Premieopbouw en premiebesteding

Iedere maand betaalt u voor uw zorgverzekering. Hoe berekenen we dat bedrag, waar gaat het naartoe? En hoe zorgt Menzis ervoor dat u goede zorg krijgt? Allemaal terechte vragen, waar we graag een antwoord op geven

Wat betaalt u en waarom?

Zo berekenen we de premie van uw Basisverzekering

Menzis geeft vanuit de reserves € 103,00 per volwassene terug om de premiestijging voor 2017 te beperken. In totaal zet Menzis hier dit jaar € 173 miljoen voor in. De maandpremie van de Menzis Basis naturaverzekering bedraagt in 2017 € 119

 

Op zoek naar een gecontracteerde zorgaanbieder? Kijk dan even op onze zorgvinder

Met de Basisverzekering bent u bij Menzis altijd verzekerd van goede zorg. Welke medisch noodzakelijke zorg opgenomen wordt in die verzekering bepaald de overheid. Omdat de overheid de vergoedingen vanuit de Basisverzekering bepaalt, kunnen zij de rekenpremie inschatten. De rekenpremie is dus wat Menzis volgens de berekeningen van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) als zorgverzekeraar minimaal moeten ontvangen om kosten uit de Basisverzekering in een jaar te dekken.  De rekenpremie is voor 2017 lager dan wat we nu laten zien. VWS ging uit van een stijging van € 3,50 per maand, maar wij stijgen met € 12,00 per maand. VWS gaat ervan uit gaat dat zorgverzekeraars in 2017 een net zo hoog bedrag aan hun reserves konden onttrekken als in 2016. Wij vinden dat niet reëel. Menzis vindt het, binnen de nu geldende regels, niet verantwoord om de reserves nogmaals met een dergelijk bedrag af te bouwen. Bovendien zou dit leiden tot een extreem hoge premiestijging in 2018. Daarom stijgt onze premie dit jaar naar € 119,00 per volwassene per maand (€ 1.428,00 per jaar). 

Het zorgstelstel in Nederland is gebaseerd op solidariteit. Samen betalen we de kosten voor zorg, voor iedereen. We kunnen tenslotte allemaal ziek worden, een keer een ongelukje krijgen of vanwege een andere reden zorg nodig hebben. Het is dan fijn dat de zorg goed geregeld is in Nederland en dat iedereen toegang heeft tot dezelfde zorg. Het is voor een persoon vaak niet op te brengen om zelf te betalen voor bijvoorbeeld een operatie of revalidatietraject. De overheid stelt elk jaar opnieuw vast voor welke zorg we samen moeten betalen via de Basisverzekering.

Dat samen betalen gaat op verschillende manieren. Zo betaalt u natuurlijk premie voor de Basisverzekering. Daarnaast gaat een percentage van uw inkomen naar de zorg. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Heeft u een hoog inkomen, dan betaalt u meer. Heeft u een lager inkomen, dan betaalt u minder en heeft u misschien ook recht op zorgtoeslag. Daarnaast is het eigen risico van toepassing op de Basisverzekering. In 2017 betaalt u de eerste 385 euro aan zorgkosten zelf. Ook geldt er soms een eigen bijdrage, bijvoorbeeld voor medicijnen. De overheid bepaalt elk jaar de hoogte van het eigen risico en de eigen bijdrage om zo de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden.

Bij Menzis vinden we solidariteit erg belangrijk: iedereen is welkom. We selecteren dan ook niet op leeftijd of gezondheid. Ook niet voor de aanvullende (tandarts)verzekeringen.

Mensen leven steeds langer. Dat is mooi, maar het betekent ook dat zij meer en vaker zorg gebruiken. De zorgkosten stijgen nog steeds, ook omdat er steeds meer en betere onderzoeken en behandelingen mogelijk zijn. Ditzelfde geldt ook voor de ontwikkeling van nieuwe, vaak betere medicijnen. Het is fijn dat deze voor patiënten beschikbaar zijn. Keerzijde van deze ontwikkeling is wel dat deze nieuwe zorg of medicatie duurder is. Om deze stijging te dempen, heeft Menzis dit jaar opnieuw een fors deel van haar reserves ingezet. Omgerekend gaat het om een bedrag van € 103,00 per jaar, per volwassene. Menzis kan dit én doet dit omdat ze geen winstoogmerk heeft. Menzis investeert in zorginitiatieven. Geld dat Menzis beschikbaar heeft boven de verplichte reserves wordt zoveel mogelijk teruggegeven aan de klanten in de vorm van een lagere premie.

De zorgverzekeraar heeft de rol om scherp op de kwaliteit en de kosten van zorg in te kopen. Door de goede contractafspraken die Menzis met zorgaanbieders maakt is het gelukt om een scherpe premie te kunnen stellen. We zien steeds meer dat zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen om kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg voor mensen te borgen. Menzis zet nadrukkelijk in op partnerschap met zorgaanbieders waarbij een regionale visie op de zorg gezamenlijk wordt ontwikkeld. Om de premie ook in de toekomst zo laag mogelijk te houden zet Menzis nog meer in op kwaliteit van zorg. Daarom werken we samen met zorgaanbieders in onze kernregio’s om de zorg op de juiste plek te organiseren. Menzis geeft 49,6% van het premiegeld uit aan ziekenhuiszorg en 7,5% aan huisartsenzorg. Daar willen we samen met zorgaanbieders een verschuiving in realiseren. Zodat onze leden ook in de toekomst de best mogelijke zorg krijgen, dichtbij als het kan, verder weg als het moet. 

Het principe van de zorgverzekering is dat alle verzekerden gezamenlijk de zorgkosten betalen. Omdat we rekening moeten houden met een deel van de verzekerden de premie of verplicht eigen risico niet of maar gedeeltelijk betaalt, verwerkt iedere zorgverzekeraar daarvoor een kleine opslag in de premie.

U betaalt premie voor de Basisverzekering. Menzis betaalt hiermee zorgaanbieders voor gemaakte zorgkosten van onze klanten. Deze cijfers zijn gebaseerd op de begroting van Menzis voor 2017. Dit zijn de verwachte uitgaven voor 2017 voor de Basisverzekering.

Als u alle percentages bij elkaar optelt, ziet u dat 97,7% van uw betaalde premie teruggaat naar de zorg. Wij besteden 2,3% van uw premie aan bedrijfskosten. Dat zijn bijvoorbeeld onze personeelskosten en kantoren, maar ook de kosten voor het verwerken van declaraties.

Die € 6.1 miljard bestaat voor 45% uit de opbrengst van de premie, 50% uit bijdragen van werkgevers en ZZP’ers en 5% uit een bijdrage van de overheid. Naast premiegeld ontvangt Menzis, net als andere zorgverzekeraars, namelijk een bijdrage uit de Vereveningskas die beheerd wordt door het Zorgverzekeraars Nederland (ZiNl). De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het gezondheidsprofiel van de verzekerden.

Voor een gezond profiel is de bijdrage lager dan voor een zwak profiel. De vereveningskas wordt gevuld door bijdragen van werkgevers, ZZP’ers en de overheid. Dat is nodig omdat de gemiddelde zorgkosten per klant per jaar een stuk hoger zijn dan de inkomende premie. Daarnaast wordt de bijdrage gebruikt voor de zorgkosten van kinderen, die gratis mee zijn verzekerd.

Menzis is een coöperatie en heeft geen winstoogmerk, zo hebben we geen aandeelhouders en keren we geen bonussen uit aan bestuurders. De positieve resultaten die we behalen investeren we in de zorg en komen ten goede aan onze verzekerden.

Er zijn ongeveer 84 ziekenhuizen in Nederland (die wel meerdere locaties kunnen hebben). Het betreft een zeer grote sector in de Nederlandse economie. Mensen leven namelijk steeds langer. Dat is mooi, maar het betekent ook dat zij meer en vaker zorg gebruiken.

De zorgkosten stijgen ook omdat er steeds meer en betere onderzoeken en ziekenhuisbehandelingen mogelijk zijn. Ditzelfde geldt ook voor de ontwikkeling van nieuwe, vaak betere medicijnen. Het is fijn dat deze voor patiënten beschikbaar zijn. Keerzijde van deze ontwikkeling is wel dat deze nieuwe zorg of medicatie duurder is.

