Zorginkoopbeleid GGZ VG 2019

Vrijgevestigden

Bas van Riet Paap Manager GGZ en Operationele Zorginkoop

In 2018 hebben we de stap gezet om te komen tot waardegerichte zorg. Het toevoegen van extra waarde aan de zorg voor cliënten in de GGZ is de kern van onze aanpak. Zo is het eerste meerjarencontract binnen de GGZ geëffectueerd. Hierbij zijn voor alle doelgroepen afspraken gemaakt over de uitkomst van behandelingen, de kwaliteit van de zorg én de betaalbaarheid ervan. 

Ook in 2019 willen we samen met u afspraken maken over het verhogen van uitkomsten van zorg en over het beheersen van de kosten. Hiermee richten we ons met name op langere samenwerkingsrelaties met zorgaanbieders (meerjarenperspectief), vergroten van de regionale aandacht verminderen van wachttijden en verminderen van de administratieve lasten. In onze contractafspraken staat het perspectief van onze verzekerden en hun zorgbehoefte centraal.  Dan gaat het om het behandelen van aandoeningen, het versterken van gezondheid en het bevorderen van mentale fitheid. We noemen dat ‘leefkracht’.

Waardegerichte zorg betekent voor mij dat we samen met patiëntenorganisaties, brancheorganisaties en zorgaanbieders ons inzetten om de zorg voor mensen met psychische aandoeningen te verbeteren. Zo werken we samen aan een toekomstbestendige gezondheidszorg. Ik nodig u van harte uit om met ons mee te denken over waardegerichte zorginkoop!

Met vriendelijke groet,
 
Bas van Riet Paap (Manager GGZ)

 

Onze visie op waardegerichte zorg

Download zorginkoopbeleid 2019

Download het zorginkoopdocument GGZ Vrijgevestigden 2019 voor het volledige zorginkoopbeleid 2019. Hier vindt u alle speerpunten, wijzigingen, eisen en juridische voorwaarden. 

Inkoopbeleid 2019 versie 1 juli

Een eerdere versie downloaden

Leeswijzer

Op deze pagina kunt u het volledige zorginkoopbeleid 2019 met alle eisen en voorwaarden downloaden. Daarnaast hebben we de belangrijkste onderwerpen hieronder beknopt voor u op een rij gezet:

 • De speerpunten van het zorginkoopbeleid 2019
 • De belangrijkste wijzingen op een rij (download het document voor het volledige overzicht)
 • De planning voor de zorginkoop van 2019

Speerpunten

 

 • Verbeteren uitkomsten van zorg
 • Beheersen van kosten

 

Menzis streeft naar zo hoog mogelijke gezondheidsuitkomsten tegen waar mogelijk lagere kosten.
 • Waarde toevoegen voor cliënten
 • Afspraken over kwaliteit
 • Continue verbetercyclus
 • Doelmatige zorg

Verbeteren uitkomsten

Menzis ziet waardegericht zorg inkopen als de sleutel voor een toekomstbestendige en betere gezondheidszorg voor onze klanten. We richten ons op díe zorg die de beste verhouding heeft tussen gezondheidsuitkomsten die voor de klant relevant zijn (kwaliteit) en kosten voor het leveren van die zorg. In onze contractafspraken staat het perspectief van onze klanten en hun zorgbehoefte centraal. Het gaat hier om het behandelen van mensen met aandoeningen, het versterken van hun gezondheid en het bevorderen van de mentale fitheid. Dit laatste noemen we ‘leefkracht’. Dat willen we bereiken samen met u. 
 

Onder uitkomsten van zorg verstaan we de effectiviteit van een behandeling ten opzichte van de kosten. We willen u als zorgaanbieder nog verder stimuleren om te komen tot verbeterslagen binnen de eigen organisatie. Zo kunt u de zorg elke dag met meerwaarde voor onze gezamenlijke klant organiseren en leveren. In dit kader zijn we groot voorstander van de inzet van Routine Outcome Measurement (ROM) als instrument waarmee zorgaanbieders scherp krijgen of een behandeling nog waarde toevoegt voor een cliënt.

Door concrete afspraken te maken over onder meer kwaliteit in relatie tot de kosten, wordt gewerkt aan kwalitatief betere, kosteneffectieve zorg. Door het stimuleren en/of faciliteren van een continue verbetercyclus, kunt u groeien in díe zorgverlening, die u zelf tot uw kernkwaliteiten vindt behoren. Dit vraagt van zorgaanbieders ook kritische zelfreflectie op de (meer)waarde van het huidige zorgaanbod. 

Beheersen van kosten

Alle contractuele afspraken worden gemaakt op basis  van het in 2019 geldende NZa-tarief. Voor de inkoop 2019 hanteert Menzis een ander beleid ten aanzien van omzetplafonds dan voorgaande jaren. Vrijgevestigde zorgaanbieders die een contract met Menzis sluiten voor het leveren van GBGGZ zijn niet langer gebonden aan een omzetplafond. Er geldt ook geen omzetplafond voor vrijgevestigde zorgaanbieders die het hoogste tariefpercentage in de SGGZ krijgen. Voor de lagere tariefpercentages zal wel een omzetplafond worden afgesproken, met een minimale waarde van €20.000. U leest hierover meer in ons inkoopbeleid.
In 2019 hanteren we voor de GBGGZ en SGGZ het dan geldende NZa-tarief. Daarbij geldt dat elke zorgaanbieder die voldoet aan alleen de minimumeisen en waarbij de uitsluitingsgronden niet van toepassing zijn in aanmerking komt voor het basistarief. Om voor hogere tariefpercentages in aanmerking te komen dient u tevens te voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria. U leest hierover meer in ons inkoopbeleid.
In afwijking van voorgaande jaren zal in 2019 in eerste instantie alleen voorafgaand aan de contractering bepaald worden of u in voorgaande jaren het normatief uurtarief heeft overschreden. Daarmee komt u al dan niet in aanmerking voor een hoger tariefpercentage. U leest hierover meer in ons inkoopbeleid.

 

 • Aansluiten op zorgbehoefte
 • Leefkracht

 

Bij het zorginkoopbeleid van Menzis staan de behoeften en wensen van klanten centraal. 
 • Perspectief van klanten staat centraal in afspraken 
 • Regionale samenwerking
 • Klantparticipatie
 • Routine Outcome Measurement

Aansluiten op behoefte

In onze afspraken staat het perspectief van onze klanten centraal: wat is de zorgbehoefte en hoe kunnen we de leefkracht versterken? Inspraak organiseren we via de ledenraad van Menzis, klantbijeenkomsten, online klantenpanels en samenwerking met patiëntenorganisaties. Dit is cruciaal om in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van klanten. 
We hechten er waarde aan dat cliënten snel passende zorg ontvangen. Het leveren van zorg binnen de Treeknormen is al langere tijd een belangrijk aandachtspunt. We gaan daarom samen met u nog sterker inzetten op het verminderen van wachttijden. Dit doen we onder meer door voldoende zorg in te kopen, te investeren in een passende behandelduur, goede ketensamenwerking te stimuleren, actieve zorgbemiddeling end oor actuele wachttijden bij zorgaanbieders aan onze klanten inzichtelijk te maken.

Leefkracht

Iedereen wil zo krachtig en zelfstandig mogelijk in het leven kunnen staan. Of je nu jong of oud bent en of je nu gezond bent of een (tijdelijke) aandoening hebt. Iedereen maakt zijn eigen keuzes om gezond te leven, want wat voor de een werkt, werkt niet voor de ander. We willen mensen helpen om zelf regie te voeren op hun gezondheid. Op een manier die bij hen past. Bij Menzis noemen we dat leefkracht. Leefkracht gaat over de positieve energie die je voelt als je met je gezondheid bezig bent.
Inzetten op doelmatigheid, zinnig gebruik van zorg en voldoende aandacht voor de patiënt is belangrijk voor het toegankelijk en van goede kwaliteit houden van zorg. Voor de toekomst is er daarnaast ook meer aandacht nodig voor gezondheid en gedrag. Op het voorkomen van aandoeningen, het behoud van de gezondheid van mensen en de verbetering van kwaliteit van leven. Vooral ouderen en chronisch zieken kunnen ondanks hun eventuele beperkingen, dankzij meer aandacht voor gezondheidsbehoud krachtiger en zelfstandiger in het leven staan. Door uit te gaan van een positieve gezondheidsbenadering – kijken naar wat iemand nog kan in plaats van wat hij niet meer kan – is er nog veel gezondheidswinst te behalen. Op die manier versterken we de leefkracht van de mens en kunnen onnodige zorgkosten voor de maatschappij en voor de premiebetaler worden voorkomen.

