Zelfstandig behandel centrum

Inkoopbeleid

Inkoop van zorg bij Zelfstandige Behandel Centra

Het zorginkoopbeleid 2019 vormt de basis voor de overeenkomsten voor 2019 tussen Menzis en zorgaanbieders van MSZ, onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het zorginkoopbeleid van Menzis is er al een paar jaar op gericht om samen met u als zorgaanbieder, de zorg kwalitatief goed, betaalbaar en toegankelijk houden. De speerpunten voor ons beleid 2019 komen voort uit onze bredere visie op zorg, waarin het toevoegen van waarde aan de zorg het uitgangspunt is. Ook voor 2019 wil Menzis voor de MSZ een eenduidig beleid uitvoeren voor alle contractpartijen. Dit betekent dat zowel voor ziekenhuizen, als voor ZBC’s en categorale instellingen zoveel mogelijk dezelfde minimumeisen gelden.

ZBC’s blijven een bijzondere positie innemen in het zorglandschap. Zij richten zich immers vaak op een gespecialiseerd zorgaanbod in een afzonderlijke setting en het betreft veelal planbare zorg. Het uitgangspunt is dat de ZBC’s hun toegevoegde waarde in het zorglandschap en de regio aantonen. Dit vanwege het groeiende aanbod en de daarmee gepaarde kosten. Het aantonen van de toegevoegde waarde geldt zowel voor de regio, kwaliteit van de geboden zorg als voor de doelmatigheid van zorg (gerelateerd aan zorgkosten per verzekerde). Dat betekent dat de zorgaanbieder een waarde propositie indient met een goed onderbouwde businesscase waaruit blijkt dat het een uniek vernieuwend concept is dat met een grote waarschijnlijkheid zal leiden tot hoge kwaliteit en doelmatigheid van zorg tegen lagere kosten. We zullen de ZBC’s hierop toetsen en nemen dit punt mee in de onderhandelingen.
No text in field]

Contractjaar 2019

Een Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC) voor Medisch Specialistische Zorg (MSZ) kan bij Menzis een overeenkomst aanvragen. Dit kan alleen voor zorg die we betalen uit de Basisverzekering. Om voor een overeenkomst in aanmerking te komen, moet de instelling naast de algemeen geldende minimumeisen ook aan een aantal minimale voorwaarden voldoen die van toepassing zijn voor de ZBC’s.

Met de ZBC’s die dure medicatie voorschrijven willen we dezelfde afspraken maken als met ziekenhuizen. Dit betekent dat we van de ZBC’s verwachten dat ze in 2019 de Menzis referentieprijslijst hanteren. Indien zij niet in staat zijn om zelfstandig lagere prijsafspraken met de farmaceuten te maken om in lijn met de Menzis prijslijst te komen, vragen we de ZBC’s zich aan te sluiten bij een ziekenhuis en/of een inkoopverband om een lagere prijsstelling te realiseren. Indien dit niet mogelijk blijkt, zal Menzis voor 2019 de overweging maken om geen DGM meer in te kopen bij de ZBC’s.

We streven ernaar om het contracteerproces uiterlijk voor 1 november 2018 af te ronden. Vanaf 12 november a.s. kunnen onze verzekerden via onze website zien met welke zorgaanbieders we contractafspraken hebben gemaakt. Het tijdspad contractering 2019 ziet er als volgt uit:
 
Datum  Omschrijving 
Uiterlijk 1 juli 2018 Nieuwe zorgaanbieders
Nieuwe aanbieders dienen voor 1 juli 2018 aan ons kenbaar te maken dat ze voor 2019 een overeenkomst met ons willen sluiten. Voor nieuw te contracteren ZBC’s stellen we, naast het aantonen van de toegevoegde waarde in het zorglandschap en de regio, nog een aantal aanvullende eisen die we vooraf controleren door middel van een vragenlijst. Op verzoek kunnen wij u deze vragenlijst per mail toesturen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via zbc@menzis.nl. Nieuwe aanvragen voor een overeenkomst in 2019 zullen niet in behandeling worden genomen indien de instelling niet voldoet aan het beleid en/of onvolledig is in het invullen van de vragenlijst.

Uiterlijk 1 juli 2018  Uitbreiding locaties 
Instellingen waar Menzis in 2018 een overeenkomst mee had én die in 2019 willen uitbreiden met extra locaties verzoeken wij dit vóór 1 juli 2018 aan ons kenbaar te maken via zbc@menzis.nl. Aanvragen voor uitbreiding die na 1 juli 2018 bij ons binnenkomen, zullen niet worden meegenomen in de inkoop van 2019. 
Vanaf 1 juli 2018  Menzis verstuurt de overeenkomst 2019 
 Uiterlijk 31 augustus 2018 Afronding inhoudelijke overstemming overeenkomst 2019
 Vanaf 1 augustus 2018 Menzis verstuurt financieel voorstel en prijslijst
Uiterlijk 1 november 2018  Afronding financiële afspraak 2019
12 november 2018 Publicatie gecontracteerd zorgaanbod op Zorgvinder.  

 

Klanten van Menzis vinden het belangrijk dat zij zorg van een goede kwaliteit krijgen voor een redelijke premie. Samen met u zetten we ons graag in om dat te realiseren, voor nu en de toekomst. Het zorginkoopbeleid voor 2019 is hiervoor een belangrijk vertrekpunt. In onze visie op zorginkoop leest u meer over onze visie op zorg en de speerpunten in het beleid voor 2019. Behalve het algemeen inkoopbeleid, hebben we de Inkoopvoorwaarden voor uw zorgsoort uitgewerkt in het zorginkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg. Hierin staat een meer uitgebreide beschrijving van de minimumeisen die van toepassing zijn voor de ZBC’s. 

Naar het zorginkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg

  

U kunt een overeenkomst aanvragen met de vragenlijst. De ingevulde vragenlijst en de aanvullende informatie kunt u voor 1 juli 2018 versturen naar zbc@menzis.nl. De benodigde documenten vindt u onderaan bij de downloads.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op via zbc@menzis.nl.

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy