Zorginkoopbeleid GGZ Vrijgevestigden 2020

Aansluitend op de Menzis-visie op zorg bouwen we ook in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) aan waardegerichte zorg. We gaan hierbij uit van de leefkracht van mensen en werken van daaruit aan het versterken van de eigen regie. Hiermee is iedereen regisseur om de eigen individuele gezondheid te verbeteren. Wanneer iemand zorg nodig heeft, zetten we zijn of haar behoefte centraal. Hierbij onderkennen we dat de GGZ verschillende doelgroepen kent, elk met eigen behoeften.

Via een gericht doelgroepenbeleid spelen we hierop in. In onze vijf regio’s pakken we een actieve rol om het GGZ-landschap zodanig in te richten dat onze klanten goed bediend worden.

Bij de vrijgevestigde praktijk richten we ons met name op de enkelvoudige (electieve) zorg en een deel van de chronische zorg. De behandelingen kunnen zowel in de GBGGZ als de SGGZ worden gegeven.

Onze visie op waardegerichte zorg

Kirsten van Steenbergen-Weijenburg

Beleidsadviseur GGZ

Mijn doel is om een bijdrage te leveren aan kwalitatief goede en bereikbare GGZ voor alle Menzis-verzekerden. Daarom geven we in 2020 de vrijgevestigde regiebehandelaars die aantoonbaar kwaliteit leveren een hoger tarief en kunnen zij werken zonder budgetplafond. Hiermee hoop ik dat we veel vrijgevestigde regiebehandelaars uitnodigen een contract met ons aan te gaan. Ik ben ervan overtuigd dat we hiermee wachttijden kunnen verminderen en onze klanten sneller en beter kunnen helpen!

Nieuw zorginkoopbeleid

Meisje wandelt

Download het nieuwste zorginkoopdocument voor het volledige zorginkoopbeleid 2020. Hierin vindt u alle speerpunten, wijzigingen, eisen en juridische voorwaarden. 

Zorginkoopbeleid 2020

Seriële prestaties GBGGZ

Let op: Per 1 januari 2020 conformeert Menzis aan het landelijk opgestelde beleid over seriële prestaties in de GBGGZ, ondanks dat in ons inkoopbeleid 2020 nog een andere bepaling staat opgenomen. Meer informatie vindt u in het document van de LVVP over seriële prestaties in de GBGGZ (pdf).  

Waardegerichte zorg

Het inkoopbeleid voor vrijgevestigde zorgaanbieders in de GGZ heeft als speerpunt voor onze klanten Waardegerichte Zorg. Onder Waardegerichte Zorg verstaan wij het volgende: het bieden van kwalitatief goede zorg aan Menzis verzekerden, dichtbij huis, zonder wachttijden, tegen gelijkblijvende of lagere kosten. Voor zorgaanbieders streven we er naar om de administratieve lasten zo beperkt mogelijk te houden. Daarbij vinden we het belangrijk dat zowel binnen de Menzis-regio’s als buiten de Menzis-regio’s onze klanten voldoende keuzeaanbod hebben.

Speerpunt 1


Kwalitatief goede zorg

In de GBGGZ en SGGZ waarborgen we de kwaliteit van zorg door alleen aanbieders te contracteren die een geldig en geaccordeerd kwaliteitsstatuut hebben. Daarnaast belonen we aanbieders die een in 2019 geldig visitatiecertificaat hebben en/of een getekende overeenkomst van het keurmerk KiBG voor 2020 in de vorm van een extra tariefpercentage. In de SGGZ bieden we zorgaanbieders die een geldig visitatiecertificaat hebben de mogelijkheid om zonder budgetplafond te werken.

Speerpunt 2

Lagere kosten

Om gelijkblijvende of lagere kosten te kunnen garanderen evalueren wij jaarlijks het tariefpercentage van het NZa-tarief wat wij hanteren en stellen op basis daarvan het nieuwe tariefpercentage voor het volgende jaar vast. We bekijken hierbij hoe de prijsontwikkeling is en hoe dit zich verhoudt tot het tarief wat wij bij instellingen betalen.

Zorg dichtbij huis

We vinden het belangrijk dat onze klanten dichtbij huis behandeld kunnen worden op de manier die zij willen. Daarom zetten we in op een groot aantal contracten met vrijgevestigde behandelaars, naast de contracten met instellingen.

Zonder wachttijden

Onze klanten moeten snel (in ieder geval binnen de treeknormen, maar waar mogelijk sneller) behandeld kunnen worden. Indien de verzekerde een lange wachttijd ervaart, bieden we via de afdeling Zorgadvies wachtlijstbemiddeling. Zorgadvies zal dan adviseren of de wachttijd elders korter is en waar dit dan het geval is. We willen u daarom ook er op wijzen dat het erg belangrijk is om in Vektis de wachttijden goed bij te houden.
We willen daarnaast opleidingspraktijken te belonen, zodat er meer behandelaars kunnen toetreden op de markt. Startende vrijgevestigde regiebehandelaars kunnen zich het hele jaar aanmelden voor een contract, zodat Menzis verzekerden daar gelijk naartoe kunnen.


Lagere administratieve lasten

Om te beoordelen voor welk tariefpercentage een vrijgevestigde aanbieder in aanmerking komt, sluiten we zoveel mogelijk aan op landelijk erkende kwaliteitseisen en halen we onze gegevens uit Vektis of beschikbare registratiesystemen. We hanteren een beperkt aantal kwaliteitscriteria en vragen om een klein aantal zaken te uploaden. Zo hoeft de aanbieder zo min mogelijk in te vullen bij de digitale contractering. Binnen Zorgverzekeraars Nederland is er de ontwikkeling van de uniforme vragenlijst. Zodra deze geïmplementeerd is zullen wij hier zoveel mogelijk op aansluiten.

Belangrijke wijzigingen in 2020 

Voor 2020 is er een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van 2019:

  • Aantal zorgproducten: De zorgaanbieder mag per jaar maximaal 2 GBGGZ-producten declareren per cliënt
  • Einde behandeling: We gaan het nadenken over de eindigheid van zorg stimuleren
  • Einde behandeling: We gaan het belonen als aanbieders in de SGGZ maximaal 3 jaren behandelen
  • Werkzame uren: We vragen van de vrijgevestigde regiebehandelaar dat deze minimaal 16 uur per week direct aan de cliënt besteedt en maximaal 50 uur per week

Bekijk voor alle eisen, voorwaarden en een uitgebreide toelichting op deze wijzigingen het volledige zorginkoopbeleid GGZ Vrijgevestigden via de download.

Waardegerichte zorg

  • het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg
  • het verbeteren van de gezondheid van onze klanten
  • het verlagen van de kosten van de zorg om deze toegankelijk en betaalbaar te houden

Onze visie op zorg

Planning

Datum Actie
Hele jaar Consultatie brancheorganisaties, beroepsverenigingen en patiënten(organiaties)
27 maart 2019 Publicatie inkoopbeleid 2020 versie 1.0
1 juli 2019 Publicatie inkoopbeleid 2020 versie 1.1
16 september 2019 -26 oktober 2019 Openstelling van de vragenlijst in VECOZO (starters uitgezonderd)
26 oktober 2019 Uiterste datum voor accepteren contract
12 november 2019 Publicatie gecontracteerde zorgaanbod in Zorgvinder Menzis

Heeft u vragen?

Contact

Heeft u een vraag voor Menzis? Bekijk de veelgestelde vragen of neem telefonisch contact op met Menzis.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.