Fysiotherapeuten

Contractering fysiotherapie

Behandelindex terugkoppeling

In het inkoopbeleid fysiotherapie 2018 en 2019 heeft Menzis aangegeven de profielindelingen in 2019 te herschikken op basis van het Behandelindexcijfer (BI-cijfer), naast de kwaliteits- en serviceaspecten. 

Voor een zorgvuldige introductie koppelt Menzis gefaseerd de historische BI-cijfers over 2016 en 2017 terug aan de gecontracteerde praktijken. Op grond van deze BI-cijfers kunt u nagaan in welke profiel u ingedeeld zou zijn, als het BI-cijfer op dit moment gebruikt zou worden.

Behandelindex

Meer weten?

Heeft u vragen over de behandelindex?

Veel van uw vragen over BI-cijfers, de rekenmethodiek en de behandelindex beantwoorden we online.

Meer weten?

Correctie overeenkomst Fysiotherapie 2018-2019

Publicatiedatum 26 oktober 2017
Per vergissing is er een incorrecte bijlage 5 bij de overeenkomst fysiotherapie 2018-2019 gevoegd. In deze bijlage staat bij de verbijzonderingen de passage: 

“Hierbij dient rekening gehouden te worden met het feit dat de viercijferige diagnosecode die hierbij gebruikt wordt niet overeen kan komen met de diagnosecoderingen die toegekend zijn aan de [verbijzondering]”. 

Dit is niet conform de afspraken die wij met het KNGF hebben gemaakt. U kunt deze passage dan ook als niet vermeld beschouwen. Nadat bekend werd dat de incorrecte bijlage bij de overeenkomst was gevoegd, is door Menzis direct actie ondernomen om in VECOZO het juiste document te plaatsen. Menzis heeft in dit document bovengenoemde toevoeging verwijderd.

 Wat betekent dit voor u?

  • Heeft u een overeenkomst met de oude bijlage 5? Dan kunt u de toevoeging als niet vermeld beschouwen. Menzis zal deze eis niet handhaven. Mocht u alsnog de correcte bijlage 5 willen ontvangen, neem dan contact met ons op.
  • Moet u de vragenlijst nog doorlopen? Dan is dit bericht voor u niet van toepassing. Inmiddels staat de overeenkomst met de juiste bijlage in het Zorginkoopportaal van VECOZO.
 

Vermelden registratienummer ClaudicatioNet en/of ParkinsonNet in sjabloon

Publicatiedatum 12 september 2017

Op dinsdag 12 september 2017 heeft Menzis haar overeenkomst fysiotherapie 2018 verzonden. Ondanks een zorgvuldige controle is er helaas een fout in de vragenlijst ontstaan. In de vragenlijst is de vraag opgenomen of u als geregistreerd fysiotherapeut aangesloten bent bij ClaudicatioNet en/of ParkinsonNet. We vinden het namelijk belangrijk dat cliënten met deze specifieke zorgvraag de juiste behandeling krijgen. Als u het hiermee eens bent, dient u 'ja'in te vullen in de vragenlijst en moet u het bijbehorende sjabloon vullen. Vervolgens wordt er in de bij de vragenlijst behorende sjabloon om uw registratienummer gevraagd. Dit is niet correct. U hoeft deze vraag alleen met ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden, afhankelijk van uw lidmaatschap aan het betreffende netwerk. 

Let op! In het sjabloon dient u wel de registratiegegevens van de kwaliteitsregisters CKR en SKF te vermelden. Inmiddels is actie ondernomen om het sjabloon behorende bij de vragenlijst  en de invulinstructie aan te passen. Deze aanpassing wordt zo spoedig mogelijk doorgevoerd. We betreuren het misverstand en wensen u succes met de verdere afhandeling van de contractering fysiotherapie 2018-2019.

Behandelindex vanaf behandeljaar 2018

Op 31 maart 2017 heeft Menzis haar inkoopbeleid 2018 gepubliceerd. Hierbij hebben we aangekondigd dat we de geleverde zorg per zorgaanbieder inzichtelijk willen maken via de Behandelindex. Diverse kenmerken die buiten de invloedssfeer van de behandelaar liggen, zijn in de ogen van Menzis toch relevant voor de geleverde  fysiotherapeutische zorg. Vanaf het contractjaar 2018 zal Menzis gebruik maken van de gevalideerde uniforme methodiek voor fysiotherapie die in 2017 is vastgesteld en die Menzis samen met CZ, De Friesland, VGZ en Zilveren Kruis heeft ontwikkeld. Het is de rol die we als zorgverzekeraar toebedeeld hebben gekregen waarom we genoodzaakt zijn om de praktijkvariatie inzichtelijk te maken en waar nodig terug te dringen. Door deze Behandelindex krijgen beide partijen meer informatie over de praktijkvoering. Dit vormt onder andere de basis om met elkaar over doelmatigheid in gesprek te gaan.

