Archief 2014

Huisartsenzorg

Stoppen met roken in 2015

Publicatiedatum 16 december 2014
In 2015 wordt gedragsmatige begeleiding bij het stoppen met roken vergoed vanuit de Basisverzekering. Menzis koopt geen Stoppen met roken-programma’s in bij ziekenhuizen. De inkoop vindt plaats bij eerstelijns zorgaanbieders. Behalve begeleiding door huisarts of zorggroepen zijn er een aantal andere aanbieders gecontracteerd. Het gebruik van geneesmiddelen en nicotinevervangers wordt vergoed, maar alleen als onderdeel van een programma dat gericht is op gedragsverandering en indien de medicatie wordt verstrekt door Apotheek Zorg te Sittard. Lees meer over de vergoeding en financiering.

Voetzorg in 2015

Publicatiedatum 16 december 2014
Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe prestaties voor voetzorg aan patiënten met diabetes mellitus. Deze door de NZa vastgestelde prestaties zijn gebaseerd op de zorgmodule “preventie diabetische voetulcera 2014”. Deze module is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) in samenwerking met Provoet, de brancheorganisatie voor pedicures. Voor de vergoeding van DM voetzorg uit de Basisverzekering is de indeling in één van de 4 zorgprofielen leidend. Lees verder.

Casemanager Dementie

Publicatiedatum 15 december 2014
Er is helaas onrust over de continuïteit van zorg voor mensen met dementie. In de landelijke berichtgeving is gesteld dat mensen hun casemanager verliezen, met name in de gebieden waar Menzis de zorg inkoopt. Ten onrechte is de indruk ontstaan dat Menzis casemanagement voor mensen met dementie niet meer inkoopt. Menzis heeft met zorgaanbieders contracten afgesloten voor het bieden van wijkverpleging, inclusief casemanagement dementie. Lees verder op de pagina Wijkverpleging.

Toelichting Resultaatbeloning doelmatig voorschrijven

Publicatiedatum 1 december 2014
Menzis heeft een toelichting geschreven op de Resultaatbeloning doelmatig voorschrijven. Download de toelichting op deze pagina.

Tijdelijk telefoonnummer beschikbaar

publicatiedatum 1 december 2014
Naar aanleiding van signalen uit het veld heeft Menzis besloten om voor vragen over het contracteerproces Huisartsenzorg 2015 – 2016 een tijdelijk telefoonnummer beschikbaar te stellen in de periode van 1 tot en met 12 december 2014. De afdeling Team Operationele Zorginkoop is in deze periode op werkdagen tussen 10.00 uur en 14.00 uur telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer: (0317) 455 542.

Daarnaast kunt u voor al uw vragen over uw contract of over ons inkoopbeleid ook de veelgestelde vragen bekijken. Is uw vraag daarna nog niet beantwoord? Dan kunt u deze ook stellen, na het doorlopen van de vragen, via het online contactformulier. 

Documenten contractering

Publicatiedatum 12 november 2014
Vandaag ontvangt u via e-mail de inlogcodes voor het digitale contracteerproces huisartsenzorg 2015 -2016. U kunt de aanbiedingsbrief, de basisovereenkomst, de kernafspraken en de bijbehorende addenda raadplegen op de pagina contractering. Heeft u vragen over het digitale contracteerproces, raadpleeg dan het overzicht met de veelgestelde vragen. Is uw vraag daarna nog niet beantwoord? Dan kunt u deze stellen, na het doorlopen van de vragen, via het online contactformulier.

Handleiding Digitaal Contracteren

Publicatiedatum 10 november 2014
Menzis heeft een handleiding samengesteld met betrekking tot het digitaal contracteren.

