Inkoopbeleid 2016

Wijkverpleging

Inkoopbeleid 2016 gebruik AGB code en budgetafspraken

Publicatiedatum 20 augustus 2015

Er komen voor de inkoop 2016 nog aanvullende vragen over het gebruik van de AGB code en de budgetafspraken binnen die we hieronder beantwoorden. 

AGB code
Het gebruik van de AGB code in 2016 is anders dan in 2015. Zeker als u als zorgaanbieder meerdere AGB codes heeft. In de bijgaande brief wordt het één en ander toegelicht. In aanvulling op vraag 48, 49, 62a, 77 en in tegenspraak op vraag 49, 52, 56, 71,en 72 in de FAQ inkoopbeleid Wijkverpleging is het niet nodig om als combinatie een nieuwe AGB code aan te vragen voor het declareren van Wijkverpleging. Indien de combinatie besluit om niet als nieuwe rechtspersoon in te schrijven dan zullen de AGB codes van de combinanten/contractanten in het plus-contract worden opgenomen en gebruikt kunnen worden voor het declareren van de zorg.

Budgetafspraken
In de overeenkomst wordt gesproken over een bijlage budget en tarief. De tarieven voor het basiscontract en plus contract worden verwoord in het Inkoopdocument Wijkverpleging 2016 en zijn een percentage van het maximum NZa tarief (paragraaf 7.2 Financiering). De volumes zullen in september berekend worden op basis van de meest recente gegevens over de declaraties april en mei 2015 inclusief de correcties over deze maanden. De budgetten zullen dan in een separate brief aan de contractant worden toegestuurd. 

Inkoopbeleid wijkverpleging 2016

Publicatiedatum 23 juli 2015
In ons inkoopdocument ‘Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016’ hebben we u geïnformeerd over de uitgangspunten van ons zorginkoopbeleid 2016. We hebben toen aangegeven het definitieve zorginkoopbeleid op een later tijdstip te publiceren. De bijeenkomsten met bestuurders van thuiszorginstellingen, maar ook met wijkverpleegkundigen zelf, zijn voor Menzis een belangrijke basis geweest om het inkoopbeleid verder vorm te geven. Graag willen we samen met u invulling geven aan kwalitatief goede en betaalbare wijkverpleegkundige zorg waarbij onze verzekerden zoveel mogelijk hun zelfstandigheid en eigen regie kunnen behouden.

Hieronder vindt u het definitieve inkoopdocument Zorginkoop Wijkverpleging 2016 en alle benodigde bijlagen

Aanvulling op het inkoopbeleid 2016

Naar aanleiding van de door zorgaanbieders gestelde vragen heeft Menzis een document opgesteld met vragen en antwoorden. We hebben deze gerubriceerd naar onderwerp maar wij adviseren u het volledige document door te nemen. Naar aanleiding van een aantal vragen is het inkoopbeleid op een klein aantal onderdelen aangepast. Deze aanpassingen treft u aan in een apart document.

Bijlagen bij het inkoopbeleid 2016

21 en 28 mei: presentaties van het kader Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Op 21 en 28 mei 2015 presenteerde Menzis het voorgenomen inkoopbeleid 2016 voor de Wijkverpleging. De presentatie treft u bijgaand aan. Nadrukkelijk geldt dat aan de presentatie geen rechten kunnen worden ontleend.

Inkoopbeleid 2016

Vanaf 2016 geldt een wettelijke verplichting om het inkoopbeleid op 1 april te publiceren. Menzis heeft samen met de andere verzekeraars besloten om de contouren van het inkoopbeleid 2016 al op 1 april 2015 te publiceren. Vanzelfsprekend willen we ook naar onze verzekerden transparant zijn. Zodra het inkoopbeleid definitief is vastgesteld, informeren we hen over praktische en voor hen zichtbare consequenties van het inkoopbeleid.

Consultatie patiëntenorganisaties

Menzis betrekt koepelorganisaties, zorgaanbieders, categorale patiëntenorganisaties en de ledenraad bij het opstellen van het inkoopbeleid. De ledenraad van Menzis is reeds geraadpleegd en daarnaast is het inkoopbeleid voorgelegd aan de regionale Zorgbelangen. Na 1 april 2015 wordt dit verder op regionaal niveau vormgegeven.

Leeswijzer

Dit inkoopdocument bestaat uit diverse onderdelen. In het eerste deel delen we onze visie op zorg, evenals de invulling van de afspraken in zorgakkoorden. Vervolgens wordt het inkoopbeleid voor uw zorgsoort weergegeven. Tenslotte komt het proces en de planning van de contractering uitgebreid aan de orde. We hechten eraan te benadrukken dat het zorginkoopbeleid op hoofdlijnen is weergegeven. De komende periode zijn nog aanpassingen mogelijk op basis van onze verzekeringsvoorwaarden, wettelijke wijzigingen of andere landelijke ontwikkelingen. Per zorgsoort gelden hiervoor andere tijdslijnen. Heeft u vooraf vragen over het voorgenomen beleid? Dan verwijzen we u naar de contactgegevens die aan het eind van het document staan vermeld.

Om de website van Menzis goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. U geeft ons toestemming als u onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.