Actueel

Medisch specialistische zorg

Publicatie zorginkoopbeleid 2018

Publicatiedatum 31 maart 2017
Menzis ziet het inkopen van waardegerichte zorg als de sleutel voor een toekomstbestendige en betere gezondheidszorg voor onze verzekerden. Aan de hand van onze Visie op Zorginkoop hebben we het inkoopbeleid 2018 voor uw zorgsoort uitgewerkt.

Wijzigingen in verzekeringen 2017

Publicatiedatum 22 december 2016
Zoals u van ons gewend bent op het einde van het jaar, hebben we de wijzigingen voor 2017 in de Basisverzekering, in de Aanvullende verzekeringen en andere relevante informatie over Menzis voor u op een rij gezet.

Plastische chirurgie

Publicatiedatum 22 december 2016
In sommige situaties zoals bij de wijzigingen rond plastische chirurgie of voorwaardelijke toelating. Is de technische uitwerking nog niet geheel gereed. Zodra daarover meer informatie beschikbaar is, zult u nader worden geïnformeerd.

Preferente geneesmiddelen voor 2017

Publicatiedatum 22 december 2016
Verder maken we u attent op de lijst van preferente geneesmiddelen voor 2017 en informatie over eigen bereidingen. Alle zorgverzekeraars hebben bekend gemaakt welke doorgeleverde apotheekbereidingen zij vanaf 1 januari 2017 vergoeden en welke niet meer.

Onafhankelijke geschilleninstantie Zorgcontractering

Publicatiedatum 22 december 2016
Individuele zorgverleners, zorgorganisaties en zorgverzekeraars met een conflict of meningsverschil rond zorgcontractering kunnen terecht bij de Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en –beslechting Zorgcontractering. Dat is veelal sneller, gemakkelijker en goedkoper dan de rechter inschakelen. Ze kunnen terecht bij de Geschilleninstantie met precontractuele en contractuele geschillen. De geschilleninstantie start met geschillen over de contractering van zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en aanvullend gecontracteerde zorg.

Per 1 april 2017 kunnen ook geschillen over de contractering van zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz) aan de geschilleninstantie worden voorgelegd. Meer informatie over de verschillende vormen van beslechting van geschillen (mediation, bindend advies en arbitrage) en de kosten staat vermeld op site van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Het NAI voert alle procedures voor mediation, bindend advies en arbitrage, uit in het kader van de Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering.

Definitief zorginkoopbeleid 2017

Publicatiedatum 1 juli 2016

In vervolg op de publicatie van de kaders inkoopbeleid op 1 april, heeft Menzis het definitieve inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 vastgesteld. 

Publicatie zorginkoopbeleid 2017

Publicatiedatum 1 april 2016
Klanten van Menzis vinden het belangrijk dat zij zorg van een goede kwaliteit krijgen voor een redelijke premie. Samen met u zetten we ons graag in om dat te realiseren, voor nu en de toekomst. Het zorginkoopbeleid voor 2017 is hiervoor een belangrijk vertrekpunt. 

(Wettelijke) wijzigingen 2016

Per 1 januari 2016 zijn er veranderingen in de Basisverzekering en de aanvullende (tand)verzekeringen. De veranderingen in de dekking van de Basisverzekering zijn door de overheid bepaald. Gecontracteerde zorgaanbieders zijn hierover medio december per e-mail over geïnformeerd. Hieronder vindt u belangrijke wijzigingen voor uw zorgsoort. Bekijk daarnaast ook de themapagina ‘veranderingen 2016’ voor meer informatie.

Het revalidatieprogramma Herstel en Balans wordt door ongeveer 65 zorgorganisaties uitgevoerd. Per 1 januari 2016 eindigen het programma Herstel en Balans én de bijbehorende stichting en licentiesysteem. Een groot deel van de revalidatieontwikkeling en kwaliteitsinstrumenten Herstel & Balans zijn door de jaren heen, op initiatief van IKNL, inmiddels geborgd in de reguliere zorg en kwaliteitssystemen. 

Oncologische revalidatie wordt per 2016 door Menzis ingekocht bij revalidatiecentra en ziekenhuizen. De vergoeding van Herstel en Balans vanuit de aanvullende verzekeringen vervalt per 2016. 


Meer informatie:

Het Zorginstituut Nederland (ZiNL) heeft het rapport ‘Medisch Specialistische Revalidatie: zorg zoals revalidatieartsen plegen te bieden’ gepubliceerd. Het ZiNL neemt als standpunt in dat de zorg zoals omschreven in de hoofdstukken drie en vier van dit rapport medisch-specialistische revalidatiezorg is, die voldoet aan het wettelijk criterium ‘plegen te bieden’.
Aanleiding voor dit rapport vormden vragen van zorgverzekeraars, patiënten(organisaties) en zorgaanbieders over de aard, inhoud en omvang van te verzekeren medisch-specialistische revalidatiezorg. Het Zorginstituut biedt betrokken partijen hiermee duidelijkheid over de reikwijdte van de medisch-specialistische revalidatie en illustreert dit met een aantal casussen. Menzis zal met dit standpunt in de hand de kostenontwikkeling op het gebied van de medisch-specialistische revalidatie de komende jaren nauwlettend volgen om te onderzoeken of het verschil in interpretatie is afgenomen en welke consequenties dat heeft voor de kostenontwikkeling.


Meer informatie:

In juni 2015 heeft het College Geneeskundig Specialismen (CGS) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst (KNMG) het voorgenomen besluit genomen om het specialisme sportgeneeskunde te erkennen als medisch specialisme. Vervolgens heeft de Minister de NZa verzocht op dit besluit te anticiperen in de regelgeving 2016. Daarnaast heeft de Minister Zorginstituut Nederland verzocht een duiding uit te voeren van de werkzaamheden van de sportarts, waarbij onder andere wordt aangegeven in hoeverre sportgeneeskunde onder de Zorgverzekeringswet valt. 
Per 1 januari 2016 valt een deel van de behandelingen door de sportarts binnen de Basisverzekering. De behandelingen/diensten verricht door een sportarts worden als volgt vergoed:


Basisverzekering
  1. Blessureconsulten uitgevoerd door de sportarts worden vergoed vanuit de Basisverzekering. Een verwijzing van de huisarts is noodzakelijk. De kosten vallen ten laste van het eigen risico. 
  2. Sportmedische onderzoeken gericht op beantwoording van een zorgvraag zoals revalidatie bij chronisch zieken of met insteek inspanningsdiagnostiek bij inspanningsgebonden klachten, wordt vanuit de Basisverzekering vergoed. Ook hier is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. De kosten vallen ten laste van het eigen risico.
     
Sportmedische onderzoeken met louter als doel screening of prestatieverbetering uitgevoerd door de sportarts, moeten door de sporters zelf worden betaald en worden niet vergoed vanuit de Basisverzekering.
  
Aanvullende verzekering
Menzis heeft in een aantal aanvullende verzekeringen een tegemoetkoming in de kosten opgenomen voor sportmedisch advies en sportkeuringen.

Sportarts aangemerkt als medisch specialist (update 19-11-2015)
De Minister van VWS heeft inmiddels besloten de sportarts per 1 januari 2016 aan te merken als medisch specialist (en dus niet meer als geneeskundig specialist).


Meer informatie:

De MammaPrint behoort (nog) niet tot de verzekerde zorg vanuit de Basisverzekering. De MammaPrint is een test waarmee wordt bepaald hoe agressief een borsttumor is. Op basis van de uitkomst van de MammaPrint kan de behandelend arts bepalen welke behandeling het beste is na de operatie. Die test kan extra informatie geven of er een hoog risico of een laag risico is op het krijgen van uitzaaiingen. Menzis vergoedt de Mammaprint ook in 2016.
 Over de administratieve afhandeling/declaratieproces zijn wij in gesprek met Agendia (de leverancier van MammaPrint). Begin 2016 zullen wij u hierover informeren.

