Zorginkoop

Samen verzekeren we kwalitatief goede en betaalbare zorg en versterken we de leefkracht van ieder mens. Dat is de missie van Menzis. Onze visie op waardegerichte zorginkoop sluit hier naadloos op aan.

Gezondere klanten, toegankelijke en betaalbare zorg

 

We zijn er voor onze klanten

Bij Menzis staat de gezondheidsvraag van onze klanten centraal. Zo kopen we ook zorg in: de juiste zorg voor de klant, op de juiste plek. We richten ons op díe zorg die waarde toevoegt voor onze klanten. Kortgezegd, zorg met de beste verhouding tussen de gewenste gezondheidsuitkomsten en de kosten van die zorg. Dat noemen we waardegerichte zorg.

Waardegerichte zorginkoop zien we als de sleutel voor een toekomstbestendige en betere gezondheidszorg voor onze klanten. Daarmee willen we drie doelen bereiken:

  • Het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg.
  • Het verbeteren van de gezondheid van onze klanten.
  • Het verlagen van de kosten van zorg, zodat deze toegankelijk en betaalbaar blijft.

Onze visie op zorginkoop (pdf)

Sinds de start van waardegerichte zorg hebben we veel geleerd. Hoe doen we dit, waar letten we op, hoe doen we het samen, wat willen we precies samen bereiken en hoe vertalen we dit naar onze zorginkoop? We hebben soms ons hoofd gestoten, maar ook gezamenlijk met zorgaanbieders successen behaald. Bijvoorbeeld bij het sluiten van meerjarencontracten met onder andere het ZGT, HagaZiekenhuis, Martini Ziekenhuis en Lentis. Maar ook bij de introductie van contracten voor specifieke aandoeningen zoals heup, knie en staar.Verdere doorontwikkeling en verbreding is nodig, ik heb er alle vertrouwen in dat we met deze basis samen met zorgaanbieders de volgende stappen kunnen zetten.

Joris van Eijck directeur zorg Menzis

Innovatie en digitalisering

Innovatie en digitalisering van de zorg vinden wij belangrijk. Deze innovaties moeten natuurlijk doelmatig en betaalbaar zijn en echt iets toevoegen aan de zorg voor patiënten en de reeds bestaande zorginfrastructuur. Wij zien zeker nu dat innoveren en creatief kijken naar waar de zorg geleverd kan worden, in een stroomversnelling komt. Deze vernieuwing blijven wij stimuleren en waar nodig verder aanmoedigen.

Wat we willen

Bij Menzis staat het perspectief van onze klanten centraal: wat is hun zorgbehoefte en hoe kunnen we daarbij ondersteunen. Dit gaat om het versterken van gezondheid, gerichte preventie én het behandelen van aandoeningen. De volledige zorg moet zijn gericht op het oplossen of verlichten van de hulpvraag van de patiënt. Onze visie op ouderenzorg is hier een voorbeeld van.

We maken daarom afspraken om de totale behandeling van de zorg te contracteren (bijvoorbeeld door een gecombineerde zorginkoop van heupoperatie met nazorg). We vinden het belangrijk dat de juiste zorg op de juiste plek wordt gegeven door de juiste professional. De patiënt wil daarbij regie hebben op de eigen zorgvraag als dat mogelijk is. Dit ondersteunen we door initiatieven als Samen Beslissen.

Via het online programma SamenGezond ondersteunen we klanten en niet-klanten. We helpen hen inzicht te krijgen in hun persoonlijke gezondheidssituatie en ondersteunen hen bij dat wat ze zelf kunnen doen. Dit doen we door kennis en behoeften te delen op het gebied van bewegen, ontspannen, voeding, mentaal welbevinden en meedoen in de maatschappij. Naast zorgverzekeraar willen we ook partner zijn in de gezondheid van onze klanten en in het versterken van welzijn en gezondheid van ieder mens. We zijn met gemeenten en zorgaanbieders in gesprek over raakvlakken en initiatieven, bijvoorbeeld op het gebied van preventie. Dit zien we als onze gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Uitkomsten van zorg worden steeds belangrijker. Ook het ministerie van VWS stelt uitkomstgericht werken centraal in het beleid. Vanuit onze waardegerichte aanpak maken we al een aantal jaar concrete afspraken over onder meer kwaliteitsmeting, -vergelijking en -verbetering, in relatie tot de kosten. Dit vereist duidelijke uitkomstindicatoren, bijvoorbeeld hoe snel een patiënt na een heupoperatie weer goed kan lopen. Hierbij kijken we ook over de (financierings)schotten heen. Ook inzicht in klantervaringen, veiligheid en toegankelijkheid nemen we hierin mee. Met ons waardegericht contract depressie in de GGZ hebben we afgelopen jaar ervaren hoe complex het is om tot goede indicatoren te komen. Die uitkomstindicatoren ontwikkelen we niet zelf, maar samen met zorgaanbieders, patiënten en andere zorgverzekeraars.

De totale zorgkosten bepalen de hoogte van de premie voor onze klanten en daarmee de bereidheid van de sterke schouders om de kosten te dragen voor hen die het nodig hebben. Kostenbeheersing, waar zorgverzekeraar en zorgaanbieder zich voor inzetten, is dus van direct belang voor mensen. De druk op de kosten door vergrijzing en door nieuwe (vaak dure) medische technologie of geneesmiddelen maakt het alleen maar belangrijker om samen te bepalen hoe of waar zorg efficiënter of doelmatiger kan. Transparantie en inzicht over prijzen is voor ons een essentieel onderdeel. Met vernieuwende contractvormen ondersteunen we initiatieven die meer waarde toevoegen aan de zorg en proberen we volumeprikkels in contracten af te bouwen. Daarnaast maken we portfolio-afspraken met grote instellingen over de afbouw van zorg. Naast gesprekken over de financiën, nemen we ook eventuele lange wachttijden mee omdat deze de toegankelijkheid tot zorg onder druk zetten. 

Hoe we dit bereiken

Samen met zorgaanbieders bespreken we hoe de zorg op dit moment is georganiseerd en waar verschillen bestaan. We faciliteren spiegelbijeenkomsten, zodat zorgaanbieders van elkaar kunnen leren. We vinden dat zorg verbetert door gemiddelde resultaten goed te maken en goede resultaten nog beter. Maar dit geldt ook voor projecten waar de zorg efficiënter kan worden ingericht. We stimuleren (en faciliteren waar nodig) deze continue verbetercyclus en maken het onderdeel van contractafspraken.

We maken afspraken waarbij zorgaanbieders kunnen groeien in hun kernkwaliteiten, als zij de waarde van die zorg elk jaar verbeteren. Transparantie over kwaliteit is onderdeel van continu verbeteren. Bij voorkeur stelt Menzis haar vergelijkingsinformatie beschikbaar aan zorgaanbieders en medisch professionals. Zo krijgen zij inzicht in hun eigen en elkaars prestaties zodat zij deze vervolgens gericht kunnen verbeteren.

We zijn ons ervan bewust dat wij slechts één schakel zijn in het zorgveld. We zoeken actief de verbinding door alle partijen – zorgaanbieders, patiënten(verenigingen) en gemeenten – om de tafel te brengen, goede praktijkvoorbeelden naar boven te halen en ondersteuning te bieden. We hechten veel waarde aan deze samenwerking met zorgaanbieders. We hebben elkaar nodig om een gezamenlijke regiovisie te ontwikkelen op de toekomst van het zorgveld. Het perspectief van de burger dient hierbij centraal te staan. Dan kunnen we samen een kwaliteitsagenda met kwaliteitsafspraken maken, om onze contracten goed aan te sluiten op de manier waarop zorg wordt verricht, en om de zorg betaalbaar te houden. Met deze gezamenlijke afspraken, volgt dus ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de afspraken te realiseren.

We geloven dat er nog veel mogelijkheden zijn om de zorg slimmer te organiseren, zodat patiënten de juiste zorg op de juiste plek voor de juiste prijs krijgen. Dit kan verplaatsing van zorg betekenen, maar ook efficiencyverbetering of het stimuleren van innovaties en zelfmanagement. We willen dat de zorg goed aansluit op de zorgbehoefte en op de juiste plek wordt gegeven. We hebben elkaar nodig om naar die slimme organisatie van de zorg toe te groeien. In het gesprek met het zorgveld nemen we een actievere rol in dan men voorheen gewend was.

We vinden dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de zorgprofessional en Menzis is om verschil te maken in hoe we de zorg leveren en organiseren. We moeten partners zijn in de ontwikkeling van zorg vernieuwing. We voeren de dialoog met professionals om elkaar goed te begrijpen en te helpen in deze partnerschap. De administratieve lastendruk willen we gezamenlijk verminderen, waarbij de uitdaging onder andere is een minimale indicatorenset te ontwikkelen die echt ondersteunend is aan de uitkomstverbetering.

Menzis gaat over een langere periode samenwerkingsrelaties aan met zorgaanbieders. Met een meerjarenperspectief doorbreken we de jaarlijkse rituelen over contractvoorwaarden en prijzen. Dat biedt de zorgaanbieder, en Menzis, de ruimte voor ontwikkeling op kernactiviteiten. Dit stelt ons, vooral in onze regio’s, in staat om gezamenlijk vergaande (portfolio)afspraken te maken over kwaliteit en op welke plaats zorg wordt geleverd. Met (grote) instellingen bespreken we hoe mogelijk afbouw door de verplaatsing van zorg kan worden vormgegeven. Ook geeft het meer mogelijkheden om zorg dichtbij in de regio te organiseren, innovaties te implementeren en tegelijkertijd de kosten te verminderen. Op die manier wil Menzis blijvende veranderingen in het zorgveld vormgeven. Beschikbaarheid van zorg, continue verbetering van kwaliteit en modernisering van het zorgveld zijn daar onderdeel van.

Onze rol in de regio

Menzis zet zich landelijk in voor ruim 2 miljoen klanten. In vijf regio's werken we actief samen met zorgprofessionals aan verdere innovatie van zorg.

Meer over onze regio's

Vier jaar vooruit kijken in Twente

'Zorg op de juiste plek' is een belangrijk onderdeel van de vierjarige zorgafspraak van Menzis met ZGT. Meer e-health in de thuisomgeving, bijvoorbeeld. En intensiever samenwerken met andere zorgverleners in Twente om van elkaars expertise te kunnen profiteren.

Slimmere zorg in Twente

Gezonde leefstijl in Groningen

Om mensen met overgewicht te helpen, biedt Menzis samen met de gemeenten Pekela, Oldambt en Stadskanaal inwoners een leefstijlprogramma aan. Zo maken we sporten en bewegen betaalbaar voor mensen met een lager inkomen.

Samen werken aan gezond leven

Dermatoloog in huisartspraktijk

Huidarts onderzoekt patiënt

Als proef onderzocht dermatoloog Peter Arnold van het Ziekenhuis Gelderse Vallei ook patiënten in drie huisartspraktijken. Het voordeel: de patiënt hoeft niet naar het ziekenhuis en de huisarts doet ervaring op met ‘verdachte huidafwijkingen’. De proef is daarom uitgebreid.

Dermatoloog dicht bij huis

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.