Zorginkoopbeleid GGZ 2020

GGZ-instellingen

Hierbij presenteren we u het Menzis Zorginkoopbeleid Geestelijke Gezondheidszorg 2020 voor instellingen. Dit beleid vormt de basis voor de contractering van instellingen voor het jaar 2020.

Dit document spitst zich volledig toe op het zorginkoopbeleid voor de instellingen in de GGZ, daarbij aangemerkt dat voor individuele vrijgevestigde zorgaanbieders in de GGZ een apart beleidsdocument beschikbaar is en dat de POH-GGZ onder het beleid voor huisartsenzorg valt. Het voorliggende inkoopbeleid houdt verder rekening met de landelijke afspraken zoals die zijn opgenomen in het model-Kwaliteitsstatuut GGZ en de meest recente versie van de Circulaire Therapieën, waaraan we ons vanzelfsprekend conformeren.

Ik nodig u van harte uit om met ons mee te denken over waardegerichte zorginkoop! 

Lees onze visie op zorginkoop

Nieuw zorginkoopbeleid

Meisje wandelt

Download het nieuwste zorginkoopdocument voor het volledige zorginkoopbeleid 2020. Hierin vindt u alle speerpunten, wijzigingen, eisen en juridische voorwaarden. 

Zorginkoopbeleid 2020

Arnoud van der Geijs

Beleidsadviseur GGZ

Met het zorginkoopbeleid 2020 als uitgangspunt hoop ik samen met de zorgprofessionals de waarde van zorg voor onze verzekerden binnen de GGZ te vergroten. Door de voor de patiënt relevante uitkomsten van zorg centraal te stellen, kunnen we de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg met elkaar borgen. Mijn collega’s en ik gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe innovatieve werkwijzen hier een bijdrage aan kunnen leveren!

Speerpunt 1


 

Waardegerichte zorginkoop

In 2019 zijn we met een groep zorgaanbieders gestart met het waardegerichte inkooptraject Angst en Depressie. In deze jaren werken we samen met de betrokken zorgaanbieders aan het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg. Hierbij is de zorgbehoefte van onze klant het vertrekpunt. Doordat professionals ervaringen met elkaar uitwisselen, ontstaat inspiratie hoe de waarde van zorg kan worden vergroot. Daar doen we het voor.

Aangezien we het waardegericht inkopen als dé sleutel zien voor een toekomstbestendige gezondheidszorg voor onze klanten, willen we het aantal doelgroepen waarvoor we waardegericht inkopen in de loop der jaren uitbreiden. We roepen zorgaanbieders op om ideeën en mogelijkheden hiervoor actief met ons te delen.

Speerpunt 2

 

Doelgroepenbeleid

Binnen de GGZ kennen we diverse doelgroepen, die variëren in aard, intensiteit en duur van de zorgvraag. Deze doelgroepen zijn te koppelen aan de (sub)segmenten binnen de GGZ:
* Huisartsenzorg en POH-GGZ (praktijkondersteuner huisarts)
* Generalistische Basis GGZ (GBGGZ)
* Specialistische GGZ (SGGZ)
o Electieve SGGZ (Common Mental Disorders)
o Acute SGGZ
o Chronische SGGZ en langdurig verblijf (Ernstig Psychiatrische Aandoeningen, EPA)
o Hoogspecialistische GGZ

Een dergelijke ordening van cliënten helpt ons om ons bewust te zijn van de diversiteit in cliënten en in het verlengde daarvan de diversiteit aan cliëntbehoeften. Een cliënt binnen de GBGGZ verschilt immers van een cliënt in de SGGZ.

 

Overige speerpunten

Aansluitend op de Menzis-visie op zorg bouwen we ook in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) aan waardegerichte zorg. We gaan hierbij uit van de leefkracht van mensen en werken van daaruit aan het versterken van de eigen regie. Hiermee is iedereen regisseur om de eigen individuele gezondheid te verbeteren. Wanneer iemand zorg nodig heeft, zetten we zijn of haar behoefte centraal. Hierbij onderkennen we dat de GGZ verschillende doelgroepen kent, elk met eigen behoeften.
Via een gericht doelgroepenbeleid spelen we hierop in. In onze vijf regio’s pakken we een actieve rol om het GGZ-landschap zodanig in te richten dat onze klanten goed bediend worden. Dit doen we samen met onze partners daar. Door een gezamenlijke langetermijnvisie centraal te stellen, met bijbehorende meerjarige afspraken, hebben we de tijd en gezamenlijke kracht om daadwerkelijk veranderingen en innovaties door te voeren. De ontwikkeling van digitale zorg biedt bijvoorbeeld grote mogelijkheden.

Krachtig in de regio

Om voor onze verzekerden het verschil te kunnen maken, leggen we onze focus op onze vijf regio’s. We pakken hier een actieve rol om het zorglandschap gezamenlijk in te richten, partijen bijeen te brengen en zorgvernieuwing tot stand te brengen.
We maken met regionale partners in de regio langetermijnplannen voor de toekomst van het zorglandschap in de regio. Met de grote instellingen maken we op inhoud meerjarenafspraken die in lijn zijn met deze langetermijnplannen en die ruimte bieden voor verandering. Om de toegankelijkheid van zorg te waarborgen, zoeken we samen met het veld naar oplossingen om de wachttijden te verminderen.
Buiten deze regio’s vervullen we een andere rol. Hier kopen we voornamelijk voldoende zorg in, waarbij we de toegankelijkheid van zorg goed in het oog houden. Buiten de eigen regio’s zijn we meer volgend (in de plannen van aanbieders en marktleidende verzekeraars) dan proactief. Dit maakt dat we goede initiatieven vooral aanjagen en

Digitale zorg

Binnen de GGZ willen we een visie en strategie neerzetten op zorginnovatie en digitale zorg. De noodzaak tot verandering is groot, mede gedreven door grote technologische ontwikkelingen die gaande zijn. We willen toewerken naar een situatie waarin we als Menzis ‘vernieuwer’ zijn, waarbij we innovatie uitdragen. Hierbij pakken we een proactieve rol in het grootmaken van succesvol gebleken ‘proof of concepts’. Zo veranderen we actief het zorglandschap. We verbeteren de toegang tot zorg voor onze verzekerden, door het dichterbij brengen van de zorg en zorg op afstand beschikbaar te stellen.
We willen vanuit Menzis dat innovatie in het bloed komt te zitten. We staan open voor nieuwe ideeën en worden enthousiast van innovaties. Samen met patiënten en zorgaanbieders werken we aan de digitale transformatie in de zorg. Digitalisering van de zorg is niet langer iets vrijblijvends, maar wordt een uitgangspunt.

Psychiatrie in het ziekenhuis

In het algemeen of academisch ziekenhuis kunnen patiënten, naast hun somatische aandoening, ook behandeld worden voor psychische en/of psychiatrische problematiek. Hiervoor zijn er afdelingen voor medische psychologie en psychiatrie. Naar de afdeling psychiatrie kan verwezen worden door alle reguliere verwijzers die naar de GGZ mogen verwijzen, bijvoorbeeld de huisarts, medisch specialist en/of arts maatschappij en gezondheid.

De PUK krijgt vaak verwijzingen vanuit de reguliere GGZ ten behoeve van derdelijnszorg en zorgt er voor dat als een cliënt gestabiliseerd is weer terug kan naar de reguliere GGZ. Behandelingen en opnames zijn daarmee altijd van tijdelijke aard. Elke PUK en PAAZ zou tenminste moeten bestaan uit een tak consultatieve psychiatrie en een MPU. Waar dat niet het geval is moet er een gedegen plan zijn om dit op te richten. 

Wijzigingen in 2019

  • Ten opzichte van de contractering 2019 zijn er voor 2020 geen grote inhoudelijke wijzigingen in de minimumeisen om voor een overeenkomst in aanmerking te komen. 

Bekijk voor alle eisen en voorwaarden altijd het volledige zorginkoopbeleid GGZ Instellingen via de download.

Waardegerichte zorg

  • het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg
  • het verbeteren van de gezondheid van onze klanten
  • het verlagen van de kosten van de zorg om deze toegankelijk en betaalbaar te houden

Onze visie op zorg

Planning

Datum  Actie
Januari - maart 2019 Consultatie zorgaanbieders en cliëntverenigingen
27 maart 2019 Publicatie inkoopbeleid 2020 versie 1.0
1 juni 2019 Deadline aanmelding nieuwe zorgaanbieders
1 juli 2019 Publicatie inkoopbeleid 2020 versie 1.1 
medio augustus 2019

Start contractering voor 'instellingen met onderhandeling' door toezending offerteformat & conceptovereenkomst

6 september 2019 Deadline aanbieders reactie op toegezonden offerteformat/overeenkomst
medio september 2019  Openstelling van de vragenlijst in Vecozo voor ‘instellingen zonder onderhandeling’
18 oktober 2019 Sluitingsdatum van de vragenlijst in Vecozo
1 november 2018 Deadline ondertekenen overeenkomst of accepteren overeenkomst in VECOZO
12 november 2018 Publicatie gecontracteerd zorgaanbod op Zorgvinder

Heeft u vragen?

Contact

Heeft u een vraag voor Menzis? Bekijk de veelgestelde vragen of neem telefonisch contact op met Menzis.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.