Veelgestelde vragen

Over het PGB vv

Veelgestelde vragen over PGB verpleging en verzorging

Als uw situatie wijzigt dan moet u dit zelf aangeven bij de verpleegkundige. Tijdens een bezoek van de verpleegkundige vult u samen een nieuwe aanvraag voor een PGB vv in. Na beoordeling en goedkeuring van uw aanvraag, krijgt u een nieuwe machtiging met daarop een berekening van uw nieuwe aantal uren. 

Vraag in 5 stappen een PGB vv aan

U bent verplicht om een administratiedossier te maken en te beheren. Dit administratiedossier moet u, na het beëindigen van het PGB vv voor minimaal 5 jaar archiveren. Het administratiedossier bevat tenminste: het volledige PGB vv aanvraagformulieren set, zorgovereenkomsten, het eventueel benodigde uitvoeringsverzoek dat door een bevoegd medisch professional is getekend, beschikking van de rechtbank in geval van een wettelijk vertegenwoordiger, kopie nota’s van zorgaanbieders en kopie ingediende declaraties. U bent verder verplicht om gegevens uit dit dossier aan ons te overhandigen wanneer wij daarom vragen.

U mag 1 keer per maand de kosten declareren. Op welke datum u declareert, maakt niet uit. U mag bijvoorbeeld ook van 15 februari tot 15 maart declareren. Daarbij declareert u alleen achteraf de zorg die is geleverd. Dus niet vooraf aan de geleverde zorg.

De wijkverpleegkundige bekijkt met u welke zorg nodig is, wat bij uw situatie past en of deze zorg ook in de Zorgverzekeringswet valt. De wijkverpleegkundige kan daarbij ook advies geven over andere mogelijke  oplossingen. Al deze afspraken worden vastgelegd in een voorlopig zorgplan. Hierin staat ook  de aard, omvang en duur van de zorg.

De wijkverpleegkundige werkt volgens de regels van beroepsgroep Verpleegkundigen. Het aantal uren dat de wijkverpleegkundige indiceert (bepaalt hoeveel zorg nu nodig heeft), is de basis van het PGB.

  • Houdt u er rekening mee, dat het aantal uur dat de wijkverpleegkundige indiceert, kan afwijken van het aantal uren waarop uw huidige PGB is gebaseerd. Dit komt onder andere omdat de wetgeving op dit punt nogal is gewijzigd. De wijkverpleegkundige kan u daarom ook doorverwijzen naar andere voorzieningen. Dit zijn bijvoorbeeld zorg door vrijwilligers, zorg van de gemeente die staat in de WMO of zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg
  • Menzis kijkt of uw zorg gefinancierd kan worden met een PGB.

U kunt contact opnemen met een thuiszorgorganisatie in uw buurt. U kunt bij het kiezen van een zorgaanbieder advies vragen bij uw gemeente of het sociale wijkteam. U kunt ook www.menzis.nl/zorgvinder zoeken naar een thuiszorgorganisatie (‘wijkverpleging’) bij u in de buurt.

Nadat wij uw aanvraag compleet hebben ontvangen, beoordelen we deze. U ontvangt binnen 6 weken een schriftelijke bevestiging van ons besluit. 

De ingangsdatum van het PGB vv is de datum waarop wij uw compleet ingevulde en ondertekende aanvraag hebben ontvangen. Op uw verzoek kunnen wij het PGB vv ook op een latere datum in laten gaan.

Het PGB wordt gebaseerd op:
  • het aantal uren waarvoor u per week aan verzorging en/of verpleging  geïndiceerd bent
  • het aantal weken dat het PGB toegekend is
  • het door Menzis vastgestelde tarief.

Een AGB-code is nodig om het tarief voor formele zorg te kunnen declareren. De zorgaanbieders die aan de vereisten van formele zorgaanbieder voldoen (zie hiervoor het reglement) kunnen bij Vektis een AGB-code aanvragen als zij deze nu nog niet hebben.

Als u van zorgaanbieder wisselt, kunt u hiervoor het wijzigingsformulier gebruiken. Wanneer u van een formele zorgaanbieder overstapt naar een informele zorgaanbieder, of andersom, wordt uw budget automatisch aangepast. U ontvangt dan een aangepaste machtiging.

De kosten die de wijkverpleegkundige maakt voor een indicatie of herindicatie worden door uw Basisverzekering betaald. Gaat u naar zorgorganisaties die een contract hebben met Menzis, dan worden de kosten 100% vergoed. Maakt u gebruik van niet-gecontracteerde zorgaanbieders, dan geldt een maximale vergoeding van 65% van de nota van de zorgaanbieder, tot een maximum van 65% van het bedrag dat Menzis gemiddeld voor deze behandeling heeft gecontracteerd. In de Zorgvinder vindt u welke organisaties wel of niet-gecontracteerd zijn.

Hoe kom ik aan een kinderwijkverpleegkundige om te indiceren?

U kunt contact opnemen met een kinderthuiszorgorganisatie. Lukt het niet om een afspraak te maken met een kinderverpleegkundige? Dan kunt u contact opnemen met ons PGB-team op 088 222 4800.

Maakt u gebruik van een PGB verpleging en verzorging? Dan heeft u een akkoordverklaring van uw huidige verzekeraar. Bewaar deze akkoordverklaring goed, want wanneer u overstapt heeft u deze nodig. U krijgt bij het overstappen gewoon uw PGB verpleging en verzorging vergoed tot de einddatum van de akkoordverklaring. Het vermelde aantal uren voor verpleging of verzorging blijft gelijk. Wel kan de hoogte van de vergoeding voor deze uren afwijken, omdat iedere zorgverzekeraar haar eigen tarieven hanteert. 

Vragen en antwoorden over Zvw-pgb n.a.v. coronavirus

Mijn zorgverlener is ziek, wat moet ik nu doen? 
Het kabinet doet een beroep op alle zorgverleners om zorg te verlenen. Controleer de richtlijnen van het RIVM of uw zorgverlener in uw geval kan komen werken.
Kan uw zorgverlener volgens de richtlijnen van het RIVM niet werken? En heeft u een arbeidsovereenkomst met uw zorgverlener afgesloten? Dan kunt u uw zorgverlener ziek melden via de gebruikelijke procedure bij de SVB
Uw zorgverlener wordt tijdens de ziekteperiode minimaal 6 weken doorbetaald en u krijgt een ziekengeldvergoeding. 

Mijn zorgverlener kan als gevolg van het coronavirus niet komen werken, wat kan ik doen?
Het is voor u belangrijk dat de zorg door kan gaan. Probeer allereerst een beroep te doen op uw netwerkzorg. U kunt ook een vervangende zorgverlener inzetten.

Mijn zorgverlener kan volgens de RIVM- richtlijnen wel komen werken, maar wil dit zelf niet. Wat moet ik nu doen?
Kan uw zorgverlener volgens de richtlijnen wel komen werken maar zegt hij zelf af, dan mag u niet doorbetalen.

Ik wil in verband met het coronavirus zo min mogelijk mensen in huis. Mag ik mijn zorgverlener die hierdoor niet kan komen werken toch doorbetalen?
Ja, dit mag. Bespreek eerst met uw zorgverlener of dit nodig is. Heeft uw zorgverlener vervangende werkzaamheden of een vervangende regeling gevonden, dan is doorbetaling niet nodig. Heeft uw zorgverlener geen vervangende werkzaamheden gevonden? Dan kunt u uw zorgverlener doorbetalen.  Zo voorkomen we dat zorgverleners tijdens de coronacrisis in financiële problemen raken.
De voorwaarde hierbij is dat u zelf bijhoudt welke zorg niet is geleverd, maar wel betaald is. Ook de zorgverlener moet dit aangeven op de declaratie of factuur.
Gebruik hiervoor het registratieformulier.

Mag ik al mijn zorgverleners die als gevolg van het coronavirus niet kunnen werken toch doorbetalen, ook de zelfstandigen en de zorginstellingen?
Ja, dit geldt voor alle zorgverleners.
Uw zorgverlener mag de geplande zorg blijven declareren, ook als deze nu niet geleverd kan worden. Dit geldt voor alle soorten zorgovereenkomsten. 
Dit betekent wel dat zorgverleners die uit een Zvw-pgb betaald worden, geen gebruik mogen maken van de andere financiële maatregelen voor ondernemers en zzp’ers. 
U mag de niet-geleverde zorg doorbetalen onder de volgende voorwaarden:
De zorg kan niet op een alternatieve manier geleverd worden. Voorbeeld: het is niet mogelijk om op afstand via telefoon of skype begeleiding te leveren bij het innemen van medicatie.
De voorwaarde hierbij is dat u zelf bijhoudt welke zorg niet is geleverd, maar wel betaald is. Als uw formele zorgverlener facturen stuurt moet dit aangegeven worden op de declaratie/factuur. Gebruik hiervoor het registratieformulier.

Hoeveel uur mag ik mijn zorgverlener doorbetalen?
U betaalt uw zorgverlener door voor de uren die uw zorgverlener normaal gesproken bij u zou werken.
U betaalt het aantal uur dat uw zorgverlener de laatste 3 maanden gemiddeld per maand heeft gewerkt. Dit berekent u door de gewerkte uren in januari, februari en maart bij elkaar op te tellen en te delen door 3. Als uw Zvw-pgb korter loopt dan 3 maanden, neem dan het gemiddelde vanaf de ingangsdatum van uw Zvw-pgb.
Deze uren moeten wel passen bij de uren die uw zorgverlener normaal gesproken werkt. Heeft uw zorgverlener bijvoorbeeld vanwege speciale omstandigheden, zoals ziekte van andere zorgverleners, veel meer gewerkt dan normaal? Bereken dan het gemiddeld aantal uur op basis van de afgelopen 6 tot 12 maanden.

Ik declareer de facturen van mijn zorgverleners altijd bij mijn zorgverzekeraar. Moet ik de facturen voor niet-geleverde zorg op een andere manier aanbieden?
U kunt de facturen en declaraties gewoon indienen zoals u dit gewend bent. U declareert de niet-gewerkte uren als gewerkte uren. De voorwaarde is wel dat op de factuur of declaratie duidelijk staat vermeld dat het om niet-geleverde zorg gaat.
Voor het registreren van niet-geleverde zorg kunt u het registratieformulier gebruiken. Het ingevulde registratieformulier moet u opsturen naar uw zorgverzekeraar zodra uw zorgverzekeraar hierom vraagt.
 
Ik declareer de facturen van mijn zorgverleners altijd bij de SVB. Moet ik de facturen voor niet-geleverde zorg op een andere manier aanbieden bij de SVB?
U kunt de facturen en declaraties gewoon indienen zoals u dit gewend bent. U declareert de niet-gewerkte uren als gewerkte uren.
U moet wel zelf bijhouden welke zorg er wel en welke zorg er niet geleverd is. 
Voor het registreren van niet-geleverde zorg kunt u het registratieformulier gebruiken. Het ingevulde registratieformulier moet u opsturen naar uw zorgverzekeraar zodra uw zorgverzekeraar hierom vraagt.

Als ik niet-geleverde zorg moet doorbetalen en ik ga betalen voor vervangende zorg, dan kom ik in de problemen met mijn budget. Wat moet ik doen als ik denk dat ik niet uit kom met mijn budget en mijn budget ga overschrijden?
Als u verwacht dat uw budget eerder op zal raken omdat u uw zorgverlener heeft doorbetaald voor niet-geleverde zorg tijdens de coronacrisis, en daarnaast heeft of gaat betalen voor vervangende zorg, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
Voor het registreren van niet-geleverde zorg kunt u het registratieformulier gebruiken. Het ingevulde registratieformulier moet u opsturen naar uw zorgverzekeraar zodra uw zorgverzekeraar hierom vraagt.

Is er een formulier om niet-geleverde zorg op bij te houden?
Ja, voor het Zvw-pgb is dat een formulier in Excel, het ‘Registratieformulier niet-geleverde zorg Zvw-pgb in verband met Corona’. Zie hier het registratieformulier.

Ik heb vanwege Corona een vervangende zorgverlener ingezet, mag ik deze zorg vanuit mijn Zvw-pgb betalen? 
Ja, u mag deze vervangende zorgverlener vanuit uw Zvw-pgb betalen.

Mag mijn zorgverlener extra uren werken? 
Als uw  zorgvraag (vanwege Corona) is toegenomen, dient u eerst een herindicatie aan te vragen bij een wijkverpleegkundige. Neem hiervoor contact op met een hbo-gediplomeerde wijkverpleegkundige. 
Verzekeraars en indicatiestellers hebben afspraken gemaakt over de manier waarop deze indicaties worden gesteld. Zie hiervoor de richtlijnen voor indicatiestelling tijdens de coronacrisis, opgesteld door V&VN.

Als ik besmet zou raken met het virus kan dat grote gevolgen hebben voor mijn gezondheid. Kan ik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) krijgen voor mij en mijn zorgverleners om de kans op corona te beperken?
Als u of uw zorgverleners volgens de richtlijnen van het RIVM beschermde materialen nodig hebben, kunt u die aanvragen. U kunt hiervoor contact opnemen met de regiocoördinator. Meer informatie vindt u hier.
Persoonlijke beschermingsmiddelen worden niet vergoed vanuit uw Zvw-pgb. 

Ik ben besmet met Corona, kan ik PBM’s krijgen voor mij en mijn zorgverleners?
Als u of uw zorgverleners volgens de richtlijnen van het RIVM beschermde materialen nodig hebben, kunt u die aanvragen. U kunt hiervoor contact opnemen met de regiocoördinator. Meer informatie vindt u hier.

 

Menzis PGB-team

Heeft u vragen? We maken u graag wegwijs in het PGB. We staan van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur voor u klaar. 

PGB-team: 088 222 4800

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.