DBC-onderhoud heeft op 1 juli de RZ16a uitgebracht. Release RZ 16a is een beleidsrijke release. De NZa geeft aan dat er geen grote wijzigingen worden doorgevoerd en dat de regelgeving voornamelijk eenduidiger en gebruiksvriendelijk is gemaakt. Toch willen wij een aantal belangrijke wijzigingen, die impact hebben op het zorgadministratieproces, bij u onder de aandacht brengen. Lees verder

Menzis brengt de medicatiebeoordeling vanaf 1 januari 2016 niet ten laste van het eigen risico van de patiënt. We willen hiermee de apothekers en huisartsen de ruimte bieden om ook in het begin van het jaar medicatiebeoordelingen te declareren, als de patiënt nog niet zijn eigen risico heeft opgebruikt. Voor medicatiebeoordeling zijn door de beroepsgroepen richtlijnen opgesteld. Menzis hanteert de richtlijnen als uitgangspunt voor vergoeding.

Elk jaar vinden enkele wijzigingen plaats in het preferentiebeleid van Menzis. Hieronder vindt u informatie over preferentiebeleid insuline glargine; preferentiebeleid nieuwe stijl voor 4 middelen; preferentiebeleid aanwijzing nieuwe leveranciers en tenslotte stopzetten preferentiebeleid voor aantal producten omdat prijs voldoende is verlaagd. 

1. Preferentiebeleid op INSULINE GLARGINE 100 IE/ml
Recent is een biosimilar geïntroduceerd voor de insuline glargine. Menzis heeft besloten dit product op te nemen in ons preferentiebeleid met de navolgende restrictie:
  1. Preferentiebeleid op insuline glargine 100 IE/nl geldt alleen voor nieuwe gebruikers! (starters)
  2. Het preferentiebeleid geldt niet voor het product insuline glargine 300 IE/nl. Dit product is recent geïntroduceerd, is volgens de EPAR non inferior tov de 100 IE/ml maar heeft mogelijk voor een (zeer) beperkte groep gebruikers een voordeel.

Standpunten CBG en FMS
Menzis houdt rekening met het standpunt van het College ter Beoordeling van de Geneesmiddelen dat voor nieuwe gebruikers meteen gestart kan worden met een biosimilar. Ons beleid is ook in overeenstemming met het recent aangescherpte standpunt van de Federatie Medisch Specialisten, die bij nieuwe patiënten de goedkoopste variant adviseert voor te schrijven. Middels preferentiebeleid is het ons gelukt een scherpe prijs te bedingen voor het winnende product insuline glargine Abasaglar ® 100 IE/ml van de firma Lilly.
Langwerkende insuline wordt veel door huisartsen voorgeschreven. Menzis gaat ervan uit dat voorschrijvers en apotheekhoudenden alleen voor nieuwe gebruikers rekening houden met ons preferentiebeleid. Verzekerden, die vóór 1 januari 2016 reeds insuline glargine gebruiken van de oorspronkelijke registratiehouder (insuline glargine 100IE/ml Lantus®, Sanofi) moeten dus dat product blijven gebruiken. Bestaande gebruikers mogen omgezet worden op ons preferente geneesmiddel indien arts, patiënt en apotheker daarbij zijn betrokken. Zie ook hiervoor het standpunt van het CBG.

2. Preferentiebeleid nieuwe stijl Menzis
Voor een viertal werkzame stoffen heeft Menzis de aanwijzing op een nieuwe manier vormgegeven, namelijk door een maximale vergoedingsprijs vast te stellen. Wij gaan in 2016 onderzoeken of deze methodiek leidt tot goede prijsvorming en minder administratieve lasten met behoud van een concurrerende markt. Ons beleid geldt voor de werkzame stoffen aripiprazol, duloxetine, pregabaline en sevelameercarbonaat.
Voor het geneesmiddel pregabaline geldt een uitzondering. Voor dit geneesmiddel geldt dat er op één van de indicaties nog een patent rust tot juli 2017: neuropathische pijn; Pregabaline (Lyrica®) is geïndiceerd voor de behandeling van perifere en centrale neuropathische pijn bij volwassenen. (Epar productinformation). De aanwijzing van pregabaline geldt expliciet niet voor deze indicatie, waarvan het patent nog niet verstreken is. Voor alle andere indicaties geldt het preferentiebeleid dus wel.
Menzis heeft het Ministerie van VWS verzocht om pregabaline op de lijst van geneesmiddelen te plaatsen, waarvoor de arts de indicatie op het recept moet vermelden. Dit is zowel van belang voor de medicatiebewaking bij de verschillende indicaties, alsook geeft het duidelijkheid aan apothekers wanneer generiek verstrekt mag worden en wanneer niet.

3. Preferentiebeleid oude stijl.

Voor een deel van de producten hebben we nieuwe leveranciers aangewezen. In het overzicht preferentiebeleid 2016-2017 ziet u welke leveranciers preferent zijn geworden voor de periode 2016-2017.

4. Stopzetten preferentiebeleid.

Menzis stopt met preferentiebeleid als de prijs van een product in onze ogen voldoende verlaagd is. In die gevallen is langer voeren van preferentiebeleid niet langer nodig. U vindt ook deze producten in lijst middelen per 1 januari 2016 uit het preferentiebeleid.

De zorgverzekeraars en apothekersorganisaties hebben een landelijke vergoedingslijst van apotheekbereidingen vastgesteld die op 1 januari 2016 voor iedereen van kracht wordt. Alle zorgverzekeraars gaan deze lijst hanteren. Daarmee komt er een einde aan de onduidelijkheid voor verzekerden.
I. Doorgeleverde bereidingen en magistrale receptuur
Zorgverzekeraars hebben eind 2015 onder technisch voorzitterschap van het Zorginstituut alle doorgeleverde bereidingen beoordeeld op grond van de vereiste rationaliteit van deze producten in het Besluit Zorgverzekering. Rationaliteit van bereidingen is daar gedefinieerd als een product waarvoor wetenschappelijk bewijs van werking is en die het meest economisch is voor de zorgverzekeraar.
In de Z-indextaxe van 2016 staan de producten nu op twee codes vermeld. F = vergoede zorg, N= niet vergoede zorg. Voor enkele van deze doorgeleverde bereidingen gelden nadere voorwaarden voor vergoeding. Deze staan vermeld in de lijst, die beschikbaar is.
Voor het product oxybutynine blaaspoeling geldt dat Menzis deze alleen vergoedt na aanvraag van de voorschrijver en indien orale therapie aantoonbaar niet gewerkt heeft bij een patiënt met een aandoening, waarbij intermitterende katheterisatie en gebruik van oxybutynine noodzakelijk is.
Indien een product op de code N in de Z-index taxe staat, geldt dat het veelal geen zin heeft om een machtigingsverzoek in te dienen. Veel producten komen niet voor vergoeding in aanmerking vanwege het feit dat het producten zijn die nooit voor vergoeding in aanmerking komen. In een heel specifieke situatie zou een verzekerde recht kunnen hebben op vergoeding. Dan verzoeken we u een gemotiveerd verzoek in te dienen, zodat voor die verzekerde een beslissing genomen kan worden.
Indien de apotheek bereidingen zelf maakt, geldt dat alle bereidingen die lijken op de bereidingen die op vergoeden N staan vanzelfsprekend ook niet voor vergoeding in aanmerking komen. Voor alle andere bereidingen geldt dezelfde vergoedingsvoorwaarden als voor doorgeleverde bereidingen.

Het Zorginstituut Nederland heeft bepaald dat zorgverzekeraars de spécialité producten Nardil® en Parnate® niet meer mogen vergoeden, maar wel de magistrale bereidingen. Deze geneesmiddelen worden gebruikt bij depressies en angststoornissen. Tot 1 april 2016 geldt een overgangstermijn. Tot die tijd worden de spécialité producten ook vergoed.

Voorwaardelijke toelating in het Basispakket

Sinds 1 januari 2012 kan de minister van VWS besluiten om zorg die niet voldoet aan het wettelijke criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ toch, voor een bepaalde periode, toe te laten tot het verzekerde pakket. Daaraan wordt de voorwaarde verbonden dat in dat tijdsbestek gegevens worden verzameld over de effectiviteit van de zorg. Aan de hand van deze gegevens kan na afloop van de periode van voorwaardelijke toelating worden vastgesteld of de zorg definitief onderdeel kan zijn van het verzekerde pakket. Het leveren van de zorg buiten het onderzoeksverband mag niet ten laste van de zorgverzekering worden gebracht.
Vanaf 1 januari 2016 wordt de (medische specialistische) zorg voor kinderen met ADHD of andere gedragsstoornissen niet meer vergoed vanuit de Basisverzekering. Deze zorg valt onder de Jeugdwet. De Jeugdwet wordt door de gemeenten uitgevoerd.
In Nederland hebben 22.0000 kinderen de diagnose ADHD. In 2014 was de conclusie van VWS en ZiNL dat de behandeling van ADHD tot de Jeugdwet behoort, ongeacht of een kinderarts of bijvoorbeeld een psychiater de behandeling uitvoert. Omdat gemeenten te weinig tijd hadden om de inkoop van deze zorg per 2015 alsnog te realiseren, hebben VNG, VWS en zorgverzekeraars met elkaar afgesproken dat zorgverzekeraars deze ADHD-zorg nog voor één jaar namens gemeenten inkopen. Vanaf 1 januari 2016 gaat deze zorg wèl over naar de gemeenten en vervalt de vergoeding vanuit de Basisverzekering.


