Coronavirus: wat doet Menzis?

Veelgestelde vragen

 

Het coronavirus legt een enorme druk op onze gezondheidszorg. Zorgorganisaties en zorgverleners zetten alle zeilen bij. We hebben grote waardering voor uw enorme inzet en flexibiliteit. En ondersteunen u waar mogelijk in deze impactvolle tijd van crisis. Via deze pagina houden we u op de hoogte van de laatste stand van zaken rondom het coronavirus en wat dit voor u betekent.

Onderaan deze pagina leest u de meest gestelde coronavirusvragen van zorgaanbieders op dit moment. Het overzicht wordt regelmatig bijgewerkt. We doen onze uiterste best om alle betrokkenen zo snel mogelijk van informatie en antwoorden te voorzien. 

VWS, zorgverzekeraars, zorgkantoren en ROAZ werken intensief samen
Menzis is doorlopend, samen met andere zorgverzekeraars in overleg met VWS, ROAZ en brancheorganisaties over de impact van Corona en de consequenties voor de korte en lange termijn. Op 17 maart jl. heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een brief aan verschillende branche- en beroepsorganisaties in de zorg gestuurd waarin zorgverzekeraars en zorgkantoren op hoofdlijnen aangeven wat zij (gaan) doen voor zorgaanbieders in de basisinfrastructuur. Een toelichting voor overige zorgsoorten volgt. 

Op 25 maart jl. heeft ZN een brief gestuurd aan alle andere zorgaanbieders die met een zorgverzekeraar een contractuele overeenkomst hebben afgesloten. Zorgverzekeraars en zorgkantoren realiseren zich dat ook zorgaanbieders die geen contract hebben afgesloten, problemen kunnen ondervinden vanwege het Coronavirus.In de brief van gisteren wordt vermeld dat de komende periode zorgverzekeraars en zorgkantoren waar nodig en mogelijk ook voor deze groep met nadere voorstellen komen. Vooralsnog is voor hen nu het advies om in eerste instantie een beroep te doen op de daarvoor opengestelde Rijksregelingen. Wanneer u denkt daarop aanvullend ondersteuning nodig te hebben, kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Zorg op afstand
Digitale toepassingen kunnen u in deze tijd van het Coronavirus helpen om zorg op afstand te bieden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan monitoring, controle, educatie, sociale en mentale ondersteuning of de algemene communicatie tussen patiënt en arts.

Voorwaarden versoepeld
Iedere zorgverlener die zorg op afstand wil leveren, moet dat kunnen doen en niet belemmerd worden door declaratiebeperkingen. Om die reden heeft de NZa de voorwaarden voor zorg op afstand versoepeld. Het declareren van zorg op afstand is eenvoudiger geworden. De NZa heeft de meest gebruikte declaratietitels voor zorg op afstand op een rij gezet.

Beschikbare toepassingen
Op de website Zorg van Nu biedt het ministerie van VWS een uitgebreid overzicht met beschikbare digitale toepassingen. De toepassingen worden in sommige gevallen (tijdelijk) gratis aangeboden. Het overzicht wordt regelmatig bijgewerkt en Menzis denkt hierover actief mee. Bekijk de initiatieven op Zorg van Nu. U kunt contact zoeken met de leverancier voor de implementatie.

Stimuleringsregeling Ehealth Thuis
Als u wilt starten met het bieden van zorg op afstand kan de Stimuleringsregeling Ehealth Thuis mogelijk ondersteunen. Het ministerie van VWS heeft in een nieuwsbericht bekend gemaakt dat binnen de stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) een speciale noodregeling ingericht is; SET Covid-19. Vanaf 25 maart 2020 kunt u een aanvraag doen voor deze regeling via de website van Rijksdienst voor ondernemend Nederland.

Algemene vragen

Menzis is doorlopend in overleg met VWS, ROAZ en brancheorganisaties over de impact van Corona en de consequenties voor de korte en lange termijn. Op 17 maart jl. heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een brief aan verschillende branche- en beroepsorganisaties in de zorg gestuurd waarin zorgverzekeraars en zorgkantoren op hoofdlijnen aangeven wat zij (gaan) doen. 

Op 25 maart jl. heeft ZN een brief gestuurd aan alle andere zorgaanbieders die met een zorgverzekeraar een contractuele overeenkomst hebben afgesloten. 

Ja, Menzis wil zorgverleners zo goed mogelijk ondersteunen bij de uitdagingen die zij in deze tijden van het Corona virus (COVID-19) hebben. We denken met VWS mee over een overzicht met digitale toepassingen die kunnen helpen bij zorg op afstand. Dit overzicht vindt u op Zorg van Nu.
De initiatieven zijn relatief laagdrempelig en worden dagelijks aangevuld. Hier vindt u ook informatie van de NZa over de verruiming van de mogelijkheden voor het leveren en declareren van zorg op afstand.

Voor het inrichten van hotelfaciliteiten voor opvang van patiënten geldt een cohortfinanciering. Het voorstel dient door het ROAZ te worden goedgekeurd.

Eerstelijnszorg

Dit is akkoord, mits:

  • Het lab in het bezit is van een geldige accreditatie ISO15189 voor het uitvoeren van medisch microbiologisch onderzoek en daarbij de richtlijnen volgt van het NVMM (Nederlandse vereniging voor medische microbiologie).
  • Het lab bij een positieve test op Corona rapporteert aan de GGD.
Let op: wanneer de test op Corona niet is aangevraagd door de GGD, is het eigen risico van toepassing.  

De extra geleverde zorg in huisartsenposten wordt door de zorgverzekeraars gezamenlijk in representatie ingekocht. Er komt hiervoor een gezamenlijke registratiecode.

Mondzorg

Onder voorbehoud van verlenging van de huidige richtlijnen door het RIVM dan wel de minister-president worden de afspraken vanaf medio april opnieuw ingepland.

Nee, er is geen overgangsregeling. Er wordt vastgehouden aan de leeftijdstermijnen van de wettelijke regelingen tenzij de overheid deze (tijdelijk) bijstelt.

Paramedie

Veel verzekerden kunnen momenteel niet naar de fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist of oefentherapeut. Zorgverzekeraars en beroepsgroepen hebben daarom samen gezocht naar oplossingen. Samen met het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, de Stichting Keurmerk Fysiotherapie, Ergotherapie Nederland, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck heeft Zorgverzekeraars Nederland, namens de zorgverzekeraars, na constructief overleg afspraken gemaakt over het veilig verlenen van paramedische zorgverlening tijdens de coronacrisis.
De volledige brief met daarin de afspraken vindt u hier.

Hulpmiddelen

Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus is er een grote behoefte ontstaan aan beschermingsmiddelen voor het verzorgen van (mogelijke) corona patiënten.

Vragen over behoefte aan hulpmiddelen en leveringen daarvan stellen zorgprofessionals en instellingen via de bij hen bekende regiocoördinatoren bij de ROAZ. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid

Het ministerie van VWS heeft daarnaast samen met een team van professionals uit ziekenhuizen, academische centra, leveranciers en producenten een gezamenlijk initiatief opgericht, het ‘Landelijk Consortium Hulpmiddelen’. Dit consortium heeft als doel om verschillende medische hulpmiddelen waaraan een tekort dreigt, gezamenlijk in te kopen, zonder winstoogmerk, in het landsbelang. Meer informatie vindt u hier.

Farmacie

Chloroquine wordt alleen vergoed bij reuma. Als gebruik tegen corona is het experimenteel en wordt het niet vergoed.

Geboortezorg

Het tijdelijk inrichten van verloskundige faciliteiten kan alleen na goedkeuring van het ROAZ, conform de overeengekomen werkwijze. 

Kijk voor de meest actuele corona-informatie voor verloskundigen, draaiboeken en protocollen op de site van het KNOV.

MSZ

De NZa heeft de regelgeving voor de medisch-specialistische zorg in verband met het Corona-virus tijdelijk aangepast. De Regeling medisch-specialistische zorg (kenmerk: NR/REG-2001a) bevat enkele voorschriften die de declaratie van geleverde zorg als gevolg van de uitbraak van het Corona-virus kan belemmeren. Het gaat hierbij om de registratievoorschriften van zorgactiviteiten met betrekking tot een polikliniekbezoek, een eerste polikliniekbezoek en een herhaalpolikliniekbezoek (artikel 24, leden 1, 2 en 3, van de Regeling medisch-specialistische zorg). Meer informatie hierover vindt u hier.

Wijkverpleging

In afstemming met V&VN en brancheorganisaties ActiZ, BINKZ en ZorgthuisNL hebben zorgkantoren en zorgverzekeraars gezamenlijk afspraken gemaakt over het stellen van (her)indicaties. U leest meer over de maatregelen en bijbehorende brief op de website van ZN.

Hoewel het uitgangspunt bij indicatiestelling is dat het indicatiegesprek plaatsvindt in de eigen omgeving van de cliënt, is het gezien de bijzondere omstandigheden aan de zorgprofessional om te beoordelen of beeldbellen/telefoon de voorkeur heeft boven een fysiek gesprek. Het blijft voor zorgprofessionals onverminderd van belang om de ‘op afstand’ gestelde indicaties te toetsen en vast te leggen in het zorgdossier. U leest op de website van het V&VN het advies Indicatiestelling tijdens crisis COVID-19 (Corona). Dit geeft handvatten om het indicatieproces zo goed mogelijk te organiseren.

Over herindicatie wanneer de zorginzet niet gewijzigd is, stelt het advies dat de huidige indicatie met drie maanden verlengd kan worden of zoveel korter als van toepassing is. Wanneer de crisis voorbij is, vindt een huisbezoek plaats om de verlenging te toetsen en indien nodig alsnog een herindicatie in te dienen. Indien er sprake is van achteruitgang van de cliënt en/of de zorginzet gewijzigd moet worden, is het aan de zorgprofessional of het gesprek ‘achter de voordeur’ plaatsvindt of via beeldbellen/telefoon.

Op de website van Menzis maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.