Zorginkoopbeleid 2019

Farmaceutische zorg

Het zorginkoopbeleid van Menzis is er al een paar jaar op gericht om samen met u als zorgaanbieder, de zorg kwalitatief goed, betaalbaar en toegankelijk houden. De speerpunten voor het beleid Farmaceutische Zorg 2019 komen voort uit onze bredere visie op zorg, waarin het toevoegen van waarde aan de zorg het uitgangspunt is.

Farmaceutische Zorg is méér dan de levering van medicijnen. Menzis maakt graag afspraken voor goede voorlichting bij nieuw te gebruiken medicatie en ook afspraken over gepast gebruik, gebruik van hulpmiddelen om medicatie toe te dienen, medicatieoverdracht in de keten en medicatiebeoordelingen bij kwetsbare ouderen.

Op deze pagina kunt u het volledige zorginkoopbeleid 2019 met alle eisen en voorwaarden downloaden. Daarnaast hebben we de belangrijkste onderwerpen hieronder beknopt voor u op een rij gezet:

 • De speerpunten van het zorginkoopbeleid 2019
 • De belangrijkste wijzingen op een rij (download het document voor het volledige overzicht)
 • De planning voor de zorginkoop van 2019

Graag continueren we onze samenwerking in 2019!

Onze bredere visie op zorg

Nieuw zorginkoopbeleid 2019

Download het zorginkoopdocument farmaceutische zorg 2019 voor het volledige zorginkoopbeleid 2019. Hier vindt u alle speerpunten, wijzigingen, eisen en juridische voorwaarden. 

Inkoopbeleid versie 1 juli

Inkoopbeleid versie 1 april

Speerpunten

 

 • Verbeteren uitkomsten van zorg
 • Beheersen van kosten

 

 • Wij zetten in op behandelen volgens richtlijnen van de beroepsgroep.
 • Binnen een richtlijn vinden we het van belang dat zo mogelijk de meest doelmatige behandeling gekozen wordt.

Verbeteren uitkomsten

Verbetering van farmacotherapie bij kwetsbare ouderen. Het gebruik van START-STOPP criteria bij de start en de evaluatie van farmacotherapie van (kwetsbare) ouderen is een belangrijk onderwerp in de samenwerking tussen apothekers en (huis)artsen. Regelmatig evalueren van therapiekeuzes hoort daarbij (medicatiebeoordelingen).
Implementatie van een regionaal formularium voor astma- en COPD inhalatoren. Menzis  streeft ernaar om dit in 2019 in alle regio’s geregeld en geïmplementeerd te hebben. Landelijk is hiervoor veel draagvlak vanuit de Longalliantie Nederland. De afspraken zorgen ervoor dat zorgaanbieders betere voorlichting kunnen geven over een beperkter slim gekozen arsenaal van deze middelen.

Beheersen van kosten

Menzis gaat door met het preferentiebeleid. Anders dan veel andere zorgverzekeraars hebben we echter een veel beperkter pakket middelen in dit beleid opgenomen. Voor 2019 verwachten we dat slechts een beperkt aantal geneesmiddelen uit patent gaat. Menzis gaat verder met het opnemen van biosimilars in het preferentiebeleid.
Doorgeleverde bereidingen blijven ook in 2019 onze aandacht hebben. De rationaliteitsbeoordeling zal in 2018 voor het jaar 2019 weer gezamenlijk met de andere zorgverzekeraars worden uitgevoerd op dezelfde wijze als de afgelopen jaren. Menzis zal ook kritisch naar de prijsontwikkeling van doorgeleverde bereidingen blijven kijken.
Afspraken over een abonnementssysteem bij gebruik van een weekdoseersysteem. Hierin kunnen ook zorgafspraken gemaakt worden over andere farmaceutische zorgtaken voor deze verzekerden (bv de medicatiebeoordeling).

 

 • Aansluiten op zorgbehoefte
 • Leefkracht

 

Aansluiten op de zorgbehoefte betekent 

 • Verbetering voorlichting;
 • Op tijd stoppen met medicatie;
 • Voldoende aandacht voor patiënten.

Aansluiten op behoefte

Betere voorlichting over nieuwe medicijnen, die klanten gaan gebruiken. We willen meer zekerheid dat gesprekken gevoerd worden zoals dat nodig is. Apotheekhoudenden zullen hun voorlichting transparanter moeten maken dan nu het geval is.
Betere zorg voor verzekerden die veel geneesmiddelen gebruiken. Zijn alle geneesmiddelen echt nodig? Hoe zorgen (huis)arts en apotheker ervoor dat geneesmiddelen ook op tijd gestopt worden?
Doelmatiger zorg, door meer nadruk te leggen op juiste aflevertermijnen (1,3 ,6 of in sommige gevallen 12 maanden (anti-conceptiepil).

Leefkracht

Iedereen wil zo krachtig en zelfstandig mogelijk in het leven kunnen staan. Of je nu jong of oud bent en of je nu gezond bent of een (tijdelijke) aandoening hebt. Iedereen maakt zijn eigen keuzes om gezond te leven, want wat voor de een werkt, werkt niet voor de ander. We willen mensen helpen om zelf regie te voeren op hun gezondheid. Op een manier die bij hen past. Bij Menzis noemen we dat leefkracht. Leefkracht gaat over de positieve energie die je voelt als je met je gezondheid bezig bent.
Inzetten op doelmatigheid, zinnig gebruik van zorg en voldoende aandacht voor de patiënt is belangrijk voor het toegankelijk en van goede kwaliteit houden van zorg. Voor de toekomst is er daarnaast ook meer aandacht nodig voor gezondheid en gedrag. Op het voorkomen van aandoeningen, het behoud van de gezondheid van mensen en de verbetering van kwaliteit van leven. Vooral ouderen en chronisch zieken kunnen ondanks hun eventuele beperkingen, dankzij meer aandacht voor gezondheidsbehoud krachtiger en zelfstandiger in het leven staan. Door uit te gaan van een positieve gezondheidsbenadering – kijken naar wat iemand nog kan in plaats van wat hij niet meer kan – is er nog veel gezondheidswinst te behalen. Op die manier versterken we de leefkracht van de mens en kunnen onnodige zorgkosten voor de maatschappij en voor de premiebetaler worden voorkomen. Menzis ziet preventie als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en maakt daar werk van. Dat vraagt om heldere keuzes. Zoals het selecteren en het stimuleren van preventieve interventies die aantoonbaar meerwaarde voor de mens leveren.
Wij ondersteunen verzekerden en niet-verzekerden daarin via het online gezondheidsprogramma Menzis SamenGezond. We helpen mensen inzicht te krijgen in hun persoonlijke gezondheidssituatie en ondersteunen ze bij datgene dat zij daar zelf aan kunnen doen.” Dit doen we door kennis en behoeften te delen op het gebied van bewegen, ontspannen, voeding, mentaal welbevinden en meedoen in de maatschappij. Daarvoor werken we niet alleen samen met verzekerden en zorgaanbieders, maar ook met gemeentes, werkgevers en regionale partners. Met het versterken van de leefkracht voor ieder mens, willen we naast zorgverzekeraar ook partner in gezondheid voor onze verzekerden zijn. We gaan graag met zorgaanbieders in gesprek over raakvlakken met initiatieven van hun kant. Om in gezamenlijkheid de beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag bij mensen te realiseren. Zo versterken we de leefkracht van mensen én – dat is onze overtuiging – kunnen we op termijn de kwaliteit van leven verbeteren en de zorgkosten verlagen. En daar heeft iedereen voordeel van.

 

 • Meerjarenperspectief
 • Innovatie

 

We zetten ons in voor 
 • meerjarige overeenkomsten
 • ontvangen graag ideeën voor zorginnovaties 

Meerjarenperspectief

Menzis wil net als de afgelopen jaren inzetten op meerjarige overeenkomsten, indien dat voor beide partijen voordeel brengt.
We willen waar mogelijk de administratieve lasten terugdringen. 

Innovatie

Graag ontvangen we uw ideeën voor zorginnovaties. Daarbij gelden een aantal voorwaarden: het zorgaanbod past binnen de farmaceutische zorg, er ligt een concrete businesscase aan ten grondslag en er is zicht op praktijkgegevens uit bijvoorbeeld een pilot of experiment.

Wijzigingen in 2019

Ten opzichte van 2018 wijzigt Menzis het volgende:

 • Contractvoorwaarden en tarieven;
 • Selectie apotheek op grootte in termen van aantal FTE, personeel en aantal receptregels en/of naleving preferentiebeleid.
 • Tariefdifferentiatie bereidende- en niet bereidende apotheken;
 • Abonnementsysteem weekdoseergebruikers;
 • Afschaffen bandbreedte in de Laagste Prijs Garantie systematiek;
 • Menzis past de voorwaarden voor vertegenwoordiging in de onderhandeling aan. Partijen met eigendomsapotheken kunnen voor het jaar 2019 niet langer onderhandelen voor franchisenemers en andere kleinere apotheekketens.
Voor alle wijzigingen en een uitgebreide toelichting op deze wijzigingen met de expliciete voorwaarden, verwijzen we u graag naar het volledige zorginkoopbeleid via de download.

Planning

Datum  Actie
Februari-maart 2018 Consultatie zorgaanbieders en patiëntverenigingen
29 maart 2018 Publicatie inkoopbeleid 2019
Juli 2018 Eventueel publicatie definitief inkoopbeleid 2019 ( alleen indien er nog wijzigingen zijn)
week 39 Verzending contractvoorstel door Menzis aan zorgaanbieders
1 november 2018 Overeenkomst getekend retour
12 november 2018 Publicatie gecontracteerde zorgaanbod op Zorgvinder

Waardegerichte zorg

 • van zorg naar gezondheid
 • kwaliteit tegen acceptabele kosten
 • samen bepalen we wat belangrijk is

Onze visie op zorg

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.