Archief

Medisch Specialistische Zorg

Evaluatie van het contracteringsproces 2015

Publicatiedatum 13 mei 2015
In december en januari heeft Menzis wederom een online onderzoek uitgevoerd onder zorgaanbieders die in 2014 digitaal een overeenkomst met Menzis zijn aangegaan voor het jaar 2015. Van de 13.945 verstuurde enquêtes hebben we 13 procent (1.785) ingevuld teruggekregen. Tegenover de 33 procent respons van vorig jaar een mager resultaat, maar we hebben van alle zorgsoorten genoeg reacties gekregen om ons proces aan te spiegelen.
Lees de resultaten

Inkoopbeleid 2016

Publicatiedatum 1 april 2015
Vanaf 2016 geldt een wettelijke verplichting om het inkoopbeleid op 1 april te publiceren. Menzis heeft samen met de andere verzekeraars besloten om de contouren van het inkoopbeleid 2016 al op 1 april 2015 te publiceren. U kunt deze kaders vinden bij Inkoopbeleid 2016 Medisch Specialistische Zorg.

Farmaceutische zorg: Dimethylfumuraat producten (voor neurologen)

Publicatiedatum 24 februari 2015
Menzis heeft u al eerder geïnformeerd over de grote prijsverschillen, die bestaan tussen de verschillende verkrijgbare dimethylfumuraat producten. Er is discussie over de erg hoge prijs van het nieuwe product Tecfidera®. Dit is ook in de Tweede Kamer (oktober 2014) onderwerp van debat geweest. Recent heeft de Minister van VWS een brief over dit onderwerp naar de Tweede Kamer gestuurd. 

In de brief zegt de Minister:
“ De magistraal bereide werkzame stof van Tecfidera®, dimethylfumuraat, kan ook op recept van een arts afgeleverd worden aan patiënten met psoriasis of multiple sclerose voor de eigen patiënten populatie van de apotheker. Dus op het verzoek aan de regering zoals gesteld in de motie om te voorkomen dat uitsluitend Tecfidera® voorgeschreven kan worden voor de behandeling van psoriasis en multiple sclerose, kan ik beantwoorden dat niet alleen Tecfidera ®voorgeschreven kan worden voor de behandeling van psoriasis en multiple sclerose. Ik heb hiermee invulling gegeven aan de motie.”

Menzis vraagt u daarom om volgens de geldende afspraken tussen voorschrijvers en zorgverzekeraars dit geneesmiddel uitsluitend op stofnaam voor te schrijven op uw recepten. Door op het recept op stofnaam voor te schrijven en te vragen om de E.C. tablet kan de eigen apotheek van de patiënt de goedkope variant afleveren. Er zijn magistraal bereide producten (apotheekbereiding) verkrijgbaar met de werkzame stof dimethylfumuraat. Ook deze producten zijn enteric coated. Het prijsverschil met het specialité product is ongeveer een factor 10.

Vergoeding blaasspoelvloeistoffen per 1 januari 2015

Publicatiedatum januari 2015
Per 1 januari 2015 verandert de vergoeding vanuit de Basisverzekering voor blaasspoelvloeistoffen met de stoffen chondroïtinesulfaat en/of hyaluronzuur. Voor bestaande gebruikers geldt er een overgangsregeling. Begin januari 2015 zijn de desbetreffende verzekerden per brief hierover geïnformeerd. 
Wat verandert er?
Per 1 januari 2015 worden blaasspoelvloeistoffen met chondroïtinesulfaat en/of hyaluronzuur voor nieuwe gebruikers en nieuwe verzekerden niet meer vergoed.

Waarom verandert de vergoeding?
Het Zorginstituut Nederland is van mening dat blaasinstillatie met blaasspoelvloeistoffen waaraan chondroïtinesulfaat en/of hyaluronzuur zijn toegevoegd niet voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk. Daarom vallen deze vloeistoffen niet meer onder de verzekerde zorg van de Basisverzekering. De rechtbank Amsterdam heeft kort geleden geoordeeld dat de mening van het Zorginstituut op juiste wijze tot stand is gekomen. Daarom is besloten deze vloeistoffen niet meer te vergoeden. Lees meer over dit besluit

Overgangsregeling huidige gebruikers
Indien uw patiënt en onze verzekerde op dit moment gebruikt maakt van deze vloeistoffen dan kan hij/zij tot 1 april 2015 een vergoeding krijgen zoals hij/zij gewend is. Hierdoor krijgt de verzekerde 3 maanden de tijd om samen met de behandelaar op zoek te gaan naar een ander middel. Per 1 april 2015 worden blaasspoelvloeistoffen met chondroïtinesulfaat en/of hyaluronzuur ook niet meer vergoed voor huidige gebruikers.

Welke blaasspoelvloeistoffen worden niet meer vergoed?
De volgende vloeistoffen worden niet meer vergoed: 

14710137  CYSTISTAT SPOELVLST 0,8MG/ML  FLACON 50ML 
15578690
HYACHON DUO SPOELVLOEISTOF  FLACON 40ML
15617661
IALURIL SPOELVLOEISTOF  FLACON 50ML 
15920984
IALURIL SPOELVLOEISTOF  FLACON 50ML (IT)
16030109  IALURIL SPOELVLOEISTO WWSP  50ML
15537889
GEPAN INSTILL SPVLST 2MG/ML WWSP
40ML 
15476537  URACYST SPVLST 20MG/ML
FLACON 20ML

Totale parenterale voeding

Publicatiedatum januari 2015
Per 1 januari 2015 wijzigt het beleid van Menzis ten aanzien van de vergoeding van Totale Parenterale Voeding (TPV). Voorheen werd in de extramurale setting TPV vergoed voor patiënten die levenslang waren aangewezen op TPV. Deze patiënten waren afkomstig uit het AMC en het Radboud ziekenhuis. Bij een recente controle hebben we vastgesteld dat ook veel andere ziekenhuizen TPV voorschrijven bij patiënten die ontslag krijgen. Deze patiënten gebruiken dit kortdurend en blijven onder behandeling van de specialist.

Vooraf toestemming vereist nieuwe gebruikers
Tot voor kort zaten de kosten voor TPV in de ziekenhuisfinanciering. Menzis is van oordeel dat deze zorg ook vanuit het ziekenhuis bekostigd moet blijven worden. Dit beleid voert voort uit o.a. een brief van het ministerie van VWS. Per 1 januari 2015 geldt dan ook dat ziekenhuizen deze zorg zelf dienen te bekostigen. Voor nieuwe aanvragen geldt dat Menzis vanaf 1 januari 2015 vooraf toestemming moet verlenen om voor vergoeding in aanmerking te komen. De regeling geldt alleen voor nieuwe gebruikers. Huidige gebruikers behouden het recht op TPV. Hiermee kunnen we vaststellen of een patiënt langdurig op TPV is aangewezen en/of de patiënt behandeld wordt in het AMC of Radboud ziekenhuis.

Wijziging bekostiging voedingssupplementen

Publicatiedatum januari 2015
Omdat er onduidelijkheid bestond over de aanspraak en bekostiging van voedingssupplementen (vitamines en mineralen) ten laste van de Basisverzekering, hebben medisch specialisten op landelijk niveau een overzicht gemaakt van voorwaarden waaraan voedingssupplementen moeten voldoen:

 • het middel is voorgeschreven door een medisch-specialist;
 • het moet gaan om een ernstige aangeboren stofwisselingsziekte;
 • het toepassen van het middel vereist een achterwachtfunctie of spoedeisende zorg vanuit het ziekenhuis;
 • het middel moet een ernstig gevolg van de stofwisselingsziekte voorkomen of opheffen;
 • er is sprake van een plausibel causaal verband tussen pathofysiologie van de aandoening en de werking van de interventie, EN dit verband wordt ondersteund door een vrijwel alles of niet effect of direct effect. Daarnaast dient de literatuur consistente positieve resultaten te laten zien.

Het ZINL concludeert dat voedingssupplementen die aan bovenstaande voorwaarden voldoen, vergoed worden vanuit de Basisverzekering. Deze supplementen moeten daardoor bekostigd worden vanuit het ziekenhuis. Vanaf 2015 dient het ziekenhuis deze voedingssupplementen in hun financiële systeem (de DBC-systematiek) op te nemen. Menzis vergoedt deze voedingssupplementen per 1 januari 2015 niet meer via de apotheek maar via het ziekenhuis. Kijk ook voor meer informatie in de brief van het CVZ.

Dieetpreparaten voor medisch gebruik

Publicatiedatum januari 2015
Vanaf 1 januari 2015 heeft Menzis een eigen artsenverklaring in gebruik voor dieetpreparaten voor medisch gebruik. Daarnaast maken we gebruik van een eigen apotheek-instructie. Beide documenten kunt u op onze website downloaden bij het onderdeel Farmaceutische Zorg. We verzoeken u deze formulieren te gebruiken voor alle nieuwe aanvragen voor dieetpreparaten na 1 januari 2015. Bestaande machtigingen blijven doorlopen tot de einddatum. Voor nieuwe verzekerden per 1 januari 2015 geldt de machtiging van de “oude” zorgverzekeraar. Ook hier geldt de machtiging voor de periode tot de einddatum.

De BudgetBewust polis van Menzis

Publicatiedatum januari 2015
Sinds 2014 heeft Menzis de BudgetBewust zorgverzekering. Een zorgverzekering (naturapolis) van Menzis met een eigen Basisverzekering en een aanvullende verzekering inclusief tandartsverzekering. De beoogde doelgroep bestaat uit klanten die online georiënteerd zijn en weinig zorg nodig denken te hebben. Zij willen daarom een lagere premie maar als er iets aan de hand is, dan moet de zorg goed geregeld zijn. Daarbij zoeken zij de zekerheid van een bekend merk zoals Menzis. Ook in 2015 bieden we deze verzekering aan. Lees verder

Invoering integrale bekostiging per 1 januari 2015

Publicatiedatum januari 2015
Per 2015 worden kosten van ziekenhuisbehandelingen via een integraal tarief vergoed. Dat wil zeggen: het ziekenhuis declareert alle behandelkosten en beslist vervolgens zelf hoe zij die inkomsten aanwendt. Honoraria van vrijgevestigde specialisten worden dus niet meer apart gedeclareerd. Achterliggende gedachte hierbij is het zorgstelsel beter te laten functioneren; doelmatigheid en kwaliteit moet het streven zijn van ziekenhuizen, verzekeraars en medisch specialisten. Bovendien wordt de nota voor de patiënt eenvoudiger omdat er per zorgproduct nog maar één tarief wordt vermeld. Lees verder

Doorlooptijdverkorting per 1 januari 2015

Publicatiedatum januari 2015
Om sneller inzicht te krijgen in de kosten van de ziekenhuizen, heeft het ministerie van VWS besloten om de maximale doorlooptijd van DBC-trajecten terug te brengen van 365 naar 120 dagen. De maatregel gaat in per 1 januari 2015. Deze kortere doorlooptijd geeft eerder inzicht in de gemaakte zorgkosten omdat zorgaanbieders afgesloten trajecten sneller kunnen declareren bij de zorgverzekeraar. Ook neemt het onderhanden werk binnen ziekenhuizen af. Wat houdt de doorlooptijdverkorting in en wat zijn de gevolgen voor de DBC-systematiek? De belangrijkste punten op een rij. Lees verder

Verwijzers naar Medisch Specialistische Zorg (MSZ)

Publicatiedatum januari 2015
In het ‘Overzicht verwijzer medisch specialistische zorg per zorgverzekeraar vanaf 1 januari 2015’ kunt u nalezen welke zorgaanbiedersgroepen naar medisch specialistische zorg mogen verwijzen. 

Voorwaardelijke toelating tot de Basisverzekering per 1 januari 2015

Publicatiedatum januari 2015
Sommige vormen van zorg zijn voorwaardelijk tot de Basisverzekering toegelaten. Het gaat dan om zorg waarbij twijfel bestaat over de effectiviteit of waarvan de effectiviteit niet of nog niet bewezen is. Dit kunnen nieuwe behandelmethoden zijn, maar ook zorg die al in de Basisverzekering zit, maar waarover twijfel bestaat of is ontstaan.
Met ingang van 1 januari 2015 zijn de volgende vormen van geneeskundige zorg (artikel 2.4 Besluit zorgverzekering) voorwaardelijk opgenomen in het verzekerde pakket:

 • HIPEC bij colorectaal carcinoom;
 • PTED-behandeling bij lumbale hernia;
 • Autologe vettransplantaties bij borstreconstructie na borstamputatie;
 • Vaccinaties met dendritische cellen bij huidkanker;
 • TILs bij huidkanker in vergevorderd stadium.
Lees verder

Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ)

Publicatiedatum januari 2015
Geriatrische revalidatie richt zich op kwetsbare ouderen die in het ziekenhuis een medisch specialistische behandeling hebben ondergaan, bijvoorbeeld door een beroerte of een botbreuk. Deze mensen hebben behoefte aan een revalidatiebehandeling die meerdere soorten zorg combineert zoals verpleging, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtist, maatschappelijk werkende en de specialist ouderengeneeskunde. Dit alles onder de verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde. De zorg is aangepast aan de individuele herstelmogelijkheden en het trainingstempo van ouderen en houdt rekening met andere al bestaande aandoeningen. Het doel is om deze ouderen te helpen om terug te keren naar huis. Geriatrische revalidatie mag niet langer duren dan 6 maanden.

Per 2015 zijn de volgende wettelijke wijzigingen doorgevoerd.
 • Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) moet binnen een week aansluiten op het ziekenhuisverblijf. De termijn is hiermee verlengd;
 • Patiënten met een acute aandoening, waarbij een acute mobiliteitsstoornis en/of afname van zelfredzaamheid is opgetreden, kunnen vanaf 2015 ook zónder voorafgaande ziekenhuisopname worden opgenomen in een GRZ-instelling. Voorwaarden hierbij zijn dat een klinisch geriater of internist/specialist ouderengeneeskunde, op basis van een geriatrisch assessment, heeft vastgesteld dat men behoort tot de doelgroep GRZ én dat zij een initieel behandelplan hebben opgesteld voor de patiënt.

Reiskosten orgaandonor

Publicatiedatum januari 2015
Per 2015 krijgt de orgaandonor recht op vergoeding van de reiskosten ten laste van zijn eigen zorgverzekering (Basisverzekering) in plaats van ten laste van de verzekering van de ontvanger van het orgaan. Het verplicht eigen risico geldt niet voor het vervoer van de orgaandonor.

Vergoeding van medische kosten
De medische kosten van de donor worden vergoed door de zorgverzekeraar van de ontvanger. Dit geldt tot 3 maanden na ontslag uit het ziekenhuis. Om problemen achteraf te voorkomen, is het belangrijk om ook de eigen zorgverzekeraar vooraf goed te informeren. Er kunnen immers ook na de 3 maanden nog kosten worden gemaakt.

De volgende kosten worden vergoed:

 • Voorbereidende onderzoeken;
 • De opname in verband met de donatie;
 • Nazorg van de donor;
 • Reiskosten van de donor.
Donatie bij leven
De Nederlandse Transplantatie Stichting voert vanaf 1 januari 2011 de Subsidieregeling donatie bij leven uit. Donatie van een orgaan kan voor de donor verschillende kosten met zich meebrengen.
Bij de voorbereiding van een orgaandonatie bij leven is altijd aandacht voor alle financiële aspecten. De transplantatiecoördinator of de maatschappelijk werker van het transplantatiecentrum ondersteunt de donor hierin.
Kijk voor meer informatie op:

Inkoopdocument Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) 2015

publicatiedatum 15 juli 2014 

Het inkoopdocument Geriatrische Revalidatie Zorg 2015 is gereed. Bekijk het inkoopdocument.

Beleidsbrief 2015

Publicatiedatum 22 april 2014
Het zijn dynamische tijden in de zorg, waarin ziekenhuizen en zorgverzekeraars tal van zaken samen hebben te regelen. Zo verandert er voor 2015 veel van overheidswege en lopen de afspraken vanuit het Hoofdlijnenakkoord door. Menzis neemt dit mee in de inkoop. Ons doel is dat we samen met u de zorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk houden. Voor 2015 en de komende jaren hebben we hiertoe een aantal speerpunten benoemd:
 • substitutie van zorg (juiste zorg op de juiste plaats)
 • doelmatigheid (zinnige en zuinige zorg)
 • aandacht voor kwaliteit
 • integriteit van zorgkosten
Het zijn onderwerpen waarmee u waarschijnlijk al bezig bent, eventueel samen met ons. Dat is ook hoe wij het graag doen: samen. Lees meer over de inkoop voor 2015 en de uitgangspunten voor de contractering in de beleidsbrief.

Menzis stopt met TopZorg in huidige vorm

Publicatiedatum 13 juni 2014
Menzis stopt met TopZorg voor ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra in de huidige vorm. We onderzoeken de komende maanden hoe transparantie in de zorg nog beter ingezet kan worden. Doel blijft daarbij om de ontwikkeling van innovatieve, doelmatige zorg te stimuleren. Menzis is in 2008 gestart met TopZorg om de kwaliteit van zorg te verbeteren voor haar klanten. Het predicaat laat klanten zien bij welke zorgaanbieder zij het beste terecht kunnen voor een behandeling. In de afgelopen jaren is in Nederland de transparantie van de kwaliteit van zorg sterk toegenomen en zijn er inmiddels meerdere bronnen waar klanten informatie over kwaliteit(verschillen) kunnen vinden. TopZorg werkt daardoor als instrument steeds minder onderscheidend. Ook merken we dat onze klanten zich er minder door laten leiden.

De bestaande TopZorg contracten blijven van kracht tot het einde van de looptijd. De contracten worden echter niet verlengd. Ook is er voor instellingen geen mogelijkheid opnieuw in te schrijven voor een TopZorg contract en worden de lopende contracten niet tussentijds aangescherpt.

Looptijden contracten:
 • de contracten voor de behandeling van borstkanker, darmkanker, prostaatkanker, amandelen, heupprothese en rughernia eindigen eind 2014. Voor 2015 en verder worden deze behandelingen weer via het reguliere inkoopproces ingekocht.
 • de TopZorg contracten voor OSAS, liesbreuk, staar, meniscus en CTS eindigen eind 2015 Deze behandelingen worden vervolgens via het reguliere inkoopproces voor 2016 ingekocht.

BudgetBewust
Klanten met een BudgetBewust-polis kiezen in 2014 voor TopZorg aanbieders. De invulling van BudgetBewust in 2015 wordt nu voorbereid en in de najaarscampagne gepresenteerd aan onze klanten.

Informatie aan klanten
We blijven in 2014 en 2015 onze klanten bemiddelen naar TopZorg aanbieders met wie we op dat moment (nog) een contract hebben. Dat TopZorg in de huidige vorm stopt, communiceren we nu dan ook niet actief naar klanten. Eind 2014 wordt de informatie op de consumentenwebsite over die TopZorg behandelingen aangepast.

Oncologie genexpressieprofiel bij borstkanker

Publicatiedatum 14 november 2013
Menzis heeft zich opnieuw beraden op de toepassing van de MammaPrint bij de behandeling van borstkanker. Volgens de landelijke richtlijn mammacarcinoom (NABON 2.0, 2012) kunnen gevalideerde genexpressieprofielen (zoals MammaPrint en Oncotype) gebruikt worden indien er twijfel bestaat over de indicatie voor adjuvante chemotherapie op basis van de traditionele prognostische factoren (leeftijd, grootte van de tumor, aantal positieve lymfeklieren, gradering van de tumor en hormoonreceptorstatus).

In de NABON Breast Cancer Audit (NBCA) jaarrapportage van 2012 wordt gerapporteerd dat de MammaPrint bij 2,7% van de patiënten met borstkanker is uitgevoerd (n=336). Een nadere analyse van de gegevens van deze patiënten ondersteunt het beeld dat de Mammaprint in Nederland gericht wordt toegepast. Bij behandelingen waar de MammaPrint of Oncotypedeel van uitmaakt, vormt dit onderdeel van de in rekening te brengen DOT. In een beperkt aantal gevallen zal binnen deze DOT daadwerkelijk sprake zijn van een MammaPrint of Oncotype. De vergoeding gaat in per 1 januari 2014 en geldt voor klanten van Menzis, Anderzorg, Azivo en HEMA.

Vergoeding besnijdenis (circumsisie) bij medische noodzaak

Sinds juni 2013 verbiedt het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) de vergoeding van besnijdenis, ook bij een medische indicatie. Omdat dit besluit leidde tot klachten van klanten en artsen, wordt deze ingreep vanaf 1 januari 2014 vergoed in de EV2 en EV3. Tot 1 januari 2014 geldt een overgangsregeling en kunnen artsen een machtiging aanvragen voor een patiënt voor wie de zogenoemde verwijdingplastiek, die wel wordt vergoed, onvoldoende is. Als de machtiging wordt toegewezen, wordt de medisch geïndiceerde besnijdenis vergoed. Menzis vergoedt de kosten van de operatie uit eigen middelen. De kosten komen dus niet ten laste van de Basisverzekering.

Om de website van Menzis goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. U geeft ons toestemming als u onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.