Tussentijdse en definitieve afrekening continuïteitsbijdrage

De voorlopige continuïteitsbijdrage is betaald. Voor het vaststellen van de definitieve continuïteitsbijdrage beoordelen we de gerealiseerde omzet. We controleren deze met de nieuwe declaraties die zijn binnen gekomen in de maanden die nog niet met de uitbetaalde continuïteitsbijdrage zijn verrekend.  U kunt ook in uw eigen administratie terug zien wat u alsnog gedeclareerd heeft. Als u een te hoge voorlopige continuïteitsbijdrage heeft ontvangen dan ontvangt u per mail een tussentijdse afrekening. Met de tussentijdse afrekening voorkomen we grote correcties bij de eindafrekening. 

Definitieve afrekening vanaf kwartaal 4 
We zijn eind september gestart met het versturen van de definitieve afrekeningen. Hierbij wordt rekening gehouden met de NOW-regeling. De uitbetaling gaat in fases en per zorgsoort. U ontvangt bericht over uw definitieve eindafrekening.  

Bij de eindafrekening wordt, naast de definitieve berekening van de daadwerkelijk geleverde omzet in de continuïteitsbijdrage-periode, bekeken hoeveel inhaalzorg er is geleverd. De inhaalzorg is niet meegenomen (op één enkele uitzondering na). Op basis van deze gegevens wordt de definitieve continuïteitsbijdrage vastgesteld. Wanneer de definitieve continuïteitsbijdrage verschilt van de eerder berekende en betaalde voorlopige continuïteitsbijdrage, wordt dit gecorrigeerd. 

U ontvangt bericht over de definitieve eindafrekening. In deze brief staat ook een toelichting.  

We zijn eind september gestart met het versturen van de definitieve eindafrekening. Dit gaat in fases. U krijgt bericht over uw definitieve eindafrekening. 

Bij de eindafrekening wordt, naast de definitieve berekening van de daadwerkelijk geleverde omzet in de continuïteitsbijdrage-periode, bekeken hoeveel inhaalzorg er is geleverd. De inhaalzorg is niet meegenomen (op één enkele uitzondering na). Op basis van deze gegevens wordt de definitieve continuïteitsbijdrage vastgesteld. Wanneer de definitieve continuïteitsbijdrage verschilt van de eerder berekende en betaalde voorlopige continuïteitsbijdrage, wordt dit gecorrigeerd.  
Daarnaast is bij het berekenen van de continuïteitsbijdrage is ook rekening gehouden met alle, op basis van de verzekeringsvoorwaarden vergoede zorg. Ook de door de verzekerden ingediende nota’s worden meegenomen. 

U ontvangt bericht van de definitieve eindafrekening. In deze brief staat ook een toelichting. U kunt in uw eigen administratie de ingediende declaraties controleren. 

Ja, bij het berekenen van de continuïteitsbijdrage is rekening gehouden met alle, op basis van de verzekeringsvoorwaarden vergoede zorg. Ook de door de verzekerden ingediende nota’s zijn meegenomen. 

ZN heeft hierover gesproken met het UWV. Het UWV gaat voor de aanbieders die een beroep hebben gedaan op beide loketten (CB en NOW) uitstel geven waardoor er meer ruimte is voor de definitieve afrekening. De afrekeningen moet plaats vinden voor 31 december 2021. Het afhandelen van bezwaar mag daarna nog. Uiterlijk 31 maart 2022 gaat het UWV definitief afrekenen. Het UWV informeert zorgaanbieders hier ook zelf over. 

Het bedrag in de definitieve afrekening is het definitieve bedrag. Dit bedrag hoeft u niet terug te betalen. 