 

 • Meerjarenperspectief
 • Innovatie

 

Menzis wil over een langere periode samenwerkingsrelaties aangaan met zorgaanbieders. Samen kunnen we de waarde voor cliënten nog meer verhogen. Samen investeren we in de toekomst, dit betekent ook dat we elk jaar verbeteren. 
 • Verbeteren van onze dienstverlening aan u, met u
 • Steeds vaker horizontaal toezicht
 • Eenvoud in het contracteerproces

Samenwerking

Ook in 2019 conformeren we ons aan het meest recent vastgestelde beleid omtrent verwijzingen, zoals vastgelegd in de 'Afspraken verwijzing GGZ', gepubliceerd door het Ministerie van VWS. Voor 2019 geldt, net als in 2018, in aanvullingen op bovenstaande afspraken dat, naast de huisarts en behandelend medisch specialist, de voglende specialismen mogen verwijzen naar de GBGGZ of SGGZ:

 • Arts Maatschappij en Gezondheid
 • Specialist ouderengeneeskunde (bij CIZ-indicatie voor verblijf en behandeling en daadwerkelijk verblijf op een plek voor verblijf en behandeling)
 • Arts voor verstandelijk gehandicapten (bij CIZ-indicatie voor verblijf en behandeling en daadwerkelijk verblijf op een plek voor verblijf en behandeling)
Elke vrijgevestigde regiebehandelaar kan bij de zorgverlening gebruik maken van medebehandelaars. Onder medebehandelaars verstaan we beroepsbeoefenaren die volledig gekwalificeerd zijn voor een van de beroepen uit de DBC-beroepentabel. Deze medebehandelaars zijn werkzaam onder verantwoordelijkheid van de gecontracteerde zorgaanbieder en kunnen niet zelfstandig DBC's en/of zorgvraagzwaarteproducten GBGGZ openen en/of sluiten. De zorg die wordt uitbesteed aan medebehandelaars behelst niet meer dan gemiddeld 20% van de totaal geschreven tijd op alle DBC's en/of zorgvraagzwaarteproducten GBGGZ, waarbij we verwachten dat de vrijgevestigde regiebehandelaar op basis van het KS de behandeling in principe zelf uitvoert. De inzet van behandelaren in opleiding en waarnemers valt tevens onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar; zij worden niet gezien als medebehandelaars en hoeven dus niet te voldoen aan de maximale inzet van 20%.

Vanuit kwaliteitsoverwegingen vindt Menzis dat één en dezelfde VG geen parallelle trajecten mag openen voor één en dezelfde klant. Menzis beschouwt in principe zorg geleverd door één behandelaar, ook bij het bestaan van meerdere indicaties, nooit als substantieel eigenstandige behandeltrajecten die in aanmerking komen voor een parallelle DBC. 
Het is alleen mogelijk om een parallel traject te openen als er sprake is van:

 • een andere regiebehandelaar, en
 • een andere primaire diagnose, en
 • eigen dossiervoering, en
 • een eigenstandige verwijzing.

Ook mag de VG in de SGGZ de behandelduur van 5.999 minuten niet overschrijden; deze declaraties worden niet vergoed. Behandelingen met een dergelijke intensiteit vinden we meer geschikt voor instellingen, waar multidisciplinair behandeld kan worden.
In de GBGGZ geldt een maximum van 2 GBGGZ-prestaties per cliënt per jaar bij dezelfde primaire diagnose en dezelfde regiebehandelaar. Als de cliënt na een afgerond behandeltraject GBGGZ met een nieuwe zorgvraag en een nieuwe verwijzing voor een andere diagnose bij u terugkomt, dan is het wel toegestaan om een nieuwe GBGGZ-prestatie in rekening te brengen.