Onder Paramedie valt oefentherapie, logopedie, ergotherapie en dieetadvisering. Fysiotherapie valt hier ook onder, maar die hebben we apart benoemd omdat veel mensen gebruik maken van fysiotherapie.

Per kwartaal ontvangt de huisarts per ingeschreven patiënt een vast bedrag, ook als de patiënt de huisartsenpraktijk niet heeft bezocht. Dit is het kwartaaltarief. Verder rekent de huisarts natuurlijk een tarief voor een bezoek en/of het uitschrijven van een recept.

Daarnaast kan de huisarts een extra opslag krijgen. Zij krijgen een extra beloning voor het bieden van extra of specialistische zorg aan patiënten, zoals ruimere openingstijden. Bijvoorbeeld voor kwaliteitsverbetering van zorg in het algemeen of voor speciale programma's voor diabeteszorg. Meer informatie over wat de huisarts declareert, is online te vinden op Mijn Menzis, onder Mijn Zorgkosten.

De lonen van onze medewerkers, directie en raad van bestuur vallen onder de bedrijfskosten van 2,3%. Wij volgen hiervoor een heel duidelijk en redelijk beloningsbeleid. In dat beleid staat ook hoe we omgaan met variabele beloningen. En in ons jaarverslag zijn we transparant over de beloning van leden van onze Raad van Bestuur en Directie.

Van al het premiegeld gaat slecht 2,3% naar bedrijfskosten. Dit zijn o.a. kosten voor onze kantoren, lonen van onze medewerkers en ook kosten voor reclame. Onder reclame vallen de kosten voor TV- en radioreclame, sponsoring, mailings en drukwerk. We geven hier geld aan uit om bestaande en nieuwe klanten te informeren over onze zorgverzekeringen en producten en diensten. Van de bedrijfskosten, gaf Menzis in 2015 € 4,8 miljoen uit aan reclame. Dit is € 3 per verzekerde, per jaar. 

Menzis steunt maatschappelijke projecten die een gezonde leefstijl ondersteunen. Want beweging is een wapen tegen groeiende maatschappelijke problemen zoals overgewicht, gezondheidsklachten door een ongezonde leefstijl of sociale achterstand.

Daarom steunen we maatschappelijke projecten waarin we samen met partners werken aan het welzijn van de deelnemers en aan een sportievere samenleving. Zo ondersteunen we sportstimuleringsprogramma’s op basisscholen en laagdrempelige afstanden tijdens loopevenementen en zetten we topsporters in om breedtesport te stimuleren. Lees meer over de sportieve maatschappelijke projecten die Menzis steunt op onze website.

Onder overige bedrijfskosten vallen onder andere kosten voor bureaus, en andere inrichtingselementen, computers, printers, papier en portokosten.

Menzis koopt de zorg in die zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen, apothekers en psychologen, aan onze verzekerden bieden. We maken goede afspraken over de prijs en over de kwaliteit van de zorg, zoals bereikbaarheid, openingstijden en wachtlijsten. Dit is het belangrijkste instrument om de premie te beheersen. Doel van Menzis is om kwaliteit van zorg te bevorderen en verzekerden de garantie te bieden voor uitstekende zorg. Met kwalitatief goede zorg gaan er meer ingrepen in één keer goed en worden er minder fouten gemaakt. Dat betekent ook minder zorgkosten.

Voor medicijnen maakt Menzis ook scherpe afspraken met zorgverleners. Als medicijnen dezelfde werkzame stof bevatten, vergoedt Menzis de goedkoopste. Deze zijn goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.  Mocht u toch een duurdere variant nodig hebben, bijvoorbeeld omdat u allergisch bent voor een ander ingrediënt in het voorkeursgeneesmiddel, vergoedt Menzis gewoon het duurdere geneesmiddel.

Daarnaast controleren we rekeningen van zorgaanbieders. Daarbij doen we ook een beroep op onze verzekerden. Op Mijn Menzis kunt u zien hoeveel geld Menzis heeft betaald aan zorg. Klopt er iets niet aan de nota? Dan kunt u contact opnemen met onze Klantenservice.

 

Hier gaat uw premie naar toe

Door afspraken te maken met zorgaanbieders maken we ons sterk voor goede zorg tegen een redelijke prijs, en als het even kan dicht bij huis. Ons uitgangspunt is dat u de zorg krijgt waarop u volgens uw verzekeringsvoorwaarden recht heeft. Uw wensen op het gebied van kwaliteit en service zijn belangrijk bij het inkopen van de zorg. Bovendien proberen we, door de prijsafspraken die we maken met zorgaanbieders, de kosten in de zorg zo laag mogelijk te houden. Lagere zorgkosten betekenen immers minder stijging van de zorgpremie. Zorgaanbieders waarmee we contracten hebben gesloten noemen we gecontracteerde zorgaanbieders. 

Nog enkele voordelen van gecontracteerde zorg:
  • zekerheid over de kwaliteit en deskundigheid van de zorgaanbieder
  • u hoeft geen kosten voor te schieten: rekeningen gaan rechtstreeks naar ons en het verplicht en eventueel vrijwillig eigen risico worden wel met u verrekend

We maken afspraken met ruim 35.000 zorgaanbieders. U heeft dus voldoende vrijheid om zelf een zorgaanbieder te kiezen. U kunt kiezen voor een zorgaanbieder met wie we geen contract hebben afgesloten. In dat geval moet u de rekening wel eerst zelf betalen. Bovendien kan het zijn dat de behandeling dan niet volledig wordt vergoed.

Menzis maakt afspraken over de kwaliteit van de zorg. Daarin maken we onderscheid in verschillende kwaliteitsniveaus:

  • In de basis moet de zorgverlening goed zijn. De gecontracteerde zorgaanbieders voldoen aan de wettelijke eisen van registratie, veiligheid en zorgvuldigheid van medisch handelen. Voor de medische kwaliteit van de zorg hebben artsen of andere zorgaanbieders eigen richtlijnen. Een van de afspraken die Menzis maakt met zorgaanbieders is dat deze richtlijnen ook worden gevolgd. U kunt er dus vanuit gaan dat alle gecontracteerde zorgaanbieders in ieder geval aan dit kwaliteitsniveau voldoen. Lees meer over de kwaliteitseisen voor de behandeling van borstkanker  op de pagina over medisch specialistische zorg.
  • Afspraken op een volgend niveau gaan net even verder. De zorg voldoet bijvoorbeeld aan extra wensen die patiënten belangrijk vinden of de zorgaanbieder zet zich extra in voor kwaliteitsverbetering. Dit betekent dat met de zorgaanbieder behalve een basiscontract extra bijlagen/modules worden afgesproken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de afspraken die wij maken met huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten en apothekers.
  • De kwaliteitseisen stellen we aan zorgaanbieders die zorg vanuit de Basisverzekering leveren, maar ook aan zorg die vergoed wordt uit aanvullende verzekeringen. In de verzekeringsvoorwaarden vindt u of een behandeling uit de Basisverzekering of aanvullende verzekering wordt vergoed.

In de overeenkomsten die Menzis met de zorgaanbieders sluit, wordt opgenomen dat de zorgaanbieder rekening moet houden met de levensbeschouwelijke overtuiging, culturele achtergrond en godsdienstige gezindheid van de verzekerden. Dit om vast te stellen dat de zorgaanbieder aandacht heeft voor het individu. De zorgaanbieder respecteert patiënten en heeft aandacht voor ze in al hun verscheidenheid, ook als het gaat om verschillen in etniciteit, ras, levensovertuiging, culturele achtergrond of seksuele geaardheid. Ook tijdens een behandeling moet de patiënt de mogelijkheid hebben een godsdienst of levensovertuiging te beleven. Bij de zorg met verblijf zal voor bijvoorbeeld de voeding rekening gehouden worden met de godsdienst of de levensovertuiging van de patiënt.

Om de website van Menzis goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. U geeft ons toestemming als u onze website verder bezoekt of op "ik ga akkoord" drukt. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.