Visie op medisch specialistische zorg

Zo wil Menzis de medisch specialistische zorg toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar houden

 

Uitdagingen

De Medisch Specialistische Zorg in Nederland is van goede kwaliteit en voor iedereen toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar. Dit willen we ook in de toekomst zo houden maar dat brengt wel uitdagingen met zich mee. 

Onder druk

Zo staat de betaalbaarheid van de zorg onder druk door de toenemende (complexere) zorgvraag als gevolg van de vergrijzing en het stijgend aantal chronisch zieken. Ook de toenemende kosten onder andere van nieuwe dure geneesmiddelen vergroten de druk op de betaalbaarheid van de zorg. Door het oplopende tekort aan bevoegde en bekwame professionals staat de beschikbaarheid van de zorg onder druk. Als gevolg hiervan ontstaan lange wachttijden en is de ervaren werkdruk hoog onder het beschikbare personeel in de zorg.  

Om de goede kwaliteit van zorg te behouden of zelfs te verbeteren, is het noodzakelijk alleen bewezen effectieve zorg, zorg die waarde toevoegt, te leveren. Dit vraagt continue aandacht en verbetercycli en zal leiden tot aanpassing of herordening van het zorglandschap.

Door oplossingen voor bovenstaande uitdagingen te zoeken, wil Menzis de zorg toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar houden. Technologische ontwikkelingen bieden daarbij kansen op vele fronten.

 

Trendbreuk

Met de ondertekening van het hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg 2019-2022 is de basis gelegd voor het realiseren van een noodzakelijke trendbreuk. Het realiseren van deze trendbreuk mag geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de zorg. Het vraagt lef en gedragsverandering om de zorg samen met onze zorgaanbieders in de regio te transformeren.

Landelijke programma's

De landelijke programma’s Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) en Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG) ondersteunen de noodzakelijke transitie. Menzis is enthousiast over deze programma’s en stimuleert zorgaanbieders om initiatieven op deze gebieden te ontplooien. Met JZOJP wordt ingezet op het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg terwijl bij het ZE&GG programma de focus ligt op het leveren van bewezen effectieve zorg en gepast gebruik. Menzis wil hierbij net een stapje verder gaan dan de landelijke programma’s door samen met aanbieders in de regio transitieplannen op te stellen.

Op gebied van Dure Geneesmiddelen (DGM) wil Menzis doelmatig en gepast gebruik stimuleren en borgen. Menzis stelt hiervoor landelijk aanvullende doelmatigheidsvoorwaarden aan contractering van DGM. Daarnaast doorlopen zorgaanbieders in de regio jaarlijks doelmatigheidsprojecten.

 

Gezamenlijke opgave

De komende jaren neemt Menzis in haar regio’s een proactieve rol in om de gewenste transitie te bevorderen en te versnellen. Oplossingen voor dit complexe vraagstuk vragen visie, vertrouwen, samenwerking en lef van zowel Menzis als zorgaanbieders in de regio. Daarnaast zijn systeemwijzigingen, zoals het elimineren van de productieprikkel, nodig om een trendbreuk te kunnen bewerkstelligen.

Regiobeeld

Menzis is al gestart met het in kaart brengen van het huidige zorglandschap in de verschillende Menzis regio’s. Dit doet Menzis samen met de zorgaanbieders zodat regiobeelden ontstaan die de grootste knelpunten en kansen in de regio inzichtelijk maken. Menzis gaat met zorgaanbieders in haar regio in gesprek over het veranderende toekomstige zorglandschap en passende financieringsvormen die nodig zijn om aan de toekomstige capaciteitsvragen te voldoen en de juiste zorg op de juiste plek te kunnen garanderen.

We zien mogelijkheden voor betere samenwerking met en tussen zorgaanbieders om tot creatieve oplossingen te komen voor de toenemende arbeidsmarktkrapte. Betere samenwerking zal ook bijdragen aan het optimaliseren van de zorg voor ouderen en chronisch zieken. De samenwerking tussen de verzekerde en de zorgverlener is daarbij cruciaal om gezamenlijk te beslissen welke zorg het beste aansluit bij de wensen en behoeften van een verzekerde. 

Het op de juiste manier inzetten van digitale zorg kan bijdragen aan het creëren van een waardegericht toekomstbestendig zorglandschap. Het inzetten van digitale zorg dient wel zorgvuldig te gebeuren met oog voor veiligheid, het toevoegen van waarde en het slimmer organiseren van zorg.

Toegevoegde waarde

We zetten in op het doorontwikkelen van de waardegerichte zorginkoop op aandoeningsniveau. Door het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg, de gezondheid van onze verzekerden en het verlagen van de kosten, draagt waardegerichte zorginkoop volgens Menzis bij aan een toekomstbestendige en betere gezondheidszorg. Ook DGM koopt Menzis waardegericht in. Een behandeling met DGM moet doelmatig zijn en aantoonbaar waarde toevoegen voor onze verzekerden. Menzis zoekt naar een bekostigingsmodel voor DGM waarin de toegevoegde waarde voor onze verzekerden is meegenomen. 

De komende jaren voert Menzis, samen met de zorgaanbieders in haar regio’s, de transitieplannen uit die gezamenlijk zijn opgesteld. Het resultaat is een zichtbare trendbreuk waarbij alle verzekerden van Menzis tevens toegang hebben tot een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Chronisch zieken kunnen gebruik maken van ondersteunende applicaties zodat zij zelf, waar mogelijk, regie kunnen voeren en de gevolgen van hun aandoening tot een minimum kunnen beperken.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.