 

Innovatie

Met de inzet van digitale zorg willen wij een bijdrage leveren aan de leefkracht van onze verzekerden, zowel in het kader van een gezonde gedragsverandering, preventie alsook gedurende een behandeling. Voor de inzet van e-health in een (te declareren) behandeling moet er altijd sprake zijn van “blended-care”, namelijk dat naast het gebruik van e-health toepassingen er ook altijd sprake is van face-to-face contacten. Om te voldoen aan dit criterium maakt u bij uw Menzis-cliënten gebruik van digitale zorg (E-health) en kunt u dit aantonen door een overzicht te uploaden van alle, in 2018 voor uw cliënten beschikbare, vormen van digitale zorg.
Vernieuwing in de zorg leidt tot betere kwaliteit en tot meer zelfregie van patiënten. Bovendien helpen innovaties de zorg betaalbaar en laagdrempelig te houden, voor iedereen. Daarom is Menzis betrokken bij veel projecten rondom zorginnovatie en digitalisering.
Menzis werkt samen met patiënten, verzekerden, zorgaanbieders en zorgvernieuwers aan innovaties en digitalisering van de zorg. We geloven vooral in innovaties, die in het zorgveld ontstaan. Patiënten en zorgprofessionals weten immers het beste wat nodig is. Daarover zijn we met hen in gesprek. Onze verzekerden denken via het co-creatieplatform MedeMenz mee over innovatie.
Menzis werkt mee in diverse regionale en landelijke innovatieve projecten. We werken aan een overzicht van deze projecten. Deze vindt u binnenkort op deze pagina. Heeft u daar ideeën over? U kunt altijd contact leggen met het innovatieteam van Menzis.

Innovaties om zorg beter, betaalbaar en toegankelijk te houden: Menzis wil zorgaanbieders graag helpen die te ontwikkelen. Daarom hebben we een playbook gepubliceerd. Het is een inspiratieboek én handleiding om samen met u de zorg sneller te vernieuwen. In ons land lopen veel succesvolle innovatieve zorgprojecten. Vaak kleinschalig, maar met de potentie om op te schalen naar een regionaal of landelijk niveau. In de praktijk lukt dat helaas niet altijd. Barrières zijn vaak de implementatie, financiering of technologie.
Menzis ontwikkelde het playbook met Focuscura, de Nederlandse marktleider op het gebied van zorginnovaties thuis. Het helpt zorgvernieuwers die hindernissen te nemen door in te gaan op:
de barrières maar natuurlijk vooral de mogelijkheden van digitale zorg

 • wetenschappelijk bewijs en onderbouwing
 • financieringsvoorbeelden
 • een gebruiksklaar implementatiemodel

Het playbook is daarnaast vooral ook een uitnodiging om samen met ons te kijken hoe we uw innovatieve project naar een hoger plan kunnen tillen. Benieuwd? Download het playbook als pdf

Wijzigingen in 2019

Voor 2019 is er een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van 2018:

 • Visitatiecertificaat van een brancheorganisatie of beroepsvereniging (extra tariefpercentage bovenop het basistariefpercentage bij bezit geldig certificaat)
 • Keurmerk Kwaliteit in de Basis GGZ (extra tariefpercentage bovenop het basistariefpercentage bij bezit geldig certificaat KiBG)
 • Criterium digitale zorg (extra tariefpercentage bij bezig certificaat of schriftelijk overzicht van modules)
 • Documentatie regionale samenwerking (extra tariefpercentage bij afspraken van samenwerkingsverbanden)
 • VG werkzaam in de GBGGZ mogen zonder budgetplafond zorg leveren
 • VG in de hoogste tariefcategorie in de SGGZ mogen zonder budgetplafond zorg leveren
 • Per 1 juli 2019 is nog een aantal wijzigingen doorgevoerd in het zorginkoopbeleid. Bekijk deze wijzigingen in onderstaande pdf 'Wijzigingen GGZ VG 1 juli 2019.'  

Bekijk voor alle eisen, voorwaarden en een uitgebreide toelichting op deze wijzigingen het volledige zorginkoopbeleid GGZ Vrijgevestigden via de download.

Planning

Datum Actie
januari - maart 2018 Consultatie brancheorganisaties, beroepsverenigingen en patiënten(organiaties)
29 maart 2018 Publicatie inkoopbeleid 2019 
1 juni 2018 Deadline aanmelden nieuwe zorgaanbieders 
3-14 september 2018 Openstelling van de vragenlijst in VECOZO 
19 oktober 2018 Sluitingsdatum van de vragenlijst in VECOZO 
1 november 2018 Deadline voor het accepteren van het contract in VECOZO 
12 november 2018 Publicatie gecontracteerde zorgaanbod in Zorgvinder Menzis

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.