Contracteerproces

Publicatiedatum 4 november 2014
Naar aanleiding van meerdere vragen die bij ons binnen komen van individuele huisartsen rondom de start van het digitale contracteerproces, willen wij u het volgende laten weten. In de loop van week 46 ontvangt u van ons via de e-mail een uitnodiging om o.a. digitaal de basisovereenkomst huisartsenzorg incl. (M&I) verrichtingen & verbruiksmaterialen en resultaatbeloning IUD, chirurgie en therapeutisch injectie bij ons aan te vragen. Naast de basisovereenkomst kunt u ook digitaal de volgende aanvragen indienen:

  • Module POH-GGZ
  • Module Praktijkmanagement
  • Accreditatie – Start (onderdeel van de resultaatbeloning Menzis indicatoren)
  • Overgangsregeling kwetsbare ouderen
  • Resultaatbeloning service en bereikbaarheid, Menzis indicatoren en/of doelmatig voorschrijven
  • Module Stoppen met Roken
Voor de M&I module POH-S die vanaf 1 januari 2015 valt onder de “overgangsregeling M&I-modules 2015” (zie bijlage 9 van ons inkoopbeleid), ontvangt u als zorgaanbieder voor 1 december 2014 een schriftelijk aanbod van Menzis. Ter voorbereiding op het digitale contracteerproces stelt Menzis begin week 45 een korte handleiding beschikbaar. Voor al uw vragen over uw contract of over ons inkoopbeleid kunt u de veelgestelde vragen raadplegen. Is uw vraag daarna nog niet beantwoord? Dan kunt u deze stellen, na het doorlopen van de vragen, via het online formulier.

Presentatie informatiebijeenkomst

Publicatiedatum 1 oktober 2014
Onderstaand kunt u de presentatie downloaden van de informatiebijeenkomst huisartsen.

Variabiliseringsgelden 2014

publicatiedatum 1 oktober 2014
Recent zijn de afspraken, gemaakt tussen de LHV en ZN, over het declareren van variabiliseringsgelden 2014 afgerond. De LHV heeft geïnventariseerd welke huisartsen in aanmerking komen voor variabiliseringsgelden 2014. Deze huisartsen kunnen vanaf 1 oktober 2014 het tarief gaan declareren aan de hand van de op peildatum 1 oktober 2014 bij de praktijk ingeschreven patiënten. Menzis kan u mededelen dat het tarief M&I module variabiliseringsgelden 2014 (code 14996) is vastgesteld op € 3,99. Dit op basis van het aantal praktijken dat in aanmerking komt voor de variabiliseringsgelden en het aantal ingeschreven verzekerden. Indien u hiervoor in aanmerking komt, dan ontvangt u hierover nader bericht van de LHV.

Inkoopbeleid 2015

publicatiedatum 10 september 2014
Het inkoopbeleid is bekend! Het beleid is gebaseerd op het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord 2012-2015 en de gezamenlijke visie van 4 LHV-huisartsenkringen en Menzis op de toekomstige huisartsenvoorziening. We hebben ons inkoopbeleid aangepast op de nieuwe financieringsstructuur huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Naar het inkoopbeleid.

Aanvragen M&I modules 2015

publicatiedatum 10 september 2014
De M&I-modules verdwijnen als betaaltitel met de komst van segment 3. Menzis heeft de focus op de regio gelegd. Samen met zorgaanbieders in de eerste lijn willen we het gewenste zorglandschap vorm geven. Daarom hebben we ervoor gekozen om voor een groot aantal modules vanaf 2015 binnen segment 3 maatwerkafspraken te maken in de regio. Uitgangspunt hierbij is steeds de verschuiving van zorg van de tweede naar de eerste lijn en het beschikbaar en bereikbaar houden van huisartsenzorg. In de tabel hieronder hebben we de wijzigingen voor u op een rijtje gezet. Voor de meeste modules geldt in 2015 een overgangsregeling als de zorgaanbieder een overeenkomst heeft die doorloopt in 2015. Voor het contracteerproces van de bovenstaande M&I modules verwijzen wij u naar de betreffende bijlagen in ons inkoopbeleid. Het contracteerproces voor de M&I modules waarvoor een overgangsregeling van toepassing is, kunt u terug vinden in bijlage 10 van ons inkoopbeleid. Voor 2014 kunt u geen M&I modules meer aanvragen.

Contact met Menzis

publicatiedatum 10 september 2014
Voorheen kon u via e-mail contact opnemen met Menzis. Voor al uw vragen over uw contract of over ons inkoopbeleid kunt u tegenwoordig terecht op onze vernieuwde website www.menzis.nl/zorgaanbieders/veelgesteldevragen. Is uw vraag daarna nog niet beantwoord? Dan kunt u deze stellen, na het doorlopen van de vragen, via het online formulier. Binnen 14 werkdagen kunt u een reactie verwachten.