Beëindiging TopZorg

Publicatiedatum 9 december 2015
Menzis stopt met TopZorg. De bestaande contracten blijven van kracht tot het einde van de looptijd, maar zullen niet worden verlengd. Wat betekent dit?

Menzis stopt met TopZorg
Menzis is in 2008 gestart met TopZorg om de kwaliteit van zorg te verbeteren voor onze klanten en hen te laten zien bij welke zorgaanbieder zij het beste terecht kunnen voor een behandeling. Met het predicaat TopZorg hebben instelling zich positief kunnen onderscheiden bij patiënten. De transparantie van de kwaliteit van zorg is de laatste jaren sterk toegenomen en er zijn inmiddels meerdere bronnen waar klanten informatie over kwaliteit (verschillen) kunnen vinden. TopZorg werkt daardoor als instrument steeds minder onderscheidend. Ook merken we dat onze klanten zich er minder door laten leiden. Daarom heeft Menzis besloten te stoppen met TopZorg.

TopZorg-contracten niet verlengd
De bestaande TopZorg-contracten blijven van kracht tot het einde van 2015. Deze contracten zullen niet worden verlengd. Ook is er geen mogelijkheid opnieuw in te schrijven voor een TopZorg-contract en worden de lopende contracten niet tussentijds aangepast. Concreet betekent het dat:

  • de TopZorg-contracten voor de behandeling van borstkanker, darmkanker, prostaatkanker, amandelen, heupprothese en rughernia zijn reeds in 2014 geëindigd. 
  • de TopZorg-contracten voor OSAS, liesbreuk, staar, meniscus en CTS zullen eind 2015 eindigen. Deze behandelingen zullen voor 2016 zijn via het reguliere inkoopproces worden ingekocht.
Financiële gevolgen
Na het aflopen van het TopZorg-contract komen de TopZorg-tarieven te vervallen en stopt de extra groeiruimte.

Communicatie

Menzis heeft haar website inmiddels aangepast. We vragen zorgaanbieders het logo van TopZorg voor de betreffende behandeling te verwijderen van de website en de sticker met het TopZorg-logo niet meer te gebruiken. Ook vragen we TopZorg niet meer te vermelden in andere marketinguitingen.

Nieuwsbrief ziekenhuizen - november 2015
Publicatiedatum 16 november 2015
Menzis heeft op 16 november 2015 een nieuwsbrief gestuurd naar ziekenhuizen. Lees hierin meer over de resultaten van patiëntervaringen, het inkoopbeleid van wijkverpleging, wijzigingen voor geboortezorg in het ziekenhuis en het vooruitbetalingsbeleid van 2016.
Lees de nieuwsbrief.

Rectificatie vergoeding eigen bereidingen en doorgeleverde bereidingen

publicatiedatum 15 juli 2015
Menzis heeft u in het afgelopen jaar meermalen geïnformeerd over de veranderingen in de vergoeding van magistraal bereide geneesmiddelen. Ondanks voornoemde berichten heeft Menzis besloten alle wijzigingen die zij sinds 1 maart 2015 heeft aangebracht in haar beleid ter zake de vergoeding van magistraal bereide geneesmiddelen pas in werking te laten treden per 1 januari 2016.

