Archief 2016

Huisartsenzorg

Nacalculatie Resultaatbeloning Doelmatig Voorschrijven 2016

Publicatiedatum 5 augustus 2016
Onlangs heeft Menzis door middel van een brief aan alle huisartspraktijken met een contract Resultaatbeloning Doelmatig Voorschrijven 2015, de scores voor het contractjaar 2015 bekend gemaakt. Enkele weken na verzending van deze brief, bleek echter in het bronbestand van Vektis een registratiefout te zitten bij indicator 16A. Menzis heeft indicator 16A niet opgenomen als één van de te meten indicatoren, echter bleek de score van deze indicator wel invloed te hebben op de scores van de vier generieke indicatoren. Dit heeft er toe geleid dat Menzis opnieuw een berekening (gebaseerd op de nieuwe dataset d.d. eind juli 2016) van de scores heeft laten uitvoeren voor alle huisartsenpraktijken met een overeenkomst Resultaatbeloning Doelmatig Voorschrijven 2015. Heeft u geen contract Resultaatbeloning Doelmatig Voorschrijven 2015 met Menzis afgesloten, dan is dit bericht vanzelfsprekend niet op u van toepassing.

Compensatie
Op basis van de uitkomsten van de nieuwe berekening heeft Menzis besloten om de huisartsenpraktijken, waarvan de totaalscore hoger uitvalt dan in eerste instantie is berekend, hiervoor te compenseren. Deze huisartsenpraktijken ontvangen eind augustus van Menzis een brief met daarin een opslagtarief en bijbehorende verrichtingscode, waarmee deze extra toeslag gedeclareerd kan worden. Huisartsenpraktijken waarbij de totaalscore op basis van de nieuwe berekening lager uit zou vallen, zullen geen verzoek tot teruggave ontvangen. Voor deze groep blijft het te declareren tarief van kracht dat in juni is gecommuniceerd. 

Reden wijziging indicator 16A en de Generieke indicatoren
Door een inhoudelijke wijziging in indicator 16A heeft Vektis een nieuwe dataset beschikbaar gesteld voor de Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen. De reden voor de wijziging is, volgens Vektis, het aanmerken van Losanox als voorkeursmiddel. Indicator 16a neemt alle gebruikers van een AII-antagonist met een generiek inkoopkanaal positief mee in de teller. Losanox heeft geen generiek inkoopkanaal, maar is door verzekeraars wel als voorkeursmiddel aangewezen voor Losartan (een veel voorgeschreven AII-antagonist). 

Omdat het onterecht wordt gevonden dat voorkeursmiddel Losanox negatief meetelt, is de indicator hiervoor gecorrigeerd. Aangezien dit naast Losanox ook bij andere middelen voorkomt, is deze wijziging ook doorgevoerd voor de Generieke Indicatoren.

Digitalisering van processen

Publicatiedatum 1 juli 2016
Afgelopen jaar zijn er door huisartsen en zorgverzekeraars belangrijke afspraken gemaakt over het verlichten van de administratieve lasten. Dat gebeurt op centraal en decentraal niveau. De extra verzoeken die u momenteel krijgt landelijk maar ook van Menzis zelf, om mee te werken aan het verder digitaliseren van processen, kunnen verwarrend werken. Helaas is de samenloop niet altijd te vermijden, vanwege de langere doorlooptijden van deze trajecten. We lichten deze graag verder toe.

Uniforme gegevensuitvraag

ZN en de LHV hebben besloten de gegevens uitvraag door zorgverzekeraars aan huisartsen centraal via één digitale plek (VECOZO) te laten verlopen. Het gaat daarbij om de basis praktijkinformatie die u jaarlijks aanlevert aan verzekeraars bij de contractering. Voordeel van een centrale uitvraag is dat u deze niet meer afzonderlijk hoeft aan te leveren bij de individuele zorgverzekeraars. ZN/Vektis coördineert deze uitvraag. Zie ook bericht LHV.

Contractering 2017 door Menzis via VECOZO

De landelijke afspraak over centrale gegevensuitvraag staat los van het voornemen van Menzis om de digitale contractering voor 2017 via VECOZO te laten verlopen. Hierover bent u in onze nieuwsbulletins geïnformeerd. Ook ontvangt u deze dagen nog een gezamenlijke brief van Menzis en de LHV kringen Gelre-IJssel, De Gelderse Rivieren, Groningen en Twente per post. Hierin wordt u nog eens extra geattendeerd op het tijdig aanvragen van de juiste autorisaties om het contracteringsproces 2017 in te zetten. Als deadline voor het aanvragen van die autorisaties wordt 16 juli genoemd. 
We betreuren eventuele verwarring, maar rekenen op uw begrip en medewerking om nu extra tijd te investeren ten einde verbeteringen op de langere termijn te realiseren.

 

Compensatieregeling 2015 en 2016

Publicatie herziene berichtgeving 9 juni 2016
De compensatieregeling wordt vergoed bovenop de voormalige variabiliseringsgelden die Menzis als budget beschikbaar heeft voor resultaatbeloning voor individuele huisartsen.

Menzis biedt een compensatieregeling voor de 'schokeffecten' als gevolg van de wijzigingen in de financiering per 2015. De compensatie over 2015 is gekoppeld aan de resultaatbeloning doelmatig voorschrijven. Dit is gedaan om administratieve problemen bij het declareren te voorkomen. De regeling houdt voor 2015 in dat huisartsenpraktijken, die op peildatum 1 oktober 2014 een profiel 2 of profiel 3 hadden, recht hebben op een compensatie. Voor het te hanteren aantal verzekerden geldt het totaal aantal verzekerden dat ingeschreven stond bij uw praktijk op peildatum 1 oktober 2015. De compensatie wordt vergoed bovenop de voormalige variabiliseringsgelden die Menzis als budget beschikbaar heeft voor resultaatbeloning.

 • De compensatieregeling over 2015 geldt voor die praktijken die op 1 oktober 2014 profiel 2 of 3 waren.
 • De compensatie over 2015 wordt onderdeel van de resultaatbeloning doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen en wordt uitbetaald in het derde kwartaal 2016. Voor het declareren van deze resultaatbeloning ontvangt u voor 1 juli 2016 nadere informatie.
 • Voormalige profiel 3 praktijken ontvangen een compensatie van €3,08 per ingeschreven verzekerde.
 • Voormalige profiel 2 praktijken ontvangen een compensatie van €0,50 per ingeschreven verzekerde.
De hoogte van de tarieven is gebaseerd op het verschil tussen de profielen 2 en 3 in 2014 en de resultaatbeloning service & bereikbaarheid plus de resultaatbeloning Menzis indicatoren. 
 • De compensatieregeling over 2016 geldt voor die praktijken die op 1 oktober 2014 profiel 3 waren.
 • De compensatie over 2016 wordt onderdeel van de resultaatbeloning doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen en wordt uitbetaald in het derde kwartaal 2017. Voor het declareren van deze resultaatbeloning ontvangt u voor 1 juli 2017 nadere informatie.
 • Voormalige profiel 3 praktijken ontvangen een compensatie van €1,50 per ingeschreven verzekerde).
 • Voormalige profiel 2 praktijken ontvangen over 2016 geen compensatie meer.

Het beschikbare bedrag is lager vanwege de verwachting dat in 2016 meer gelden worden gebruikt voor zorgvernieuwing in segment 3. Met de compensatieregeling 2016 ontvangen voormalige profiel 3 praktijken toch ook in 2016 een gegarandeerde tegemoetkoming.
Huisartsenpraktijken die in aanmerking komen voor de compensatieregeling, maar geen contractafspraak hebben gemaakt over resultaatbeloning doelmatig voorschrijven in 2015 en/of 2016 kunnen zich melden bij de LHV-kringen. We zoeken dan een passende oplossing om de compensatie te verrekenen.

 

Resultaatbeloning doelmatig voorschrijven op geneesmiddelen

De resultaatmodule doelmatig voorschrijven is ontwikkeld om doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen in de huisartsenpraktijk te stimuleren. De hoogte van de vergoeding voor resultaatbeloning is afhankelijk van de behaalde score van uw praktijk op de indicatoren doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen. Per indicator wordt de score van uw huisartsenpraktijk vergeleken met de landelijke score op de indicatoren en worden er per indicator punten toegekend (zie bijlage 1). U kunt maximaal 36 punten halen. Op basis van het totaal aantal punten ontvangt uw huisartsenpraktijk de vergoeding. Op onze website leest u meer over de module resultaatbeloning.

Veelgestelde vragen compensatieregeling 2015 en resultaatbeloning doelmatig voorschrijven op geneesmiddelen

Onderstaand vindt u de veelgestelde vragen over de compensatieregeling 2015 en resultaatbeloning doelmatig voorschrijven op geneesmiddelen. Als u op de vraag klikt, wordt het antwoord zichtbaar. 

De compensatieregeling waarop u mogelijk recht heeft, is uitgewerkt in overleg met de besturen van de LHV-huisartsenkringen in de kernwerkgebieden van Menzis.. Hierover bent u eerder geïnformeerd in het nieuwsbulletin van 14 maart 2016. 
De hoogte van de compensatie is afhankelijk van ) het profiel dat uw praktijk had op peildatum 1 oktober 2014 en het aantal ingeschreven verzekerden dat u had op peildatum 1 oktober 2015.
Voor de compensatieregeling geldt in 2015 dat:

 • Deze compensatieregeling in 2015 geldt voor die praktijken die op 1 oktober 2014 profiel 2 of 3 hadden;
 • Voormalige profiel 3 praktijken ontvangen over 2015 een compensatie van € 3,08 per ingeschreven verzekerde;
 • Voormalige profiel 2 praktijken ontvangen over 2015 een compensatie van € 0,50 per ingeschreven verzekerde;
 • De compensatie over 2015 is onderdeel van de resultaatbeloning doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen.

De compensatieregeling waarop u mogelijk recht heeft, is uitgewerkt zoals in overleg met de besturen van de LHV-huisartsenkringen in Menzis haar kernwerkgebieden tot stand is afgesproken. Hierover bent u eerder geïnformeerd in het nieuwsbulletin van 14 maart 2016. 
De hoogte van de compensatie is afhankelijk van 1) het profiel dat uw praktijk had op peildatum 1 oktober 2014, 2) het aantal ingeschreven verzekerden dat u had op peildatum 1 oktober 2015.

Voor de compensatieregeling geldt in 2015 dat:

 • Deze compensatieregeling in 2015 geldt voor die praktijken die op 1 oktober 2014 profiel 2 of 3 hadden;
 • Voormalige profiel 3 praktijken ontvangen in 2015 een compensatie van € 3,08 per ingeschreven verzekerde;
 • Voormalige profiel 2 praktijken ontvangen in 2015 een compensatie van € 0,50 per ingeschreven verzekerde;
 • De compensatie over 2015 wordt onderdeel van de resultaatbeloning doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen.

De vergoeding voor doelmatig voorschrijven 2015 èn de compensatieregeling 2015 worden gezamenlijk uitbetaald. Dit betekent dat u per 1 juli 2016 éénmalig het tarief, zoals aangegeven in de brief, per ingeschreven verzekerde op peildatum 1 oktober 2015 kan worden gedeclareerd onder verrichtingscode 30111. Na ontvangst van uw declaratie, zullen de gelden binnen de gebruikelijke betalingstermijn worden uitgekeerd. Menzis stuurt zelf de afspraken over doelmatig voorschrijven en de compensatieregeling door naar de andere zorgverzekeraars.

Hetgeen omschreven in de brief betekent voor u dat u vanaf 01-07-2016 uw declaratie voor prestatie 30111 kan indienen met peildatum 01-10-2015. De peildatum/behandeldatum (van 01-10-2015) moet u invullen in uw declaratiesysteem om het betreffende tarief te kunnen ontvangen.


Introductie Zorginkoopportaal VECOZO

Publicatiedatum 21 april 2016
In het digitale contracteerproces gaat Menzis over op het Zorginkoopportaal van VECOZO. Veel andere zorgverzekeraars maken al gebruik van dit portaal. Nu Menzis ook hierop aansluit, biedt het u de mogelijkheid om het contracteerproces eenduidig via één partij (VECOZO) te laten verlopen.

Voordelen

Het Zorginkoopportaal ondersteunt bij het digitaal vastleggen van contractafspraken. Vanaf de aanvraag voor een contract tot en met het digitaal ondertekenen. Alle gesloten overeenkomsten zijn eenvoudig in het portaal te vinden, deze worden overzichtelijk weergeven in één scherm. Daarnaast blijven oude contracten van eerdere jaren bewaard, zodat u ze eenvoudig terug kunt vinden. Bij het invullen van de vragenlijst (ook nodig voor de verlengingsovereenkomsten) slaat VECOZO gedurende inactiviteit de door u reeds ingevulde antwoorden op en gaat reeds ingevulde informatie niet verloren.

Geldig certificaat

Om gebruik te kunnen maken van het Zorginkoopportaal heeft de tekenbevoegde van uw organisatie/praktijk een geldig persoonlijk certificaat nodig van VECOZO voorzien van de juiste autorisatie. Het is van belang dat dit certificaat tijdig wordt verstrekt. VECOZO zal u binnenkort benaderen om uitleg te geven hoe u het certificaat kan aanvragen.