In de eindafrekening is geen rekening gehouden met inhaalzorg. Zorgverzekeraars hebben om uitvoeringsredenen besloten de inhaalzorg voor u op nihil te zetten. Dit betekent dat de definitieve continuïteitsbijdrage (CB) niet wordt verminderd met eventuele inhaalzorg. Dit is goed nieuws voor alle zorgaanbieders die zich tijdens de corona-pandemie hebben ingezet om de verzekerden zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. De eventuele inhaalzorg is dus regulier vergoed. 

Dit geldt niet voor zelfstandige behandelcentra (ZBC's). Er is landelijk besloten om inhaalzorg op landelijk niveau vast te stellen. 

Ten opzichte van de voorlopige continuïteitsbijdrage (CB) die u eerder heeft ontvangen, kan het definitief vastgestelde bedrag verschillen. Dit kan verschillende redenen hebben. Deze redenen staan ook verder toegelicht in de brief die u ontvangt.

Bij de voorlopige continuïteitsbijdrage (CB) is gebruik gemaakt van een gemiddeld percentage voor de hulpmiddelen. Voor de definitieve continuïteitsbijdrage worden de afzonderlijke CB-percentages voor hulpmiddelen gebruikt: gebruik/verbruik, uitleen en maatwerk.

De eindafrekening loopt in de meeste gevallen dan ook via het servicebureau. Heeft u van ons een acceptgirokaart ontvangen? Dan moet u het bedrag aan ons overmaken. Heeft u geen acceptgirokaart ontvangen? Dan verloopt de verrekening via het servicebureau.  

Bent u het niet eens met de definitieve afrekening? De berekening is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gekomen. Mocht u van mening zijn dat wij de continuïteitsbijdrageregeling in uw geval onjuist hebben uitgevoerd, dan kunt u gebruik maken van de geschillenregeling. Kijkt u op de website van Zorgverzekeraars Nederland voor de geschillenregeling en de daarbij geldende tijdslimieten.  

De continuïteitsbijdrage wordt berekend door de normomzet te vergelijken met de gerealiseerde omzet over de gehele continuïteitsbijdrage-periode. Heeft u de continuïteitsbijdrage ontvangen van maart t/m juni 2020, dan vergelijken we de totale normomzet van de periode met de totale gerealiseerde omzet over diezelfde periode.

  • In de tussentijdse afrekening wordt – op basis van uw aangeleverde en verwerkte declaraties – uw gerealiseerde omzet opnieuw beoordeeld op basis van declaraties die pas na de betaling van de laatste voorlopige continuïteitsbijdrage zijn binnengekomen. De opnieuw berekende voorlopige continuïteitsbijdrage is vervolgens afgezet tegen de voorlopige continuïteitsbijdrage die u eerder hebt ontvangen.
  • De tussentijdse afrekening wordt voor de gehele periode berekend en niet per maand.
  • De peildatum voor de gerealiseerde omzet is 15 november 2020, declaraties die op dat moment door ons ontvangen waren zijn meegenomen in de berekening.

Heeft u alsnog declaraties ingediend over de periode maart t/m juni 2020? Dan worden deze verrekend. U kunt ook in uw eigen administratie zien wat u alsnog gedeclareerd heeft.  

Op basis van door u ingediende declaraties is uw gerealiseerde omzet gewijzigd. Dit leidt tot een herberekening van de continuïteitsbijdrage en de conclusie dat u een te hoge continuïteitsbijdrage heeft ontvangen. Dit verschil zullen we nu tussentijds verrekenen.

Bij de vaststelling van die voorlopige continuïteitsbijdrage is gekeken naar uw te verwachten productie (de normomzet) en de werkelijke productie in de betreffende maanden. Op basis daarvan is bepaald hoe hoog de continuïteitsbijdrage zou moeten zijn. In de tussentijdse afrekening wordt met actuele informatie (declaraties t/m 15 november 2020) gekeken of deze voorlopige continuïteitsbijdrage nog steeds klopt, of dat deze in feite te hoog of te laag was. Wanneer het verschil tussen de voorlopige continuïteitsbijdrage en de tussentijds opnieuw berekende continuïteitsbijdrage daartoe aanleiding geeft, verrekenen we dit verschil tussentijds. Zo voorkomen we dat er bij de eindafrekening eind 2021 te grote correcties moeten plaatsvinden.

Eerst ontvangt u per e-mail de aankondiging van de tussentijdse afrekening van ons. Hierin leest u hoe het bedrag van de tussentijdse afrekening is berekend. Wanneer er sprake is van meerdere zorgsoorten, dan staan deze zorgsoorten apart vermeld. Na deze aankondiging ontvangt u binnen enkele dagen een acceptgiro van ons voor het bedrag dat u teveel ontvangen heeft. We verzoeken u vriendelijk om dit bedrag binnen 30 dagen terug te storten onder vermelding van het aangegeven kenmerk.

De tussentijdse afrekeningen zijn vanaf 1 februari 2021 per e-mail verstuurd. Heeft u geen tussentijdse afrekenen ontvangen? Dan wordt de voorlopige continuïteitsbijdrage gecorrigeerd bij de berekening van de definitieve continuïteitsbijdrage.

Dan verloopt de tussentijdse afrekening ook via het servicebureau.

Ja, u krijgt per UZOVI/ per zorgverzekeraar een afrekening. Deze afrekeningen moeten apart betaald worden onder vermelding van het aangegeven kenmerk. 

U heeft 30 dagen de tijd om de vordering te voldoen.

Ja, bij het berekenen van de continuïteitsbijdrage is rekening gehouden met alle, op basis van de verzekeringsvoorwaarden, vergoede zorg. Ook de door verzekerden ingediende nota’s worden meegenomen.

Zoals u in de regeling kunt nalezen wordt de continuïteitsbijdrage berekend op basis van uw normomzet (de door de zorgverzekeraars vergoede zorg in 2019) en de gedeclareerde omzet in de continuïteitsbijdrage -periode (de gerealiseerde omzet). Bovendien is er in de regeling vastgesteld dat een gedeelte van de inhaalzorg (zorg die in de maanden na de continuïteitsbijdrage regeling boven de normomzet wordt geleverd) wordt verrekend met de continuïteitsbijdrage.

De bijdrage die naar u is overgemaakt is een voorlopige bijdrage. De definitieve continuïteitsbijdrage kan, met medeneming van alle declaraties over 2020, pas in 2021 worden vastgesteld. Wanneer de definitieve continuïteitsbijdrage in 2021 lager blijkt te zijn dan uw voorlopig betaalde continuïteitsbijdrage dan zal het teveel betaalde worden teruggevorderd. Is de definitieve continuïteitsbijdrage hoger dan de voorlopige bijdrage, dan krijgt u het verschil nog uitbetaald. De tussentijdse afrekening die nu plaatsvind is bedoeld om (te) grote verrekeningen in 2021 te voorkomen.

De definitieve continuïteitsbijdrage hoeft u niet terug te betalen.

Mocht u op basis van de brief die u heeft ontvangen een klacht willen indienen, dan vragen we u dit te doen na ontvangst van de eindafrekening omdat dan pas alle gegevens verwerkt zijn. Indien u toch al een bezwaar wilt indienen over de uitkomst van de tussentijdse afrekening dan kan dat via het contactformulier (kies de juiste zorgsoort en geef bij het onderwerp aan: Financiële vraag Corona).

  • Omschrijf duidelijk uw bezwaar en geef aan wat volgens u de juiste gegevens zijn.
  • Daarnaast vragen we u om uw brief als bijlage toe te voegen. Bezwaren zonder brief kunnen we niet in behandeling nemen.
  • Dit doet u binnen 4 weken na dagtekening van de brief.
  • Als we alle gegevens hebben ontvangen die nodig zijn om uw bezwaar te kunnen beoordelen, zullen we in principe binnen 4 weken inhoudelijk op uw bezwaar reageren.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.