Contact met Menzis

publicatiedatum 10 september 2014
Voorheen kon u via e-mail contact opnemen met Menzis. Voor al uw vragen over uw contract of over ons inkoopbeleid kunt u tegenwoordig terecht op onze vernieuwde website www.menzis.nl/zorgaanbieders/veelgesteldevragen. Is uw vraag daarna nog niet beantwoord? Dan kunt u deze stellen, na het doorlopen van de vragen, via het online formulier. Binnen 14 werkdagen kunt u een reactie verwachten.

Totstandkoming inkoopbeleid 2015

publicatiedatum 19 augustus 2014
In 2013 hebben de 4 huisartsenkringen en Menzis een gezamenlijke toekomstvisie opgesteld omtrent het zorglandschap huisartsenzorg voor 2013 – 2017. Deze visie sluit aan op de gemaakte afspraken in het hoofdlijnenakkoord eerstelijnszorg en vormt het uitgangspunt voor het inkoopbeleid huisartsenzorg 2015 – 2016 van Menzis. Lees verder.

Inkoopprocedure Huisartsenzorg

publicatiedatum 19 augustus 2014
Net als voorgaande jaren zult u de overeenkomst 2015 -2016 digitaal van ons ontvangen. In verband met de late bekendmaking van de NZa beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg en het vertalen van deze beleidsregel naar het Menzis inkoopbeleid huisartsenzorg 2015- 2016 zal het digitaal contracteerproces dit jaar starten in de maand november. U ontvangt van ons in oktober via e-mail de aankondigingsbrief met een inlogcode voor het digitaal contracteren. Bekijk de planning.

Inkoopprocedure Multidisciplinaire zorg

publicatiedatum 19 augustus 2014
Voor de Geïntegreerde eerstelijnszorg en zorggroepen zal er net als voorgaande jaren in september 2014 gestart worden met de inkoopgesprekken betreffende multidisciplinaire zorg voor de jaren 2015 – 2016. Uw regiomanager zal hierover contact met u opnemen of heeft al met u afspraken gemaakt. Tijdens deze gesprekken zullen er nieuwe afspraken gemaakt worden die betrekking hebben op de zorg in Segment 2 en indien mogelijk in Segment 3. Bekijk de planning.

Hervorming Langdurige Zorg

publicatiedatum 19 augustus 2014
De organisatie van de Langdurige Zorg zal per 1 januari 2015 fundamenteel gaan wijzigen, als alle voorstellen van het kabinet doorgaan. Eén van de voorgenomen hervormingen is de overheveling van de extramurale verpleging en verzorging van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). De huisarts en de wijkverpleeg-kundige vormen samen een belangrijke, makkelijk toegankelijke voorziening en zijn het eerste aanspreekpunt voor patiënten. Lees verder.

Variabiliseringsgelden 2014

publicatiedatum 17 april 2014
Wij informeren u namens Menzis over de variabiliseringsgelden voor 2014. De informatie is in gezamenlijkheid opgesteld met de LHV. De informatie staat tevens gepubliceerd op de website van de LHV. Leest u s.v.p. deze informatie goed, zodat u weet wat u moet doen om voor de variabiliseringsgelden in aanmerking te komen. Lees verder.

Populatiemanagement

In Nederland staan we voor de uitdaging om de groei in zorgkosten flink af te remmen en de stijgende vraag naar zorg op te vangen. Een strategie is het pro-actief managen van de gezondheid om het ontstaan van aandoeningen en overbehandeling tegen te gaan. Meer over populatiemanagement.

De proeftuin populatiemanagement Arnhem is een initiatief van Zorggroep Arnhem en Menzis. Het doel is het verbeteren van de gezondheid, de groei van de zorgkosten af te remmen en de Zorggroep tot een eigentijdse, professionele zorgorganisatie te stimuleren. Meer over proeftuin populatiemanagement Arnhem.

Archief

Om de website van Menzis goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. U geeft ons toestemming als u onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.