In de overeenkomst vanaf 2018 zal de ‘Behandelindex’ als indexcijfer ook onderdeel uitmaken van de inkoopeisen binnen de profieleisen. Dit houdt in dat de zorgaanbieder voor het eerst in 2019 binnen de indexcijfer-staffel van de Behandelindex moet blijven. Deze staffel bepaalt het (gewijzigde; hogere of lagere) profiel van de overeenkomst, dan wel of de zorgaanbieder voor een audit in aanmerking komt, dan wel of de overeenkomst met de zorgaanbieder beëindigd wordt. Menzis past daarbij de Behandelindex per zorgaanbieder toe met behandelinformatie uit de voorafgaande 12 maanden. Dat zal voor het eerst in 2019 gebeuren met betrekking tot behandelinformatie uit 2018. 

 

Als er over 2018 geen behandelindex is gerealiseerd, dan krijgt de zorgaanbieder voor 2019 overeenkomst profiel 1 aangeboden. Als de over 2018 gerealiseerde behandelindex 120 of hoger is, maar lager is dan 150 en er zijn meer dan tien Menzis verzekerden behandeld, dan krijgt de zorgaanbieder voor 2019 overeenkomst profiel 1 aangeboden.

Een zorgaanbieder met een behandelindex over 2018 van 150 of hoger en die meer dan tien Menzis verzekerden heeft behandeld, wordt voor 2019 in eerste instantie uitgesloten voor een overeenkomst. De zorgaanbieder krijgt wel de mogelijkheid om een toelichting te geven op de hoogte van de behandelindex. Dit kan er toe leiden dat de zorgaanbieder op basis van individuele afspraken de gelegenheid krijgt tot een verbetertraject. Dit traject duurt minimaal zes en maximaal negen maanden en omvat minimaal de elementen ‘intervisie’ en ‘visitatie’. Afhankelijk van de uitkomst van het verbetertraject kan de zorgaanbieder alsnog tot een 'reguliere' overeenkomst leiden. De kosten die zijn verbonden aan het verbetertraject zijn altijd voor rekening van de zorgaanbieder.

Als er in 2018 één en minder dan tien Menzis verzekerden zijn behandeld, dan krijgt de zorgaanbieder voor 2019 overeenkomst profiel 2 aangeboden onafhankelijk van de gerealiseerde behandelindex. Als de over 2018 gerealiseerde behandelindex lager is dan veertig of tussen de 100 en 120 ligt en er zijn meer dan tien Menzis verzekerden behandeld, dan krijgt de zorgaanbieder voor 2019 overeenkomst profiel 2 aangeboden.

De zorgaanbieder krijgt voor 2019 een overeenkomst profiel 3 aangeboden wanneer de behandelindex over 2018 veertig of hoger is, maar lager dan honderd. Bovendien zijn meer dan tien Menzis verzekerden behandeld. Zijn in 2018 minder dan tien Menzis verzekerden behandeld, dan krijgt de zorgaanbieder voor 2019 een overeenkomst profiel 2 aangeboden.

Uniforme rekenmethodiek

Uitgebreide toelichting over berekening van de uniforme rekenmethodiek 2017 voor de behandelindex fysiotherapie vindt u op de website van: stichting kwaliteits monitoring zorg.

Profielen en overeenkomsten

Menzis kent in 2017 drie profielen en drie overeenkomsten. Elk profiel beschrijft de kwaliteit en service die een praktijk kan bieden. In het zorginkoopbeleid 2018 (bijlage 2) vindt u alle profieleisen/ inkoopeisen terug.

Meerjarige overeenkomst

Voor de praktijken met Profiel 2 en 3 geldt een meerjarige overeenkomst. Voor Profiel 1 praktijken geldt een éénjarige overeenkomst voor 2018. Alle overeenkomsten met Profiel 2 en Profiel 3 kennen een einddatum van 31 december 2019.


Behandelingen buiten de praktijk

Behandelingen buiten de praktijk kunnen alleen plaatsvinden op basis van een verwijzing van huisarts of medisch specialist, behandeling aan huis uitgezonderd. Net als in 2017 heeft Menzis zich voor de contractering 2017 gecommitteerd aan het gedragsprotocol van de NVFK. Behandeling op school of kinderdagverblijf is uitsluitend toegestaan indien men zich conformeert aan het vigerende NVFK Gedragsprotocol Kinderfysiotherapie in het basisonderwijs, welke integraal onderdeel uitmaakt van de overeenkomst fysiotherapie. 

Landelijk kwaliteitssysteem

Het KNGF werkt hard aan het Masterplan Kwaliteit in Beweging (MKiB). Indien door het KNGF gevraagd wordt (vrijwillig) te participeren (in pilots e.d.), verwacht Menzis dan ook dat de praktijk hier zijn/haar medewerking aan verleent. Dit geldt voor alle CKR geregistreerde fysiotherapeuten en in het bijzonder praktijken vanaf profiel 2!.

Voor het Keurmerk geregistreerde therapeut verwacht Menzis dat de praktijk voldoet aan de criteria van Het Keurmerk Fysiotherapie, hiervoor verwijzen we u naar de site www.keurmerkfysiotherapie.nl. De eisen die het Keurmerk aan haar deelnemers stelt bestaan onder andere op praktijk niveau uit het deelnemen aan de dataverzameling (LDK) en visitatie. Voor de individuele fysiotherapeut geldt dat hij deelneemt aan Peer Review, werkt aan een individueel portfolio waar het POP een onderdeel van is, net als relevante scholing en Peer Review.

Klantervaringsonderzoek 2018

Binnen waardegericht inkopen zijn patiëntervaringen van belang. Deze worden gemeten door middel van de PREM’s. Menzis stelt als essentiële voorwaarde (inkoopeis) dat alle zorgaanbieders deelnemen aan deze landelijke metingen, zodra deze voor hen beschikbaar zijn. Meer informatie kunt u vinden op www.patientervaringsmetingen.nl. Menzis zal de resultaten van deze PREM’s gebruiken om de kwaliteit van de zorg op dit onderdeel inzichtelijk te maken en om onze verzekerden te helpen de juiste zorg te vinden. Naast de PREM’s zal door Menzis in ZN verband ook meegewerkt worden aan de ontwikkeling van de PROM’s (specifieke en generieke).

Menzis stelt het uitvoeren van een klantervaringsonderzoek dus verplicht voor praktijken met een overeenkomst vanaf profiel 2. Een praktijk dient dan ook te beschikken over een recent uitgevoerd klantervaringsonderzoek, niet ouder dan één jaar. De zorgaanbieder (met al zijn medewerkers) gaat hiervoor een overeenkomst aan met een gecertificeerd meetbureau om te voldoen aan de zorgvuldigheidseisen en om de data te kunnen delen. De resultaten worden ook met Menzis gedeeld zodat wij onze verzekerden hierover kunnen informeren.

Deze klantervaringsonderzoeken dienen gedaan te worden door of vergelijkbaar te zijn met Qualizorg of MediQuest. Dit houdt in dat alle zorgaanbieders binnen de praktijk en zijn patiënten onderdeel uitmaken van het klantervaringsonderzoek. Het percentage uit te zetten vragenlijsten dient dan ook in verhouding te staan met het aantal patiënten die in behandeling zijn. De resultaten die u haalt uit het klantervaringsonderzoek legt u schriftelijk vast en verwerkt u aan de hand van de PDCA-cyclus in uw kwaliteitsjaarverslag.

Menzis audit procedure

De audit is een instrument om de kwaliteit van de processen in de praktijk voor fysiotherapie en de inhoud van de geleverde fysiotherapie inzichtelijk te maken. Menzis kent twee audit varianten, namelijk:

  1. kwaliteitstoets/ Beheersmodel Audit en
  2. de audit voor de profiel 3 overeenkomsten fysiotherapie.

Kwaliteitstoets / Beheersmodel Audit
Menzis hanteert voor de profielen 1 en 2 een kwaliteitstoets/beheersmodelaudit. De nadere uitleg rondom de kwaliteitstoets/beheersmodelaudit vindt u terug in bijlage 4 van de overeenkomst fysiotherapie. De uitgewerkte criteria en normering kunt u raadplegen op www.skmz.nl.
Menzis profiel 3 audit 
Menzis hanteert voor profiel 3 een audit, namelijk de Plus audit. Bekijk meer informatie over de Plus-Audit

Machtigingsprocedure 40+ polis FNV Zorg 4 fysiotherapie 2017

Heeft uw patiënt de aanvullende verzekering FNV Zorg 4? En heeft hij/zij in een kalenderjaar meer dan 40 behandelingen fysiotherapie en/of oefentherapie nodig? Dan is een aanvraag voor een machtiging voor meer dan 40 behandelingen noodzakelijk. U dient deze aanvraag in te dienen bij Menzis. Lees verder.

Wettelijke wijzigingen 2018

Per 1 januari 2018 wordt i.v.m. gewijzigde aanspraak Zorgverzekeringswet in de regeling opgenomen: Fysiotherapie en Oefentherapie Cesar/Mensendieck omvat tevens gesuperviseerde oefentherapie bij artrose van heup- of kniegewricht. Deze zorg omvat voor de verzekerden van achttien jaar of ouder ten hoogste twaalf behandelingen (vanaf de eerste behandeling) gedurende maximaal 12 maanden.

De declaratievolgorde per 1-1-2018 zal dan zijn; maximaal 12 behandelingen fysiotherapie/oefentherapie met diagnosecode 6223 en/of 7023 en csi 012, al dan niet opgevolgd met ‘x’ behandelingen fysiotherapie/oefentherapie met dezelfde diagnosecode en csi 009 binnen de gelimiteerde periode van 12 maanden. De aanspraak is ongeacht locatie heup/knie en links-rechts.

Heeft u nog vragen?

Veel van uw vragen beantwoorden we op onze website. Zo heeft u snel en gemakkelijk een antwoord op veel van uw vragen over contractering, inkoopbeleid en behandelindex en tarieven.   

Veelgestelde vragen

Op de website van Menzis worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies om u relevante persoonsgerichte inhoud te kunnen laten zien en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in onze cookiepolicy