Meer informatie

Menzis en VECOZO hebben frequent onderling contact over dit proces. Op de website van VECOZO kunt u over het aanvragen van de certificaten al meer lezen. Ook vanuit Menzis werkt een team aan een soepele overgang naar VECOZO en blijven we aandacht besteden aan het digitale contracteerproces. Onderstaand vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. 

 

Veelgestelde vragen Zorginkoopportaal VECOZO

 

Uw organisatie ontvangt binnenkort een e-mail van VECOZO. Wij verzoeken u deze mail zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen zodat u tijdig in bezit bent van een juist VECOZO certificaat.

Voor toegang tot het VECOZO Zorginkoopportaal is een geldig persoonlijk certificaat nodig, dat voorzien is van de juiste autorisaties.

Zo spoedig mogelijk, uiterlijk 20 mei. Dit om te zorgen dat u tijdig in bezit bent van een certificaat. Dat u niet tijdens de vakantieperiode of vlak voor de contractering nog handelingen moet verrichten heeft u nu al dit verzoek ontvangen.

Met de overgang naar het Zorginkoopportaal van VECOZO streeft Menzis naar meer uniformiteit binnen de zorginkoop en administratieve lastenverlichting voor de betrokken zorgpartijen.
Het Zorginkoopportaal van VECOZO wordt al door diverse zorgverzekeraars gebruikt. Nu Menzis ook hierop aansluit, biedt het zorgaanbieders steeds meer de mogelijkheid om het contracteerproces (het digitaal aanvragen en afsluiten van contracten) eenduidig via één partij (VECOZO) te laten verlopen. Dit is ook als wens door uw vertegenwoordigers geuit. 

U ontvangt alleen een mail van VECOZO wanneer uw organisatie nog niet in bezit is van een certificaat voor het VECOZO Zorginkoopportaal. 

Het is mogelijk dat uw contactgevens, welke bekend zijn bij VECOZO niet meer juist zijn. Wilt u meer weten over de uw actuele gevens bij VECOZO? Met uw persoonlijk certificaat logt u in bij VECOZO. Dan klikt u rechtsboven in de navigatiebalk op het gebruikersnummer onder uw certificaatnaam. Op het volgende scherm komt u in Mijn gegevens. 
Heeft u nog vragen hierover neem dan contact op met de afdeling Support & Administratie van VECOZO

Uw organisatie heeft geen toegang tot VECOZO, dus ook niet tot het Declaratieportaal (EDP)? Om gebruik te maken van één van de diensten van VECOZO is inschrijven van belang. Meer informatie over het aanmelden bij VECOZO kunt u terugvinden op de website van VECOZO.

U ontvangt nu al een verzoek om er voor te zorgen dat u tijdig in bezit bent van het juiste certificaat. Ook rekening houdend met het verwerkingstermijn van VECOZO. Tevens begrijpen wij dat uw organisatie tijdens de vakantieperiode geen tijd heeft om deze aanvraag in behandeling te nemen. Wanneer u nu de aanvraag start bent u voor de vakantieperiode in bezit van een certificaat.

Om te zorgen dat u tijdig in bezit bent van een certificaat. Dat u niet tijdens de vakantieperiode of vlak voor de contractering nog handelingen moet verrichten is het advies om zo spoedig mogelijk de aanvraag in te dienen, uiterlijk 20 mei.

Binnenkort ontvangt de VECOZO-contactpersoon van uw organisatie een e-mail van VECOZO met meer informatie hierover. Wilt u deze informatie al inzien, ga dan naar deKennisbank van VECOZO. Heeft u nog vragen hierover neem dan contact op met de afdeling Support & Administratie van VECOZO. 

Om te zien wie de contactpersoon van uw instantie is logt u in met uw persoonlijk certificaat en klikt u rechtsboven in de navigatiebalk op het gebruikersnummer onder uw certificaatnaam. Op het volgende scherm ziet u dan o.a. de gegevens van de actuele contactpersoon.

De contactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor VECOZO en is degene die namens de praktijk certificaten mag aanvragen en wijzigen, en hiervoor per post en e-mail de noodzakelijke gegevens ontvangt. De contactpersoon is door een tekenbevoegd persoon gevolmachtigd bij de aanmelding van de praktijk of instantie bij VECOZO.  Als contactpersoon kunt u - als u bent ingelogd op de website van VECOZO - bovendien online certificaten aanvragen en wijzigingen doorgeven. 
U bent echter niet automatisch ook geautoriseerd voor de diensten van VECOZO, zoals het Zorginkoopportaal. Voor het aanvragen van autorisatie voor een dienst zelf, dient u een aparte aanvraag in te dienen. Neem hiervoor contact op met VECOZO via de helpdesk of website.

Heeft u vragen over het certificaat of het Zorginkoopportaal van VECOZO? Op de website van VECOZO vindt u meer informatie over hoe u contact kunt opnemen met VECOZO.
De afdeling Support is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur vrijdag van 09.00 tot 15.30 uur via telefoonnummer: 013 462 56 41.

Meer informatie over VECOZO certificaten kunt u vinden via de website van VECOZO of via de VECOZO helpdesk. 

U vindt de informatie op de website van VECOZO en u kunt kijken bij de veelgestelde vragen

De planning voor 2017 is nog niet definitief. Om deze reden kunnen we hierover nog geen informatie verstrekken. Medio augustus kunnen wij u hierover meer duidelijkheid geven.

Het Menzis inkoopbeleid voor 2017 is in de eerste week van april op onze website geplaatst.

 

 

Vooraf controle Inschrijving op Naam (ION)

Menzis wil gebruik gaan maken van ION controle vooraf op basis van de database van de Stichting ION. Controle vooraf scheelt veel correctiewerk voor u als huisarts, maar ook voor ons als zorgverzekeraar. Graag willen we samen met u dit proces verbeteren.

Volgens de stichting ION, opgericht door de LHV, worden er elk kwartaal landelijk duizenden inschrijftarieven dubbel gedeclareerd en wordt vervolgens één van beide declaraties afgewezen, omdat deze al is uitbetaald aan een andere huisarts. Het grote aantal correctieverzoeken zorgt voor onnodige administratieve lasten bij huisartsen en zorgverzekeraars. Stichting ION heeft onderzoek gedaan hoe dit proces verbeterd kan worden. Het aantal correctieverzoeken daalt flink wanneer de zorgverzekeraar vooraf controleert, aan de hand van de ION database, wie recht heeft op het inschrijftarief.

Wat betekent dit voor u?

Om een start te kunnen maken met controle vooraf, verzoeken we u per heden mutaties tijdig voor het eind van het kwartaal (>24 uur vooraf) door te geven. Zo nodig zal Menzis u hierover de komende maanden verder informeren. Vanaf 1 juli 2016 zal Menzis de declaratie van inschrijftarieven volledig vooraf aan de hand van gegevens uit de ION-database controleren.

ION database leidend

De stichting Inschrijving op Naam (ION) bevordert dat alle Nederlandse ingezetenen ingeschreven staan bij een BIG-geregistreerde en dus erkende huisarts. De stichting beheert een database waarin elke inwoner van Nederland is gekoppeld aan één huisarts. De ION-database is leidend voor de uitbetaling. Menzis zal bij dubbele declaraties de inschrijftarieven uitbetalen aan de huisarts aan wie de verzekerde in de database is gekoppeld. In geval van onterechte afwijzing hoeft u ons dan als bewijs geen formulieren meer te sturen, die ondertekend zijn door de betreffende patiënt. U kunt aan de hand van de gegevens van de database aantonen dat afwijzing onterecht is. Ook hierover zullen we u komende maanden blijven informeren en veelgestelde vragen en antwoorden op onze website publiceren.

 

Herziening beleidsregel tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2015-2016 voor huisartsen zónder contract

De NZa heeft op 1 maart 2016 besloten tot een herziening van de beleidsregel en tariefbeschikking voor huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2015. Dit is een gevolg van de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Deze beleidswijziging werkt ook door in de beleidsregel 2016.

Wijzigingen

Vanaf 1 april 2016 wordt het voor huisartsen zonder contract mogelijk om de volgende prestaties te declareren. Voor deze prestaties vervalt het contractvereiste:

 • Prestaties in de categorie ‘passanten’; 
 • Prestaties in de categorie ‘ANW-buiten HDS’;
 • Bij de prestaties in de categorie ‘oud -M&I-verrichtingen binnen segment 1’;
 • Voor 16 M&I-verrichtingen waarvoor een vrij tarief geldt (inclusief het contractvereiste); wordt een aanvullende declaratietitel tegen maximumtarief geïntroduceerd welke zonder contract in rekening kan worden gebracht.

