Zorginkoopbeleid 2019

Paramedische zorg

Graag presenteren we u het zorginkoopbeleid paramedische zorg 2019. Het zorginkoopbeleid van Menzis is erop gericht om samen met u als zorgaanbieder de zorg kwalitatief goed, betaalbaar en toegankelijk te houden. Het toevoegen van extra waarde aan de zorg voor patiënten is de kern van onze aanpak. Voor jong en oud, voor gezond en ziek, voor nu en in de toekomst. Daarom maken we met u afspraken over de kwaliteit van de zorg, de uitkomsten én de betaalbaarheid ervan. Hierbij staan de mens en kwaliteit van leven voorop. Deze ontwikkeling noemen we waardegerichte zorg.

Contracten 2019-2020

Het zorginkoopbeleid paramedische zorg heeft betrekking op diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, huidtherapie, logopedie en oefentherapie. Dit zorginkoopbeleid vormt de basis voor de contractering 2019-2020. Dit houdt in dat we geen overeenkomsten meer afsluiten op basis van beleid 2018-2020, zoals gepubliceerd op 31 maart 2017. Op het moment van publicatie van dit inkoopbeleid 2019-2020 lopen er diverse acties rond het Bestuurlijke Akkoord (BA) Paramedie. Dit akkoord loopt eind 2018 af. Het zorginkoopbeleid 2019 kan op punten aangepast worden naar aanleiding van de uitkomsten van het BA 2017-2018 en een mogelijk nieuw op te stellen BA Paramedie. Hier wordt u dan nader over geïnformeerd.

We kijken uit naar onze samenwerking in 2019!

Update november 2018

Naar aanleiding van de onrust in het zorgveld en de gesprekken die Menzis hierover heeft gehad met betrokken partijen, is besloten het zorginkoopbeleid 2019 op een aantal punten aan te passen:

 • Behandelindex fysiotherapie
  In de overeenkomsten 2019 zal de behandelindex als indexcijfer onderdeel gaan uitmaken van de Inkoopeisen binnen de profielen, zonder dat dit als afrekeninstrument te gaan hanteren.  Dit houdt in dat we van u als zorgaanbieder een inspanningsverplichting verwachten om binnen bepaalde grenswaarden van de indexcijfer-staffel te blijven. U wordt dus niet afgerekend op het resultaat van het indexcijfer. Kijk voor meer informatie in het zorginkoopdocument.
 • PREM/Klantervaringsonderzoek
  De zorgaanbieder (met al zijn medewerkers) neemt jaarlijks deel aan een door Menzis erkend klantervaringsonderzoek, bijvoorbeeld de PREM*; *Te vinden op www.patientervaringsmetingen.nl. Zorgaanbieder moet hiervoor de daarbij behorende werk- en meetinstructies volgen. Belangrijk is dat de zorgaanbieder aan de zorgvuldigheidseisen en eisen rondom data delen voldoet. De resultaten worden ook met Menzis gedeeld zodat we onze klanten hierover kunnen informeren via de Zorgvinder. Daarnaast zal Menzis met de betrokken stakeholders onderzoeken of het klantervaringsonderzoek eenvoudiger uitgevraagd kan worden zodat er minder tijd en kosten geïnvesteerd hoeven te worden door de zorgaanbieder. Kijk voor meer informatie in het zorginkoopdocument.
 • Gouvernance code
  De zorgaanbieder heeft aantoonbaar de Governancecode Zorg 2017 ingevoerd (alleen van toepassing op rechtspersonen; Stichting, Coöperaties, BV en NV). Kijk voor meer informatie in het zorginkoopdocument.
 • Tekentermijn
  De uiterste tekentermijn voor de fysiotherapeuten/ oefentherapeuten, profiel 1 overeenkomst, stond vermeld op 1 november 2018. In verband met aanpassingen in de overeenkomst en de verlate verzending, is ervoor gekozen in het kader van Good Contrackting Practice’ de uiterste tekentermijn te verplaatsen naar 30 november 2018. Kijk voor meer informatie in het zorginkoopdocument.
 

 

 

Nieuw zorginkoopbeleid

Download het zorginkoopdocument paramedische zorg 2019 voor het volledige zorginkoopbeleid 2019. Hier vindt u alle speerpunten, wijzigingen, eisen en juridische voorwaarden. 

Zorginkoopbeleid 2019

Gecombineerde leefstijl interventie

vrolijke vrouw yoga

De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) wordt gecontracteerd via samenwerkingsverbanden. 

De huisarts verwijst naar een bij het samenwerkingsverband aangesloten uitvoerend zorgverlener van de GLI.

Speerpunten

 

 • Verbeteren uitkomsten van zorg
 • Beheersen van kosten

 

Toekomstbestendige en betere gezondheidszorg voor onze klanten.  

 • Gezamenlijk werken aan kwaliteitsstandaarden.
 • Ontwikkeling van informatiestandaarden en meetinstrumenten.
 • Patiëntervaringen zijn van groot belang, gemeten door de PREM's.
 • Ontwikkeling van de PROM's in ZN verband

Verbeteren uitkomsten

Bij waardegericht inkopen gaat het er om dat de zorg die ingekocht wordt (meer)waarde heeft voor klanten. Deze (meer)waarde is onder andere gebaseerd op het opleidingsniveau van de zorgaanbieder, uniforme uitvoering van de zorgverlening (processtappen, uniforme meetinstrumenten, inzicht in wat uitkomsten zijn), wetenschappelijke onderbouwing van de behandeling en uitkomsten van de behandeling, maar ook vooral dat de therapeut zich transparant en toetsbaar opstelt en continu werkt aan het verbeteren van de zorg voor zijn cliënt. Want met transparante uitkomsten van zorg kunnen patiënten een zorgverlener kiezen op kwaliteit. Door te meten hoeveel een patiënt na de behandeling vooruit is gegaan, wordt duidelijk of een behandeling succesvol is.
De inkoop op waarde wordt op deelterreinen gedaan en vraagt een grote doorontwikkeling om dit volledig transparant te maken voor klanten (publieke informatie). We zijn gestart met een door Menzis geselecteerde groep en we gaan met hen over een langere periode samenwerkingsrelaties aan. Dat stelt ons in staat om gezamenlijk afspraken over kwaliteit te maken en biedt ruimte voor groei op kernactiviteiten. Ondanks dat het transparant maken van de uitkomsten van zorg een zorgvuldig en langdurig traject is, is het fundamenteel voor de ontwikkeling van zorg naar de toekomst!

Beheersen van kosten

Inzetten op waardegerichte zorginkoop, zonder ook ‘oog’ te hebben voor de algehele kostenontwikkeling is niet mogelijk. Hierin heeft de hele zorgsector een verantwoordelijkheid om integer en transparant te handelen en daarvoor verantwoording af te leggen. Ook wij nemen hierin onze verantwoordelijkheid. We richten ons op de gemaakte afspraken, controleren deze, ondernemen formele en materiële controle en zien toe op gepast gebruik van zorg.
Met name binnen de aanbodmarkt fysiotherapie, zien we de kosten snel stijgen. Hierdoor komt de duurzaamheid van de basisverzekering en aanvullende verzekering in het geding. Om de fysiotherapeutische zorg ook in de toekomst betaalbaar en beschikbaar te houden zet Menzis per 2019 in op de behandelindex en het bespreekbaar maken van de minimale omvang van praktijken.

 

 • Aansluiten op zorgbehoefte
 • Leefkracht

 

 • Inzicht in prestaties voor klanten 
 • Ontwikkeling integrale zorg
 • Waardegerichte inkooptrajecten
 • Aandacht voor preventie

Aansluiten op behoefte

Dit jaar is een waardegerichte inkooptraject gestart voor de behandeling van patiënten met artrose van heup of knie, gericht op de ziekenhuisbehandeling. Ruim 20 tweedelijns zorgaanbieders nemen hieraan deel. De uitkomst van de behandeling voor de patiënt is echter niet alleen afhankelijk van de ziekenhuisbehandeling, maar ook van de eerstelijnszorg. Daarom is de volgende stap in 2019 kijken naar de mogelijkheden voor uitbreiding van het inkooptraject met de nazorg door de eerstelijns fysiotherapeut. Menzis wil proberen in overleg met het veld tot afspraken te komen waarbij de nazorg door de fysiotherapeut beter aansluit op de ziekenhuisbehandeling. Dit zal in eerste plaats door middel van pilots met hiervoor door Menzis geselecteerde zorgaanbieders plaatsvinden. Er wordt bekeken waar de beste en snelste resultaten behaald kunnen worden en hoe dat toepasbaar is binnen een bredere context. nieuwe trajecten
Op dit moment is veel zorg nog monodisciplinair georganiseerd. Daarom zijn we gestart met de ontwikkeling van integrale zorg waar meerdere disciplines (binnen de eerste- en tweedelijns zorg) een rol spelen (interdisciplinaire zorg). Het uiteindelijke doel is om voor onze verzekerde de waarde van zorg voor de patiënt te maximaliseren en daarbij de zorgkosten te laten reduceren. Daardoor krijg je meer gezondheidsresultaat per uitgegeven euro. Door de financiële schotten is dit niet altijd gemakkelijk. Maar bijvoorbeeld ook rondom ‘CVA Ketenzorg’ en ‘Chronische pijn’ is integrale zorg een belangrijk uitgangspunt. Omdat er regionale verschillen zijn in de ontwikkeling van deze integrale zorg, gaan we per regio andere accenten leggen. Ook hier zal dat in eerste plaats door middel van pilots met hiervoor door Menzis geselecteerde zorgaanbieders plaatsvinden.
Menzis vindt het belangrijk de prestaties van de zorgaanbieders waar mogelijk transparant te maken voor haar klanten. Doel is via de Zorgvinder de etalagekenmerken en de serviceaspecten van de praktijk te tonen aangevuld met de uitkomsten van zorg en de ervaringen van klanten. Dit om onze klanten een weloverwogen besluit te kunnen laten nemen waar en van wie zij de zorg willen ontvangen.

Leefkracht

De zorg die primair ingekocht wordt binnen de paramedie is curatieve zorg: zorg die zich richt op genezing en behandeling van acute en chronische lichamelijke aandoeningen. Daarnaast vindt Menzis het van groot belang dat mensen niet ziek worden en gezond blijven. Doel is dat mensen zowel mentaal, sociaal als fysiek de maximale kwaliteit van hun bestaan kunnen realiseren, ook al is dat met een beperking of in tijden van ziekte.
Menzis wil een bijdrage leveren aan het oplossen van het maatschappelijke probleem van stijgende zorgkosten, door aandacht te besteden aan het vergroten van het bewustzijn op gezondheid en leefstijl. We zijn er namelijk van overtuigd dat door kennis via gezonde gedragsverandering nog veel gezondheidswinst te behalen is. Beweging is goed voor de gezondheid. Dat is bekend. Maar de hoeveelheid beweging, is afhankelijk van leeftijd, conditie en kracht. Dit is bijvoorbeeld meetbaar met een fysiofitheidscan. Deze fysiofitheidscan bieden we aan onze klanten aan via het online gezondheidsprogramma ‘SamenGezond’.

 

 • Meerjarenperspectief
 • Innovatie

 

 • Samenwerken over een langere periode
 • E-health

Meerjarenperspectief

Voor fysiotherapie, oefentherapie en logopedie zijn we vanaf 1 januari 2018 meerjarige overeenkomsten aangegaan, hierin uitgezonderd de profiel 1 overeenkomsten fysiotherapie en oefentherapie die een looptijd van één jaar kennen. De overeenkomsten voor alle profielen zullen op 31 december 2019 eindigen. De gecontracteerde Profiel 1 praktijken fysiotherapie en oefentherapie 2018 krijgen opnieuw een eenjarig overeenkomst aangeboden voor het contractjaar 2019. De overeenkomsten diëtetiek, ergotherapie, huidtherapie eindigen per 31 december 2020. Bovenstaande houdt dus in dat we geen overeenkomsten meer afsluiten op basis van beleid 2018-2020 zoals gepubliceerd op 31 maart 2017, maar alleen nog op basis van dit zorginkoopbeleid 2019-2020.

Innovatie

E-health is binnen de gezondheidszorg een veel besproken onderwerp. De inzet van e-health om de zorg efficiënter te maken en kosten te besparen, is divers en sterk in ontwikkeling. De NZa heeft in 2017 een ‘handige’ Wegwijzer bekostiging e-health (overzicht per zorgsector) uitgebracht. Menzis heeft besloten enkele pilots met e-health trajecten te volgen om de mogelijkheden en uitkomsten te meten. Zodra de resultaten van deze reeds ingezette pilots bekend zijn en de toegevoegde waarde voor de verzekerde kan worden aangetoond, zal e-health in de toekomstige overeenkomsten en de Menzis producten worden opgenomen.

Wijzigingen in 2020 

Vanaf 2020 zijn er een aantal wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren. Voor een compleet overzicht verwijzen we u naar het zorginkoopbeleid 2020 in de download hieronder. U vindt de wijzigingen in hoofdstuk 1. 

Waardegerichte zorg

 • van zorg naar gezondheid
 • kwaliteit tegen acceptabele kosten
 • samen bepalen we wat belangrijk is

Onze visie op zorg

Planning

Datum  Actie
1 januari 2018 tot 1 juni 2018 Consultatie zorgaanbieders en patiëntverenigingen
29 maart 2018 Publicatie inkoopbeleid 2019
1 juli 2018 Eventueel publicatie definitief inkoopbeleid 2019 ( alleen indien er nog wijzigingen zijn) 
oktober 2018 Verzending contractvoorstel aan zorgaanbieders fysiotherapie en oefentherapie die een getekende overeenkomst 2018 profiel 1 met Menzis hebben.
1 december 2018 Overeenkomst ondertekend retour
dagelijks bijgewerkt Publicatie gecontracteerde zorgaanbod op Zorgvinder

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.