Zorginkoopbeleid 2019

Eerstelijnsdiagnostiek en trombosezorg

Graag presenteren we u het het Zorginkoopbeleid 2019 van de Geriatrische revalidatiezorg. Bij de inkoop van zorg voor onze ruim 2 miljoen klanten spelen we in en anticiperen we op hun wensen en behoeften. Zo wil Menzis meer waarde bieden voor mens en maatschappij. Samen met u willen we ook in 2019 waarde toevoegen aan de zorg voor onze klanten. Ons doel is om samen met u de zorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te houden!

Het inkoopbeleid Geriatrische zorg 2019 blijft op hoofdlijnen gelijk ten opzichte van 2018. Op sommige thema’s zullen we in 2019 intensiever inzetten.

Onze visie op waardegerichte zorginkoop

Nieuw zorginkoopbeleid

Download het zorginkoopdocument eerstelijnsdiagnostiek en trombosezorg 2019 voor het volledige zorginkoopbeleid 2019. Hier vindt u alle speerpunten, wijzigingen, eisen en juridische voorwaarden. 

Zorginkoopbeleid 2019

Speerpunten

 

 • Verbeteren uitkomsten van zorg
 • Beheersen van kosten

 

Menzis streeft naar de juiste zorg op de juiste plaats, met de juiste kwaliteit en de juiste prijs.

 • Verbeteren patiëntveiligheid
 • Verbeteren kwaliteit
 • Reduceren kosten

Verbeteren uitkomsten

Vanaf 2020 wil Menzis eerstelijnsdiagnostiek en antistollingszorg samen met het veld beter organiseren met een beperkt/selectief aantal aanbieders. Ons uitgangspunt is concentratie waar schaalvoordelen mogelijk zijn en spreiding waar toegankelijkheid nodig is. Herschikking van het zorgaanbod is een middel om de patiëntveiligheid en kwaliteit te verbeteren en de kosten te reduceren. Het potentieel voor eerstelijnsdiagnostiek en antistollingszorg is nu voornamelijk volume gedreven en ligt markt breed; hoe meer volume hoe efficiënter het proces. Menzis kan daar in de huidige situatie maar beperkt invloed op uitoefenen. Om de service te verbeteren voor onze zorgaanbieders en verzekerde zonder dat onze zorgplicht in het geding komt is Menzis druk bezig met het uitwerken van een aantal ambities voor 2020. In de loop van dit jaar zal Menzis een uitgebreide toekomstvisie voor de verschillende vormen van eerstelijns diagnostiek en antistollingszorg publiceren.

Het uitgangspunt van Menzis is de juiste zorg op de juiste plaats, met de juiste kwaliteit en de juiste prijs. In het inkoopbeleid ligt de nadruk op het bevorderen van kwaliteit, doelmatigheid en het waar mogelijk beperken van de kosten per verzekerde. De juiste zorg op de juiste plaats vergt zowel een landelijke visie als regionaal inzicht. Dit vraagt inzicht in de kwalitatieve en kwantitatieve behoefte aan zorg en inzicht in hoe deze zorg het beste georganiseerd kan worden. Concentratie waar schaalvoordelen mogelijk zijn en spreiding waar toegankelijkheid nodig is. Eerstelijnsdiagnostiek speelt een belangrijke rol in het realiseren van substitutie van tweedelijnszorg naar eerstelijnszorg.

De antistollingszorg is de laatste jaren flink in beweging. Er zijn meer behandelmogelijkheden wat een voordeel is voor de patiënt. Bij het gebruik van vitamine-K-antagonisten (VKA’s) kan de patiënt kiezen voor zelfmeten of zich laten prikken en begeleiden bij de trombosedienst. Gelukkig kan dit in beide gevallen steeds vaker met de patiëntvriendelijke vingerprik. Daarnaast zijn sinds enkele jaren  Directe Orale AntiCoagulantia (DOAC’s) beschikbaar. Deze mooie ontwikkeling geeft wel een risico op versnippering van overzicht, kwaliteit en kennis. Want terwijl traditioneel de trombosedienst patiënten met VKA’s begeleidt en de voorschrijvend specialist de patiënten die een DOAC gebruiken, mogen sinds kort ook huisartsen een DOAC voorschrijven. Cruciale aandachtspunten blijven:

 • Bewaken van het gebruik van deze medicatie
 • Therapietrouw
 • Wie is aanspreekbaar voor zorgverleners en patiënten
 • Hoe zorgen we dat de jarenlange opgebouwde kennis en kunde hierover beschikbaar blijft

Voorop staat dat Menzis in 2019 haar klanten wil blijven voorzien van een vertrouwde klantvriendelijke en betaalbare zorg dicht bij huis. 

Beheersen van kosten

Substitutie is één van de middelen om de zorg betaalbaar te houden, de patiënt dicht bij huis te behandelen en voorkomt onnodige of foutieve verwijzingen naar het ziekenhuis. De huisarts vervult hierin als aanvrager van diagnostiek een cruciale rol.  Afspraken met zorgaanbieders over substitutie zullen parallel lopen aan de inkoop van eerstelijnsdiagnostiek. Menzis verwacht van zorgaanbieders een actieve rol bij het beperken van zorgkosten door het informeren van aanvragers over hun aanvraaggedrag en het beschikbaar stellen van uitslagen van diagnostiek in de keten.
Menzis verkent de mogelijkheden om de volledige antistollingszorg naar de eerste lijn te verplaatsen.

 

 • Aansluiten op zorgbehoefte
 • Leefkracht

 

Bij het zorginkoopbeleid van Menzis staan de behoeften en wensen van klanten centraal door:

 

 • Perspectief van klanten staat centraal in afspraken
 • Inbreng via klantbijeenkomsten
 • Samenwerking met patiëntenorganisaties

Aansluiten op behoefte

Bij Menzis staat het perspectief van klanten centraal: wat is hun zorgbehoefte en hoe kunnen we ondersteunen bij het versterken van hun leefkracht. Dit gaat om het behandelen van aandoeningen, om het versterken van gezondheid en om preventie. Inspraak van hen door de ledenraad, inbreng via klantenbijeenkomsten, online klantenpanels en samenwerking met patiënten- en consumentenorganisaties zijn cruciaal om in te kunnen spelen en te anticiperen op hun vragen en wensen. 

Leefkracht

Iedereen wil zo krachtig en zelfstandig mogelijk in het leven kunnen staan. Of je nu jong of oud bent en of je nu gezond bent of een (tijdelijke) aandoening hebt. Iedereen maakt zijn eigen keuzes om gezond te leven, want wat voor de een werkt, werkt niet voor de ander. We willen mensen helpen om zelf regie te voeren op hun gezondheid. Op een manier die bij hen past. Bij Menzis noemen we dat leefkracht. Leefkracht gaat over de positieve energie die je voelt als je met je gezondheid bezig bent.
Inzetten op doelmatigheid, zinnig gebruik van zorg en voldoende aandacht voor de patiënt is belangrijk voor het toegankelijk en van goede kwaliteit houden van zorg. Voor de toekomst is er daarnaast ook meer aandacht nodig voor gezondheid en gedrag. Op het voorkomen van aandoeningen, het behoud van de gezondheid van mensen en de verbetering van kwaliteit van leven. Vooral ouderen en chronisch zieken kunnen ondanks hun eventuele beperkingen, dankzij meer aandacht voor gezondheidsbehoud krachtiger en zelfstandiger in het leven staan. Door uit te gaan van een positieve gezondheidsbenadering – kijken naar wat iemand nog kan in plaats van wat hij niet meer kan – is er nog veel gezondheidswinst te behalen. Op die manier versterken we de leefkracht van de mens en kunnen onnodige zorgkosten voor de maatschappij en voor de premiebetaler worden voorkomen. Menzis ziet preventie als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en maakt daar werk van. Dat vraagt om heldere keuzes. Zoals het selecteren en het stimuleren van preventieve interventies die aantoonbaar meerwaarde voor de mens leveren.

 

 • Meerjarenperspectief
 • Innovatie

 

Samenwerking is essentieel, we werken samen aan onze ambities voor 2020. 

 • Samenwerking met beroepsverenigingen
 • Pilots in kernwerkgebied Menzis

Meerjarenperspectief

Het uitwerken van onze ambities voor 2020 doen wij in samenwerking met zorgaanbieders en beroepsgroep verenigingen (als: SAN, FNT, NHG, NVVC, NVKC, NVMM, NVvR) . Ook voor 2019 oriënteren we ons actief op deze mogelijkheden door middel verschillende pilots in kernwerkgebied van Menzis (Ede, den Haag, Groningen).

Innovatie

Bij onze waardegerichte zorginkoop zoeken we voortdurend naar innovaties die de zorg efficiënter maken en bijdragen aan het realiseren van kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg. Hierbij kijken we altijd naar nieuwe technologieën, maar maken we ons ook sterk om samen met andere partijen tot innovatieve ideeën te komen. 

Innovaties om zorg beter, betaalbaar en toegankelijk te houden: Menzis wil zorgaanbieders graag helpen die te ontwikkelen. Daarom hebben we een playbook gepubliceerd. Het is een inspiratieboek én handleiding om samen met u de zorg sneller te vernieuwen. In ons land lopen veel succesvolle innovatieve zorgprojecten. Vaak kleinschalig, maar met de potentie om op te schalen naar een regionaal of landelijk niveau. In de praktijk lukt dat helaas niet altijd. Barrières zijn vaak de implementatie, financiering of technologie.
Menzis ontwikkelde het playbook met Focuscura, de Nederlandse marktleider op het gebied van zorginnovaties thuis. Het helpt zorgvernieuwers die hindernissen te nemen door in te gaan op:
de barrières maar natuurlijk vooral de mogelijkheden van digitale zorg

 • wetenschappelijk bewijs en onderbouwing
 • financieringsvoorbeelden
 • een gebruiksklaar implementatiemodel

Het playbook is daarnaast vooral ook een uitnodiging om samen met ons te kijken hoe we uw innovatieve project naar een hoger plan kunnen tillen. Benieuwd? Download het playbook als pdf

Wijzigingen in 2019

Menzis vindt de benaming van trombosezorg niet meer van deze tijd. Trombose omschrijft het probleem, maar niet de zorg die nodig is om het probleem te voorkomen. Onder de expertise van antistollingszorg verstaat Menzis kennis/advies van de verschillende beschikbare medicatie en ondersteuning van de verschillende meetmethodieken die nodig zijn voor een goede antistollingsbehandeling.

Voor het totaal aan eisen en wijzigingen met de expliciete voorwaarden, verwijzen we u graag naar het zorginkoopbeleid Diagnostiek & Antistollingszorg in de download.

Downloads zorginkoopbeleid 2019

Planning

Datum  Actie
29 maart 2018 Publicatie zorgplan
Vanaf 1 april 2018 Consultatie zorgaanbieders 
Uiterlijk 1 juni 2018 Contracteerperiode - Menzis zal o.b.v. PxQ een verlenging van een jaar aanbieden
1 augustus - 1 november 2018 Overeenkomst getekend retour
12 november 2018 Publicatie gecontracteerde zorgaanbod op Zorgvinder

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.