  De beleidswijzigingen worden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 doorgevoerd. 

  Restitutietarieven
  De restitutietarieven voor 2015 en 2016 zijn de NZA vastgestelde maximum tarieven in de tariefsbeschikking.

  Declareren
  Vanaf 1 april 2016 kunt u via Vecozo (met terugwerkende kracht tót 1 januari 2015) de bovengenoemde prestaties bij Menzis declareren. In onderstaand document vindt u een overzicht van de verrichting codes.

Veelgestelde vragen herziening beleidsregel tariefbeschikking

Het gaat om de prestaties in bovenstaand PDF-document 'Prestatielijst bij herziene beleidsregel tariefbeschikking huisartsenzorg en mdz voor huisartsen zonder contract 2015-2016'

 • De prestaties 30160 (M&I IUD/Implanteren of verwijderen implanonstaafje), 30170 (Therapeutische injectie, Cyriax) en 30180 (Chirurgie) waren vervallen in 2015, dit blijft zo gedurende dat jaar. 
 • Huisartsen zonder contract kunnen in die periode voor díe prestaties een dubbel consult declareren. 
 • In 2016 zijn de oude codes voor deze prestaties opnieuw geïntroduceerd. Dit betekent dat als u ze in 2016 heeft uitgevoerd, deze prestaties weer apart gedeclareerd moeten onder bovengenoemde codes en niet meer als een dubbel consult.
Voor deze prestaties gelden restitutietarieven voor 2015 en 2016. Dit zijn de NZa vastgestelde maximumtarieven, weergegeven in de tariefbeschikking.

FAQ doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen / resultaatbeloning

De hoogte van de vergoeding voor doelmatig voorschrijven c.q. de resultaatbeloning is afhankelijk van de behaalde score van uw praktijk op de indicatoren doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen. Hoe komt deze score tot stand?

Op basis van uw score bent u per indicator gebenchmarkt c.q. vergeleken met collega praktijkhouders in den lande. De score die u behaalt is dus afhankelijk van hoe goed u op iedere indicator heeft gepresteerd ten opzichte van andere Nederlandse huisartspraktijken. Vektis heeft deze data geregistreerd en op basis daarvan de scores berekend. In de bijlage van uw brief vindt u per indicator welke score hoeveel punten oplevert. Maximaal kunt u 36 punten halen.

Voor verdiepende vragen op dit onderwerp verwijzen wij u naar de veelgestelde vragen, die u via Vektis beantwoordt ziet.


Nieuwsbrief compensatieregeling 2015-2016

Publicatiedatum 14 maart 2016
Op 14 maart is er een nieuwsbrief naar huisartsen verstuurd. In deze nieuwsbrief leest u over de compensatieregeling 2015/2016 en het afleveren van medicatie bij Stoppen met roken.
Lees de nieuwsbrief van 14 maart 2016   -   Overzicht met nieuwsbrieven voor huisartsen

Geen formulieren meer voor stoppen-met-roken medicatie

Publicatiedatum 27 januari 2016
Per 1 januari 2016 is bij het voorschrijven van stoppen-met-roken medicatie vermelding van de letters SMR op een recept voldoende. Dit is een van de afspraken in het kader van Het Roer Gaat OM. Huisartsen hoeven geen aanvullend formulier aan te leveren. Als de begeleiding van het stoppen-met-roken programma niet plaats vindt binnen de eigen praktijk, vergewist de huisarts zich van de medische noodzaak voor de voor te schrijven medicatie.

Menzis biedt compensatie 'schokeffecten' 2015

Publicatiedatum 21 januari 2016
Menzis komt tegemoet aan door de LHV en de kringbesturen herhaaldelijk geuite zorgen over achterblijvende inkomsten uit resultaatbeloning (S3) bij veel praktijken. Nu de uitgaven over 2015 bekend zijn, heeft Menzis dit beeld kunnen bevestigen. Niet uitgegeven S3 gelden zullen alsnog ten goede komen aan de huisartsen. Dit is in lijn met het landelijke hoofdlijnenakkoord en de daarin met de LHV gemaakte afspraken. Vooral de voormalige profiel 3 praktijken hebben laten weten getroffen te zijn en voor hen is dan ook specifieke aandacht. Over de uitwerking vindt op korte termijn overleg plaats tussen Menzis en LHV (-kringen). Daarna zullen details over de regeling zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt.

Meer over huisartsenzorg

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy