Zorginkoopbeleid 2020

Hulpmiddelen

De kwaliteit van de zorg in Nederland is goed. We constateren echter met elkaar dat deze nog onvoldoende aansluit bij de behoeften en wensen van patiënten. We richten ons op díe zorg die waarde voor onze klanten toevoegt: de zorg met de beste verhouding tussen relevante gezondheidsuitkomsten en de kosten van die zorg. We noemen dit waardegerichte zorg, en door dit te doen wordt juiste zorg op de juiste plek realiteit. Vanaf 2018 kopen wij in vanuit deze visie. 

We willen dit samen bereiken met de zorgaanbieders. Met hen gaan we bij voorkeur over een langere periode samenwerkingsrelaties aan. Dat stelt ons in staat om gezamenlijk vergaande afspraken over kwaliteit te maken en biedt ruimte voor groei op kernactiviteiten.

De hulpmiddelenzorg die Menzis inkoopt, omvat veel verschillende hulpmiddelengroepen. De in te kopen groepen wisselen elk jaar, afhankelijk van de duur van de eerder afgesloten meerjarige overeenkomsten.

Onze visie op waardegerichte zorginkoop

Jolanda Schreuder

Beleidsadviseur Hulpmiddelen

Met de inkoop van hulpmiddelenzorg letten we altijd scherp op de prijs. Als we met een scherp aanbod meerdere zorgaanbieders kunnen contracteren, biedt dit ruimte om met samen aan kwaliteitsinitiatieven te werken die daadwerkelijk van toegevoegde waarde zijn voor onze klanten

Nieuw zorginkoopbeleid

Meisje wandelt

Download het nieuwste zorginkoopdocument voor het volledige zorginkoopbeleid 2020. Hierin vindt u alle speerpunten, wijzigingen, eisen en juridische voorwaarden. 

Zorginkoopbeleid 2020

Speerpunt 1

 

 

 

 

Verbeteren uitkomsten van zorg

De kwaliteit van de geleverde hulpmiddelenzorg wordt geborgd door meetbare en controleerbare kwaliteitsafspraken te maken. Deze hebben betrekking op zowel het geleverde hulpmiddel (het product) als op de geleverde dienst (zorgverlening). Daarbij sluiten we aan op kwaliteitsstandaarden die samen met het zorgveld zijn ontwikkeld en op nationale en Europese richtlijnen en standaarden.

In Nederland werken professionele zorgaanbieders dagelijks samen om goede zorg te geven aan hun patiënten. Zij weten dan ook als geen ander welke zorg de beste is. Daarom kiest Menzis er voor om de kwaliteitsnormen van de diverse beroepsgroepen te volgen. Voor hulpmiddelengroepen waarvoor nog geen kwaliteitsstandaarden bestaan, nodigen we zorgaanbieders uit om kwaliteitsmaten te ontwikkelen. De minister van VWS heeft het initiatief genomen om landelijke werkgroepen in te stellen voor kwaliteitsverbetering in de hulpmiddelenzorg. Menzis neemt deel aan dit initiatief en werkt daarbij samen met alle betrokken veldpartijen. Er is gestart met drie werkgroepen voor drie deelgebieden, namelijk de continentie-, stoma- en diabeteszorg. De modules Continentie Hulpmiddelen, Stoma Hulpmiddelen en Diabetes Hulpmiddelen zijn al opgenomen in het Kwaliteitsregister van Zorginstituut Nederland. De verwachting is dat de komende jaren ook andere werkgroepen zullen starten die gezamenlijk werken aan nieuwe kwaliteitsstandaarden.

Voor een aantal hulpmiddelen komt de zorgaanbieder of leverancier aan huis voor installatie en instructie. Voor klanten die thuis zorg ontvangen van een wijkverpleegkundige, vinden we het wenselijk dat de wijkverpleegkundige aanwezig is bij dit soort momenten. De wijkverpleegkundige is dan op de hoogte van het gebruik van het hulpmiddel en kan met die kennis onze klanten helpen.


Speerpunt 2

 

 

Beheersen van kosten

De totale zorgkosten bepalen de hoogte van de premie voor onze klanten en daarmee de bereidheid van de sterke schouders om de kosten te dragen voor hen die het nodig hebben. Kostenbeheersing is van direct belang voor de mensen waar zorgverzekeraar en zorgaanbieder zich voor inzetten. De druk op de kosten door ontwikkelingen als de vergrijzing en nieuwe, vaak dure medische technologieën en geneesmiddelen maakt het alleen maar belangrijker om te onderzoeken hoe of waar zorg efficiënter of doelmatiger kan. Transparantie en inzicht over prijzen is voor ons een essentieel onderdeel. Voor 2020 hebben we 2 soorten hulpmiddelen gekozen als speerpunt: hoortoestellen en verbandmiddelen.

Uiteraard worden ook de andere hulpmiddelen zorgvuldig opnieuw ingekocht (zie verder in tabel C). We voeren hierbij geen grote wijzigingen door, maar we beoordelen en toetsen de tarieven wel op marktconformiteit.


Speerpunt 1


Aansluiten op zorgbehoefte

Niet alleen een adequaat hulpmiddel, maar ook de zorg om dat hulpmiddel heen, is een belangrijk aandachtspunt in onze zorginkoop. We maken daarom afspraken over service en onderhoud, maar ook over garantie en reparaties. Naast reguliere reparaties en leveringen hebben we in sommige gevallen ook spoedleveringen en -reparaties afgesproken met onze gecontracteerde zorgaanbieders. Dit geldt bij de overeenkomst afvoerend incontinentiemateriaal, uitleenhulpmiddelen en vernevelapparatuur.

Voor wek- en waarschuwingsapparatuur hebben we afspraken gemaakt over installatie van de apparatuur bij de verzekerde thuis. Dit is essentieel voor onze klanten, omdat dit vaak ook de installatie van een brandrookmelder omvat en dat moet uiteraard zorgvuldig gebeuren.

We vinden het belangrijk dat de juiste zorg op de juiste plek wordt gegeven, door de juiste professional. We stimuleren daarom een slimme organisatie van zorgprofessionals rondom de behoefte van de patiënt. Zo kan de triage-audicien onze klant doorverwijzen naar de KNO-arts. Dit ontlast de huisarts en voorkomt onnodige vertraging voor onze klant. In de Menzis Zorgvinder kunnen onze klanten snel en makkelijk gecontracteerde zorgaanbieders vinden. We hebben een landelijk dekkend verzorgingsgebied. We sluiten doorgaans meerjarige overeenkomsten, zodat onze klanten binnen de duur van de overeenkomst dezelfde zorgaanbieder kunnen blijven behouden. Hiermee creëren we rust en duidelijkheid voor klanten en zorgaanbieders.

Speerpunt 4

 

Werken aan meerjarenperspectief

Het aanbieden van een overeenkomst voor meerdere jaren onderstreept ons vertrouwen in de zorgaanbieders met wie we werken. Door het proces tot verstrekking en vergoeding van hulpmiddelenzorg zo eenvoudig mogelijk te organiseren, in samenspraak met onze gecontracteerde zorgaanbieders, willen we bijdragen aan administratieve lastenverlichting. Dit doen we onder andere door in zoveel mogelijk overeenkomsten een GPH-codetabel met declaratiecodes op te nemen.

Wijzigingen in 2020 

In onderstaande tabel worden de  belangrijkste wijzigingen aangegeven in de inkoop van hulpmiddelengroepen in 2020. Het gaat om wijzigingen ten opzichte van het voorafgaande contract.

  • Verbandmiddelen: Menzis onderzoekt een nieuwe tariefsystematiek
  • Hoorhulpmiddelen: Menzis doet een aanbod aan geïnteresseerde audiciensbedrijven die voldoen aan de voorwaarden
Voor alle wijzigingen en een uitgebreide toelichting op deze wijzigingen met de expliciete voorwaarden, verwijzen we u graag naar het volledige zorginkoopbeleid  via de download.

Waardegerichte zorg

  • het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg
  • het verbeteren van de gezondheid van onze klanten
  • het verlagen van de kosten van de zorg om deze toegankelijk en betaalbaar te houden

Onze visie op zorg

Download zorginkoopbeleid 2020

Planning alle in te kopen hulpmiddelen (excl. stoma)

Datum  Actie
26 maart 2019  Publicatie inkoopbeleid 2019
31 mei 2019 Uiterste datum waarop zorgaanbieder schriftelijk kenbaar kan maken belangstelling te hebben voor een specifieke overeenkomst
1 juli 2019 Eventueel publicatie definitief inkoopbeleid 2020 (alleen indien er nog wijzigingen zijn)
8 juli 2019 Start aanbieden contractvoorstellen
16 september 2019 Uiterste datum waarop contractvoorstel aan zorgaanbieder wordt aangeboden via VECOZO
25 oktober 2019 Overeenkomst uiterlijk getekend retour
12 november 2019 Publicatie gecontracteerde zorgaanbod op Zorgvinder

Heeft u vragen?

Contact

Heeft u een vraag voor Menzis? Bekijk de veelgestelde vragen of neem telefonisch contact op met Menzis.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.