tariefbepalende criteria.
 • Paragraaf 5.6 inzake wachttijden is toegevoegd.
 • Op p. 34 is aangegeven waaraan een nieuwe zorgaanbieder onder meer wordt getoetst bij de aanvraag voor een overeenkomst voor 2017. 

Publicatie zorginkoopbeleid 2017

Publicatiedatum 1 april 2016
Klanten van Menzis vinden het belangrijk dat zij zorg van een goede kwaliteit krijgen voor een redelijke premie. Samen met u zetten we ons graag in om dat te realiseren, voor nu en de toekomst. Het zorginkoopbeleid voor 2017 is hiervoor een belangrijk vertrekpunt.

In het algemeen inkoopbeleid leest u meer over onze visie op zorg, de speerpunten in het beleid voor 2017 en de consultaties die er geweest zijn over het inkoopbeleid.

Behalve het algemeen inkoopbeleid, hebben we het inkoopbeleid 2017 voor uw zorgsoort uitgewerkt in een afzonderlijke document. Hierin staat een meer uitgebreide beschrijving van de koers die we willen inzetten, de wijzigingen in 2017 ten opzichte van 2016, de minimale contracteisen en de contracteerprocedure, inclusief planning.

Graag gaan wij met u in 2017 de samenwerking aan!

Onafhankelijke geschilleninstantie Zorgcontractering

Individuele zorgverleners, zorgorganisaties en zorgverzekeraars met een conflict of meningsverschil rond zorgcontractering kunnen terecht bij de Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en –beslechting Zorgcontractering. Dat is veelal sneller, gemakkelijker en goedkoper dan de rechter inschakelen. Ze kunnen terecht bij de Geschilleninstantie met precontractuele en contractuele geschillen. De geschilleninstantie start met geschillen over de contractering van zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en aanvullend gecontracteerde zorg.

Per 1 april 2017 kunnen ook geschillen over de contractering van zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz) aan de geschilleninstantie worden voorgelegd. Meer informatie over de verschillende vormen van beslechting van geschillen (mediation, bindend advies en arbitrage) en de kosten staat vermeld op site van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Het NAI voert alle procedures voor mediation, bindend advies en arbitrage, uit in het kader van de Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy