Inkoopbeleid 2018 - 2019

Nieuwsbrief augustus 2017

Op 1 april heeft Menzis het Zorginkoopbeleid 2018-2019 huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg gepubliceerd. Vervolgens is er landelijk een hoofdlijnenakkoord voor 2018 gesloten en heeft de NZa de nieuwe beleidsregels en tariefbeschikking gepubliceerd. Wat betekenen deze afspraken voor uw contract met Menzis? Wij nemen u graag mee.

 

Wat wijzigt er vanuit landelijke afspraken?

Landelijk is er een hoofdlijnenakkoord voor 2018 gesloten en heeft de NZa een nieuwe Beleidsregel en tariefbeschikking gepubliceerd.


>> Belangrijkste wijzigingen:

 

Differentiatie inschrijftarieven

 • De opslagen op het inschrijftarief gebaseerd op leeftijd, worden herijkt. Nieuw is de opslag voor patiënten boven de 85 jaar. Ook zijn de tarieven voor de opslagen herijkt. 
 • De opslagen voor achterstandsproblematiek worden verhoogd.

Tariefherijking

 • De tarieven voor het inschrijftarief en consulten zijn (door de NZa) geïndexeerd en worden verhoogd op basis van de resultaten van het kostenonderzoek.

Substitutie budget

 • Het ministerie van VWS heeft € 75 miljoen gereserveerd in het ziekenhuisbudget om zorg te verschuiven van het ziekenhuis naar de eerste lijn. Dit betekent dat u via uw samenwerkingsverband projecten kunt aandragen die aantoonbaar bijdragen aan het verbeteren van uitkomsten van zorg en het beheersen van zorgkosten. Menzis denkt graag met u mee en zet zich in om samen met u en met de medisch specialisten hierover afspraken te maken. Heeft u een initiatief, dan kunt u via het samenwerkingsverband contact opnemen met de regiomanager.

Uniforme bepalingen contract

 • Voor een eenduidige en vereenvoudigde contractering zijn vanuit Het Roer Moet Om uniforme bepalingen ontwikkeld. Menzis heeft de Algemene inkoopvoorwaarden en het contract huisartsenzorg 2018-2019 hierop aangepast.

Nieuwe betaaltitels Organisatie & Infrastructuur

 • De NZa heeft een viertal nieuwe betaaltitels geïntroduceerd. Menzis maakt met samenwerkingsverbanden afspraken over de O&I voor ketenzorg, integrale zorg voor kwetsbare ouderen en zorgvernieuwingsprojecten. Samen met het samenwerkingsverband bepalen we de betaaltitel die het beste past.
 • In 2018 blijft de module praktijkmanagement beschikbaar binnen segment 3.

Wat wijzigt er in het Menzis beleid?

Het afgelopen jaar hebben vertegenwoordigers van de LHV kringen, lokale en regionale samenwerkingsverbanden en Menzis intensief en constructief overlegd over speerpunten in de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg in de komende jaren. Het overleg heeft er toe geleid dat Menzis een overeenkomst heeft opgesteld voor twee jaar en dat we gezamenlijk gaan werken aan een convenant voor de komende vijf jaar. De overeengekomen wijzigingen in het zorginkoopbeleid 2018-2019 sluiten goed aan op de landelijke afspraken, die na 1 april zijn gemaakt. Het op 1 april gepubliceerde Menzis zorginkoopbeleid is daarom vrijwel onveranderd behalve bij resultaatbeloning doelmatig voorschrijven. Hierin is de definitie van de uitkomstmaat over formularium gericht voorschrijven aangepast in verband met landelijke afspraken tussen LHV en zorgverzekeraars.

>> De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2017 op een rij:

 

Doelmatig voorschrijven

 • Resultaatbeloning op basis van formularium gericht voorschrijven;
 • Verkorte meetperiode en eerder uitbetalen;
 • Huisartseninformatiesysteem (HIS) als bron;
 • Bespreken regionale speerpunten in het FTO.

Modules Integrale zorg voor kwetsbare ouderen

 • Verlengd tot en met 2019;
 • Onder voorwaarden kunnen reguliere prestaties gedeclareerd worden bij inzet van de POH-O voor huisartsenzorg aan kwetsbare ouderen buiten de module. Invulling van deze voorwaarden loopt via de samenwerkingsverbanden;
 • Speerpunt samenwerking wijkverpleging en sociale domein verbeteren, plus gezamenlijk zichtbaar maken van resultaten zoals verbetering van de (ervaren) kwaliteit en kostenbeheersing.

POH-S-module

 • Verlengd tot en met 2019;
 • Geen standaard correctie POH-S per 1 januari 2018 indien u nog niet deelneemt aan ketenzorg;
 • Reguliere prestaties die door de POH-S worden uitgevoerd mogen samen met de POH-S module gedeclareerd worden, indien de totale formatie POH-S in uw huisartsenpraktijk hoger is dan gefinancierd middels de POH-S module en de formatie POH-S die ingezet wordt voor de uitvoering van de ketenzorg (DM2, VRM, COPD en/of Astma) en zorgvernieuwing. Vanzelfsprekend geldt het declareren van reguliere prestaties alleen voor dat deel van de formatie dat niet op andere wijze is gefinancierd.
 • Nieuw indexatiemodel huisartsenzorg 

Overzicht wijzigingen

In deze nieuwsbrief leest u meer over:

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy