Ziekenhuiszorg

Medisch Specialistische Zorg

Menzis kiest voor partijen die zeer goede zorg leveren. Daarom maakt Menzis afspraken met ziekenhuizen over de kwaliteit en prijs. Dit betekent ook dat we, voor bepaalde behandelingen, alleen contracten met ziekenhuizen sluiten die aan de kwaliteitseisen voldoen. Zo kunnen ziekenhuizen zich ook echt specialiseren voor deze behandelingen.

Afspraken over Medisch specialistische zorg (MSZ)

Medisch specialistische zorg is zorg die geleverd wordt door medisch specialisten. Menzis koopt deze zorg in bij onder meer ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra (ZBC’s), dialysecentra, IVF centra en revalidatiecentra. Het gaat daarbij om zorg als onderzoek en diagnostiek, behandeling en laboratoriumonderzoek.

De ziekenhuizen en zorgcentra waar Menzis afspraken mee maakt, moeten voldoen aan een aantal basiseisen:

  • Ze zijn “toegelaten” door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit betekent dat ze zorg mogen leveren op grond van de Zorgverzekeringswet of de Wlz. Lees meer over de instellingen in Nederland die een toelating van de WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen) hebben;
  • Medisch specialisten die in deze instellingen werken, voldoen aan de minimum kwaliteitseisen. Zij staan geregistreerd als specialist en voldoen aan de (internationale) normen die voor de beroepsgroep gelden;
  • De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) controleert of zorgaanbieders voldoen aan de minimum kwaliteitsnormen zoals die in Nederland gelden;
  • Instellingen hebben een eigen kwaliteitsbeleid en patiëntenveiligheidsbeleid.

Menzis maakt ook eigen contractafspraken met zorgaanbieders over de kwaliteit van de zorg. Zo moet een medisch specialist zorg verlenen volgens de laatste stand van de wetenschap en de praktijk. Daarnaast moeten medisch specialisten zich houden aan de meest recente behandelrichtlijnen, standaarden en protocollen die voor die beroepsgroep gelden. Ten slotte heeft Menzis met zorginstellingen afgesproken dat zij vanaf 1 januari 2013 over een gecertificeerd Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) beschikken.

Bij het verlenen en voorschrijven van zorg moet de zorgaanbieder zich houden aan het 'Convenant gepast gebruik van de zorg'. Acht organisaties, waaronder Zorgverzekeraars Nederland, zetten zich gezamenlijk in om het geld dat beschikbaar is in de zorg beter te besteden en ongepast gebruik te voorkomen. Op die manier krijgt iedere patiënt de zorg die hij nodig heeft en worden de kosten van de zorg in de hand gehouden. Van ongepast gebruik is sprake als patiënten te veel of juist te weinig zorg krijgen, bijvoorbeeld als zij onnodig vaak worden doorverwezen of te dure medicijnen krijgen voorgeschreven. 
Daarnaast maakt een zorgaanbieder bij het verlenen en voorschrijven van zorg een afweging van de kwaliteit van de zorg, de belangen van de verzekerde en de kosten van de zorg. Ten slotte verleent de zorgaanbieder geen zorg en/of schrijft hij geen zorg voor die leidt tot onnodige kosten.

Menzis maakt met zorginstellingen afspraken om zorg zo spoedig mogelijk te verlenen als een verzekerde naar een ziekenhuis gaat. In de overeenkomst met Menzis is afgesproken dat de zorgaanbieder in ieder geval de zorg moet leveren binnen de landelijk opgestelde normen. Daarin is bepaald hoe lang mensen maximaal mogen wachten op een behandeling. Als een zorgaanbieder deze normen overschrijdt, dan moet de zorgaanbieder de zorgverzekeraar hiervan op de hoogte stellen.

Het ziekenhuis moet duidelijke informatie geven over de mogelijkheden van de behandeling, wachttijden, eventuele eigen bijdragen en de gevolgen als er geen overeenkomst met Menzis is. Ook moet het ziekenhuis voor de aanvang van de zorg praktische informatie geven over in elk geval openingstijden, bezoekregeling, werkwijze, huisregels en de behandeling van klachten. Deze informatie stelt de zorgaanbieder zowel via internet als schriftelijk beschikbaar. Ten slotte maakt Menzis afspraken met het ziekenhuis dat u goed wordt geïnformeerd over welke zorg vanuit de Basisverzekering door Menzis wordt vergoed. Bij twijfel over de vergoeding van zorg moet de zorgaanbieder u adviseren om contact op te nemen met Menzis.

Controle van de gemaakte contractafspraken

Menzis heeft in contracten vastgelegd dat we steekproefsgewijs controle uitoefenen op de zorgverlening door de instelling. Daarbij is de zorgaanbieder verplicht zijn medewerking te verlenen. We gaan na of de zorg daadwerkelijk geleverd is, controleren of zorg zo doelmatig mogelijk verleend is en we vragen patiënten wat ze van de verleende zorg vonden. Ook controleren we de declaraties die door het ziekenhuis of de instelling zijn ingediend.

Concentratie van complexe zorg

Samen met ziekenhuizen en wetenschappelijke organisaties werken we samen aan het concentreren van complexe behandelingen waarvoor speciale deskundigheid vereist is. Dit betekent dat ziekenhuizen die voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen, behandelingen overnemen van andere ziekenhuizen die niet aan deze normen voldoen.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.