Voor de eigen bereidingen en doorgeleverde bereidingen geldt dat deze vergoed worden door Menzis als er sprake is van rationele farmacotherapie; dat wil zeggen een bereiding kent wetenschappelijk bewijs van werkzaamheid, er is geen geregistreerd alternatief aanwezig en de bereiding is het meest doelmatig qua kosten voor u en Menzis.
Menzis heeft u in het afgelopen jaar meermalen geïnformeerd over de veranderingen in de vergoeding van magistraal bereide geneesmiddelen. Deze veranderingen kwamen er op neer dat een aantal magistrale bereidingen (inclusief doorgeleverde bereidingen) vanaf 1 maart 2015 niet meer worden vergoed omdat er daarbij geen sprake is van ‘rationele farmacotherapie’. Ook is in een aantal gevallen de voorwaarde gesteld dat er vooraf door Menzis een machtiging wordt afgegeven.


Naar aanleiding van reacties hierop heeft Menzis helaas moeten vaststellen dat de communicatie met de verzekerden over het gewijzigd beleid tekort is geschoten. Daarom heeft Menzis besloten de ingangsdatum van het beleid zoals gevoerd (en gewijzigd) vanaf 1 maart 2015 te veranderen in 1 januari 2016. U ontvangt uiterlijk in september nog een afzonderlijke mailing waarin het beleid zoals dat vanaf 1 januari 2016 zal worden gevoerd, nog eens nauwkeurig zal worden toegelicht.

Menzis wil u in overweging geven om in die gevallen waarin een patiënt van een magistrale bereiding al is overgezet op een gewoon geneesmiddel of waar inmiddels nieuwe lokale/regionale afspraken gemaakt zijn in de afgelopen periode, dat niet terug te draaien maar het ingezette beleid te continueren. Anders moeten de patiënten in vrij korte tijd twee keer van medicatie veranderen of wennen aan andere afspraken en dat lijkt Menzis zorginhoudelijk minder goed.

Concorde Tolken per 1 januari 2015 de tolkdienst voor Asielzoekers

publicatiedatum 15 juli 2015
Voor iedere asielzoeker, herkenbaar verzekerd bij de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA) via zijn zorgpas, kan een tolk ingezet worden. Vanaf 1 januari 2015 kunt u een tolk boeken via Concorde Tolken. Deze organisatie heeft vanaf 1 januari 2015 de tolkdiensten voor asielzoekers overgenomen van TvcN. Concorde Tolken zal de gemaakte kosten van uw tolkdienst rechtstreeks declareren bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). 

Meer informatie over het aanvragen van Tolkdiensten kunt u vinden op de 
website van RZA. Het telefoonnummer van Concorde Tolken is: 020 820 28 92. Lees het bericht wijziging Tolkdienst t.b.v MSZ instellingen

Vaccins vanuit ziekenhuisbudget

publicatiedatum 13 juli 2015
Er zijn verschillende vaccins die niet zijn opgenomen in het GeneesmiddelenVergoedingenSysteem (GVS). Ze worden extramuraal dan ook niet vergoed. Soms worden deze vaccins gebruikt in combinatie met een medisch specialistische behandeling zoals het verwijderen van een milt of een stamceltransplantatie. De vaccins worden dan opgenomen in een hervaccinatie-schema. Dit is behandeling naar de stand van wetenschap en praktijk. Patiënten hebben daarom aanspraak op deze behandeling. De vaccins die extramuraal niet vergoed worden, moeten in dergelijke situaties vanuit het ziekenhuisbudget verstrekt worden aan de patiënt.

Presentatie informatiebijeenkomsten

publicatiedatum 1 juli 2015
In de afgelopen periode is tijdens diverse informatiebijeenkomsten voor ziekenhuizen en zelfstandige behandel centra (zbc’s) aandacht besteed aan het inkoopbeleid 2016. In totaal namen zo’n tweehonderd vertegenwoordigers van ziekenhuizen en zbc’s deel aan onze informatiebijeenkomsten. De dialoog en discussie was op alle bijeenkomsten meer dan voldoende aanwezig, op een goede en opbouwende manier. Hiermee zijn deze informatiebijeenkomsten een belangrijke stap in de voorbereiding voor de inkoopronde 2016. Bekijk de presentaties die tijdens deze bijeenkomsten zijn gehouden.

Archief nieuwsberichten

Om de website van Menzis goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. U geeft ons toestemming als u onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.