Inkoopbeleid 2016: wat gaat er veranderen?

Op basis van consultaties met huisartsen en gelet op de ontwikkelingen in de zorg, voeren we een beperkt aantal veranderingen door. Deze betreffen:

  • Resultaatbeloning
  • De financiering van de POH-S
  • Integrale zorg voor kwetsbare ouderen
  • Medicatiebeoordeling
  • Voorwaarden Intensieve zorg en Stoppen met Roken

Resultaatbeloning

Het uitgangspunt voor 2016 is dat we in de resultaatbeloning zo min mogelijk willen veranderen. Vanuit consultaties met huisartsen is echter gebleken dat twee indicatoren voor het doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen niet geschikt zijn voor resultaatbeloning. Deze komen te vervallen voor 2016. Het betreft:

  • indicator 12a: dosering simvastatine 40 mg
  • indicator 26: overbehandelen triptanen
Zodra de tariefbeschikking van de NZa bekend is, zal de resultaatbeloning van chirurgie, IUD en therapeutische injectie hierop worden aangepast. U leest meer hierover in de 3e week van juli op onze website.

Financiering POH-S/ouderenzorg

Per 2016 starten we met een driejarig beleid. Doel is om de huidige POH-S over drie jaar structureel te financieren via een basis POH-S module, via de keten-dbc DM2, COPD en VRM en zorgvernieuwingsprojecten. We realiseren ons dat niet alle huisartsen per 1 januari 2016 deelnemen aan ketenzorg, integrale zorg voor kwetsbare ouderen en/of zorgvernieuwing. Daarom is het mogelijk om de komende drie jaar uw huidige POH-S formatie om te zetten naar de nieuwe situatie. Omdat we recht willen doen aan de verschillende praktijksituaties wordt het beleid voor de POH-S in ons inkoopbeleid 2016 uitgebreid beschreven. Om de mogelijkheden voor uw praktijk inzichtelijk te maken stellen we bovendien een rekentool beschikbaar.

Integrale zorg voor kwetsbare ouderen

Ouderen zullen langer thuis blijven wonen en dat leidt tot een grotere druk op de huisarts. Bovendien is door de stelselwijziging meer overleg nodig tussen de wijkverpleging, gemeente/welzijn en de huisarts. Menzis vindt dat de zorg voor ouderen dichtbij de huisartsenpraktijk georganiseerd moet worden, met ondersteuning op regionaal niveau. We zien u als hoofdbehandelaar in de eerste lijn met ondersteuning van een POH-Ouderenzorg. Menzis wil daarom de huisartsenpraktijk faciliteren in de integrale zorg voor kwetsbare ouderen.

We gaan werken met een driejarig inkoopbeleid. Inhoudelijk sluiten we aan op landelijk onderzoek en ervaringen uit eerdere pilots. Uitgangspunt voor Menzis is samenhangende zorg voor de kwetsbare oudere, met oog voor het verminderen van regeldruk. Om uw inzet financieel mogelijk te maken, bieden we een tweetal modules aan voor individuele huisartsen:

  • Voorbereidingsmodule integrale zorg voor kwetsbare ouderen
  • Vervolgmodule integrale zorg voor kwetsbare ouderen
Daarnaast vinden we het belangrijk dat huisartsen ondersteund worden in het maken van afspraken met bijvoorbeeld gemeenten, wijkteams en ziekenhuizen of het organiseren van opleidingen, ICT-zaken enz. Deze belasting is te groot voor individuele huisartsen, daarom wil Menzis met samenwerkingsverbanden afspraken maken over organisatie en infrastructuur voor integrale zorg voor kwetsbare ouderen.

Wilt u in 2015 al starten met integrale zorg voor kwetsbare ouderen? Dan kunt u voor de mogelijkheden contact opnemen met het formeel samenwerkingsverband met wie Menzis afspraken heeft gemaakt over organisatie en infrastructuur.

Medicatiebeoordeling

Vooral bij kwetsbare ouderen is vaak sprake van polyfarmacie. Medicatiebeoordeling is dus van groot belang en moet in samenspraak tussen de apotheker en de huisarts verricht worden. In 2016 willen we de gezamenlijke medicatiebeoordeling faciliteren door het vergoeden middels een (deel)prestatie voor de apotheek en een (deel)prestatie voor de huisarts. Er is nog landelijk onduidelijkheid over de toepassing van het eigen risico voor medicatiebeoordeling. Zodra deze duidelijkheid er wel is, houden wij u op de hoogte van het Menzisbeleid in deze.

Voorwaarden Intensieve zorg en Stoppen met Roken

De voorwaarden behorende bij de verrichting 13034 Intensieve zorg worden aangepast. Het maximum van 13 weken is komen te vervallen.

De voorwaarden voor Stoppen met Roken voor individuele huisartsen worden aangepast: de voorwaarde registratie in het kwaliteitsregister Stoppen met Roken komt te vervallen.

Voor de resterende maanden van dit jaar geldt zowel voor de Intensieve zorg als voor Stoppen met roken dat Menzis de aangepaste voorwaarden al zal hanteren.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy