Archief

Paramedische zorg

Wijzigingen in verzekeringen 2017

Publicatiedatum 22 december 2016
Zoals u van ons gewend bent op het einde van het jaar, hebben we de wijzigingen voor 2017 in de Basisverzekering, in de Aanvullende verzekeringen en andere relevante informatie over Menzis voor u op een rij gezet. 


Onafhankelijke geschilleninstantie Zorgcontractering

Publicatiedatum 22 december 2016
Individuele zorgverleners, zorgorganisaties en zorgverzekeraars met een conflict of meningsverschil rond zorgcontractering kunnen terecht bij de Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en –beslechting Zorgcontractering. Dat is veelal sneller, gemakkelijker en goedkoper dan de rechter inschakelen. Ze kunnen terecht bij de Geschilleninstantie met precontractuele en contractuele geschillen. De geschilleninstantie start met geschillen over de contractering van zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en aanvullend gecontracteerde zorg.

Per 1 april 2017 kunnen ook geschillen over de contractering van zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz) aan de geschilleninstantie worden voorgelegd. Meer informatie over de verschillende vormen van beslechting van geschillen (mediation, bindend advies en arbitrage) en de kosten staat vermeld op site van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Het NAI voert alle procedures voor mediation, bindend advies en arbitrage, uit in het kader van de Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering.


Per 1-1-2017 laat Menzis de verplichting van het Motivational Paper los

Publicatiedatum 6 december 2016
Menzis heeft naar aanleiding van gesprekken met het veld, de NVLF en auditbureaus besloten de koppeling van het Motivational Paper (MP) en de vrijwillige kwaliteitstoets logopedie los te laten. Per 1 januari 2017 is het dan ook niet meer een voorwaarden om een positieve MP bij Menzis aan te leveren om in aanmerking te kunnen komen voor een profiel 2 overeenkomst. We verwachten hiermee tegemoet te zijn gekomen aan de wensen van het veld.


Traject 'harmonisatie beleidsregels paramedische zorg'

Publicatiedatum 5 december 2016
In de loop van de tijd zijn per zorgsoort via de beleidsregels van de NZa de prestaties tot stand gekomen. Deze prestaties waren steeds een weerspiegeling van de actuele situatie voor die specifieke beroepsgroep. Door onder meer de invoering van de directe toegankelijkheid en de verandering van het zorglandschap, leverde dit binnen de paramedische zorg geleidelijk aan een onlogische opbouw van prestaties op. Vanuit dit uitgangspunt is in opdracht van de NZa het project: “harmonisatie beleidsregels”, opgestart. Hierbij zijn bij diverse zorgsoorten nieuwe prestaties toegevoegd en zijn benamingen van prestaties veranderd. Dit om tussen de zorgsoorten binnen de paramedische zorg, waar mogelijk, een gelijke opbouw te krijgen.

Wat is er veranderd?

Voor de zorgsoorten fysiotherapie, huidtherapie, oefentherapie, logopedie en ergotherapie zijn er enkele prestaties bij gekomen en zijn enkele omschrijvingen veranderd. Dit betekent dat er in de tarievenlijst van uw overeenkomst nieuwe prestaties en tarieven zijn toegevoegd. Ook zijn bepaalde omschrijvingen van huidige prestaties tekstueel gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat er in uw overeenkomst een aanvulling komt op de bijlage waarin de prestaties en tarieven worden weergegeven.

De gecontracteerde zorgaanbieders voor bovengenoemde zorg zal Menzis via mail informeren. We vragen u daarom uw mailbox goed in de gaten te houden.

Let op!
U hoeft geen verdere actie te ondernemen. De overeenkomst is alleen aangevuld met de nieuwe tarievenlijst die ingaat per 1 januari 2017.


Geschiktheidseisen Paramedie 2017

Publicatiedatum 3 augustus 2016
In het inkoopbeleid 2017 zijn een aantal geschiktheidseisen opgenomen. Als u een overeenkomst met Menzis wil aangaan, moet u aan deze eisen voldoen. Vanuit het veld zijn een aantal vragen gesteld over de geschiktheidseisen. Hieronder treft u een toelichting aan op deze eisen. Daarnaast komt er een eis te vervallen en is een eis aangepast. Ook deze treft u hieronder aan.

 • 4. De zorgaanbieder beschikt over een verklaring omtrent gedrag (VOG) voor rechtspersonen (voor zover van toepassing)
  Deze eis komt te vervallen voor paramedie.
 • 5. De zorgaanbieder voldoet aan de Regeling verslaggeving WTZi.
  Deze eis geldt alleen voor ziekenhuizen en Wlz-instellingen.
 • 6. De zorgaanbieder voldoet aan de Regeling AO/IC, tenzij dit op grond van wet- en regelgeving niet langer is vereist
  Deze eis geldt alleen voor ziekenhuizen en Wlz-instellingen.
 • 7. De zorgaanbieder heeft aantoonbaar de Zorgbrede Governancecode ingevoerd (voor zover van toepassing).
  Deze eis geldt alleen voor ziekenhuizen en Wlz-instellingen.
 • 10. De zorgaanbieder beschikt over een eigen vastgelegd privacy-beleid.
  De zorgaanbieder heeft vastgelegd hoe hij aan de wettelijke bepalingen inzake privacy voldoet.
 • 12. De zorgaanbieder is adequaat verzekerd voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid ter hoogte van minimaal € 2.500.000 (per gebeurtenis), of heeft deze aantoonbaar per 1 januari 2016 afgesloten.
  Deze eis wordt als volgt aangepast: De zorgaanbieder is adequaat verzekerd voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid of heeft deze aantoonbaar per 1 januari 2017 afgesloten.

Definitief zorginkoopbeleid 2017

Publicatiedatum 1 juli 2016
In vervolg op de publicatie van de kaders inkoopbeleid op 1 april, heeft Menzis het definitieve inkoopbeleid Paramedische zorg én Voetzorg 2017 vastgesteld.

Publicatie zorginkoopbeleid 2017

Publicatiedatum 1 april 2016
Klanten van Menzis vinden het belangrijk dat zij zorg van een goede kwaliteit krijgen voor een redelijke premie. Samen met u zetten we ons graag in om dat te realiseren, voor nu en de toekomst. Het zorginkoopbeleid voor 2017 is hiervoor een belangrijk vertrekpunt.

 

(Wettelijke) wijzigingen 2016

Publicatiedatum 9 december 2015
Per 1 januari 2016 zijn er veranderingen in de Basisverzekering en de aanvullende (tand)verzekeringen. De veranderingen in de dekking van de Basisverzekering zijn door de overheid bepaald. Gecontracteerde zorgaanbieders zijn hierover medio december per e-mail over geïnformeerd. Hieronder vindt u belangrijke wijzigingen voor uw zorgsoort. Bekijk daarnaast ook de themapagina ‘veranderingen 2016’ voor meer informatie.

Per 2016 is Herstel en Balans als programma geheel geïntegreerd in de programma’s voor oncologische revalidatie. Hiervoor gelden de richtlijn oncologische revalidatie en de reguliere regels voor verwijzing en financiering.

Het revalidatieprogramma Herstel en Balans wordt door ongeveer 65 zorgorganisaties uitgevoerd. Per 1 januari 2016 eindigen het programma Herstel en Balans én de bijbehorende stichting en licentiesysteem. Een groot deel van de revalidatieontwikkeling en kwaliteitsinstrumenten Herstel & Balans zijn door de jaren heen, op initiatief van IKNL, inmiddels geborgd in de reguliere zorg en kwaliteitssystemen.

Oncologische revalidatie wordt per 2016 door Menzis ingekocht bij revalidatiecentra en ziekenhuizen. De vergoeding van Herstel en Balans vanuit de aanvullende verzekeringen vervalt per 2016.


Meer informatie:

In juni 2015 heeft het College Geneeskundig Specialismen (CGS) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst (KNMG) het voorgenomen besluit genomen om het specialisme sportgeneeskunde te erkennen als medisch specialisme. Vervolgens heeft de Minister de NZa verzocht op dit besluit te anticiperen in de regelgeving 2016. Daarnaast heeft de Minister Zorginstituut Nederland verzocht een duiding uit te voeren van de werkzaamheden van de sportarts, waarbij onder andere wordt aangegeven in hoeverre sportgeneeskunde onder de Zorgverzekeringswet valt.

Per 1 januari 2016 valt een deel van de behandelingen door de sportarts binnen de Basisverzekering. De behandelingen/diensten verricht door een sportarts worden als volgt vergoed:


Basisverzekering

 1. Blessureconsulten uitgevoerd door de sportarts worden vergoed vanuit de Basisverzekering. Een verwijzing van de huisarts is noodzakelijk. De kosten vallen ten laste van het eigen risico.
 2. Sportmedische onderzoeken gericht op beantwoording van een zorgvraag zoals revalidatie bij chronisch zieken of met insteek inspanningsdiagnostiek bij inspanningsgebonden klachten, wordt vanuit de Basisverzekering vergoed. Ook hier is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. De kosten vallen ten laste van het eigen risico.

Sportmedische onderzoeken met louter als doel screening of prestatieverbetering uitgevoerd door de sportarts, moeten door de sporters zelf worden betaald en worden niet vergoed vanuit de Basisverzekering.


Aanvullende verzekering
Menzis heeft in een aantal aanvullende verzekeringen een tegemoetkoming in de kosten opgenomen voor sportmedisch advies en sportkeuringen.


Sportarts aangemerkt als medisch specialist (update 19-11-2015)

De Minister van VWS heeft inmiddels besloten de sportarts per 1 januari 2016 aan te merken als medisch specialist (en dus niet meer als geneeskundig specialist).


Meer informatie:


Voetzorg in 2015

Publicatiedatum december 2015
Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe prestaties voor voetzorg aan patiënten met diabetes mellitus. Deze door de NZa vastgestelde prestaties zijn gebaseerd op de zorgmodule “preventie diabetische voetulcera 2014”. Deze module is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) in samenwerking met Provoet, de brancheorganisatie voor pedicures. Voor de vergoeding van DM voetzorg uit de Basisverzekering is de indeling in één van de 4 zorgprofielen leidend. Lees verder

Aanscherping lijst diagnosecodes

Publicatiedatum 29 oktober 2015
Diagnosecodes komen tot stand door de 4 cijferige code combinatie uit de DCSPH lijst met elkaar te combineren. Helaas kan een combinatie van deze codes leiden tot een code die in onze registratie niet, of slecht bruikbaar is in de verantwoording naar onze toezichthouders. Daarom gaat Menzis per 1 januari 2016 de lijst met mogelijke coderingen aanscherpen. Lees verder.


Richtlijn dossiervoering per 1 januari 2016

Publicatiedatum 5 oktober 2015
Menzis verwijst in haar overeenkomst fysiotherapie naar de richtlijn verslaglegging 2011. Per 1 januari 2016 is de nieuwe richtlijn Fysiotherapeutische Dossiervoering van toepassing.

 

Het KNGF werkt aan de (door)ontwikkeling van het (M)KiB. Eén van de onderdelen van het MKiB is de nieuwe richtlijn Fysiotherapeutische Dossiervoering. Omdat eerder nog veel onduidelijk was over de inhoud van deze richtlijn, heeft Menzis in haar overeenkomsten verwezen naar de richtlijn verslaglegging 2011. Op 1 oktober jl. heeft het KNGF Menzis geïnformeerd over de nieuwe, geaccordeerde, richtlijn Fysiotherapeutische Dossiervoering. Na inhoudelijke beoordeling heeft Menzis deze richtlijn per ommegaande van toepassing verklaard voor alle overeenkomsten in 2016.


Evaluatie van het contracteringsproces 2015

Publicatiedatum 13 mei 2015
In december en januari heeft Menzis wederom een online onderzoek uitgevoerd onder zorgaanbieders die in 2014 digitaal een overeenkomst met Menzis zijn aangegaan voor het jaar 2015. Van de 13.945 verstuurde enquêtes hebben we 13 procent (1.785) ingevuld teruggekregen. Tegenover de 33 procent respons van vorig jaar een mager resultaat, maar we hebben van alle zorgsoorten genoeg reacties gekregen om ons proces aan te spiegelen.


Inkoopbeleid 2016

Publicatiedatum 1 april 2015
Vanaf 2016 geldt een wettelijke verplichting om het inkoopbeleid op 1 april te publiceren. Menzis heeft samen met de andere verzekeraars besloten om de contouren van het inkoopbeleid 2016 al op 1 april 2015 te publiceren. U kunt deze kaders vinden bij Inkoopbeleid 2016 Paramedische Zorg

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy