Contractering

Zorgcontractering, beleid & inkoop

Op 1 april 2021 hebben we ons nieuwe Zorginkoopbeleid gepubliceerd voor de inkoop van Ziekenvervoer. Dé start van ons inkooptraject voor 2022. Graag maken we meerjarenafspraken met de betrokken aanbieders van vervoer, waarbij wij onder meer aandacht hebben voor de tijdigheid, veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid.

Zorginkoopbeleid Ziekenvervoer 2022

In het Zorginkoopbeleid 2022 leest u hoe wij het vervoer van onze verzekerden de komende jaren vorm geven. Ook kunt u lezen hoe de inkoopprocedure eruitziet. Daarnaast vindt u hierin de planning terug.

Aanpassing beleid

Aanpassing 21-5-2021

In Bijlage 2 worden in eis 2 en eis 5 de volgende minimumvereisten genoemd: “2. De marktpartij heeft een vergunning zoals genoemd in art. 4 lid 1 Wet Personenvervoer 2000.” en “5. De marktpartij voldoet aan de ISO-17020 norm of een gelijkwaardig certificaat.” Naar aanleiding van vragen vanuit de branche in de Nota van Inlichtingen bij het inkooptraject Ziekenvervoer hebben wij moeten constateren dat deze eisen niet van toepassing zijn. Daarom laten wij deze eisen vervallen.

Aanpassing 2-6-2021

In Bijlage 2 wordt in eis 4 het volgende minimumvereiste genoemd: "4. De marktpartij is adequaat verzekerd voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid of heeft deze verzekering aantoonbaar per 1 januari 2021 afgesloten. Onder een adequate verzekering wordt verstaan een aansprakelijkheid van minimaal € 1.000.000, - per schadeveroorzakende gebeurtenis en minimaal € 2.500.000, - per kalenderjaar." Naar aanleiding van vragen vanuit de branche in de 2e Nota van Inlichtingen bij het inkooptraject Ziekenvervoer hebben wij moeten constateren dat het vereiste van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet van toepassing is. Daarom laten wij dit deel van eis 4 van Bijlage 2 vervallen. Het overige deel van eis 4 van Bijlage 2 blijft wel van kracht. Daarnaast hebben wij ter verduidelijking in Bijlage 2 de eisen nummer 2 en 5 doorgehaald. Dit was in de aanpassing van 21 mei 2021 niet gedaan.

Aanpassing 24-6-2021

De planning van het inkoopproces is aangepast ten aanzien van de datum van de voorlopige gunningsbeslissing, de definitieve gunningsbeslissing en de start van de implementatieperiode aangezien de beoordeling van alle inschrijvingen langer duurt dan vooraf is ingeschat.

Aanvraag tot offerte vanaf 26 april op Negometrix

Op 26 april hebben we de inkoopprocedure voor Ziekenvervoer 2022 opengezet op Negometrix. De afgelopen weken hebben zich vele geïnteresseerden gemeld voor dit inkooptraject. Geheel volgens planning hebben deze partijen vanaf 26 april toegang gekregen tot de inkoopdocumenten op Negometrix. We verwachten het gehele traject volgens de hieronder aangegeven planning te kunnen afronden. Mocht u zich nog niet hebben aangemeld, en heeft u toch interesse? Stuur dan een e-mail naar inkoop.vervoer@menzis.nl. Houdt u er rekening mee dat de termijnen voor het stellen van vragen en het indienen van een offerte vastliggen en niet zullen worden verlegd voor late inschrijvers.

Vier percelen

Het werkgebied/vervoerdersgebied voor het contracteren van ziekenvervoer is verdeeld in vier percelen: de regio’s Noord, Oost, West en Zuid. Bij de verdeling van deze regio’s is rekening gehouden met de kernwerkgebieden van Menzis. Op de kaart hiernaast kunt u de indeling van de percelen zien. Wij hebben gekozen voor deze indeling vanwege de veranderingen binnen het zorglandschap. Zo is er sprake van zowel centralisatie als decentralisatie van bepaalde typen zorg en is er rekening gehouden met de vervoersbewegingen van onze verzekerden. Daarnaast geven wij zo ook regionale marktpartijen de mogelijkheid om mee te doen aan de gunning. Het is mogelijk om te werken via onderaannemerschap of middels samenwerkingsafspraken binnen de regio.


Planning

Datum Actie
1 april 2021 Publicatie zorginkoopbeleid 2022-2023
26 april 2021 Openzetten "Aanvraag tot offerte" en beschikbaarheid documenten via Negometrix
7 mei 2021 Uiterste datum voor het indienen van vragen Q&A1
19 mei 2021   Publicatie vragen en antwoorden (Q&A 1)
26 mei 2021 Uiterste datum voor het indienen van vragen Q&A2
2 juni 2021 Publicatie vragen en antwoorden (Q&A 2)
14 juni 2021 om 10.00 uur Sluitingstermijn indienen inschrijvingen
14 juni t/m 23 juni 2021 Beoordeling van de inschrijvingen door de Opdrachtgever
24 juni 2021 29 juni 2021 Voorlopige opdrachtverlening/gunningsbeslissing
7 juli 2021 13 juli 2021 Definitieve opdrachtverlening/gunningsbeslissing
8 juli 2021 14 juli 2021 Start implementatieperiode
Uiterlijk 12 november 2021 Publicatie gecontracteerd zorgaanbod
1 januari 2022 Ingangsdatum overeenkomst en uitvoering opdracht ziekenvervoer

 


vier werkgebieden ziekenvervoer

Inkoop ambulancevervoer 2022

In Nederland zijn 25 regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s). Namens zorgverzekeraars fungeert Menzis in 5 van de 25 regio’s - als eerste of tweede representant - voor het maken van inkoopafspraken over ambulancezorg. Met de RAV’s zullen we de afspraken voor 2022 actualiseren. De representatie houdt in dat de door de representerende zorgverzekeraars gesloten overeenkomsten met de betreffende RAV’s en bijbehorende afspraken onverkort gelden voor alle zorgverzekeraars. Bij de inkoop houdt Menzis zich aan de door de NZa opgestelde tarieven financiële kaders. Voor de ambulancezorg gelden vaste tarieven die eveneens door de NZa zijn vastgesteld. De Tijdelijke Wet ambulancezorg is per 1 januari 2021 vervangen voor de Wet ambulancevoorzieningen.

Inkoopkader 2021

In Nederland zijn 25 regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s). Namens zorgverzekeraars fungeert Menzis in 5 van de 25 regio’s - als eerste of tweede representant - voor het maken van inkoopafspraken over ambulancezorg. Met de RAV’s zullen we de afspraken voor 2021 actualiseren. De representatie houdt in dat de door de representerende zorgverzekeraars gesloten overeenkomst met de betreffende zorgaanbieders alsmede de overeengekomen tarieven en bijbehorende afspraken onverkort gelden voor alle zorgverzekeraars. Bij de inkoop houdt Menzis zich aan de door NZa opgestelde tarieven.

Downloads 2021

Zorginkoopbeleid ambulancezorg 2020

Graag presenteren we het zorginkoopbeleid ambulancezorg 2020. De ambulancesector is onderdeel van de acute zorg, die volop in beweging is. Het zorglandschap is aan het veranderen. We hebben te maken met de volgende ontwikkelingen:

  • Concentratie en specialisatie van ziekenhuiszorg
  • Spreiding van chronische, acute en electieve zorg
  • Extramuralisering van de zorg

Lees het hele document in de dowload hieronder.

Download zorginkoopbeleid 2020

Zorginkoopbeleid Zittend ziekenvervoer 2019

Publicatiedatum 29 maart 2018

De contractuele relatie met de huidige aanbieders van zittend ziekenvervoer voor 2019 is bestendigd. Dit heeft tot gevolg dat Menzis geen contracten sluit met nieuwe partijen voor het coördineren en (laten) uitvoeren van het zittend ziekenvervoer zoals aangegeven in artikel 2.14, 2.15 en 2.16 van het Besluit zorgverzekering, zoals deze thans luidt ofwel in de toekomst komt te luiden en zoals aangegeven in de polisvoorwaarden ten behoeve van verzekerden van Menzis en Anderzorg.

Zorginkoopbeleid Ambulancezorg 2019

Publicatiedatum 29 maart 2018

In Nederland zijn 25 regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s). Namens zorgverzekeraars fungeert Menzis in 5 van de 25 regio’s als eerste of tweede representant voor wat betreft de inkoopafspraken ten aanzien van de ambulancezorg. Met de RAV’s zullen we de afspraken voor 2019 actualiseren. De representatie houdt in dat de door de representerende zorgverzekeraars gesloten overeenkomst met de betreffende zorgaanbieders alsmede de overeengekomen tarieven en bijbehorende afspraken onverkort gelden voor alle zorgverzekeraars.

Representerende zorgverzekeraar per instelling
Op de website van Zorgverzekeraars Nederland staan per instelling de representerende zorgverzekeraars, die verantwoordelijk zijn voor de zorginkoop, vermeld. Heeft u als ambulancevervoerder nog geen contract ontvangen? Dan kunt u contact opnemen met de desbetreffende zorgverzekeraar.

Contact

Voor meer informatie over de contractering van ambulancezorg en zittend ziekenvervoer, kunt u contact opnemen met Johan Schotsman.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.