Hervorming langdurige zorg

Overheveling

Als alle voorstellen van het kabinet doorgaan, zal de organisatie van de Langdurige Zorg per 1 januari 2015 fundamenteel wijzigen. Eén van de voorgenomen hervormingen is de overheveling van de extramurale verpleging en verzorging van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Concreet betekent de Hervorming Langdurige Zorg dat delen van de AWBZ, die nu door het Zorgkantoor worden uitgevoerd, straks naar de gemeenten of de zorgverzekeraar gaan. Met de overheveling(en) moeten echter ook forse bezuinigingen gerealiseerd worden.

Overheveling wijkverpleging

Als de kabinetsvoorstellen doorgaan, hebben onze verzekerden per 1 januari 2015 te maken met de nieuwe Aanspraak Wijkverpleging (verpleging en verzorging) in de Zvw. In de Zvw verschuiven de rechten van klanten van een wettelijk recht op AWBZ-zorg naar een wettelijk recht op Zvw-zorg. De zorgverzekeraar in de Zvw heeft zorgplicht. Om de continuïteit van zorg voor klanten te borgen, beschouwen zorgverzekeraars het op 31 december 2014 in zorg zijn, of het op 31 december 2014 hebben van een geldig indicatiebesluit dat op 1 januari 2015 nog niet is verlopen, als het in het bezit zijn van een geldige verwijzing voor de Zvw. Dit betekent dat alle klanten die in zorg zijn op 1 januari 2015 zorg ontvangen van dezelfde aanbieder, ook als deze zorgaanbieder geen contract heeft kunnen sluiten met de zorgverzekeraar. Het is niet zo dat de zorg exact hetzelfde hoeft te zijn als de zorg die klanten ontvingen vanuit de AWBZ. In de loop van 2015 kan het zijn dat er, binnen het recht op zorg dat in de Zvw geldt, een andere invulling aan de zorg gegeven wordt.

2015 is het transitiejaar

Doelstelling van Menzis voor 2015 is een soepele overgang en kwalitatief goede zorg voor klanten van Menzis. Het inkoopbeleid wijkverpleging heeft betrekking op de zorgkantoor- en WMO regio’s waar Menzis optreedt als eerste representerende zorgverzekeraar. Het jaar 2015 is een transitiejaar voor de inkoop van wijkverpleging. Hierbij is landelijk afgesproken dat veel onderdelen uit de extramurale AWBZ 2014 ook voor de inkoop van Wijkverpleging 2015 gebruikt worden. Het aanvullende eigen beleid van Menzis betreft vooral de aandacht voor mantelzorg en het kwaliteitsregister van de V&VN. Sinds de bekendmaking van de beleidsregels voor financiering van de wijkverpleging is er landelijk discussie over wat wel en niet tot de taken van wijkverpleegkundigen horen. Mirjam Maasdam, beleidsadviseur Zorg bij ZN schrijft hierover onder andere in haar blog op de website van ZN.

Rol wijkverpleging 2015-2018

De huisarts en wijkverpleegkundige vormen samen een belangrijke, makkelijk toegankelijke voorziening in de buurt en zijn het eerste aanspreekpunt voor patiënten. De wijkverpleging richt zich op de lichamelijke gezondheidszorg, sociale redzaamheid, geestelijk welzijn en op de eigen woon- en leefomgeving van de cliënt. De wijkverpleging wordt uitgevoerd door (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden. Zij werken samen met de huisarts en andere eerstelijnspartners en met of als onderdeel van bijvoorbeeld een wijkteam (nuldelijn) en versterken de eerstelijn. De verpleegkundige of verzorgende is een schakel tussen de cliënt, mantelzorgers en familie en de verschillende zorg- en welzijn professionals. Doordat de wijkverpleging mensen helpt om langer zelfstandig te blijven – al dan niet samen met mantelzorgers en vrijwilligers –, zorgt ze ervoor dat mensen minder of pas later een beroep doen op intensievere zorg. Daarmee is wijkverpleging niet alleen effectief, maar ook kostenbesparend.

Geen eigen risico en eigen bijdrage

De wijkverpleging zal vanaf 1 januari 2015 deel uitmaken van het basispakket, maar komt niet onder het eigen risico te vallen. Ook geldt er geen eigen bijdrage.

Start zorginkooptraject

Menzis is gestart met de zorginkoop van wijkverpleging. Onlangs is dit beleid op de website gepubliceerd. Op de voorgenomen bijeenkomst voor huisartsen begin oktober a.s zal ook het inkoopbeleid wijkverpleging aan de orde komen. Huisartsen ontvangen begin september een individuele uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy