Contractering

Zorgcontractering, beleid en inkoop

Zorginkoopbeleid 2023 en verder

Coöperatie Menzis heeft een contract afgesloten met een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2026. Gedurende deze jaren zal er daarom geen nieuw zorginkoopbeleid Ziekenvervoer worden gepubliceerd door ons.

Zorginkoopbeleid Ziekenvervoer 2022

In het Zorginkoopbeleid 2022 leest u hoe wij het vervoer van onze verzekerden de komende jaren vorm geven. Ook kunt u lezen hoe de inkoopprocedure eruitziet. Daarnaast vindt u hierin de planning terug.

Aanpassing beleid

Aanpassing 21-5-2021

In Bijlage 2 worden in eis 2 en eis 5 de volgende minimumvereisten genoemd: “2. De marktpartij heeft een vergunning zoals genoemd in art. 4 lid 1 Wet Personenvervoer 2000.” en “5. De marktpartij voldoet aan de ISO-17020 norm of een gelijkwaardig certificaat.” Naar aanleiding van vragen vanuit de branche in de Nota van Inlichtingen bij het inkooptraject Ziekenvervoer hebben wij moeten constateren dat deze eisen niet van toepassing zijn. Daarom laten wij deze eisen vervallen.

Aanpassing 2-6-2021

In Bijlage 2 wordt in eis 4 het volgende minimumvereiste genoemd: "4. De marktpartij is adequaat verzekerd voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid of heeft deze verzekering aantoonbaar per 1 januari 2021 afgesloten. Onder een adequate verzekering wordt verstaan een aansprakelijkheid van minimaal € 1.000.000, - per schadeveroorzakende gebeurtenis en minimaal € 2.500.000, - per kalenderjaar." Naar aanleiding van vragen vanuit de branche in de 2e Nota van Inlichtingen bij het inkooptraject Ziekenvervoer hebben wij moeten constateren dat het vereiste van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet van toepassing is. Daarom laten wij dit deel van eis 4 van Bijlage 2 vervallen. Het overige deel van eis 4 van Bijlage 2 blijft wel van kracht. Daarnaast hebben wij ter verduidelijking in Bijlage 2 de eisen nummer 2 en 5 doorgehaald. Dit was in de aanpassing van 21 mei 2021 niet gedaan.

Aanpassing 24-6-2021

De planning van het inkoopproces is aangepast ten aanzien van de datum van de voorlopige gunningsbeslissing, de definitieve gunningsbeslissing en de start van de implementatieperiode aangezien de beoordeling van alle inschrijvingen langer duurt dan vooraf is ingeschat.

Vier percelen

Het werkgebied/vervoerdersgebied voor het contracteren van ziekenvervoer is verdeeld in vier percelen: de regio’s Noord, Oost, West en Zuid. Bij de verdeling van deze regio’s is rekening gehouden met de kernwerkgebieden van Menzis. Op de kaart hiernaast kunt u de indeling van de percelen zien. Wij hebben gekozen voor deze indeling vanwege de veranderingen binnen het zorglandschap. Zo is er sprake van zowel centralisatie als decentralisatie van bepaalde typen zorg en is er rekening gehouden met de vervoersbewegingen van onze verzekerden. Daarnaast geven wij zo ook regionale marktpartijen de mogelijkheid om mee te doen aan de gunning. Het is mogelijk om te werken via onderaannemerschap of middels samenwerkingsafspraken binnen de regio.


vier werkgebieden ziekenvervoer

Inkoop ambulancevervoer 2022

In Nederland zijn 25 regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s). Namens zorgverzekeraars fungeert Menzis in 5 van de 25 regio’s - als eerste of tweede representant - voor het maken van inkoopafspraken over ambulancezorg. Met de RAV’s zullen we de afspraken voor 2022 actualiseren. De representatie houdt in dat de door de representerende zorgverzekeraars gesloten overeenkomsten met de betreffende RAV’s en bijbehorende afspraken onverkort gelden voor alle zorgverzekeraars. Bij de inkoop houdt Menzis zich aan de door de NZa opgestelde tarieven financiële kaders. Voor de ambulancezorg gelden vaste tarieven die eveneens door de NZa zijn vastgesteld. De Tijdelijke Wet ambulancezorg is per 1 januari 2021 vervangen voor de Wet ambulancevoorzieningen.

Downloads 2021

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.